Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

I I — 99

Bing—Bogh

I 1895 omdannedes Virksomheden til et Aktieselskab, hvis Aktiekapital er 900,000 Kr. Bestyrelse: Fabrikdir. Benny D essau , K. DM., Formand;Fabrikdir. Holger H irsch - sp run g ; Xylograf F H end rik sen , R .; Direktør Kay R e in h a r d , R. DM .; Over- retssagf. Ludvig B in g. Adm. Direktør: Poul S im o n sen . Biografteaterforeningen for Provinsen, stiftet 2. Febr. 1909. Formand: Biografteaterejer Chr. S ø r e n se n , Svendborg J 660. Biologisk Selskab, stiftet 1896, til Fremmb af biologiskKundskab ogForskning,holderMø- deri Vintennaanederne. Kontingent 10 Kr. aarl. Bestyrelse: Prof. Olui’B an g, Form.', Laboratorieforst. A O A n d ersen , 1.Næst­ formand; Prof. Dr.med.JL indhard,FM .; 2. Næstformand; Dr. phil. Ricli. E g e , Se­ kretær og Kasserer. Biologisk Station, Adr. fra Novbr.—Marts Willomoesg. 6 El J) 0 1592; den øvrigeDel af Aaret Nyborg J) 434. Direktør: Dr. phil. & jur. & sc. O G Joh. P ete r sen , R. DM., Privatb.: Strandagerv. 27 Hell.; Assist.: Dr. phil. H B 1e gv a d. Birkerød Kostskoles Samfund, stiftet 12. Nov. 1905, staaraabent for alle, der somEle- ver eller Lærere harværet knyttet til Birke­ rød Statsskole; vedligeholder Forbindelsen mellemgamle Elever, udgiver „Birkebladet“ og understøtter gennem Legater Elevernes Studier og sportslige Interesser. Medlemsantal ca. 600. Formand: Godsejer Paul D ahi; Næstfor­ mand :fh. Departementschef Gunni B u s c k- N i elsen,R.DM .; Kasserer:Fuldm.i Natio­ nalbanken Godtfred B r u u n de N e e r - gaard. Sekretariat: Amalieg. 29 B E |) Cent. 72 (Tirsd. og Fred. 11-12) Sekretær: Skibs­ reder Gross. W illieC K H a n sc n ; „Birke­ bladets" Redaktør: Cand. polit. Carl D æ n c k e rm o r te n se n || Cent.356 (10-4). Biskop o v e r K jøb en h a vn sS tift,H a ra ld O sten feid , K.DM. Bispekont. Nørreg.ll E (10-2.). Biskoppen træffes personlig 1-2. Bispebjærg Hospital, se Hospitaler u. Direk­ toratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Blaa Baand, Det, se Afholdsselskabet. Blaagaard var en gammel Lystejendom, der i 1706 kom i Prins Carls (Fred. IV ’s Broder) Besiddelse. Han lod opføre en Hovedbyg­ ning, hvis blaa Tag gav Ejendommen Navn. Paa det store Terræn, der strakte sig fra Peblingesøen og næsten til Gri'ffenfeldts- gade, anlagde han en pragtfuld Have. Ho­ vedbygningen, der med Urette er kaldt Slot­ tet, laa langs nuværende Slotsg., mellem Nørrebrog. og Baggesensg. Gaarden eje­ des senere af forskellige Privatmænd. 11780 købtes denafStaten, dergjorde et mislykket Forsøg paa at bruge den til en Klædefabrik. 11790 blev en Del af Bygningerne over­ dragne til det nylig oprettede Seminarium, der varhertil 1807. Idenfølgende Tid voldte Ejendommen Staten mange Vanskeligheder; tilsidst blev den udstykket, og den sidsteLod solgtes i 1828. Blaagaards Kirke, ved Blaagaardspl. El, ind­ viet 27. Aug: 1905, Sognekirke for Blaa­ gaards Sogn. (Arkitekt: M Nyrop). Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: Vinhdl. O S B en tzen . Sognepræst: Mads Thomsen, Res. Kapellan: O Schrøder. Kordegn: Hilmer T h e 1le. Organist og Kantor: Hjalmar J acob sen . Kordegnens Kontor:Kirkens Sakristi, Aab: Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Nørrebrog., Slotsg., Korsg. og Dosseringen. - I Gade-Registret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hørei’. Blaagaards Seminarium, Hindeg. 4 IH, se u. Seminarier. i Blaataarn, det store Taarn paa Kbhvns Slot (se Kristiansborg Slot), er opført meget tid­ lig. I Kong Hans’s Tid havde det et spidst

Tag, tækket med Bly, deraf Benævnelsen. Det brugtes som Fangetaarn (Eleonore Kri­ stine). Navnet gik under Chr. V over til en ved Langebro opført Fængselsbygning, som blandt andre optog Hofbetjente, hvortil det kgl. Teaters Skuespillere regnedes, og- flere af disse har her maattet afsone Straffen for en eller anden Forseelse. Det blev nedrevet 1848, og paa Grundenrejstes enprivatByg- ning, V-Voldg. 131. Bladudgivere i Provinserne, Organisationen af, omfatter samtlige Provinsblade udenfor den socialdemokratiske Presse. Kontor: st. Kongensg. 85 ED Cent 13916.Formand: Bladudgiver J Wr e schne r. Biegdamshospitalet, se Hospitaler u. Direk­ toratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Blegdamskvarterets Juleforening, stiftet 1883, Adr. Sommerv. 10 Charlottl. D Ordr. 1870. Formand:FabrikantPeterP e te r s en,R.DM; Kasserer: Gross. Otto M ad sen . Blinde, Danmarks (De Blindes Understøttel- ses-ogLæseforening af 1883),Kontor :Troncl- hjemsg.100 1 0 1 9 9 3 x , støtter værdige Blin­ de og tilvejebringer Punktskriftslitteratur. Enhver Blind erkontingentfrit Medl.,og en­ hver,der yder Bidrag til Foi’eningen, betrag­ tes som Medlem af denne. Antal afbidragy- dende Medlemmer 6969. Bestyrelse: Insp. v. Det kgl. Blindeinst. A FW ib e r g , R., Formand; Assuranceinsp. M G e th e r , Næstformand ; Ekspeditions- sekr. Aage J a n n ic h e , Kasserer; Oberst- løjtn. L Ger lach,R.DM., Sekretær; Pastor emer. H P A a stru p ; Organist Chr. Kj el- leru p ; Øjenlæge Dr. med. Harald L a r­ se n ; Organist O R oerup, DM .; Oberst V T e i s c n. K. DM.; Bestyrer J W u l f f. Blindeforskole paa Refsnæs, Den kgl., opret­ tet 1898 som Afdeling af Det kgl. Blinde­ institut (se d.A.), udskilt som selvstændig Institution 1918; Bestyx elsen er dog fælles for begge. Til Blindeforskolen er knyttet en Anstalt for aandssvage, men undervise­ lige blinde Børn, samt et Hjem for blinde Smaabørn under den skolepligtige Alder. Forstander: Cand. theol. L R iitz ou. Blinde, Forsørgelsesanstalt for, Klerkeg. 10 E giver Ophold, Kost og Klæder frit eller for moderat Betaling til 36 blinde Kvinder; detoprettedes i 1825 af Selskabet „Kjæden". Bestyrelse:Kmli.Etatsr. CMG R Kra g, K.DM.,Formand;Kmh.GreveFAYB ro c k- enhuu s-Schack , SK. DM.; Provst kgl. KonfessionariusDr.theol. HM F e n ge r,K. DM .; Oberstlejtn. A R H o lb ø ll, R. DM.; Direktør O H H o lb ø ll, R.; Gross. P O Ju st; Departementschef J K l i t g aard, R. DM.; Generalkonsul L B N T egn er, R. Blindeinstitut, Det kgl., Kastelsv. 60 El D 0 6017, er stiftetaf Selskabet„Kjæden“1811 og blev Statsinstitution ved Lov af 21. Jan. 1857. Bygn. indviedes 5. Nov. 1858. Betalingen for Ophold, Kost, Klæder og Undervisning er 700 Kr. aarlig, men kan efter Forholdene nedsættes eller bortfalde. Elevantal f. T. 107. Instituttet hører under Socialmin. Bestyrelse: fh. Borgmester C L ehm ann, R. DM., Formand; Provst fh. Kultusmin. M C B N ie ls e n , R.; Fru Lægé Estrid H e in ;Kmh.Etatsr.C MGR Krag,K.DM.; Kmh. Greve F A V B r o c k c n h u u s- S ch a ck , SK. DM. Foratander: O W u ste n b e r g . Blinde Kvinder, Hjem for arbejdsføre, Ma- riendalsv. 30 É), jj Cent. 2309. Grundstenen lagt 18. April 1900, indviet 10. Decbr. 1900. Bestyrelse: fh. Borgmester C L eh man n, R.DM., Formand; Forstander f. d. kgl.Blin- deinst. O W u s te n b e r g , Næstformand; Gross. Charles S tr ø y e r , R., Kasserer; Ekspeditionssekr. Aage J a n n ic h e , Se­ kretær; Inspektør M G eth er; fh. Stabs­ læge Gordon Norne^ K.DM.; Frk. Sig­ rid T h om a ssen ; Frk. Marie B e n ts e n ; Postkasscrer CarlNancke. Bestyrerinde:Frøken CK r e b s;Medbesty­ rerinde :Frøken I F isch er.

Blindesamfund, Dansk, af 1911. Foren, stif­ tedes og ledes af Blinde til fælles Støtte og Virksomhed. Medlemsantal: ca. 800; Bidrag­ ydere 5000. Hovedkontor Bogenseg. 4 El D Cent. 11506. Forretningsudv. Forret­ ningsfører ogFormand:Martinus Chr is ti- ansen, Randrupv. 22, Valby |}Rødovre76 (Privat); Kasserer: Værkfører P Høj lind, Godthaabsallé 16s Brh. JJGh. 3320y; Re- præsentantskabetsFormand: MassørPH an- s e n, Kolding; Lokalkredsformand: Massør Edv. R itt garn, Ingerslevsg. 1183 0 D V 5917v; (Bladekspeditionen Randersg. 50 M | 0 6598. - Blindes Selvvirksomhed. „Foreningen til at fremme blindes Selvvirksomhed“ stiftedes 1862 efter Initiativ af dav.ForstanderJMol- denhawer. Den har etableret et U d s a lg a f b lin d es A r b e jd e r i st. Kongensg. 44 E D Cent. 3486, hvor der tillige erVærksteder for c. 30blindeArbejdere, samt yderHjælp til trængende blinde. Bidrag modtages af: Kmh. G K rag, K.DM., Form.; Oberst C H ed e- mann, K.DM., NæstIbrm.; Gross. Andreas N H an sen ; Overrctssagf. E K e ttin g ; Gross. Carl H M e lc h io r , R. DM.; Forstanderf.d.kgl.Blindeinst. O W iistc n - b erg ; Kmjkrinde C S a lic a th ; Fr. v. S c h n itte r , R., Sekretær; Direktør LW al- d o r ff, Kasserer. Kontor: Willemoesg.47 El. Mand.Onsd.og Fred. IOV 2 -I 2 . f 0 2316. Blomsterhandlerforeningen af 1900, Vester- brog. 82 (BJ j$l Cent. 8428. Fg. Formand A M E M o r te n se n .„ B lom ste r h a n d le r b la ­ det" udgivet afBlomsterhandlerforeningen af 1900. Bladets Kontor Vesterbrog. 82 0 . Bogbindernes Stiftelse, Elmeg. 24 & 26 El. Boghaandværk, Forening for, stiftet 26.Febr. i.888, støtter de ved Bøgers Fremstilling samvirkende Fag ved Udstillinger. Udgiver Skriftet „Bogvennen" og aarlige Skrifter til Medlemmerne. Foreningen har stiftet F a g sk o len fo r B o g h a a n d væ r k (se denne Art.). Enhver kan blive Medlem. Formand: Raadsformand Gustav P h ilip - sen , K. Boghandleres,De danske, Hjælpekasse, stiftet 23. Juli 1856 af kbhvnske Boghandlere, har til Formaal at understøtte Boghandlere, Medhjælpere osv. og deres Familie. De ind­ til 1. Jan. 1924 udbetalte Understøttelser udgjorde 280,452 Kr. Medlemsbidraget er enten 200 Kr. paa een Gang eller aai-lig 10 Kr. for en Principal og 4 Kr. for en Med­ hjælper. Kassenejede 1. Jan. 1924: 120,047 l£r. samt 85,700 Kr. i Legater. Bestyiælse: Boghdl. Baldur B o r g e n , Dii’ektør; Boghdl. Andreas B olw ig, Kas­ serer; Fuldm. CM H an sen , Sekretær;Bog­ hdl. J F rim od t, R.; Boghdl. Frans B ie- le f e ld t. Boghandleres gens. Kautionsfond, De danske, stiftet 26. Nov. 1917. Direktør: Otto J e n ­ sen, Vesterbrog. 64 i | V 3113. Boghandler-Fagskole, Den danske, oprettet 1. Sept.. 1897. Adr.: Fiolstr. 28 E . Leder: F 01 - lagsboghdl. Ernst B i c rb c r g. Boghandlerforening, Den danske, stiftet 18. Jan. 1837 med det Formaal at fremme Or­ den, Fasthed og Sammenhold i Boghandelen. Formand og Kasserer: Frederik Gad. Juridisk Konsulent: Overretssagf. Axel S im on sen . Sekretær: Boghandler H N von B r a c li t. S ek reta ria t:F io lstr. 10 E JlCent.10833. Boghandlerforening, Kbhvns, stiftetl5.Marts 1893, varetager kbhvnske Sortimentsbog­ handleres Faginteresser. Formand: Soren W ien c; Østerbrog. 23 El f) Cent. 12029. Boghandlerklubben, stiftet 26.0kt. 1917. For­ mand : Forlagsboghdl. Michael H J c n s e n , Fiolstr. 28 E . Boghandler-Medhjælper-Biblioteket, Gothers- gade 28 E , stiftet 6. Decbr. 1872. Omtr. 15,000 Bind, største Delen Gaver fra skandi­ naviske Forlæggere. Der findes en Læse- - stue. Bestyres af Boghandler-Medhjælper- Foreningen.

i

i

i

!

I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker