Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Reglster for Kjøbenhavn

Lega

11 —

181

- S ch rød ers, Malerm.,JohanN, ogHustrus Jubilæumslegat; Kapital 1,000 K r.; 1 Port. a 40 Kr. uddeles aarlig til et Medlem eller Enke efter et Medlem i Malerlauget. [Maler- lauget.] - S ch rød ers, Nina og Joh. N Mindelegat. Kapital 5000 Kr. Renterne udbetales til en trængende Mester eller Mesterenke. [Ma­ lerlauget.] -S c h u m a c h e r s , William, Lodder paa 400 Kr. aarlig til værdige, uberygtede Da­ mer af den højere Middelstand, hvis Kaar ikke svarer til deres Opdragelse, og som er hjemmehørende i Kbhvn. eller Frdbg., er fyldt 30 Aar, enten er ugifte eller Enker, og hvis aarlige Indtægt iøvrigt ikke overstiger 600 Kr. Kapital 377,000 Kr. [Magist.] -S c h iitte s , Kmh.Hofj gm.,AugustTheodor, c. 128,000 Kr. Til Understøttelse og Fremme af almennyttige og veldædige Formaal i Danmark. [Magist.] - Sch årrs, Maria, Musikerlegat, til en ube­ midlet Musiker, Mand eller Kvinde, til den­ nes videre Uddannelse. 1 Lod paa 480 Kr. Kapital 13,400 Kr. [Magist.] - S c li årrs, Otto og Maria, til Plej efor ube­ midlede Syge i Kbhvn. Kapital 13,400 Kr [Magist.] -S c h ø n b e r g s, Justitsraadinde, A M, for ugifte Døtre af afdøde Embedsmænd, c. 5,200 Kr.,hvis Renter bortgives i 2 lige store Port. [Magist.] -S c h ø n n in g s , Konferensr., Justitiarius i Søretten, Peter og Hustru Christiane Char­ lotte, f. Lunds, 27,800 Kr. Renten uddeles til Enker eller Døtre af Embedsmænd i Kbhvn. [Magist.] - S c hø tt s, Christian Peter, 14 Port. a 400 Kr. uddeles 17. Nov. til Enker og Børn efter Mænd, der har været Grosserere i Kbhvn.; Stifterens Slægt er fortrinsberet­ tiget. [Grosserer-Societetets Komité.] - S e id e lin s, Malerinde,Frøken Erika Ma­ rie Ingeborg, Legat tor trængende enligt stillede Kvinder, bosatte i Kbhvn. eller paa Frdbg., hvis Kaar ikke svarer til den Op­ dragelse, de har faaet. Port. a 200 Kr. aarl. Kapital ca. 35,000 Kr. [Borgerreprøsent.] -S e jl-, F la g - og K om pasm ager- la u g e ts forenede Legat er oprettet af den ved Laugets Ophævelse i Mesterladen til­ stedeværende Beholdning: 1,100Kr., til En­ ker eller Døtre efter forhenværende Interes­ senter i Lauget. [Magist.] - S ibb ern s, Overlærer, til 2 ældre ugifte Lærerinder, c. 6,000 Kr. [Magist.] - S i e r c k e ’s, Maskinmester, V, til Enker efter Maskinmestre; 2,000 Kr.; Port. a 45 Kr. 2 Gange aarl. [Maskinm. Foren, samt Enke- og Pensionskasse af 1873.] -S in d in g s Familielegat, c. 5,400 Kr. [Magist.] - S k o le le g a tp la d se r , De 32 Mænds, til Besættelse af 15 Pladser i Efterslægtssel­ skabets Realskole. Ved Siden af den alm. Bestemmelse, at der vil blive taget Hensyn til vedkommendes Trang og Værdighed og Børnenes Anlæg, vil det under ellers lige Omstændigheder komme i fortrinlig Be­ tragtning, omFaderen, enten i sin borgerlige Stilling eller som Embedsmand under Kom­ munen eller paa anden Maade har gjort sig fortjent af Staden. Disse Legatpladser hid­ rører fra, at de 32 Mænd den 29. Jan. 1773 oprettede en Skole, der senere hævedes, og i Stedet for samme dannedes i 1844 de nævnte Fripladser. Kap.ca. 45,000Kr. [Bor- gerrepræsent.] -S m id ts, Jomfru, og Søster, E Héibergs Enkes Legat til nødlidende Enker og Jom­ fruer, fornemlig Brygger- og Kræmmer- Enker og Børn. c. 18,800 Kr. [Magist.] -S o ld e n fe ld t s Legater og Stiftelser op­ rettede af Brødrene Bogndl. Ferdinand Wilhelm Soldenfeldt og Etatsr. Joseph Carl Soldenfeldt. 1) En Stiftelse for aldrende Lærerinder, Husjomfruer, Syjomfruer og andre Kvinder i lignende Stillinger, som har Ophold her i Staden. 2) En Stiftelse for Tjenestepiger her iStaden.3) E t Legat for

ugifte Døtre af afdøde Embeds- ogBestil- lingsmænd. 4) Et Legat for aldrende Lærer­ inder, Husjomfruer, Syjomfruer og andre Fruentimmer i lign. Stillinger, som har Op­ hold her i Staden. Ca. 1,268,000 Kr. samt Ejendommen Sortedams Doss. 85, Ryesg. 104, af Værdi 500,000 Kr. [Magist.] - S o ld in s S tifte ls e , s. d. Art. - Spannj e r s ’ke Legater, s. d. Art. - Spor ons, Fru Juliane Birgitte Nicoline, for Døtre af Borgere og Embedsmænd i Kbhvn. særlig i Kbhvns Politi. Lodder a800 Kr. aarlig. Kapital 212,000 Kr. [Magist.] -S ta m p e s , Gehejmeraadinde, M E, Port. å 80 Kr. aarl. til fattige Enker og Port. a 52 Kr. til fattige Børns Forsørgelse fra deres 7. til 15. Aar, hvorhos der aarligt henlægges for ethvert Barn 8 Kr., som ud­ betales, naar Barnet ophører at nyde Lega­ tet. 111,000 Kr. [Magist.] - S t e e n v i n k e l- S v e n d s e n , Malerme­ ster M P. og Hustrus Legat. Kapital 1000 Kr. [Kbhvns Malerlaug], - S t if te ls e n for nødlidende Enker og fat­ tige forældre- eller faderløse Børn. Port. a 40 Kr. aarlig til Enker og å 52 Kr. aar­ lig til Børn. c. 56,200 Kr. [Magist.] - S to lte n b e r g s, Etatsr., og Hustrus Le­ gater. 575,000 Kr. 3 Afd.: Legater til ugifte Piger, til Enker, til Borgere. [Magist.] - S t r a n d e s , C W, Legatfond til almene og velgørende Formaal, stiftet ved Fundats af 12. Aug. 1916. Kapital ca. 950,000 Kr. Administration: Overretssagf. C FK u h n , R.;fh. Postmester A R K ie lle ru p . - S trem mes, Snedkermester, og Hustrus Legat til Snedkere i Kbhvn. eller deres Efterladte. Portioner a 20U Kr. Kapital 24.000 Kr. [Magist.] - S tu d e n te r sam fu n d e ts Aftenunder­ visning for Arbejdere, Legat for Oplys­ ningsvirksomhed til Bedste for ubemidlede Voksne. Formand: HermanT ri er,ML. FM.; Kasserer: A B art h, R. - S tø ck en s, Generalinde von, forTjeneste­ piger, som i 10 Aar bestandig har tjent en og samme Husbond eller Madmoder, til Ud­ styr, naar hun skal gifte sig, eller til at købe lidt Bohave, naar hun ikke længer kan eller vil tjene, eller til Begravelsesomkost­ ninger. Den aarl. Legatportion udgør 25 Kr. 28 0 . [Borgerrepræsent.] - S u en son s, Kammerherre, Mindelegat; 5.000 Kr. Aarsrenten uddeles iPort.å50Kr. til pens. Medlemmer af Dæksofficersforenin­ gen (s. d. A.) eller til disses Enker. - Suhrs, Etatsr., J T, og Hustru C Falchs Legat til de værdigste af de ansøgende ‘ugifte Døtre af afdøde kgl. Embedsmænd, civile, gejstlige eller militære (derunder indbefattet de af Øvrighederne og Kom­ munerne ved kgl. Stadfæstelse beskikkede Betjente), som ikke har kunnet sikre deres efterladte ugifte Døtre en passende aarl. Indtægt. 55 Port. a 200 Kr. og 55 a 100 Kr aarl. 503,000 Kr. [Magist., under hvilken Borgmesteren for 1. Afdeling er den umid­ delbare Bestyrer.] - Suhrs, Etatsr., JT , og Hustru C Falchs Legat for Borgere, fortrinsvis Bryggere og Brændevinsbrændere. Uddeles med Port. å 200 og 100 Kr. aarl. Kap. c. 65,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - S w eders, FrøkenS, til skikkelige, fattige og ærlige Fruentimmers Subsistents og Un­ derholdning. 23,000 Kr. Portioner å 100 Kr. aarl. [Magist.] - S yn der g aard s, fh. Brændevinsbr. og Raadmand, til unge Mennesker aftrængende Familier,hjemmehørende i Kbhvn., til videre UndervisningiSkoleriKbhvn. for atdygtig- gøres somHaand værkere el. lign. 122,000Kr. [Kommunalbestyrelsen.] - S ø lv b r y llu p s L e g a t, K ong Chri­ stia n den 9des og D ron n in g L ou ises, Kapital 50,000 Kr. Renten anvendes til at skaffe fri Kur og Pleje i Kommunehospitalet for saadanne i Kbhvn. hjemmehørende Per­ soner, der ikke er under Fattigforsørgelse eller under Forsorg af anerkendte Syge­

kasser, men hvis Kaar er saadanne, at de ikke selv kan afholde Omkostningerne uden at nedsynke i Gæld ellerArmod. Le­ gatpladserne uddeles af Magist., undtagen i de Tilfælde, hvori Kongen selv vil tage Be­ stemmelse. - S ø lv b r y llu p s Skolelegat af 1867, hvis Renter hvert Aar paa Deres Majestæters Bryllupsdag, 26. Maj, uddeles i Præmie til nogle af de flittigste og sædeligste Børn i de offentlige Skoler. 2,100 Kr. [Magist.] - Søren sen s, Gregers, og Hustru Karen Kirstines Legat, for Enker efter Høkere her i Staden, samt saadannes fraseparerede eller fraskilte Hustruer. 12,000 Kr. Lodder paa 80 Kr. aarl. [Magist.] -S ø r e n se n s, Karen Kirstine, f. Rugaards Legat, for Legatstifterindens ugifte, kvin­ delige Slægtninge og senere hen for Enker eller Piger af Almueklassen her i Staden. 8,600Kr. Lodder paa 100Kr. aarlig. [Magist.] -T a a g e ru p , Partikulier, KE CogHustrus, Kontor Dyrkøb 7 E ; Formue c. 270,000 Kr. Portioner paa 200 Kr. og 100Kr. uddeles aar­ lig for Livstid til ugifte Kvinder, som er af brgl. Familie og har kendt bedre Dage. Be­ styrelse: Overretssagf. N H a lla g e r og Pastor H N H an sen . - T a ck s, Camilla, til Rejsestipendium til en Videnskabsmand eller Kunstner. Ved Uddelingen tages der Hensyn til Dygtighed og Uformuenhed. Renten uddeles for Tiden til Legatstifterindens Slægt. 35,000 Kr. [Magist.] - T esch s, Bagerm., J J , og Hustru Karens Legat. 20 Port. å 80 Kr. aarl. til Enker ellerDøtre efterLaugsbrødre. Kap ca.38,000 Kr. [Borgerrepræsent. i Forbindelse med Bagerlaugets Oldermand.] - Thaarups,Vinhdl., D J, til Vinhandlere i Kbhvn. eller deres Enker. 4,200 Kr. Port. å 80 Kr. [Magist.] - T h iejem ann s, „Generalkonsul Thiele- manns Arbejderlcgat“. Kapital 10,000 Kr. for Mænd, der har været ansatte i Legat- stifterensForretninger. [BestyrelsensForm.: Overretssagf. Fr. H ø st, R.] - T h om se n s, N ('hr. og Hustrus, til Kon­ firmationsudstyr og til Understøttelse af værdige Trængende ved Jule-ogNytaarstid, samt til Understøttelse af Syersker. 85,000 Kr. [Magist.] -T h o r sø e s, Murerm., A T , og Hustrus Legat til Enker efter Personer, der har været Haandværksmestre her i Staden. Fa­ milien har foreløbigFortrinsret. c.35,000Kr. [Magist.] - Thorups, Kancelliraadinde Louise, til mindst 50 Aar gamle trængende Piger, som er Døtre af Borgere i Kbhvn. og Roskilde Kommuner, og som staar ene i Livet. Under Borgere henregnes ikke blot saadanne Mænd, som have løst Borgerskab og som Hovedvirksomhed drevet Forretning som Handlende, Haandværkere eller Fabrikan­ ter, men tillige Læger, Sagførere og Mænd i lignende Stillinger. For at komme i Be­ tragtning maa Ansøgerinderne til Legatet være bosiddende i Kbhvns eller Roskilde Kommune, have ernæret sig ved IIaandar- bejde og have ført et virksomt og uberygtet Levned. [Bestyr, af Ole Thorups Stiftelse]. - Thorups, Ole, til aldrende Ægtefolk. Port. å 100Kr. aarl. uddeles til Ægtefolk, der uforskyldt er komne i trange Kaar og har opnaaet deres Sølvbryllupsdag. [Bestyr, af Ole Thorups Stiftelse.] - Thorup s, Kancellir., Ole, til Opdragelsens Fremme. Kapital 660,000 Kr. [Magist.] -T h ym a n n s, Fr., til yngre Bygnings- haandværkeres (særlig Tømreres) Uddan­ nelse, 2,500Kr. Renten bortgives hvert Aars 29. Jan. [Borgerrepræsent.] - T ie tc k e s , G W, og Hustrus Legat. Ka­ pital 10,000 Kr. Renten uddeles i Portioner paa 40 Kr. halvaarlig til trængende Uro­ magere eller Urmager-Enker i Kbhvn. eller' paa Frdbg. [Urmagerlauget.]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker