Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Heal-Register for Kjøbenhavn

II - 90

Arbe

Riggernes og Sejlmagernes A. i Danm., Burmei.stersg. 28° E § Am. 6883, LChr i- s ten so n . Sadelmagernes og Tapetserernes A. i Danm., Graabrodret. 13s E J) By 206, J P Jon- so n, MF. Skibstømrernes A. i Danm., Tycho Brahes Allé 5' E J) Am. 3549 x, F r e d e r ik sen. Skotøjsarbejdernes A. i Danm., Rømersg. 22 É f By 8368, N J L ars en. Skraatobak^arbejdernes A. i Danm., Brog. 21 E H Am. 5686, Th. N ie ls e n . Skrædderfagets A .i Danm., Hauserpl. 14 E ®Cent. 10518, W Arup. Slagter- og Kødindustriarbejdernes A. i Danm., Axeltorv l 5 1 f By 4965, V H a rtm ann . Snedkerfagets A. i Danm., Rømersg. 22 E D Cent. 4215, M artinPetersen. Soignerings-, Toilet- og Sanitetsarbejder­ nes A. i Danm., med Anvisningskont., Nansensg.82 E J) Cent. 11518, HMC b ri­ s t en sc n. Stenhuggernes A. iDanm., Kjertemindeg. 71El U 0 4268 x, Vald. H a n sen .- Stukkatørernes A. i Danm., Valby Langg. 194, Valby § Vb. 1695, Th. J ø r g e n s e n . Sukkervare-, Chokolade- ogBiskuitarbej der­ nes A. iDanm., Tibirkeg. 18 E § N 4681y, P R asm u ssen . Søkokkenes A. i Danmark, llavneg. 19 E $ Cent. 7755, Chr. R asm u ssen . Sømændenes A. i Danm., Toldbodg. 15 E H Palæ 1315, Wald. J en sen . Tekstilarbejdernes A.iDanm.m.Anvisnings­ kont., Julius BlomsG. 4113 D Tg. 1066, Chr. N ie ls e n . Telefonstandens A .i Danm.,Rosengaarden 5 E J} By 2571 y, Alf. N ie ls e n . Tjenernes A. i Danm., Vendersg. 24 E j| Cent. 10543,Ludv. J e n se n . Tobaksarbejdernes A. i Danm., Rømersg. 22 E |}B y 8422, Chr. J en sen . Træindustriarbejdernes A. i Danm., Axel- torv l 5 E D By 3250, V S P e te r se n . Tømrerfagets A. i Danm., Tagensv. 422 E ® Tg. 193, F rom -P etersen , MB. Urmagernes A. i Danm., Klareboderne 5 E § By 20>37y, C A A r1s t o f t. Arbejdsmands Forbund, Dansk, II C Ander­ sens G . 14 E se under Fagforbundene. Arbejds- og Fabriktilsynet, Direktoratet for, Amalieg. 25s E § Cent. 2554 & 14222. Fa­ brikker og fabrikmæssig drevneVirksomhe- der samt andreHaandværks- oglndustrivirk- somheder,i hvilke der regelmæssig beskæfti­ ges flereArbejdere samtidig, samt Virksom­ heder, hvori der benyttes mekanisk Bevæg- kraft, er iflg. Fabriklov af 29. April 1913 undergivneArbejds-og Fabriktilsynet, hvor­ under tillige er henlagt Tilsynet med Lær­ linge i Hh. til Lærlingeloven af 6. Maj 1921 §§7 og 8 og Natarbejdsloven af 10. Juli 1922 samt Tilsynet med Dampkedler paa Landjorden i Hh. til Lov af 4.0kt.l919. Endv. føres Tilsyn med Bagerier i Hh. til Lov af 9. Juni 1920. Landet er delt i 22 Kredse med 31 Fabrikinspektører (hvoraf f. T.3 er Kvinder) samt 11 Tilsynsassistenter. D irektør:............................. .................... Kontorchefer: Cand. polit. Sven T rier, MF.; Oand.polyt. CW Sch w a n e n flu g e l. Bogholder: Cand. polit.RN øhr. Teknisk Fuldmægtig: Fabrikinsp. Cand. polyt. C L J ø rg en sen . Tilsynsassistent: Cand. polyt. J K O v e r - g a a r d . T ilR a a d ig h e d : Fabrikinspektører: Cand. polyt. Carl J Ot- te se n , Enghavepi. 14 E J) V 1366, Johs. I n g e r s le v , VillaVesterled, Birkerød f| Birkerød 244 og Cand. polyt. N T Skakke, Strandboulevard 642E J) 0 5380. Tilsynsas­ sistent: Cand. polyt. J J J e n s en, fg. In­ spektør i Næstvedkredsen. F ab r ik in sp ek tø r e r , K r e d s in s p e k ­ tø r e r og T ils y n s a s s is t e n t e r : Kjøbenhavns 1. Kreds: (Frederiksberg samt Kbhvns 5 —9. Politikreds) Kredsinspek­ tor J B P eckham , R., Classensg. 23E

I A f å . C lovpligtige Ulykkesforsikringer for Land-, Skov- og Havebrug m. m. I A få. C, 1 Ansvarsforsikringer for Land-, Skov- og Havebrug m. m. I A f å . D lovpligtige Ulykkesforsikringer for Handel og dermed beslægtede Erhverv m.m. Præmieindtægt i 1923: 8,098,839 Kr. Formand: „Dansk Arbejdsgiverforenings'1 Formand, Bogtrykker H L an g kj ær, R. DM. Næstformand: Kmh. Hofjgm. Baron «J W e d e ll-N e e r g a a r d , K.DM. og Gross. Il K litg a a rd , K. DM. Adm. Direktør Emil R ønnow , R. Arbejdsherberger i Danmark, Centralforenin­ gen af, stiftet 27. Aug. 1922. Formaal: at afløse Almisse med Arbejde. Kontingent: mindst2 Kr. aarlig. Formand: Provst Jens C Ch r i s t e n sen , R., Alrø pr. Horsens. Kasserer: Fabrikant II einr. Dam bma n n, R., Aarhus J) 2371. Sekretær: Redaktør Henr. N ordhjem , Varde. Arbejdshjem, Kbhvns, stiftet 20. Jan. 1894. Amerikav. 24 13 Jl Cent. 3821 & 10021, antager arbejdsløse, enlige Mænd og giver dem midlertidigt Arbejde, Husly og Føde. Pladstill50. Bestyrelse: Pastor emer. N C D alh off, R.DM.FM.,Formand;Manufak- turhdl. C E Krarup, Næstform.; Fabrikant Frifz N eu b ert, Hovedkasserer; Provst C S chou sboe, R.; Dir. Wald. S J en sen ; Smedem. R J en sen ; Tømrerm. Il P Ka­ strup N i e l s e n ; Missionær Wi s s e n - her g; Ingeniør V Z eu th en . Hjemmets Forstander: II J F a ur høj._________ Arbejdsløshedsfonden (oprettet ved Lov Nr. 529 af 22. Dec. 1921, ændret ved Lov af 4. Marts 1924) yder, naar Socialministeren ef­ ter Indstilling fra Arbejdsnævnets Afdeling for ekstraordinær Arbejdsløshed har erklæ­ ret, at der foreligger ekstraordinær Ar­ bejdsløshed, Understøttelse til arbejdsløse samt Tilskud til Nødhjælpsarbejder og til Kursus for arbejdsløse. Fondens Midler tilvejebringes ved Bidrag fra samtlige efter Ulykkesforsikringslovgiv­ ningen forsikringspligtige Arbejdsgivere samt ved Tilskud fra Staten. Den bestyres af Arbejdsnævnet, Adr.: Amalieg. 25 E Arbejdsløshedskasser, Anerkendte, (se tillige Arbejdsdirektoratet og Arbejdsløshedsfon­ den) for Danmark eller Sjælland (A — Ar­ bejdsløshedskasse) : Arbejdsledernes og dermed ligestillede tek­ niske Funktionærers A. i Danm. Vester- brog. 2 C1(Bj |1 Cent. 14112, M F D am. Arbejdsmændenes A. i Danmark, N-Søgade 29' E $}Cent. 9961, Johs. N ie lse n , MFK. Anvisningskont.: Aaboulevard 3 El f) Cent. 9939. Bageri- og Konditoriarbejdernes A. i Danm., Falkonerallé 122 E J)N 3451, JPN i e 1s e n, MF. Anvisningskont.: H C Andersens G. 6 E I) Cent. 3897. Billedskærernes og Dekorationsbilledhug­ gernes A. i Danm., med Anvisningskont. Gyldenrisv. 6 Valby D Vb. 195, Formand Knud V J e n s en. Blikkenslagernes A. i Danm., Todesg. 13 [Hl D Cent. 9804, K H L y th j ohan. Bogbinderi- og Papirvarearbejdernes A. i Danm.medAnvisningskont..Rosengaarden 122 g] $ Cent. 10761, P H an sen . Bogtrykfagets A. i Danm., Vesterg. 5 IS J) Cent. 4331, O A Lun din. Anvisnings­ kont.: Vesterg. 5 Hl |) Cent. 4331. Brolæggernes A. i Danm., Munkensv. 93 E H Tg. 1418 y, Aage AB je r r e gaa r d. Bryggeriarbej dernes A. i Danm., medAnvis­ ningskont., Bjelkes Allé 32 E H Tg. 332x, F r .P o u lse n . Bødkernes A. i Danm., med Anvisnings­ kont.,Aabenraa 334E f! By2919, R Rude. Børsteindustriarbejdernes A. i Danm., Ahornsg. 5 A 1 OS, V B J ø r g e n se n .

Drejerfagets A. i Danm., med Anvisnings­ kont., Colbjornsensg. 20 E D V 8175, M A r n sfe lt. Elektrikernes A. i Danm., med Anvisnings­ kont., Jagtvej 100s E |) Cent. 7918, Val­ demar J e n s e n . Farmaceuternes A., statsanerkendt 1. Jan. 1924. F ormand:CII e rh o 1dt- P c t e rs e n; Kasserer: H Dr esc her, Bagerstr. 7 El D V 4415 Kontortid (2-5) Lørd.kun (11-1). Forgylderfagets A. i Danm., Arresøg. 273 El j§ N 4566x, Aug. Tor g er se n. Forsikringsfunktion:vrers og Inkassatorers A. i Danm., Guldbergsg. 71 El J N 5280, H a g e n gaard. Gartneriarbejdernes A. i Danm. Todesg. 1 El J) Cent. 10487 , L B N i e 1s e n. Gjentofte - Lyngby - Gladsaxe Sognes A. Brogaardsv. 4 A Gjentofte J) Gjent.335, V A n d e r sen . Glarmestersvendenes A. i Danm., med An­ visningskont. Rømcrsg. 22 E ; M C J e n ­ sen, Overskousv. I4 Valby J) Vb. 1605. Glasarbejdernes A. i Danm., Søvangs Allé 17 Kastrup, C J O lsen § Kastrup 153. Guld-, Sølv- og Elektropletarbejdernes A. i Danm., Rømersg. 22 E J) By 605 y, G S chou . Gørtler- og Metalarbejdernes A. i Danm. med Anvisningskont., V-Søgade2s E JBy 1002 y, Chr. Madsen. Handels- og Kontormedhjælpernes A. i Danm., GI. Kongev. 6 1 | Cent. 8143 & 12143, Stats ,§413. Postgiro-Konto 843. Formand: Forretningsf. JensJohan sen , MB. Hovedkasserer: Julius II an sen . Handskemagernes A. iDanm., Ryesg.43 E C John sson . Hattearbejdernes og Buntmagerfagets A. i Danm. med Anvisningskont., Smedeg. 19s [Hl J} N 5220, Th. Sundby. Husassistenternes A.i Danm.,Rosengaarden 14 E J) Cent. 6774, Marie Chr is te n s e n . Karetmagernes A .i Danm., Turesensg. 6 E §1 By 1904x,Em. O lsen,M FK . Kedel- og Maskinpassernes A. i Danm., Larsbjørnsstr. 92 E § By 6938. Anvis­ ningskont., Vesselsg. 7 E § Cent. 9975, Chr. J en sen . Keramiske Industris A. i Danm., Den, Allég. 15 El § Gh.4089, A F 1o d i n. Kobbersmedenes A A Danm., E L en a n d e r, Holmbladsg. 523 [S] J) Am. 1463y. Korkskærernes og Sortererskernes A. i Danm.,Mysundeg. 22s E ,V N ørreg a a r d. Kurvemagernes A. i D a nm H ja lm a r S c høn s t røm, B irkeg. 27 A1 E . Kvindelige Arbejderes A ., i Danm., De, Ryesg. 122 E §1 Cent. 5123, Alvilda Ån­ de r s e n. Landarbejdernes A. i Danm., Azaleav. 22 Valby D Vb. 1603, Sofus W e s t er g aard. Landkokkenes A. i Danmark, Havneg. 53 E U Cent. 14434, Johs. H ø je r. Læder- og Skindarbejdernes A. i Danm. Horsensg. 5S El § 0 3386x, 0 F P e t e r s en. Malersvendenes A. i Danm., Rømersg. 24 E D Cent. 10385, Rud. P o u ls e n , MB. MejerifagetsA. i Danm.,Kolding, H H e r ­ le vs e n. Metalarbejdernes A. i Danm., GI. Kongev. 6 2 (V-Søgade 2 2) l | Cent. 5121 & 8221, I A Ha nsen, ML. MB. Anvisningskontoret: flCent. 12651(9- 7). Metaltrykkernes A .i Danm. med Anviskont., Rodosv.32 i | V 9274y, Wilh. T S t e g e. MurarbejdsmændenesA. for Sjælland, Hans Tavsens G . l l | Cent. 1364, Wilh. Bæ ­ ren ts e n . Murerfagets A. i Danm., Dosseringen 20 E ® Cent. 8054, Kr. P e te r se n . Musikernes A. i Danm., Vendersg. 23 E $} Cent. 3951, W F i sche r. Melleriarbej dernes A. i Danm. med Anvis­ ningskont., J M J o h a n se n , Christian Svendsens G. 34 E §1 Am. 3216y. Papirindustriarbejdernes A. i Danm., Næst­ ved § 856, M 0 1s e n. Rebslageriarbejdernes A. i Danm., Chr. A n der s en, Adelg. 18, Horsens.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker