Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for kjøbenhavn skinfabr., GB ruun , Admiralg. 22 B I Cent. 5170 Arbejdsmændenes Forb. for Kbhvn. og Om­ egn, Sophus Mor ten se n, MB., HC An­ dersens G. 14s IS Kontortid 12-2 og 5-6 £ Cent. 2140. Badefunktionærernes Org., R F r e y, Holm- bladsg. IB4 [s]. Bagernes Fagf., Chr. N ie lse n , Jagtv. 109 A3 E £ Tg. 779 y Bankfunktionærernes Org., Alfr. A ssen - tor p, Mysundeg. 3 1 | V 1868y. Barber- og Frisørsvendenes Fagf., P M øl­ le r -L a r s en, Nansenscr. 82 E £ C. 11518 ^Belysningsarbejdernes Fagf., Niels Chri­ s tia n se n , Vesselsg. 242 IH £ N 141. Belysnings- og Vandværksfunktionærernes Fagforening, M P Madsen, Istedg.GO4 E Billedskærernes og Dekorationsbilledhug­ gernes Fagf., H C A n d e r se n , Duev. 1144 ® . Blikkenslagernes Fagf., L C A n d e r sen , Blaagaardspl. 12 H £ Cent. 9804. Bogbindernes Fagf., Th. N ie ls e n , Ro- sengaarden 12- S J) Cent. 10761. Brandfolkenes Organisation, V I b s e n, Ægirsg. 502 E Brolæggernes fagi. Afd., A H an sen , Hal- landsg. 3 A 1 1 Am. 1625y Bryggeriarbejdernes Fagf., Niels Hoppe, Bjelkes Allé 32 E £ Tg. 1447. Bryggeriarbejderes Fagf., De kvindelige, Fru H L arsen, MF. MB., Bjelkes Allé 32 ID | Tg. 2192 Brænderiarbejdernes Afd., for Kbhvn. og Omegn, IC A n d e r se n , Estlandsg.12A3B Brændselsafbæremes Fagf., Niels F r e d e ­ r ik s e n , Oehlenschlægersg. 64 1 | V 9252v. Brødkuskenes fagi. Foren.'af 1912, H J e n - sen, Horsensg. 163 SU£ 0 3316 v Buntmagernes Fagf., fg. Formd. E J e r 1e v, Højdev. 142 [S]. Bygningssnedkernes Fagf., Jes M a d s e n , Sti Hans G. 19 H £ Cent. 7039 Bygning-stapetserernes Fagf., M J u ste - sen, Gasværksv. 4 A2 E . Bødkerforeningen af 1873, R P C hri­ ste n se n , Willemoesg. 672 dl £ 0 3767y Børsteindustriarhejdernes Fagf.,V A Lar­ sen, Ab salonse. 30 D3 E . Cementstøbernes Fagforening, N P A n ­ dersen, P G Ramms Allé 13 E £ Gh. 962x. Chaufførernes Fagf., Thorv. P e te r s e n , H C Andersens G. 10 S £ Cent.14033 Cigarsorterernes Fagf., E O lsen , Rø- mersg. 22 S £ By 8421. Cykle- og Metalslibernes Fagf., V H a n ­ sen , V-Søgade 2S Bl £ By 197 y Drejernes Fat; f., IM L y n g by, Godthaabsv. 118 E £ V 8115. Ekstraarbejdernes Fagf. v. Post- og Told­ væsen, A W e i 1s b y, Østergaardsallé 1. Vigerslev pr. Valby £ Vb. 1011 Elektrikernes Fagf., H Esb er g, Allersg.6 E £ Cent. 14208 Elektrikernes Fagf. f. Skibsværft og Indu­ stri, V Mø ller Prinsesseg.75 [C] £ 0.4976 Fabriksarbejdernes Forb., Martin S v e n d ­ sen , Blaagaardsg. 4 H £ Cent.3404 Farveriarbejdernes Fagf., M J en sen , Egilsg. 51 OS £ Am. 3089y Films- og Foflystelsesfunkt. Fagf., Th. Lindberg P h a r s e n , Skydebaneg. 71ES I V 1326 v Forgyldernes Fagf., A J esp er sen, Guld- bergsg. 4' H Formernes Fagf., Ludvig C h r iste n se n , MB., V-Søgade 2» E £ By 2125 Forretterforen., Dansk, Carl R a sm u ssen , Læge orciiingens Blg. AA 2!\§ji|. Forsikringsfunktionærernes Fagt., P V J ør- g en sen , llilleød g 147 Brh. £ Gh. 3650x Frdbg.komm. Arbejdsmænds Org., G Han­ sen, Peter Bangs V. 523 E £ Gh 3448 y Fængselsfunktionærernes Organisation, Chr. H off. S-Boulevard 963 E Gartneriarb. Anlægs Ard., MM ik k e ls en, Prinsesse Charlottes G. 24ASH £N 3896y.

Fagf

II - 1 1 5

Garveri-, Hud- og Skindarbejdernes Forb., Johs. N ie ls e n , N-Søgade 29 E £ C. 9961 Gas-ogVandarbejdernes Fagf., C P e d e r ­ sen, N-Fasanv. 238 D £ Tg. 3254. Glarmestersvendenes Fagf., K K nud sen , Rantzausg. 312H. £ By 605 x Glasarb. Forb., Dansk, Frdbg., Johs. L ar­ sen, Reinettev. 10SBrh. Glasarb.Forb.,D., Hell.Afd., G J ohan s e n , Glasværksbol. 17, Tuhorgv. Hell. Glasarb.Forb.,D., Kbhvns Afd. OM ad sen , Østerbrog. 57 A1 IH £ 0 4965y. Guld-, Sølv-ogElektroplctarbejdernesForb., Kbhvns Afd., R H ø esch , Rømersg. 223 E £ By 5088 x Gørtler- og Metalarbejdernes Fagf., Chr. Mads e n , V-Søgade 2SE £ By 1002 y Ilaandskomagernes Fagf., M L indberg* Rømersg. 222 E £ By 607 Handels- og KontormedhjælperForeningen, Gustav P ed ersen , Værnedamsv. 8° É £ Cent. 13336. Afd.: Bog- og Papirmedhjælper Afd., Henry Gran, Læssøesg. 71H Central-Afd. P Lumh o 11, Strandboule- vard 107 |ø| Cigar- og Tobaksmedhjælper Afd., CG C h r isto ffe r se n , EsbernSnaresG.l E Elektr.- og Belysningsmedhjælper Afd., Aage Johan sen. Callisensv. 164Hell. Forsikringsmedhjælper Afd., Henry B lach,Frihedens Allé 71 E . Isenkrammedhjælper Afd., Chr. W u lff, st. Kongensg. 19 A 3o. G. E . Kolonialmedhjælper, Afd.,Vald. Haahr, Bentzonsv. 47 s E Kontormedhjælper Afd., Gustav P ed er­ sen, Værnedamsv. 8 6 É £ Cent. 13336. Manufakturmedhjælper Afd.,Vilh.G u d- mansen, P G Ramms Allé 3SE . Sæbe- og Parfumerimedhjælper Afd., Au­ gusta S e m1e r, Istedg. 493 E . Handskemagerforeningen af 1875, Carl J oh n sson , Ryesg. 433 M Hattemagernes Fagf., Julius P e te r se n , Nyelandsv. 532E Hattesyernes Fagf., Fru M M on rad , Ravnshorgg. 5 A3 H Havnearbejdernes Fælles forb., Axel J ø r ­ g en sen , Dronn.Tværg. 40 E £ Palæ 282. Herreskrædderes, De kvindelige,Fagf., Fru Anna D J en s e n , MB., Vendersg. 26s E £ By 5033y Hoteifunktionærernes fagi. Afd., Lauritz H e ib e r g , Dannebrogsg. 143 E £ V6859y Hue- og Kasketsyernes Fagf.,Th.Sundby, Smedeg. 19s H £ N 5220 Husass;sténternes Fagf., Marie C h risten ­ sen, Rosengaarden 14' E £ Cent. 6774 Hustømrernes fagi. Afd., Carl L a rsen , Adelg. 27 m £ Cent. 7645 Instrumentmageres og Sliberes, de kirur­ giske, Fagf., G H øyer, Brønshøj g. 44 E Isoleringsarbejdernes Fagf., Arthur N ie l­ sen . Thorsg. 14 4D £Tg.39y Jernbanearbejdernes Afd. B, H P e t er sen, Solitudev. 1 6 4IS1 £ N 2784y. Jernbanearbejdernes Afd. A1,HP H an sen , Viktoriag. 302 E £ V 9316y Jernbanearb. Afd. T, A J V e ste r g a a r d , N-Fasanv. 95 E £ Gh. 766v. Jernbaneforb. Dansk, Kbhvns Afd., S F N ielsen,H enrikIbsens V .46s E £C ent. 4482.'“ Jord- og Betonarbejdernes Fagf., Niels R a sm u ssen , H C Ørsteds V 55 El | Cent. 3496. Karetmagernes Fagf., Albert M a th isen , Enghavev. 21.02 El £ By 1904x. Kedel- og Maskinpasserforb. Kbhvns Afd., Hans J en sen , Vesselsg. 7 IH £ Cent. 9975 Kedel- og Maskinpassere, Forb , Kbhvns kommunale Afd., A A k sel sen, Sinds- hvilev. 18 E £ Gh. 619x. Keramisk Fagf., N O lsen, N-Fasanv.3 1 3 E £ Gh 40 9. Keramisk Malerforen.,Frk.M an i c u s-H an- se n , Niels Ebbesens V. 203 E £ Gh. 4039

KbhvnsBanegaards privateArbejdercsAfd., N P A n d ersen , Oehlenschlægersg. 35 E £ V 6890v Kobbersmedenes Forb., Kbhvns Afd., V R a sm u ssen , Istedg. 79* E . Komm. Arbejderes Fagf., Kvindl., Fru J ø r g e n s e n , Carolinev. 19 D Komm. Arbejdsledere, Foren, for, Hans Palbo,MB., Bispebjerg Hospital É £Tg. 1203. Kommunale Arbejdsmænds Org., E P L in d b 1ad, Aalborgg. I l 3 E £ 0 5484. Kommunale Haandværkerorg., Den, Jean J en sen , Sundholrh Bygn. A E £Am.3608 Kommunale Hospitalsarbejderes Org., Hen­ ry B e r g q u ist, Blegdamshosp. H. Kommunale Maskinister, Foren, for, Vil­ liam N ie ls e n . Vejleg. 7 3 E £ 0 4862u. Konditorernes Fagf., Einer J en sen , Øre- sundsv. 583E £ Am 3863y. Konfektionssyerskernes Fagf., Frk. D Sch 1i ppo, Gartnerg. 9 A É) £ N 5044. Kontor- og Forretningsbudenes Org.. Ger­ ner M adsen, Studiestr. 16 E 2 Cent. 14721. Korkskæremes og Sortererskernes Fagf., V Nør regaard, Mysundeg. 22 E £ Ros­ kilde 170 Kurvemagernes Fagf.,Arvid Schøn strøm , St. Hans G. 152 IH. Kuskenes Fællesforb., Larslejsstr. 1 1 | Cent. 5640. Formand: Vald. L a r se n . Kvindl. Arb. Forb. Afd. 1., Fru Johanne J e n se n , Blaa- gaardsg. 21 H £ Cent. 14539 Afd. 2., Maskinstrikkernes Fagf., Johanne L a rsen , Blaagaardsg.21 IH £Cent. 14539 Afd. 3., Bladbudene v. Soc. Dem., Fru B Th om sen , Slotsg. 81H Afd. 4., Kvindelige Arbejdere paa Hærens Værkst., Frk.Maric N ieIsen,Njalsg.2s E Afd. 5., Kv. Arb. indenf. Jern- og Metal­ industrien, Oda B a u e r f e ld , Larslejs­ str. 1 2 E £ By 4320 Afd. 6., Strygerskernes og Vaskeriarb.’s Fagf., Frk. Laura P e te r se n , N-Fari- magsg. 351E £ By 7199 Lager- og Pakhusarbejdernes Forb., R N i e 1s e n, St. Hans G. 4S H £ Cent. 10147 Landarbejderforb.,K6hvnsAfd.. Chr. Ch ri- ste n se n , Kausholm pr/‘Herlev £ Vb. 1601. Ligkistesnedkernes Fagf., A P P o u lsen , Glentev. 402D £ Tg. 1031 x Linoleumsarbejdernes Fagf., L R a sm u s­ sen , Carstensg. 44s E Litografisk Forb., Kemigraf Afd., Georg L yd er s, Løgstørg. 424 M Litografisk Forb., Litograf Afd., A D a h l- skog, Holmbladsvænget 24 [cl Litografisk Forb., Sliber Afd., C Ras mu s- s e n, Dannebrogs^. 47 A1E £ By 3675. Litografisk Forb., Trykker Afd., Chr.Juul, Larslejsstr. I1E £ By 3575. Læder- og Skindarb. Fagf., C W agn er, Allersg. 122 E Malernes Fagf., Alfred Larsen , Rømersg. 22 E £ Cent. 9885 Malernes Fagklub, D. S. B., Th. S te e n - gaard , Grøudalsvænge Allé 341 Brh. Marmor-og Granitslibernes Fagf., N Pe hrs- son, 1. Marstrandsv. 6 E Maskinistfor. i I)anm.,N PJ en s en,Borger­ vænget 842 S £ St. 1563. Metalarbej.lernes Centralafd. GI. Konger. 61E Sekretær: S Munk. £ Cent.3824& 13877. - Herunder følgende Afdelinger: A 'd.2 (Klejnsmedene),N(J C h r isten sen , Sølvg. 1015 E £ By 2598y. Afd.3. (Grovsmedene), P Andersen , Ar- resøg. 261lN) £ Cent. 5121. Ai‘d. 4. (Kedelsmedme), Th. A nd ersen , Edv. Griegs G. 61H £ St. 1570x. _ Aid. 5. (Skihssmedenc), Johs. K jæ r bøl, V-Søgade 2S E £ Cent. 5121. Afd. 6 (Kommunen). S T h o r lu n d , Ste- fan; g. 48 E £ Tg. 2276y. ' Afd. 7 (Statsbanerne). I P N ie ls e n , Ny Carlsbeigv. 194 E £ V 1479v.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker