Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Sekretær og- Kontorchef: A L a u e s- gaarcl, R.DM. Statsskoler (beliggende i Kbhvn., Frede­ riksberg, Gjentofte eller Lyngby Kommu­ ne). A u re h oj Gymna s i um ^tidl. Ingel)org Helrns’ Skole), Gersonsv.43 Ueli. J Hell. 217. Rektor: Cand. mag. Frøken A D i c k - m e is s. B o r g e rd y d sk o le , V e str e (tidl. Bor­ gerdydskolen i Helgolandsg.) Helgolandsg. 6 p | Cent. 5833. Rektor: Cand.ttiool.Vald. B j e r r e,R. B o r g e r d y d s k o le , Ø s tr e (tidl. Bor­ gerdydskolen i Kbhvn.), Stockholmsg. 59 [ø] J! Cent. 6020. Rektor: Cand. mag. Ejner A nd ersen . F a lk o n e r g a a rd en s Gy mnasium(tidl. Dr. Friernes Vejs Gymnasium), Dr. Friernes V . 3 E | Cent.8960. Rektor:Frøken Helene Rump. Gamm el Hellerup) Gym nasiu m (tidl. HellerupGymnasium),Frederikkev. 1 0 Ilell. f Hell. 758. Rektor: Cand. mag. H H a r tv ig -M o ller. ITe l l e m p g a a r d Gymnasium (tidl. Hellerup h. Pigeskole og Gymnasium), Hel- M e tr o p o lita n s k o le n Fiolstr. 4 El f By 2864 (indtil 19. Sept. 1817 Vor Frue Skole eller Kbhvns Kathedralskole) kan føres tilbage til 1200-Tallet. Den laa i Dyr­ køb indtil 1807, da den blev ødelagt ved Bombardementet. Den opførtes derefter ved C F Hansen paa den nuv. Plads og indviedes 23. April 1816. Rektor: Dr. phil. Karl Hu de, R. N ørre G ym nasium (tidl. KarenKiærs Skole), Gartnorg. 15 [Hl f N 2806. Rektor: Cand. thcol. K T T h ej 1 1 . Ordrup) Gvninasium,JCirkev. 5,7 Char­ lott!. | Ordr. 178. Rektor: Dr.phil.AHojborgChristensen Sankt ,1or gen s Gymnasium (tidl. Henrik Madsen's Skole) Filippav. 1 iv] f Cent. 9875. .Rektor: Cand. mag. Henrik M a d se n, R. S tatsskolen i Lyng by (tidl. Lyngby højere Almenskole) Lyngby Hovedg., Lyngby f Lyngby 289. Rektor : Cand. mag. Oluf T h omse n. S v an h o lm s Gymnasium (tidl. Schnee- kloth’s Skole) Værnedamsv. 13A1Y1 S) Cent. 8510. Rektor: (land. mag. S N e er sø, R. S ta tssk o le r i P ro v in sen , se (Katedral­ skoler eller Statsskoler) i Al'd. V u. Aaben­ raa, Aalborg, Aarhus, Birkerød, Esbjerg, Haderslev, Hillerød, Horsens, Hørsholm, Nykjobing F., Odense, Randers, Ribe, Ros­ kilde, Rønne, Sorø, Svendborg, Sønderborg, Tønder og Viborg. Statsskolernes Lærerforening, Sammenslut­ ning af Lærerpersonalerne ved Statens høj­ ere Almenskoler og Sorø Skole til Vareta­ gelse af Standens Interesser. Forretnings­ udvalg: Rektor A H ojhergChristensen, Ordrup, Formand; Lektor K S im o n se n , Sorø; Adjunkt H M F r ise h , Kbhvn. Statstidende (Lov af 23. Jan. 1903), Kontor V- Voldg. 873IS f Cent. 8115; i denne indryk­ kes retslige og andre offentligeKundgørelser samt hvad Regeringen linder Anledning til at meddele Offentligheden. Udgiver paa det off. Vegne: Redaktør Anthon M aaloe. Statstilsynet med de koncessionerede Tele­ fonselskaber Kong. Nyt. 22 4 E . Formand: Direktør Prof. I’ O P ed e r sen , R. DM. FM. Statstjenestemændenes Centralorganisation I (Funktionærklassernes), Halmt. 4 i | Cent. 4482 Postgirokonto Nr. 263. Stiftet i Okt. 1909. Formand: Forretningsf. Charles P e te r se n ; Kasserer: Overtoldbetjent'A Jon sen ; Sekretær: Vagtmester Andreas H a n s e n . Medlemsantal 22,000. Real-Ilegister tor Kjøbenhavn lerupv. 11 Hell. f Hell. 961. Rektor: Aa^e N æs t e d, R.

II —229

Stat—Stud

Stiftsøvrigheden bestaar for hvertStiftsVed­ kommende afStiftamtmanden og Biskoppen. Kjøbenhavns Stift: StiftamtmandKmh.jC E A Am m en torp , K. DM., og Biskop H Os t e n l e 1d, K. DM. Kontor: Blegdamsv. 6 0 . Stipendieforeningen, Studenternes Venner, stiftet 19. Dec. 1922, Adr: Universitetet, Frue PI.E JJCent.2863, Formand:fh.Inden- rigsminister Dr. phil. O K ra g h , MF. K. Stjerne-Ligaen, st.1899; hemmelig Orden med Formaalet at støtte i Livets forsk. Forhold. Chef: Ovcrretssagf. A II art lu n d , V- Voldg.92 IB |1 Cent.13398, Bp. Harsdorffsv. 10 A m f V 8281. Sekretær: Smedem. C L a u g e sen, Væ- verg. l i | N 977y. Mænd fra 25—45 Aar kan optages ved Henv. til nævnte Steder, hvor Oplysninger gives. Stolemagerlauget. Oldermand: P Chr. Tho­ mas en, Klerkeg. 17 E D Cent. 4678. Stolpegaard, Forsørgelsesanstalt, Vangede pr.Gjentoftef Gjent.1050,ejes af Gjentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarba^k og Søl­ lerødKommuner. Plads til 145. Direktion: Malerm. R a sm u sse n , Søborg, Formand; Bagerm. H G r o n b e c h , Gjentofte; Overlærer N P L o r e n tz e n , Nærum; Tom- rerm. C C h ristian sen , Lyngby; Gaard- ejer H A n d e r s en, Herlev. Inspektør:W Sp e y e r. Regnskabsf.: Skatteraadssekr. L L a r s e n. Læge: Kommunelæge Dr. med. Aug. F e ­ te rsen . Præst: Th. L eth . Stor Orienten for Danmark, se Frimureror­ denen. Straffeanstalt, Krsthvns, (Kvindefængsel) Krsthvns T. 1 l | Cent. 1677 og 11677. (Se ogsaa Børnehuset). Kontorerne er aab. om Sommeren fra 8-5, om V interen fra 9-5. Fg. Inspektør: K II o 1b c rg, MfDR. Fg. Præst: Pastor emer. P Jobs. Bro e, R. Læge: Prof. Dr. med. D E J a c o b so n . Kasserer og Økonomiforv.: A J a c o b sen. Kontorfuldmægtig: Cand. jur. B H o ff; fg. Bogholder: Kontorfuldm. H B oy e. Lærerinde: Frøken Ella H a n sen . Straffeanstalten ved Horsens, seReal-Register for Horsens i Afd. V S. 1237. Straffeanstalten ved Nyborg, se Real-Regi- ster for Nyborg i Afd. V S. 1270. Strandvejs-Gasværket, Akts. (anlagt 1892; tidligere Det danske Gaskompagni,fra 1921 Strandsvej s-C asværket). Adm. Direktør: Ingeniør T F W e ste n - h o1z Kontor: Carolinev.2Hell. fHell.1416. Bogholder og Kasserer: C K rabbe. Kontor: Strandv. 72 Hell. Bogholder-, Kasserer- og Maalerkontor: fl Hell. 39 (9-4 Lord. 9-2). Kokskontor: f Hell. 1309 (9-4, Lord. 9-2). Studentereksamenskursus, Statens og Ho­ vedstadskommunernes, oprettet 1921. Styrelse: StatensRepræsentanter: Kontor­ chef i Undervisningsmin.A B a rfod,R.,For­ mand; Prof. Dr. phil.F Rønning,K .DM .; UniversitetskvæstorKG o os,R.DM.Kbhvns Kommunes Repræsentanter: Borgmester Dr. phil. E K aper, R.DM.;Skoleinspektor P J P ed ersen , ML. MB. Frederiksberg KommunesRepræsentant: Prof.Direktor tor Landbohøjskolen H O G E llin g e r , ML. K.DM. Gjentofte Kommunalbestyrelses Re­ præsentant : Rektor Aa. Næ s te d, R. Styrelsens Adresse: Fredh. Kan. 2 1 1 E Kursus-Adresse:Mynstersv. 14 El Rektor: Cand. mag. F K in d t-J en sen . Kontortid: IU / 4 -I 2 og Torsdag 6V 4 -7. Studenterforbund, Danmarks kristelige, stif­ tet 17. April 1915 ved Sammenslutning af Studenterhjemmet (stiftet 1892) og Kriste­ ligt Studenterforbund(stiftet 1910).Adresse Rosenborgg. 17 E f Cent. 6121 (for Med­ lemmer) &By 8072(Bestyrelse og Sekretær) Postgirokonto Nr. 1801. Formaalet er at bringe Evangeliet til danske Studenter og hjælpe Medlemmerne til at blive selvstæn

Statstjenestemændenes Centralorganisation II (Embedsklasserne) er dannet 8 . Marts 19()9 og er en Fællesrepræsentation for Dansk Festforening, Dansk Telegraffore- ning og Jernbaneforeningen. F ormand: Trafikkont.rolor A O hm ey er, Forhaabningsholms Allé 15 [V] f V 4846. Næstformand :Telegrafkontrolur L P J e n - sen , Hclsingor. Sekretær: Assist. v. Statsb. Frøken AWe- stergaard ,E gehøjv. 7 Charlottl. f Ordr. 2156. Kasserer: Assist. v.Postv. V G o ttlie b , Krsthvns Postkontor 0 . Statsungdomshjemmet Braaskovgaard pr. Braaskov f Hornsyld 12e. Forstander Jens C S v h o u . Statsungdomshjemmet Prøven, Rødovre pr. ValbyfRødovre 19. Forstander: E H O l­ sen. Stau’s, Elisabeth, Hvilehjem for blinde Kvin­ der, Sorgenfriv.,Lyngby f 511. Oprettet 30. Juni 1921. Optager uarbejdsføre blinde Kvinder. Sekretær: Ekspeditionssekretær Aage J a n n ich e . Stednavneudvalget, nedsat af Undervisnings­ ministeriet til Undersøgelse af danske Sted­ navne. Formand: Professor,Dr.jur.Frantz D ah l, R. DM.; Sekretær: Cand. mag. Gunnar K n u d sen . Kontor og Arkiv: Tøj­ husporten, Tojhusg. 9 E , dagi. 12-4. Stein’s, V., analytisk-kemiske Laboratorium. Offentlig Undersøgelse. N-Voldg. 12 E f Cent. 4143 (9-4), stiftet 1857. Indehavere: Prof. Fr. C h r iste n se n og Cand. pharm. Gunner J ø r g e n se n . Stempelpapir. Stempelpapirforvaltningen er underlagt Skattedepartementets 3. Ekspedi­ tionskontor, Slotsholmsg. 4S E . Stempelpa­ pir sælges: KbhvnsAm ts tu e i Børsbygn.; Boghdl. PW rob lew sk i,Nytorvl9 ;Boghdl. ( 1FVJ cn s en, Pilestr.O;Chr.Aågaard(Axel Aamodts Papirhdl.), Kong. Nyt. 18; Boghdl. Ejvind Christensen,Vesterbrog.60; Bog­ hdl. Chr. Romer, Skinderg. 29; Boghdl. Arnold Busck, Kjøbmgg. 49; Boghdl. Fru Anine Gj e 1 1erup, Sølvgade87; N ordre B irks Kontor, Blegdamsv. 6 ; Frdbg. B irks K ontor, Howitzv. 32.; Boghdl. Kay Tb. Ko o d, Østerbrog. 29; fh. Boghdl. Jul. S ch lich tk ru .il (L SchmiegelowsBog- hdl.), Norreg. 2 ; Søndre B irk s K on tor, Blegdamsv. 6 ;Postmester WE Ph ilip sen, Norrebrog.lO; Postmester O L a r sen , Nor- rehrog. 209; Boghdl. M P e te r se n , Jakob DannefamdsV^PostmesterChr.An der s en, Valby Langgade 6 , Valby; Boghdl. O Thy- k ie r , Amagerbrog. 58; Papirhdl. V E T C1a u s e n,Amagert. 15; Postmester A J or- gen s en,Brønshøj; Postmester J V Zwicky, Vanløse Postkontor; Boghdl. L P V oldby, Strandv. 159; Boghdl. O E Moe, st. Kon- gensg. 85; Boghdl.Edg. J a c o b sen , Frede- riksborgg. 44; Boghdl. C G D S ch o u , Torveg. 7; Boghdl. H C h r iste n se n , GI. Kongev. 105; Papirhdl. A H amm erich , V-Voldg. 87; Boghdl. Anton A n d ersen , Charlottl.; Boghdl.CG P etersen ,L yn gb y ; Boghdl. M M o rten sen , Taastrup. Stenografforening, D en dan ske G abels- ber ger-, stiftet 9. Febr. 1886. Formand: Rigsdagsstenograf Cand. mag. H C S o l- t o f t - J e n s e n . Stenografforening, Kbhvns, stiftet 21. April 1918. Formand: Rigsdagsstenograf S J ar­ ri s, Jagtv. 197 159 jj St. 26. Stenografforeningen a f 3. Juni, stiftet 1907, Kontor Snareg. 6 2 I | By 1092 y. In­ stitutbestyrer (> F J e p p e s e n , Formand. Stenografisk Forening, Dansk, Centralfor­ eningen, stiftet 1893. Formand: Fuldm. E B e n tv ed, Skoleallé 7, Taarnby Villaby, Kastrup. Stenograf-Selskab, D e t D an sk e G ab els­ b erger-, stiftet 9. Sept. 1905. Adr. Ø-Fari- magsg. 79 4 SS. Formand: Kontorchef J O C B ay er. Stiftelsen Kong Frederik den 8ndes Minde, se Kong Frederik den 8 ndes Minde.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker