Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

Komm

11 — 156

Prof. Dr. ;jur. H V M u n c h-P e t e r s e n ; Komponist Carl N ie ls e n , R.; .Overbiblio­ tekar Carl S P e t er s e n, R.; Forstander f. Statens Lærerhøjskole Vilh. R a sm u s - s e n, MF. Kommissionen for Embedslægeeksamen (kgl. Anordn. 4. September 1914 med Ændring af 1. Marts 1920). Adr.: Universitetets hy- giejn. Institut Nv Vesterg. 11 [Bj. Formand: Prof. Dr. med. L S F ri deri cia, R. Kommissionen til Afholdelse af almindelig Forberedelseseksamen samt Mellemskole- og Realeksamen for Privatister. Formand: fh. Undervisningsinsp., Cand. mag. Otto Bj ø r n e h o e . Kommissionen til Afholdelse af Studenter­ eksamen for Privatister. Formand: Under­ visningsinsp. Dr. phil. H B e r te lse n ,R . DM. Kommissionen til Bedømmelse af frivillige Svendeprøver i Kbhvn. Ved Regulativ af 3. Oktbr. 1884 er der til Bedømmelse afde i Næ­ ringsloven af 29. Decbr. 1857 § 27 ommeldte frivillige Svendeprøver nedsat en Kommis­ sion. Denne bestaar af: Borgmester Dr. phil. Ernst K a pe r , R. D M., Formand; Arkitekt kgl. Bygningsinsp. Thorv. J ø rg en sen , R. DM.; Arkitekt Em il J ø r g e n se n , R.; Arkitekt Søren L em cho samt 2 praktiske Haandværkere i hvert Fag. Prøverne afhol­ des i April og Oktbr. efter forudgaaet Be­ kendtgørelse i Berlingske Tidende og Soci­ aldemokrati n. Sekretær: Cand. jur. V B i t s c h. Kommunal Assistentforening, stiftet 20. Dee. 1909 (ved Sammenslutning af Foreningerne K. M. K. og K. K.). Formand: Overassist. V Ohr is to ph ersen , Tycho Brahes Allé 24HOD Am 2853y. Kommunalbestyrelsen for Kbhvn. Ved Anordn. 1. .Jan. 1840, Lov 4. Marts 1857, Vedtægt Lov 20. April 1908, Lov 21. Febr. 1913, Lov 8. Maj 1917 og Vedtægt 31. Marts 1920 er Kbhvns Kommunalbesty­ relse ordnet paa følgende Maade: Kbhvn. er en fra den i Danmark sædvan­ lige Inddeling i Amter og al deraf flydende Forbindelse med de øvrige Købstæder og sammes Overøvrighed aldeles undtagen Kommune, der bestyres af dens Magistrat i Forbindelse med dens Borgerrepræsentanter under Tilsyn af Regeringen. Indenrigsmini­ steriet afgør enhver Uenighed mellem Ma­ gistraten og Borgerrepræsentantskabet. - O v erp ræ sid en ten , som udnævnes af Kongen, udøver det Staten tilkommende Tilsyn med den kommunale Forvaltning, hvorfor alle til Magistraten indkomne Sager afgives til ham, hvorefter han fordeler dem og bestemmer, hvorvidt de skal foretages i den samlede Magistrat. Han har Til­ syn med samtlige kommunale Tjeneste- mænd. Han kan overvære alle Bor­ gerrepræsentantskabets Møder. ' Naar han finder, at den samlede Kommunalbe­ styrelse, Borgerrepræsentationen, Magi­ straten, en Borgmester eller en Raad- mand overskrider sin Myndighed eller træf­ fer en fordærvelig Foranstaltning, skal han gøre skriftlig Indsigelse. Han er Formand for Magistraten, og kan sætte enhver Kom­ munen vedkommende Sag under Forhand­ ling ; men særlig paaligger det ham at vare­ tage alle almindelige Anliggender, der ved­ kommer hele Kommunen, og som ikke er til­ delte nogen af dennes enkelte Afdelinger. - M a g istr a ten bestaar af Overpræsiden­ ten, 5 Borgmestre og 5 Raadmænd. Den be­ styrer alle Kommunens Anliggender, dels i Forening, dels igennem sine Afdelinger, som forestaas hver afsin Borgmester. Foruden de enkelte Sager, der kun kan afgøres af den samlede Magistrat, skal i samme forhandles deSager,som angaarKommunen iAlmindelig­ hed, saasom Vedtægten og det aarlige Bud­ get,eller dog omfatter flere Bestyrelsesgrene, eller som er af sær indgribende Vigtighed for dens Forvaltning og Økonomi, ligesom og enhver af Borgmestrene, der kan fore­

drage Sager, der henhører under deres sær­ lige Bestyrelse. Magistratens Medlemmer er berettigede til atovemere alle Borger­ repræsentationens Møder; de skal være tilstede ved alle Bevillingssager for at med­ dele Oplysninger. - B o rgm estren e bestyrer forøvrigt selv­ stændigt og paa eget Ansvar de til deres resp. Afdelinger hørendeSager. Ingen af en Borgmester afgjort Sag kan indankes forden samlede Magistrat, men kun for vedkom­ mende Ministerium. I Henhold til Lov af 8. Maj 1917 vælges Borgmestrene af Borgerrepræsentantskabet ved Forholds­ talsvalg paa den i Lov om kommunale Valg af 20. April 1908 foreskrevne Maade i Hen­ hold til Lister, hvorpaa bestemte Personer bringes i Forslag af Grupper indenfor Bor­ gerrepræsentationen. Valget gælder for 8 Aar. Borgmestrene lønnes med 18,000 Kr. aarlig, samt det til enhver Tid for Kommu­ nens Tjenestemænd gældende Dyrtidstil­ læg. Borgmestrene har Ret til Pension for sig selv og deres Efterladte. - Raadmændene. Magistratens Afdelin­ ger tilforordnes hver een. Den Myndighed og de Forretninger, tler skal tildeles disse tilforordnede, beror paa Overenskomst imel­ lem dem og vedkommende Borgmestre; men den i saa Henseende tagne Bestemmelse skal dog, forsaavidt den gaar ud paa at over­ drage Raadmændene bestemte Hverv, som ikke er blot temporære, stadfæstes af den samlede Magistrat. Raadmændene kan bemyndiges til paa Magistratens Vegne at møde i forskellige Kommissioner og Sam­ linger som Forligskommissionen ogUdskriv- ningssessionen, og de skal deltage i Be­ styrelsen af Valgene til Borgerrepræsenta­ tionen og Rigsdagen. De vælges af Borger­ repræsentantskabet ved Forholdstalsvalg paa 8 Aar og der er tillagt dem et aarligt Vederlag af (5000 Kr. Samtlige Raadmænd fratræder samtidigt. - B o r g e r r e p ræ se n ta n tsk a b e t har i Forening med Magistraten den besluttende Myndighed i KommunensA nliggender. Bud­ getforslaget forelægges af Magistraten for Borgerrepræsentationen inden Udgangen af hvert Aars November Maaned, hvorpaa de enkelte Poster gøres til Genstand for For­ handling og Beslutning; Tillægsbevilling udkræves for enhver Udgift, hvorom der bliver Spørgsmaal i Aarets Løb, og som ikke er hjemlet i Budgettet. Ingen Raadigheds- udøvelse over de til Stadens Kapitalformue henhørende Pengeeffekter og Ejendomme eller Optagelse af noget Laan kan ske uden Borgerrepræsentantskabets Samtykke. Alle Stadens Regnskaber skal indsendes til Borgerrepræsentantskabet, der, efter at have revideret dem, afgiver Decision og Kvit­ tering. Borgerrepræsentantskabet er beret­ tiget til at sætte enhver Kommunens Tarv vedkommende Genstand under Forhandling og derom at tage Beslutning. Det er ogsaa beføjet til af Magistraten at begære sig med­ delt alle de Oplysninger vedkommende Kommunens Anliggender, som denne maatte være i Stand til at give. Borgerrepræsentantskabet bestaar af 55 Medlemmer. Valglov Nr. 101 af 29. Marts 1924. Ethvert Medlem af Borgerrepræ­ sentationen oppebærer et aarligt Vederlag af 500 Kr. og er pligtig til at modtage dette Ved ælag. — Valgberettiget og valgbar er enhver Mand og Kvinde.som harIndfødsret, har fyldt sit 25. Aar, vedValgets Foretagelse har Bopæl i Kommunen og er Skatteyder til denne, samt siden 1. Jan. i det Kalenderaar, der ligger forud for Valgets Foretagelse, uden Afbrydelse har haft Ophold i Kom­ munen og inden for det nævnte Tidsrum har svaret sin til Inddrivelse ved Udpantning forfaldne Indkoinstskattil Kommunen.Ude­ lukkede er de, som nyder eller har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, som ikke er enten eftergivet eller tilbagebetalt, de, som er ude af Raadighed over deres Bo og de, som ved Dom er fundet skyldig i

en i den offentlige Mening vanærende Hand­ ling uden at have faaet. Æresoprejsning. Ingen kan udøve Valuret uden at være op­ taget pa.a Valglisten. Valglisterne med Til­ lægslister udarbejdes véd Kommunalbesty­ relsens Foranstaltning. De fremlægges til Eftersyn fra 19.-31. Jan., og inden lO.Fobr. skal Indsigelser mod samme være indgivne. Valghandlingen foregaar i de samme Valg­ kredse, som er foreskrevne for Valg tilRigs- dagensFAlketing, saaledes, atValbyDistrik­ tet samt den Del af Staden, som ligger Vest for Stadens 13. Valgkreds, udgør 14. Valg­ kreds, og Brønshøj Distriktet 15.Valgkreds. -M a g istr a te n , hvis nedenfor anførteKon­ torer findes i Raadhuset ® , bestaar af føl­ gende Medlemmer: Overpræsidenten:J J e n s e n ;Borgmestre­ ne: Dr. phil. Ernst Kap er, R. DM.; Peder H ed e b o l; Viggo C h r iste n se n ; H C V M ø lle r , K. DM. FM.; Anthon A n d e r ­ sen . Raadmændene: Overretssagf. L J e s s en; Forvalter Fr. And ersen, MF.; Tomrerm., Branddirektør Silius J o h a n se n ; Raads- formaud G P h ilip sen, K.; Postmester AV R Magi us,R. - O v erp ræ sid iet. Forretningerne, som er henlagte under Overpræsidentens særlige Bestyrelse, og som behandles igennem hans Sekretariat, er blandt andet Sager om Un­ derholdsbidrag (i Henh. t. Lov af 27. Maj 19i)8, 29. Apr. 1913 og 30. Juni 1922) til Børn og til forladte, fraseparerede og fraskilte Hustruer; Indstillinger til og Meddelelser fra vedkommende Re­ geringsmyndighed i Sager, hvor der handles om Dispensationer fra den alm. Lovgivning, og som ikke vedrører de kom­ munale Forhold ellerNærings væsenet; Sager om Anvendelse af eksekutiv Tvang til at bevirke Overholdelse af Lovbud, som ved­ kommer de alm. Statsinteresser; Sager om Udfærdigelse og Udlevering af de i Forordn. 23. Maj 1800 med senere Bestemmelser og Lov Nr.276 af30.Juni 1922 omhdl. Bevillin­ ger m.m., forsaavidt de endnu harBetydning, derunder: Separations- og Skilsmissebevill., Tilladelse for den længstlevende af 2 Ægtefæller til at hensidde i uskiftet Bo, S mitykke til Udbetalinger af umyndiges Midler, til som executor testamenti at be­ handle Dødsboer, naar Indsafftelsen er sket i lovformeligt Testament; Vielsebreve; i Henh. til Lov Nr. 300 af 30. Juni 1922 § 33 meddeler Overpræsidiet fri Proces i Sager i 1. Instans og udøver det Overøvrigheden i Lovgivningen overdragne Tilsyn med Pupil væsenet samt har i Henh. til Kap. 3 i Lov Nr. 277 af 30. Juni 1922 Afgørel­ sen af Spørgsmaal om, hvem der skal have Forældremyndigheden over ægtefødte Børn. — Som Magistratens første Medlem endvidere: Affattelse af Kommunens al­ mindelige Budget; Affattelse og Offentlig­ gørelse af den i Forord. 1. Jan. 1840 § 40 ommeldte Regnskabsoversigt, Generalba­ lance og aarlige Beretning om Kommunens Anliggender; Besættelse af de kommunale Embeder, som ikke overlades de enkelte Borgmestre; Spørgsmaal om Forandringer i og Tillæg til Vedtægten, saavelsom even­ tuelle Forslag om Kommunalbestyrelsen i Almindelighed og overhovedet alle Kommu- nen s'alm ind elige Anliggender, som ikke er tildelte nogen afMagistratens Afdelinger. Overpræsident: J J e n s o n. S e k r e ta r ia te t (aab. 10-4). Chef: O A P a u 1s o n , R .; Ekspeditionssekr.: S V Ro - se n v in g e ; GW K rencr; J V C la u sen H a n sen ; Fuldmægtige: Fritze T e is e n , MB.;R S c h ib b y e ;J S J u u l; L P N i e l ­ sen. -M a g is tr a te n s 1 ste A fd e lin g . De alm. Underøvrighedsforretninger, derunder Sager vedkommende Nærings- og Laugs- væsenet, Voldgift i Lærlingesager, Ud­ meldelse af Vurderings-, Syns- og Skøns- mænd og Afhjemling af disses Forret-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker