Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

II — 224

Real-Register for Kjøbenhavn

'Sold—Spar

varing af civilt Tøj. Læsestue og Skrive­ stue. Leder: Rich.Foer s om J B,y 5979y. Soldaterhjem, K. F. U. M.’s, Gothersg. 115 E U Cent. 6797, stiftet 1889. Adgangen er gratis for enhver værnepligtig af Hær og Flaade. Opbevaring af civilt Tøj 1 Kr. for hele Tjenestetiden (ubemidlede gratis). Foredrag Søndag Kl. 3 og Kl. 7(/a, Onsdag Kl. 7. Fri Adgang til Bibliotek. Leder: A F v . d. Aa K iih le, FM. Soidenfeldts, Brødrene, Stiftelse, aabnet 1894, (Arkitekt: H B Storck), Sortedamsdoss. 85 og Ryesg. 104, se under Legater. Soldins, JBoghdl. og hans Enkes Stiftelse, Skinderg. 34 El, for mindst 50aar.Enker eller ugifte Kvinder af Middel- eller Borger­ stand. Stift. opr. ved Testament af 1845, taget i Brug 1854. 39 Friboliger. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Inspektør: V B J a b lo n sk y . Solist-Forbund, Dansk, Dauske Solisters Landsorganisation, Peder Skrams G. 8 El | By 7860 stiftet 30. Okt. 1918 med det Formaal at varetage Soliststandens In­ teresser, saavel i økonomisk som i'aglig, kunstnerisk Henseende. Formand: KammersangerEmilH olm ,Pe­ der Skrams G. 8 |j£| $ By 7860 ; Kasserer: Improvisator L II a lb e r sta d t, Grundt- vigsv.34IYl; Juridisk Konsulent: Overrets- sagf. CJ F S v e n, MF. MFK. Autoriserede Engageringsbureauer: Bro- chorsts Bureau, Vendersg. 21 E D Cent. 12257 : Ringheims Bureau, Fuglcbakkev.76 (H jjiCent.7880; Dansk Solist-Forbunds En­ gagerings-Afdeling. Poder Skrams G. 8 El. Sblistforeningen af 1921, stiftet 13.Maj.Adr: Wildersg. 17 El £1Am. 6758. Bestyrelse: ProI'. Victor B en d ix,Formand; kgl. Kam­ mersangerinde Frk. Ellen B e c k, MI & A., Næstform.; Forfatter Orla R am sø e, Se­ kretær ; Skuespiller Nic. B re c h 1i n g, Kas­ serer ; VioloneellistPaulus B ache; Skue­ spiller Henrik Mal.b er g ; kgl. Kammersan­ ger Niels IIa n se n, R. ■ Kontingent 15 Kr. aarligt. Engagerings- bureauer: Horneman’s Kunstnerbureau, Skovv. 20 Gjentol'te;M Jorn-NielsensEnga- geringsbureau, Arendalsg. 3 El. Solstraalen, se Foreningen Solstraalen. Soransk Samfund, stiftet 14. April 1862, Trommesalen 71E,staar aabent for enhver, der som Elev, Lærere eller Embedsmand er eller har været knyttede til Sorø Akademi; det støtter soranske Interesser, udgiver „Soransk Tidsskrift" samt Maanedsskriftet „Soraner-Bladet" og yder Understøttelse til trængende Soranere som Laan eller Ga­ ver. Medlemsantal ca. 1100. Formand: Prof. Dr. phil. Erik S ch ou, R. Kasserer: Cand. polit. K D aink i er. Sekretær: Kontorchef Cand. jur. H-GS B O lrik , R. Sorgenfri Slot er opf. i Begyndelsen af 1700 Tallets Aarhundrede af Grev CarlAhlefeldt. Efter tiere Ejerskifter købtes det i 1789 af Arveprins Frederik (Chr. VIP s Halvbroder); han anlagde Haven og Slotsparken. Der­ efter kom det i Chr. V III’s Eje. 1 1855 blev detStatsejendom. 1 1898 blev det overladt til Prins Christian og er fra 1912 Kongens Som­ merresidens. Sovjet-Republikcr, Unionen a f de sociali­ stiske, Legation (Gesandtskab): Fryden- dalsv.27 [S |) Cent. 1523 & 1820. Befuldm. Repræsentant (overord. Gesandt ■ogbefuldm. M inister):................................. (’hargé d’aftaires a. i.: Eugéne R o ubi n i n, første Legatio 11 ssek r. Attaché: Aristarque R ig u in e. 2. Legationssekr. og Chef for Koysulatsaf- delingen: Eric A s s m u s. Konsulatsafdeling: Pasekspedition daglig Kl. 11-1. Telegramadr. „Polpred". l i •ndel srepræsentation i Danmark:V-Bou- levard 4 EJ f Cent. 519,539 & 13158. Handel»repræsentant: L F ri e d ri chs on.

Hovedkontoret Vesterbros T. 5 5 IB D Ceut.7245. GI. Kongev. 104 S Cent. 2812. Falkonerallé 86 El J} Cent. 5222 Østerbrog. 17 E D Cent. 1221. Østerbrog. 120 E J) Cent. 2562. Norrebrog. 8 [N] ffl Cent. 4309. Norrebrog. 177 E J) Tg. 64. Amagerbrog. 69 [S] |) Am. 259. Enghavepi. 2 [0 J) Cent. 6591. Valby Langg. 21 Valby J)Vb.505. Strandv.161 Hell. JUIell. 898. Fredensv.l Charlott!.JJOrdr.ll7.j

Afdelinger: Korn og Foderstoffer Handelsafdeling Transport Sekretariatet Telegramadr.: „Wneschtorg".

Kontortid 9 - 3 Lørdag 9 - 2 Fredag Aften 6—S

Spannjerske Legater, Kontor Chr. d. 9. G. 7 E g) Cent. 14600, stiftede af afdøde Skomagerm. Jeremias Elias Spannjer,tilsig­ ter iflg. Afdødes testamentariske Disposi­ tioner at virke „ifor det offentlige gavnlig, velgørende Retning", dog at Midlerne or­ dentligvis alene maa anvendes til Bedste for de lavere stillede Samfundski. i Kbhvn. og Frdbg. Fundatsen har kgl. Konfirmation af 10. Juli 1879. De samlede Midler androg 1. April 1924 c. 2,609,000 Kr. A f Ind­ tægterne henlægges hvert Aar 2000 Kr. til en Reserve- og Fornyelsesfond, medens c. 88,000Kr. aarlig anvendes til Uddeling i det ovenangivne Formaal. Umiddelbart harA f­ døde selv disponeret over et Beløb af c. 22,800 Kr. aarlig til forskellige Stiftelser og Indretninger; øver Størstedelen af det re­ sterende Beløb af c. 65,000 Kr. har i Hen­ hold til Afdødes Testamente en Komité, be- staaende af Kbhvns Overpræsident og For­ manden for Kbhvns Borgerrepræsentanter i Forening med Legaternes Bestyrelse, i 1923 paany taget Beslutning foreløbig for et Tidsrum af 5Aar, og ny Beslutning vil blive tagen i 1928. Bestyrelse: Bureauchef C F r i d e r i c h - s e n , R. DM., og fh. Vekselerer Theo­ dor S T rier. Sekretær og Regnskabs­ forer: Overretssagf. I T rier. Den af Ministeriet udnævnte Revisor: Landsdommer Poul H an sen . Spareforeninger, De samvirkende, stiftet 20. Sep. 1921 er cn Fællesrepræsentation af Foreninger og Sammenslutninger, der har Sparetanken til Formaal. Bestyrelse: For­ stander Cl. Cl au sen , Skaarup, Formand; Gaardejer J J e n s e n - K le is , R. DM.; Gaardejer Niels F r e d e r i k s e n , MF.; FuJdm. i Udenrm. Cand. theol.&jur. L T A r n s k o v ; Justitsr. Johs. Sc h i o d t R. DM., Vejle; Sekretær og Kasserer: Over­ retssagf. Paul H enn in g s, R. Sparekasse, Den sjællandske Bondestands, stiftet 26. Novbr. 1856, Hovedkontor Ny Vesterg. 15,17 IS (9-3, Lord. 9-2), Postgiro­ konto Nr. 1441 j£ Cent. 6665 & 6666. Direk­ tion (11-3) |l Cent. 9306 og Provins 6 med Omstilling til Kasse, Bogholderi, Spare­ kassebog- og Checkafd. samt Laanefag. 62 Kontorsteder paa Sjælland. Garantikapi­ tal: 4,191,200 Kr. Reserver: 1,810,030 Kr.03 0 . Interessenternes Kapital 31.Marts 1924: 124,326,593 Kr. 68 0 . Bestyrelsen be- staar af: et T ilsy n sra a d : Gaardejer Rs. N ie ls e n , Brøderup, Formand; Gaardejer Hans H an sen , II erslev, Næstform.; GaardejerH Chr. P edersen , R., Nordgaard pr. Storehe- dinge. Sekretær; Gaardej er Lars A n d e r ­ sen, Kundby, Sognefoged Amtsraadsmed- lem Niels Sørensen , Boeslunde; Land­ brugslærer Otto C h risten sen , Tune; Gaardejer SognefogedHPNie.lsen,DM.R., Bringstrup; Amtsrevisor Peder M Pe­ dersen, Stenløse; Gross. .1 S t il lin g - A nd ersen , R. en D ire k tio n : J N G yring, adm. Direk­ tør ; Overretssagf. V M A mdr u p , R., jur. Direktør. Sparekasseinspektoratet fører Tilsyn med samtlige Sparekasser, j l'r.Lov af4.Okt.1919. Adresse: Klostergaarden Amagert. 29 El J| Cent. 5646. Sparekasseinspektør: Dr. polit. H L B isg a a rd , R.DM. Sparekassen for Kbhvn. og Omegn, Hovedkon­ tor Niels Hemmingsens G. 24 E . Postgiro - kontoNr.472Sparekasseafd.J}Cent.l542;For- valtningsafd. JgCent.2852 &2855;Personalet f Cent. 1711; Direktøren: J) Cent; 4214; Underdirektøren J) Cent. 9219; Kontorche­ fenJ)Cent.7597 ;llovedbogholderen (Haand- pantlaan) Jj} Cent. 8562; Hovedkassereren |} Cent. 6853 og Checkafd. $ Cent. 6856.

9-1 & 3-4 Lørdag 9 —1 Fredag Aften 5—6

Brogade 5 El J Cent. 7732. Gjentofte, Postkontoret J Gjent. 154.

Vanlose, Postkontoret J1 Damso 125. Soborg, Postkontoret j Søb. 578 (9-1, 3-6). Sparernes Tilgodehavende var den .31. Marts 1924:181,712,715 Kr. 33 0 . Forvaltningsafdelingen administrerer For­ muer, baaudlagte Midler, Legatkapitaler m. m. samt paatager sig Indtægtsforvaltning. De samlede Reserver var den 31. Marts 1924: 4,759,976 Kr. 15 0 . Bestyrelsesraad:Overretssagf.AxelB ahg, K.DM., Formand; Generaldirektør M Koe- foed, K. DM.FM.; Kabinetssekretær Kmh. A K r ie g e r , SK. DM.; Pol itidirektørEtatsr. Th. Dyb dal, K. DM.; Departementschef J D a l hoff; Gross. William L ev y soh n ; Murerm. Oldermand Andreas W ild t , R. DM. Direktion: Winkel S m 1 1h, R. DM. Underdirektør: Erik G raae. Kontorchef: J A m s i n c k, R. Hovedbogholder:E P c t e r s cn. Hovedkasserer: K K ie lle r u p . Depotchef: Sv. B ry ning. Kasserere: Th. Holm; Orla B ar f o e d. Bogholder: H K Gri i s. Ekspeditionssekretærer: V H e n ri ks e n ; Henning H an sen . Afdelingsbestyrere: A W es trup, R., C B oye, A C H an sen , Aage H ansen, H J L in d b e r g , A V B ern th , G Bohr, F V isb y , V Brulin, Aage P a ck n ess, M T r y d e og N B H io rt. Fuldmægtige: J V e rm e h r e n , S B o e- sen, J v. S p å th , II L aub , H E D æ n d - ler, J L G o ttlie b , Thomas H a n se n , G Kj aj,r, E H ils te d , Aa. S e v e l , St. L o- ren ze n og V Ip sen . Revisorer: Kommunalrevisor Emil O lsen og Skoleinsp. P J P ed e r s e n , ML. MB. Sparekasser, C e n tr a lfo r e n in g e n a f jyd - s k e, Adr. Kirkeg. 21, Vejle J) 1400; stiftet 3. Juni 1892, 372 Medl. Formand: Justitsr. Johs. Sc h iø d t, R. DM., Vejle. Forretningsl'. og Næstformd.: Sparekas­ sedirektør Vabl. P e t e r s e n , R., Aalborg. Sparekasser, C e n tr a lfo r e n in g e n for 0 s tifte r n e s , stiftet 19. Maj 1885. Formand: Direktør J N Gy ri n g Forretningsf.: Lærer Kr o i g aard, Aversi pr. Haslev. Sparekasser, De forenede i Fyens Stift, stiftet 17. Pebr. 1887. Formand: Borgmester R Lund , R., Rud- kjobing. Sparekasser, F æ lle sr é p r æ se n ta tio n e n fo r d e d a n sk e , oprettet 27.Aprill905, be- staar af 8 Medlemmer valgte af forannævnte fire Organisationer. Formand: Justitsr.Johs. S ch io d t, R. DM., Vejle; Næstformand: Overretssagf. Axel Bang . K.DM., Kbhvn.; Borgmester RLu n d , R., Rudkjehing. Sparekasser i Danmark,Landsforén. af større, oprettet 8. Juli 1905, Adr: Kirkeg. 21 Vejle 1 1400. Overretssagf. Axel B an g, K.DM., Formand ;Justitsr.Johs. Schi ø dt, R.DM., Vejle, Næstformd.; Borgmester R Lund, R., Ruukjøbing. Sparemaerke Kasse, Dansk, Akts., N-Voldg. 25 E (10-3, LørdaglO-2), stiftetl.Doc.1881. Formaalet or at fremme Sparsommelighed. Indtil September 1.923 er solgt Sparemærker for ca. 20 Miil. Kr.

Stedfortræder: J S to l 1. Sekretær: R O b e rg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker