Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

Hund—Hvil

II — 147

Hundetegn løses (Søgnedage 9-12,5-7) paa Politistationen i den Kreds, hvori Hunden opholder sig; er det en „lille1,1Hund, skal denmedbringes. Det gælder fral.Oktbr.-30. Septbr. og fornyes i Oktbr. For Hunde, der fødes i Aarets Løb, skal der løses Tegn, indende er2Maanedergamle, og for Hunde, der indføres, skal det ske straks, medmindre dekommer fra en danskBy, hvori der svares Hundeafgift; i begge Tilfælde skal Tegnet fornyes i Oktbr. Hundetegnet gælder for den Hund, til hvilken det erløst, og kan ikke overføres paa en anden Hund. Husassistenternes Fagskole, Rosengaarden 14 El D Cent.6774, aabnedes l.Nov.1906. For- maalet er at skabe en dygtig og oplyst Stab af huslige Kvinder. Kursus afholdes for Be­ gyndere og Viderekomne i Madlavning, Husgerning, Borddækning, Servering, Vask og Strygning samt Næringsmiddellære og Husholdningsregnskab. Husilidsforening, Kbhvns, stiftet 1882, yder fri Undervisning i forskellige Haandarbej- der til Drenge (f. T. c.400) fra Kommune­ skolerne. Det halvaarl. Medlemsbidrag mindst 2 Kr. Formand og Kasserer: Fængselsdirektør Th. F u ssin g ; Næstformand: Skoleinspek­ tør I l P Bruun. Husflidsselskab, Dansk, Kontor Aaboulevard 17 S D N 1099, stiftet 18. Febr. 1873. Dets Formaal er at fremme den danske Husflid ved at støtte mindre, lokale Foreninger, f. T. ca. 450, ved Afholdelse af Foredrag og ved at afholde Kursus til Uddannelse af Læ­ rerkræfter. Protektor: Hs. Maj. K o n g e n . Førstelærer Carl II enrich sen, DM.FM., Formand; Gross. Jobs. R a sm u sse n , Næstform. og Kasserer. Husflidskonsulent: JPLarsen ,M elby pr. Kallundborg. Husgerningsskole, Kronprinsesse Louises praktiske, traadte i Virksomhed 1. Novem­ ber 1872, Emilieg. 3 13 $ V lO lly, mod­ tager nykonfirmerede Piger for i et Kursus paa 2 Aar at oplære dem i enhver Slags huslig Gerning. Hds. Maj. E n k ed r o n n in ­ gen er Skol. Protektrice. Bestyrelse: Kam- merberreinde EC astenskiold;B aronesse E B ille -B r a h e ; Gehejmeetatsraadinde C Ve t t ; Kmh. fh. Overpræsident F de J on - qui é re s, SK. DM., Formand ; Baron C B S c lia ffa litz k y de M u ck a d e ll, Næst­ formand; fh. Apoteker Karl K R i ise, R.; Overretssagf. Erik R od e, Kasserer. Forstanderinde: Frøken E B lic h f e ld . Husholdningsforening af 1873, Sjællandske Statsbaners, Kontor: Hovedbanegaarden, Bernstorffsg. 4F1SS. Formand: Fuldm. H J ø r g e n se n . Husholdningsforeningen Hjemmets Tarv, stiftet 2. Maj 1917. Formand: Frøken Caro­ line L a rsen , Ringstedg. 5 M J} 0 2065v. Huslejenævn, De frdbgske, Kontor: Jern­ banestien É (10-2) D Gh. 755. Nævnenes Formænd: Ø stre Nævn: Lektor, Fuldm. SvenRø- g i n d, MFK. V e s tr e N æ v n : Politiassessor Kaj Mundt. S ø n d r e N æ v n : Kontorchef A V M eyer, R. F o r r e tn in g slo k a le n æ v n e t: Politias­ sessor I S tamm . Sekretær og Kontorleder: A PA nd ersen træffes 12-2. Huslejenævnenes Fadleskontor for Kjøben­ havn, Løngangsstr. 24 Vartov, 2. Sal, O. Kontoret er daglig aabent fra 9 - 3 . De en­ kelte Sekretærer træffes i en Time daglig; J) Cent. 4860 giver Oplysning om til hvilke Tider, Sekretærernes ®Cent. 13760. De enkelte Nævns Omraade er f. T. føl­ gende: 1 . N æ vn : Sundbyerne, Amagerbro og Is­ lands Brygge. 2. N æ vn : Kristianshavn, Gammelholm og den gamle Bys indre Del.

3. Næ vn : Kvarteret mellem Nørrevold og Søerne samt Kvarteret Østfor Gothersgade indtil Classensgade. 4. N æ v n : Det indre Vesterbro samt Kvar­ teret omkring Vestre Boulevard. 5. Næ vn: Det ydre Vesterbro samt Valby. 6. N æ v n : Østerbro Nord for Classensgade samt Hellerup. 7. Næv n :Blegdamskvarteret og en Del af Blaagaardskvarteret (nærmest Søerne). 8. Nævn: En Del af Blaagaardskvarteret samt den vestlige Del af Nørrebro. 9. Næ vn: Den østlige Del af Nørrebro samt Brønshøj. 1. F o r r e tn in g s lo k a le n æ v n : Byen inden for Voldene undtagen Kristianshavn. 2. Uo r r e t n i n g s 1o k a 1e n æ v n : Byen uden for Voldene undtagen Kristianshavn, Sundbyerne, Vesterbro, Valby, Vanløse og Vigerslev. 3. F o r r e tn in g s lo k a le n æ v n : Kristi­ anshavn, Sundbyerne, Vesterbro, Valby, Vanløse og Vigerslev. Fremlejesager behandlesved de alminde­ lige Nævn. Huslejerforening, Frdbg., stiftet 1917, er en upolitisk Forening til Varetagelse af Lejer­ nesinteresser i Boligsagen. Kontingent Kr. 2,50 aarlig. Kontor: Gl.Kongev.178 O $ V 871x(12-l). Formand: Grosserer Vald. S ø ren sen ; Kasserer: Hovedkasserer Ejnar J e n s e n , MF. MFK., P Bangs V .43 i | Gh. 193 x. Huslejerforening, Kbhvns, stiftet 14. Nov. 1917, V-Voldg. 212 m g Cent. 13075 (9-3.) Bestyrelse :Arkitekt Strøm T ejsen , For­ mand; Murer H A L undb erg, Næstfor­ mand ; Fuldm. Cand. polit. K J K r iste n - s e n;AkkordørFredegod J a c o b s e n;Tømrer C J a k o b se n ; Tømrer L N ie ls e n ; Prof. A R C h r iste n se n , R.; Cand. jur. Christ- mas M ø lle r , MF.; Bogholder Vald. P e ­ te r s e n . Sekretær : L P S ø ren sen . L ok a l R e p r æ s e n t a t io n : E t Repræ­ sentantskab, bestaaende af 3 Medl.for hvert af Hovedstadens 9 Huslejenævn. Foreningen bar til Formaal at varetage Lejernes Interesser overfor Grundejere og Lovgivningsmagt samt at medvirke vedBo- ligspørgsmaaletsLøsning.ForeningensMed- lemmer erholder g r a tis Oplysning og Vej­ ledning i alle ITuslcjespørgsmaal. Kontingent 2 Kr. aarlig. Husmandsbrandkassen for Danmark. GI- Kongev. 5 ® D Cent. 5150. I. B y g n in g s - A f d e lin g e n , oprettet i Henhold til Lov 12. April 1889 og Vedtægt af 4. Novbr. 1908; begyndte 1. April 1909. II. L ø s ø r e -A fd e lin g e n begyndte sin Virksomhed 1. Septbr. 1909. Foreningerne, der er grundet paa Gensidighed, overtager Forsikring paa Bygninger og dertil hørende mur- og nagelfast Inventar og Maskiner samt paa det i Bygningerne beroende Løsøre og øvrige Effekter. Foreningerne ledes af et Repræsentantskab og en Bestyrelse med en retskyndig Formand. Bygnings-Afdelingen er derhos underkastet Justitsministeriets Tilsyn. Tilforordnet: Kontorchef i Justits- min. Aage S v en dsen, R. Forsikringsmasse 1. Okt. 1924 i Bygnings- Afdelingen :c. 616 Mili. Kr., i Løsøre-Afde­ lingen : c. 421 Mili. Kr. Ialt c. 1037 Mili. Kr., fordelt paa c. 126,000 Forsikringer. Formand for Bestyrelsen: Direktør Vil­ helm N ie ls e n . Kontorchef: Cand. jur. H C B j ø rn ow. Husmandsforeninger, De samvirkende danske, oprettet 1906, Formand: Rasmus Jensen Vandman, Skjørringe pr.Ryde; Sekretær: J M H e n r ik se n , Studiestr. 38 IB | C. 13610. Juridisk Raadgiver: Direktør Vilh. N ie ls en, GI. Kongev. 5 E g Cent.5150,be- staar af nedennævnte Fællesorganisationer. D e sam v irk en d e sjæ lla n d ske H u s­ mandsforen., opr. 1902. 247 Kredse med 20,408 Medl. Formand: Niels F r ed e r ik ­ sen, MF., st. Karleby pr. Roskilde g

Kirke Hyllinge 33; Kontor :Studiestr. 38 IB g Cent. 13610. D e sam v ir k e n d e l o l la n d - f a ls t e r ­ ske H u sm an d sfo ren ., opr. 1905, 50 Kredse med 6,072 Medl. Formand: Rasmus Jensen Vandm an, Skjørringe pr. Ryde g Skjørringe 5. De sam v ir k e n d e b o r n h o lm sk eH u s- m andsforen., opr. 1903. 15 Kredse med 1407 Medl. Formand: Husmand J P N i el- s en, Grønvang, Rønne. D e sam v ir k e n d e H u sm a n d sfo r e ­ n in g e r i F y e n s S t if t , opr. 1902. 155 Kredse med 11,304 Medl. Formand: Hus­ mand H L S k o v , Farstrup St. De sara v irk en d e jy d s k e H u sm an d s­ fo r en in g e r , opr. 1902, 653 Kredse med 37,243Medl., Kontor Frederiksgade 22 Aar­ hus. Formand: Husmand Chr. Joh an sen , Brædstrup. Sekretær og Kasserer: N Chr. N i elsen , Aabyhøj g 3114. D e sam v irk en d e sønde rjy dskeHus- m a n d sfo ren in g er, opr.l920.Medlemsan- tal 3,346. Formand: Boelsmand Jørg. P e ­ te r sen , Halk pr. Hej sager. Husmoderforeningen, stiftet 6. Febr. 1917, Skinderg. 29“ B . Kontortid 12-4 J) Cent. 13655&By 8560. Se tilligoPerson-Registret. Formand: Fru Marie H ø rup ; Næstfor­ mand : Fru Elna R a sm u ssen . Sekretær: Fni M Berg Eb str up. Husmoderforeninger, De Danske, stiftet 10. April 1920.Adr.Taarbæk Strandv.20Klpbg. $1 Bellevuc 200. Formaal: A t varetage Hjemmenes Interesser i praktisk,økonomisk og samfundsmæssig Henseende. Formand: Fru Carla M eyer. Husmoder-Hjælpens Korps, stiftet Nov. 1920, er dannet med det Formaal at skaffe huslig Hjalp til syge Husmodre i Hjem, hvor Ar­ bejdet hviler paa Husmoderen alene. Hjæl­ pen ydes mod et mindre Vederlag, eller i visse Tilfælde gratis, under Principet: Hj ælp til Sel vhjælp. Adresse: Bredg. 19 B $ Palæ 3747 (8-9& 2-4) Postgirokonto Nr. 2021. Kontingent fra 3 Kr. aarlig. Formand: Ørelæge Vald. K le in . HusmændenesUlykkesforsikring, GI.Kongev.. 5 2 B g Cent. 12368, driver gensidig Ulyk­ kesforsikring i Henhold til Lov af 28. Juni 1920, for mindre Landbrugere,Skovbrugere, Havebrugere,Haandværkere og ligestillede i Danmark. DirektørVilh. N i el s en, Bestyrelsens For­ mand. Kontorchef: E M Grimm. Hustømrerforeningens Stiftelser, Adelg.27B (20Fribol.) og Faxeg. 8 M (35Fribol.), Ve- stergaardsv. Brh. (53 Lejligheder) for Tømrersvende og deres Enker. Formand: Aug. M ø ller (12-2 i Adelg. 27 B 2 IB g Cent. 10272). Hvide Baand, Det, „W. W. C.T. U .“. Den danske Afd. er stiftet 17. Okt. 1888 (Navnet beskyttet.Forenings Reg.Nr.148). Formaal: At være en Hjælp for de faldne i Samfundet og at vinde den off. Mening for Afholdssa­ gen. Formand: Frøken CL a u r itz en, S- Fasanv. 56 Valby g Vb. 308. Hvidovre Kirke, Sognekirke for Hvidovre Sogn i Sokkelunds Herred. Kirkebygningen saavelsom alle Gaarde ogHuse i Byen blev fuldst. nedbrudt under Kbhvns Belejring 1658-59 og først opbygget paany adskillige Aar senere.(Kirkensindre restaureretl921). Den ejes af Domkirken iKbhvn. Kirkeværge: Overlærer C N P e d e r se n . Sognepræst: Paul 0 1d e nbu rg, R. Kaldskapellan:J H S E h r h a rdt. Hvidovre Kommune. Sogneraadskontor: Hvid­ ovre (Torsd. 5-7). Formand: Gartner Carl Larsen,Hvidovre, ®Hvidovre2 4 ;Kasse­ rer: Gartner Frederik P e d e r se n , Hvid­ ovre. Sekretær: Overlærer C N P etersen . Hvilehjem for Lærerinder, opr. 1878, Virgi- niav. 12® , se Lærerindernes Forsørgelsesf. Hvile- og Rekreationshjem for Kvinder, Hum­ lebæk. Protektrice:Hds.Maj.E n k ed ron n in g en

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker