Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Poly I*ost

Real-Iieyislcr for Kjøbenhavn

l i — 203

- Teknisk Bibliotek. Bibliotekar: Cand. mag. Helge 11 o Is t J) By5761v.Læsestuen aaben 9-2 Polytekniske Læreanstalts, Den, Forberedel­ seskursus tildens Adgangseksamen. Under­ visningen begynder 1. Septbr. og afsluttes i den (lerpaa følgende Juni Maaned. Kontin­ gent 440 Ki'., der betales med 110 Kr. ved Indmeldelsen, 110 Kr. pr. 1. November, 110 Kr. pr. 1. Februar og 110 Kr. pr. 1. April. Nærmere Oplysninger i'aas ved Henvendelse til Lameanstaltens Kontor, Sølvg. 83 E (9-2), D Cent. 6604. Polyteknisk Understøttelsesforening, Adr. Polyteknisk Lameanst., stiftet 1874, har til Formaal at understøtte trængende Polytek­ nikere, deres Enker og uforsørgede Børn. Kapital den 31.Marts 1924: ca.73,000 Kr. Le­ gatkapital ca. 78,000 Kr. Bestyrelse: Prof. Alfr. L iitk cn , II. DM., Formand; In­ spektor M C H ard ing, R. DM., Kasse­ rer; Prof. P E Ilaaschou, Sekretam; D i­ rektør PDorph B ro a g er, II.; Ingeniør M O H o 1s t, Aarhus. Porcelainfabriken Norden, Akts., stiftetl916. Valby Langg. 95 Valby fl Cent.3400,11440 & 11460. Aktiekapital 1,200,000 Kr. Bestyrelse: Direktør Benny D e s s au, K. DM.; DirektørVald.B G o 1d s c hmi dt ; Direktør K Re i n h a r d, R.I)M.;Overrets- sagf. Ludvig B i n g. Adm. Direktør: Poul S i mo n s e n. Postbudeforening, Kbhvns, stiftet 6. Juli 1898. Adr. Eeventlowsg. 26s E |l \' 3908. 1800 Medl. Formand: Ovorpakmester O V N isse n , Dybbolsg. 153E j§ V 1335 v. Postbudenes Byggeforening, stiftet 9. Juni 1872. Kontingent 12 til 18 Kr. aarlig. Fore­ ningen ejer Vendersg. 17,19, Brorsonsg. 10, Boyesg. 13, Peter Fabers G. 16-22, Carl JohansG.7-13 og Langelandsv.5-11.68pens. Postbude og 50 Enker faar enten Fribolig eller 250 til 300Kr. hver aarlig. Bestyrelsens Formand: Overpostbud PK nud son , DM., Guldbergsg.231E J1N 3958; Næstformand: RJ R asm u ssen ; Kasserer: L P H an sen . Postbudes Alderdomshjem, Foreningen for Kbhvns, stiftet 1.Marts 1896; Stiftelsesbygn. Mariendalsv.61ogN-Fasanv.130,132, ind­ viet 10. Juni 1900. Il C h r istia n sen (Ter- slov), Formand, Chr. Ilichardts V. 5 [S |1N 8254y; R N ie l sen (Kirkeby), Næstformd.; N N issen , Kasserer. Postbudes Enke-og Begravelseskasse, Kbhvns, stiftet 28. Jan. 1818, yder Begravelseshjælp til Medlemmerne og deres Hustruer samt Huslejehjælp til Enkerne. Begravelses­ hjælpen er 60 Kr., og Medlemmerne sikrer deres Enker 60-100 Kr. aarlig. Bestyrelsen bestaar af en Postembedsmand og 5 blandt Medl. valgte Repræsentanter. Bestyrer; Postmester T V J o h a n s o n,R. Postbudes Jubilæums - Forening, Kbhvns, (Konfercnsraad Mørch’s Minde) stiftet 1. Juli 1911. Formand: H N ie lse n (Kirkeby), Longangsstr. 25 E . Postbudes Syge- og Begravelseskasse, Kbhvns. Formand: Postbudformand Th. Saaby, Kontor: Vendersg. 17s [Kl. Postforbund, Dansk, faglig Organisation for samtlige Tjenestemænd i Postvæsenet af Funktionamklasserne. Vodroffsv. 131 [0 $} Cent. 14124. Formand: P J en sen, Kbhvn. Postforening, Dansk, stiftet 8. Jan. 1899, faglig Organisation for Postvæsenets Em­ bedsklasser. Medlemsblad „Dansk Post­ blad1. Formand: Postassistent M V Skotte H a n s e n , Dr. AbildgaardsAllé l i 1BOJ)N 3199. Postmuseum, Dansk, er indtil videre lukket. Postvæsenet. Danmarks Postvæsen gnmdlagdes ved Christian IV ’s Forordning af 24. Dec. 1624 og blev drevet som privat Entreprise indtil 1711, da det overtoges af Staten. 1727 tik Kjøbenhavn sin førstePostgaard,dor laapaa Kjobmagergade,hvor nu Kronprinsensgade er anlagt;den nedbrændte ved Kjøbenhavns Brand det. følgendeAar.1780 ftyttodes Post- '

gaarden til dens senere Plads (Marskals- gaarden) paa Hjørnet af Kjobmagergade og nuværende Valkendorfsgade. 1851 indførtes , Frimærker og ensartet Porto for Brevfor­ sendelser. 22. Sept. 1912 indviedes Kjøben- havns ny Oeiitralpostgaard i Tietgensgade. B e s t e rnme Is e r o g T1a k s t e r (herun- der Postkontorernes Adresser, Kontortider m. m.), se de grønne Blade foran i 2. Bind. (Central post­ bygningen Øpg. B2 E , Postgirokontoret dog Holbergsg. 23 03). (Kontorerne aabne 10—5, Post,girokonto- ret kun 10-4). Generaldirektør: C I M'ondrup, II. DM., personlig J) Cent. 5578. Generalsekretær: O C H o 11n ag e 1 J en ­ sen, R. DM. J) Cent. 5580. Regnskabschef: V E Munck, K. DM. D Cent. 10004. lsteEkspeditionskontorDCent.10607.Chef: W L a rsen . 2det Ekspeditionskontor D Cent. 10611,. Chef: J C N ie ls e n . R. 3dje Ekspeditionskontor D Cent-, 12641. Chef: E V II olm b1a d, H. 4de Ekspeditionskontor D Cent. 10610. Chef: II C Kerrn, R. Kurskontoret D Cent. 10613. Chef: Ovor- postins])ektør O F Car st e n s e n, R. Bogholderikontoret D Cent. 10616. Chef: A G v. E li brecht, R. 1ste Postrevisionskontor D Cent. 12194. Chef: P O R o sen ø rn , R. 2det Postrevisionskontor Si Cent. 12234. Chef: C V F e d ersp iel, R. Postgirokontoret D Cent. 9429 Chef: N A M ø lle r. II. K bh v us O v e rp o stm e ste r em b ed e . Kontor: CentralpostbygningenEindgangE fra Bernstorifsg. 1. Sal (aaben19-5) ffi Cent. 9748. Overpostmester: F G J W ilh e lm se n , R. Postinspektører: A V T r o j e l og Lud­ vig P e d e r se n . Postvæsenets Oplysningskontor og Retur- postkontoret. Postmester: V T F orum. - 1. Kjobmagergades Postkontor. Chef: Postmester TV J o h a n sen , II. - 2. Bauegaardspostkontoret. Chef: Post­ mester A V R M a g i u s, R. -3 . Omkarteringspostkontoret. Chef: Post­ mester JO N y h o lm . - 4. Pakkepostkontoret. Chef: Postmester P V B ergmann. -5 . Toldpostkontoret. Chef: Postmester A Sm ith . - 6. Avispostkontoret. Chot: Overpostkon- trolør V H F i n s e n, R. - 7. Kristianshavns Postkontor. Postme­ ster: J F D ah l, 11. - 8. VesterbroPostkontor.Po.stmester:Cand. jur. F C C J D ra g sted . - 9. Nørrebro Postkontor. Postmester: W E P h ili psen. - 10. Østerbro Postkontor. Postmester:T A M Has lun d. - 11. Frederiksberg Postkontor. Postmester Cand. polit. TO K ornerup. -12. Valby Postkontor. Postmester: Kapt. CE V E A n d ersen , II. - 13. Lygtevejskvarterets Postkontor. Post­ mester: Lojtn. O II L a r s e n. -14. Sundbyernes Postkontor. Postmester: E Lun d. - 15. StrandvejskvarteretsPostkontor. Post­ mester: Lojtn. OA O N ie ls e n . - 16. Brønshøj Postkontor. Postmester: J J A J ø r g e n s e n . -17. Vanløse Postkontor. Postmester: J V Zw ick y. - 18. CharlottenlundPostkontor.Postmester: Einar H olbo 11, R. - 19. Hellerup Postkontor. Postmester: O San o . - 20. Gjentofte Postkontor. Postmester:J N B l o c'h. G en er aldi r e k to r a te t

1

Arbejdsdag 10 Kr. for hvert Halvaar, til mikroskopiske Øvelser lov een Række (i Kr. for hvert Halvaar. til Øvelser illen dyrkning af Ga“riiigsorganismer for een Tlække 6 Kr. for hvert Halvaar, til elektrotekniske Øvelser for een ugentlig- Arbejdsdag 10 Kr. for hvert Halvaar, til fysisk-kemi- ske'Øvelser for een Hække 12 Kr. for hvert Halvaar, til Øvelser i Mineralogi og Krystallografi for een Række 8 Kr. Halv­ aaret, ti! t-ekn. kern. Øvelser 24 Kr. for een Ra kke for hvert Halvaar, til Øvelser i Ma- skinlaboratoriet 20 Kr. for hvertHalvaar, til e .l1,oMaaneds Øvelseri LandmaaJihg ogNi- vellering 20 Kr., til Øvelser i Material­ prøvning een Række6Kr., til bioteknisk-ke- ir.isk Laboratorium 20Kr. for hvert Halvaar, Øvelser i fotokemisk - fotografisk Labora­ torium for een ugentlig Arbejdsdag 6 Kr. for hvert Halvaar, til Øvelser i Maskinlabo- ratoriet og i Værkstedsarbej de for Fabrik­ ingeniører 40 Kr. for hvert Halvaar, til det alm. Kursus i teknologiske Laboratorie­ øvelser for Maskiningeniører 40 Kr. for hvert Halvaar, til det specielle Kursus i teknologiske ] .laboratorieøvelser for samme 20 Kr. for hvert Halvaar. Adgangskort til Læreanstaltens Eksami­ ner koster: til Adgangscks. 23 Kr., til 1. Del af Eks. 16 Kr., til 2. Del af Eks. 16 Kr. For Prøvning af Opmaalinger og Nivelle- menter betales 40 Kr. - Alle Adgangskort løses i Universitcts- kvæsturen. — Hvert Aar den 1. Septbr. be­ gynder et nyt Kursus. Direktør:Prof. POP e dc rs e n, R. DM.FM. Inspektor: Oand. polyt. M C Har di n g, R. DM. Fuldm.: Cand. polyt. R J e s p e r s e n . Lab or at o ri er og S a m lin g e r : - Elektroteknisk Laboratorium. Bestyrer: Prof. Absalon L ar s e n, II., J) Cent. 2573. - Elektroteknisk Samling. Bestyrer: Prof* W Run g, II.DM., |J By 8636. - Fotokemisk-fotografiskLaboratorium, Lo­ kaler i Teknologisk Institut. Bestyrer: Prof. Dr. phil. C W in th er, ® By 2551 y. - Fysisk Laboratorium. Afd. 1. Bestyrer: Prof. E S Joh an sen , D By 415x. - - - Afd. II. Bestyrer: Docent Dr. techn- J 11 artmainij D By 8144. - Fysisk Samling. Bestyrer: Prof. Dr. phil. Martin K nud sen , II. DM. D By 415 y. - Fysisk-kemisk Laboratorium. Bestyrer: Prof. Dr. phil. J N B røns te d, D By 4047. - Bioteknisk-kemisk Laboratorium. Besty­ rer: Prof. Dr. phil. Or la - J e n s e n , II. D By 4309. . - Kemisk Laboratorium A. Bestyrer: Prof. Dr. phil. Julius P ete rsen, R. J) By 121 y. - Kemisk Laboratorium B. Bestyrer: Prof. Dr. phil. ( 'hr. W i n t h e r $ By 783y. - Laboratorium for Bygningsstatik. Besty­ rer : Prof. A O s t e n f e 1d, li. DM. - Laboratorium for Mikroskopi og Ren­ dyrkning af Gæringsorganismer. Bestyrer: Lektor Dr. phil. HenningE P e te r s e n . - Laboratorium forTelegrafi og Telefoni. Be­ styrer : Prof. P O P ed ersen , R. DM. FM. J) By 4553. - Maskinlaboratorium. Bestyrer: Prof. H B a ch e, li. J) By 488 x. - Materiallaboratorium, Malmøgade 9 M Be­ styrer : Prof. E S u e ns on, 11. - Teknisk-kemisk Laboratorium. Afdeling A. Bestyrer: Prof. P E Ila a sch o u , J) By 3791. AfdelingB. Malmogade 7®. Bestyrer: Prof. (Jarl J acobs en, $1 0 708x. - Teknologisk Laboratorium. Bestyrer:Prof. 1 E T h a u l o w ,| B y 6730. i - Teknologisk Samling. Bestyrer:Prof. H I ! Hann o ver, K. DM., D By 212 x. Samlin­ gen er aaben for offentlig Adgang udenfor Ferier Torsd. Aften 8-10 og Send. Form. 1 10-12. Adgangskort maa forinden afhentes i i Sølvtorvets Kiosk efter nærm. Bekendtg. , i Bladene.

i

1 1

i i

j

!

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker