Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

. Fore -Forp

I I— 125

l»eal-Keg ister tor kjøbenhavn

Forhyringsagenter, aut. afHandelsministeren og underlagt Mønstringsbestyrerens Tilsyn, er eneberettigede her i Byen til mod fastsat Betaling at befatte sig med Tilvejebringel­ sen af Søfolk til Skibe og til at optræde som Mellemmænd ved Afslutningen af Forhy­ ringskontrakter. Forhyringsagenterne, se Fag-Registret. Forligsinstitutionen Adr.: Kong. Nyt. 5 ® | Cent.9068& 10949. I Henhold til Lov af 21 Dec. 1921 udnævner Indenrigsministeren efter Indstilling af den faste Voldgiftsret (se d. A.) tre Forligsmænd, der har til Op­ gave at medvirke til Bilæggelse af Stridig­ heder mellem Arbejdsgivere og Arbejdere. 'Udnævnelserne gælder for 3 Aar. Forligs­ mandene vælger af deres Midte for et Aar ad Gangen en Formand, der er Forligsinsti­ tutionens administrative Leder. Forsaavidt en opstaaet Strid af Forligs­ mandene tillægges større samfundsmæssig Betydning, kan Mægling optages af en uf Forligsmandene. Denne kan før eller under en Arbejdsstandsning, forsaavidt Forhand- lingerne mellom Parterne er afsluttet uden Resultat, indkalde de stridende Part er til Forhandling, hvilken Opfordring det er Parternes Pligt at efterkomme. Forligs­ manden skal da søge at bringe Forhandlin­ gerne til en fredelig A fslutning og kan gere Henstilling til Parterne om Indrømmelser. Naar han finder det formaalstjenligt, kan han fremsætte et Mæglingsforslag, som dog ikke uden hans Samtykke maa offentliggø­ res, saalænge ikke begge Parters Svar paa Mæglingsforslaget, foreligger. Den af en Forligsmand optagneMægling gennemføres af ham uden Medvirkning af de andre For- ligsmauid, men forsaavidt en foreliggende Arbejdsstrid efter Forligsmandenes Skon er af vidtrækkende samfundsmæssig Betyd­ ning, kan de beslutte, at Mæglingen i Stri­ den udføres af alle tre Forligsmænd i For­ ening. Forligsmand: Departementschef Jobs. D a lh o f f , For­ mand ;Generaldirektør Michael K o e foed , K.DM.FM.;DepartemeutschefAdolphJ en- sen , K.DM.FM.; Stedfortræder: Kontor­ chef Johan B li 1o w, R.; Sekretærer: Cand. polit. IIII o s t, Cand. jur, E D r eyer,Cand. polit. Svend N ie ls e n . Forligskommissioner. K bhvns F o rlig sk om m ission (for Sta­ den Kbhvn ), Domhuset [Hl. Kontor aab.11-2. Mode Torsd. Kl. .10 Km. i Byrettens For­ samlingssal D By 49 15. Gam le Kbhvn s A m ts F o r lig sk om ­ m is s i o n (for Frederiksberg Birk, Nordre Birk og Sondre Birk med Amager Birk), Blegdamsv. 6(£D.Kontor. aal). 1-4J) N 26(55 v. So - og II and elsre tte n s F or lig s kom­ m ission, Bredg. 59 [Kl. Kontor aab 10-3. |1 Cent. 200. Lokal 1(5. Mode Tirsd.Kl 91/o Fin. Forlæggerraadet er en Fraktion indenfor den Danske Boghandlerforening, bestaaende af de større Forlaiggore; Formand er den Dan­ ske Boghandlerforenings Formand, Forlags- boghdl. .Fr. Gad. Formandsforening, Dansk, stiftet 11. Sept 1899, Kontor Y-Boulevard 43 E |1 Cent. 14364 & 0 2578v. Kontortid Hverd. (9-11) Km. samt Fred. Aft. (6-8). Formand : I L N ie ls e n . Foreningen anviserFormænd til Ledelseaf Jord-, Beton-(med og udenArmering), Vej-, Jernbane-, Kloak-, Havne- og Brobygnings­ arbejde samt Brøndboring. Forplejningskorpset, Kontor Fredh. Kan. 30, Kbhvn. 03 $ Mil. 87 og 88. Chef: Generalintendaut Kmjkr. G P Bram mer, K. DM. Stabschef: Stabsintendant Kmjkr. N F H S y low ,R . -F o r p le jn in g s k o r p s e ts S k o le (For- tunstok 12 Kastellet M |} Mil. 58). For­ stander: Overintendant CA D a u g a a r d .

Fonnaal: At betrygge Færdselen og søge at forebygge Færdselsulykker iKbhvn. og Omegn. Konti tig. 1 Kr. aarlig -f- 25 Øre i Indskud. Formand: Overretssagf. C S w (>n d s c n. Næstformand : Arkitekt Fridlev J a c o b se n . Foreningen til gamle Bygningers Bevaring; Adr.: Kronprinsesseg. 422 [K] stiftet 23. Maj 1907. Kontingent:4 Kr. aarlig. bestyrelse: Etatsr. Gross. G B e s t ie , K. DM., Formand; Museumsdirektør .Dia pliil. MM ackeprang, R. DM.; Arkitekt l ’oul lio lsø e ; Arkitekt Prof. K G o ttlo b ; Arkitekt M a gd ah l-N ielsen , R.; Over- retssagi'. H S a c h s; Kunstmaler Sig. W an- del, MA. Sekretær: Dr. phil. Vilh. L o ren zen . Foreningen til Gavn for KvindersHaandarbejde* Adr. Pakeg. 8 [K] D Palæ458x, stiftet i Marts 1904 med det Fonnaal at skaffe Kvinder bedre Betaling og lettere Afladning for deres Hjemmearbejder. Bestyrelse: Admi­ ralinde ida B ard en f le t h, Formand; Pro- fessorinde B iih ring, Næstformand; Lens­ grevinde P e te r s d o r f f; Bureauche f (JF ri- d erich sen , R.DM., Kasserer; Fru Emilie B ang-Ebbestru ji; Fru Robert H an sen ; Frk. Ada Grøn; Fru H M cth lin g ; Fru Ellen Mi c h e lsen ; Etatsraadinde Rud. Sehou . Bestyrerinde af Udsalget: Fru G Bayer. (Se tillig<>Bind2.(Fag-Registret):Broderi 1.) Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, st. Kannikestr.l3[Kl (Mand.,Onsd.,Fred.4-7) U By 7162, Postgirokonto Nr. 874, er stiftet 9. Maj 1885. Foreningens For- maal søges naaetved enhver efter dens Evne passende Virksomhed, bl. a. ved paa dertil egnede Steder at anbringeKunstvær- ker eller Genstande af dekorativ Karakter, samt ved Udgivelsen af Tidsskriftet „For­ skønnelsen11. Medlemsantal ca. 3000. Kon­ tingent 8 Kr. aarl. Bestyrelse: Gross. Christian H olm , R., Formand; Overretssagf. Stefan Ile tsc h ; Arkitekt Holger J a c o b se n , R.; Direktør Vagn Ja cob sen , R. DM.; Billedhugger Jens L u n d ; Ingeniør Vilh. M arstrand; Forfatter Sophus M ieh a iilis, R.; Pro­ fessor Aksel J ø r g en sen ; Arkitekt Prof. E lv. Thoms e n, R. Sekretær og Kasserer: Fuldm. i Poststy­ relsen Otto Asm u ssen $} Rungsted 188. Foreningen til Højskolens Fremme i Kjøben- havn. stiftet 10. Aug. 1923, Kontor: V-Bou- levard 9 [Bl J) By 4(517. Formand: fh. Boig- mester Jacob M ars tr and. Foreningen til lovordnet Udryddelse af Rotter. Kontor l)r. Friernes V.7 [V) D V 5263 x, st. 1898, yder i 11. t. Lov af 29.Martsl924 Kon­ sulenttjeneste for Kommuner og Private i alle forefaldende Spørgsmaal vedr.Rotteud- ryddelser. Medlemsblad: „Rotte-Kjenden". Justitsr. Emil Z u sch la g , R., Formand. Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haand- varrk o^ Industri for hele Landet, Kont. N- Sogade 9S m |) By4436&By4437(9-5 Onsd.og Lørd. 9-7), stiftet 17. Novbr. 1874. Dens Fonnaal er: at virke forden bedst mulige Uddann. af Lærlinge i Haandv. og In­ dustri; at fæstne Forholdet mellem Ar­ bejdsgivere og Lærlinge; at støtte Lær­ lingene under deres Uddann.; at støtte de udlærte i deres videre Uddann.; at støtte trængende gamle af Arbejdsstanden. Fore­ ningen har en Sygekasse for sine Lær­ linge. For godeSvendeprøver uddelesBeløn- ninger, og Rejseunderstøttelse gives til vi­ dereuddannelse iUdlandet.Foreningen yder endvidere Understøttelser til forældreløse og fattige Lærlinge. I hvert af Lærlinge-Pleje­ hjemmene (se d.A.) optages 107fattige, især forældreløseDrenge frahele Landet, der er i HaandværkslæreiKbhvn. Foren.ejeret Bi­ bliotek (c. 3000 Bind), somgratis udlaanes til Medl. og disses Lærlinge. Kontingentet er for ordinære indenbys Medl. 2 Kr., for overordentlige indenbys Medl. 1 Kr. og for

udenbys Medl. 50 0 . Kvartalet; Indskud 1 Kr. Protektor: Hs. Maj. K on g e n. Bestyrelse: Snedkerm. Oldermand Rud. R asm u ssen . Formand; Dekorationsmaler Heinr. E C S ch ilb eler, Næstformand; Elektropletfabr. C C D rew sen , Hoved­ kasserer; Justitsr. Bogtrykker O C O lsen, R.; Tømrerm. H P N ie lse n , R .; Murerm. Carl T liie l, R.; Maskinfabrikant Poul F L E ic k h o ff; Smedem. Cand. polyt. Kr. Noe H arboe; Possementmager Louis G ii t h 1e r. Kasserer: Forstander R II Chri s t o ph e r- s en, DM .; Forretningsf.: K R F ri i s - P e- tersen . Foreningen til Opførelse af smaa Kirker i Kbhvn., stiftet 1886, Kontor og Gaveuds. Gothersg. 115 A 1 [KJ J) By 4558 (9-5). For­ mand: Frk. Christiane R a sm u s s e n , Lindevangen'5 [F]. Foreningen til Oprettelse af Rekonvalescent­ hjem for Kvinder af den arbejdende og tje­ nende Klasse, stiftet 1887. Kontingent mindst 2 Kr. aarlig. Bestyrelse: Komtesse H A h le fe ld t,- L a u r v ig , Formand, Peter Bangs V. 8 [F] J) Gh. 181x; Kmjkr. Mag.scient. H Rør­ dam, R., Næstformd.;Fru Henriette L e n ­ da l, Kasserer, Thorvaldsensv. 22 CS |1 V 1876v; Frøken Elisa D a lh o ff; Læge Fru Marie F iseher. Revisor: 1)irektor L G D a 1h of f. Juridisk Konsulent: Overretssagf. N H a l­ lager. Rekonvalescenthjemmet „IIareskovhvile“, Lille Vanløse, Bestyrer: Diakonisse Bertha B u sch . Foreningen til Svampekundskabens Fremme, se under S. Foreningen til trængende Skolebørns Beklæd­ ning, stiftet 7. April 1884. Formand: Præsi­ dent for Østre Landsret Th. W in th er, K. DM.; Kasserer: Cand. polyt. O S to rch , Ribeg. 3 i | 0 1672u. ■ Foreningen til Udgivelse a f Danmarks Adels- Aarbog,stiftet8.Febr.l901,Stockholmspl.il] Formand: Hofjgm. Baron H B e r n e r - S ch iId en - H o lste n . Foreningen til Varetagelse af danske For­ dringshaveres Interesser i Rusland, stiftet (i. Juli 1922. Adr. St. Annæ PI. 26* E f Cent. 890. Formand: Direktør H P Hj erl H a n s e n , R. Foreningen til Værn for enlig stillede Kvinder stiftet 1. April 1880, Værnehjemmet „Be- thania“, Helgolandsg. 8 [0, modtager unge Piger, der skal uddanne sig paa forskellig Maade, og andre, der for en kortere Tid maa opholde sig i Hovedstaden. Fru Harriet H a lk ie r , Formand (Onsd. 2-3). Bestyrerinden for Afd. A: Frøken K Boj e (Søgned. 3-4, Mand. undt.). Bestyrerinden for Afd. B: Frøken A N ie ls e n (Søgned. 9-10, 2-3). Foreningen Vester Voldgades Skole, stiftet 18. Aug. 1921. Kontor: Hospitalsv. 31[E $ Gh. 2530. Formand: Teaterdir. Carl L a n g ­ b a l l e . Henrik Stelfens V. 2 E | V 6211y. Forenings-Registeret, Raadhuspl. 45 111 § Cent. 4280 (Eksp.) & Cent. 13280 (Overregi­ strator) (10-3). Overregistrator: HB Kren- ch cl, R. DM. I Forenings-Registeret optagesForeninger og Sammenslutninger med lovligt Øjemed, umit. Foreninger med nationalt, politiskog religiøst Formaal. Ved Optagelsen opnaas Eneret til Benyttelse af Foreningens Navn og Kendetegn. Forfatterforening, Dansk, Adr. 1. Kongensg. 1,3111By 2901x ;stiftetl9 Maj 1894meddet Formaal at varetage danskeForfatteres prak­ tiske Interesser i Ind- og Udland og tilveje­ bringe et Understøttelsesfond. Medlemsan- tel ca.350.Aarskonting.l5Kr.Formand:For­ fatter Sophus M i c h a é 1i s,R.;Næstformand: Forfatter Sven L an g e; Kasserer: Over­ retssagf. EjnarF a lk -J e n se n .S e k r e tæ r : Redaktør Vald. B e r g g r e e n .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker