Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

II — 146

Hosp—Hund

Børn; i kirurgiske Sygdomme for Mænd: Mandag, Onsdag og Fredag ELI. 9; Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 10; for Kvinder: Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 10, Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag Kl. 9. Søndag for Mænd og Kvinder Kl. 9 (Dr. med. Jørgen Jensen); i Hals-,Næse- og Øresygdomme: Hverdage KI. 9 V 2 -IO 1 2 . J) By 6639 (Dr.med. S H M ygind); i Øjensygdomme:Hverdage Kl. 9-101 By 6649 (Dr. med. Chr. F B en t- zen). B ade, se Badeanstalter. P la n af Hosp., se Afd. I, Kort og Planer. 1 1923-24 er behandlet 12,022 Patienter paa selveHospitalet, foruden 1,576 paa dets Fili­ aler. Den hele Udgift til Hospitalet med Filialer i det samme Aar udgjorde 5,412,025 ELr. Indtægten var 650.913 Kr. Kommu­ nens Tilskud: 4,761,112Kr. 1. Afdeling, for kirurgiske Patienter. Overlæge: Dr.med. Jonas C ollin ; 1.Reser­ velæge: Dr. med. Knud Sand. 2. Reserve­ læge: Dr. med. Johan S eed orfl'. 2. Afd., for medicinske Patienter. Over­ læge : Dr. med. H J B i n g. 1. Reservelæge: Dr. med. E W ar bur g. 2 .Reservelæge: Dr. med. A Hecht J o ­ h an sen . 3. Afd., for medicinske Patienter. Over­ læge: Prof. Dr. med. S B ang,R.; 1.Reser­ velæge: Dr. med. Max Ch r is ti ans e n. 2. Reservelæge: Kai II olten . 4. Afd., for hudsyge Patienter. Overlæge: Prof. Dr. med. E E h 1e r s, K. DM .; 1. Re­ servelæge : M B r u n - P e d e r s e n . 5. Afd., for kirurgiske Patienter. Over­ læge : Dr.med.P N H a n s en,R.; l.Reserve- læge: Dr. med. H A b rah am sen ; 2. Re­ servelage : Dr. med. J es J e s s e n. 6. Afd., for nervelidende og sindssyge Pati­ enter. Overlæge: Prof. Dr. med. August W i mm er, R.; Reservelæger: Dr. med. R H K r a b b e ; Dr. med. J Chr. S mi t h. Prosektor: Dr. med. L Me 1ch i or. Visitatorer: Erik J e n s e n ; Dr. med. G F 1 0 y s t r u p ; M ax R o se n th a l; L C h r iste n se n ; Dr. med. Ejler Holm ; Dr. med. Rob. Lund. Inspektør: Cand. polit. C R la Cour A n ­ d e r se n . Forvalter:Joh. M. lia sr a u ss e n . Kasserer: Carl P e te r se n . Fuldmægtige: Exam.jur. VCAbel; Siegfr. J e n s e n . Økonomi-og Inventarieskriver:KV O lse n . Præst: Resid. Kapellan G AE Rann ow , kst. - R u d o lp h B e r g h sH osp i ta l,Tietgensg. ID D Cent. 1870 &7541 Besøgtid 12-1, Helligd. 11-1; aabnet 1886 (Arkitekt: Vilh. Petersen), og var bestemt til Mod­ tagelse af de til Prostitutionen henhø­ rende Fruentimmer med veneriske Li­ delser. Efter at Lov af 30. Marts 1906 om Modarbejdelse af off. Usædelighed og vene­ risk Smitte er traadt i Kraft d. ll.Okt.1906, er Hosp. nu, da dets tidl. Benyttelse var ba­ seret paa den ved nævnte Lov ophævede Ordning,taget i Brug tilBehandling afHud- og Kønssygdomme. Der er Plads til 185 Pa­ tienter; .1923-24 behandledes 1446. Paa Hospitalets Poliklinik for Hud- og Køns­ sygdomme gives gratis Konsultation for ubemidlede hver Søgnedag K1.10 forMænd, Kl. IOV 2 for Kvinder, samt Mandag Aften Kl. 6'/o for Mænd, Kl. 8 for Kvinder. Over­ læge: Dr.med. O J e r sild ; Reservelæge: Børge P on topp idan . Forvalter: C T H B o rr i e s. - S t . H a n s H o s p i t a l ($ Roskilde 97) og Claudi Rossets-Stiftelse var un­ der dette Navn indrettet paa Ladegaar- den (s.d.A.) i 1768. Patienternes Kaar var her temmelig slette; man besluttede derfor i 1808 at flytte dem til Bistrup. Da der imidlertid maatte opføres Bygninger, kunde Indflytningen ikke ske før i 1816, og dengangvar man endda ikke færdig; dette naaede man først i 1826. Disse Bygninger

var imidlertid ikke tilstrækkelige tildet sta­ dig voksende Antal Patienter, og der bygge­ des derfor fra 1854 et nyt Kurhus; blev ta­ get i Brug 2. Juli 1860. Samme Aar bortflyt­ tedes Lemmestiftelsen, og derefter er Ho­ spitalet udelukkende bestemt for sindssyge. 1 1920 foretoges en Deling af Hospitalet i et Mands-og et Kvindehospital. B e t a 1i n g e n, for hvis Erlæggelse antage­ lig Sikkerhed maa stilles, er daglig i respek­ tive 1., 2. og 3. Forplejningsklasse: 1) for Patienter, somhører hjemme iKbhvn.: 6Kr. 3 Kr. 50 0 . og 1 Kr. 20 0 . Magistraten forbeholder sig at afgøre, hvorvidt en Patient kan betragtes som indenbys. Efter 6 Maa- neders Ophold nedsættes Betalingen for indenbys i 1. og 2. Forplejningsklasse til hen­ holdsvis 5 Kr. og 3 Kr. 2) for uden­ bys Patienter: 12 Kr., 8 Kr. og 5 Kr. For udenrigske Patienter, somkunmodtages paa 1. eller 2. Pleje, resp. 15 og lOKr. Beta­ lingen forsærligtOpsyner lKr.750.dgl. For Interessenter i Sygekasser, der eranerkendte i Henhold til Lov af 12. April 1892, er Beta- lingsvilkaarene de samme som paa Kom- munehosp. (s. d. A.). For denne Betaling afholdes samtlige Ud­ gifter ved den syges Behandling og Under­ hold; dog skal enhver betalende Patient medbringe Gangklæder og Linned, som 1. og 2. Klasses Patienter selv maa bekoste vedligeholdte, ligesom ogsaa ekstraordinære Forplejningsgenstande, særlig Opvartning eller andre Bekvemmeligheder, der, uden at kunne betragtes som nødvendige Rekvi­ siter for Behandlingen, maatte ydes den syge, betales særskilt. Moderation i Be­ talingen indrømmes i særegne Tilfælde efter Begæring, indgiven til Diroktoratet for KbhvnsHospitalsva^sen,uformuende kbhvn- ske Patienter, men kun paa 3. Forplejnings­ klasse. Ingen Patient maa i Reglen optages, før­ end hans Tilstand er undersøgt og hans Sindssygdom attesteret af en ved Hospitalet ikke ansat Læge ved Udfyldning af en Blanket, som tilligemed en trykt Underret­ ning om de øvrige Bestemmelser ved Ind­ læggelsen, samt hvad der ellers er at iagttage vedOverbringelsen af enPatient tilHospita- let saavelsom under hans Ophold der, er­ holdes paa Hospitalets Kontor samt paa Kommunehosp. Forsaavidt Patienten begæres indlagt uden Betaling, hvilket kun kan ske, naar Patien­ ten er forsørgelsesberettiget i Kbhvn., maa man henvende sig med Begæring derom til Magistratens 3. Afdeling, Raadhuset El. I 1923—24 er behandlet 2122 Patienter. Udgiften var ialt 3,038,910 Kr. Overlæge ved Mandshospitalet: Dr. med Axel B isg a a r d ; Afdelingslæger: Dr. med. J A V N or v ig og Vagn A s k - g a a rd ; Reservelæge: Poul R e ite r . Overlæge v. Kvindehospitalet: Dr. med. S T h a lb itz e r ; Afdelingslæger: E O F B e r te lse n , S V F r ie d e n r e ic h og S V H a n s e n ; 2. Reservelæge: A H ofm an - B ang. Overlægerne træffes paa Raadhuset i Kbhvn. henholdsvis hver Tirsdag og Fre­ dag ll-1 2 1/sFm. Inspektør: Cand. jur. Viggo J oh an sen . Kontorchef: H L II a f s t r 0 m. Forvalter: H C Oxhoj. Fuldm.: E E n g e l og Chr. P S k o v . Præst: A S ø ren sen . - Sund b yH os p ita l ved Kastrupv.fJCent. 9464 (Besøgtid: Hverd. 12-1, Sønd. 11-1); Hosp. er indrettet i Sundbyernes tidligere Forsørgelsesanst.og blev aabnet l.Jan.1902. Det er væsentligt bestemt forPatienter med almindelige kirurgiske Sygd. dog tillige, for­ saavidt Pladsforholdene tillader det, med medicinske Sygd. Indla'ggelser finder Sted efter de forKommunehosp. gældendeRegler. Der er Plads til ca. 126 Patienter; 1923-24 behandledes 2002. Gratis Konsultation for ubemidlede hver Søgnedag Kl. 10. Overlæge: Dr. med. Sigurd Kj ærgaard.

Reservelæge: Dr. med. ,1 F a b r ic iu s - M ø l l e r . Forvalter: Willi. J o h a n s e n . - Ø r e s u n d sh o sp i t a l e t , Strandv. H $ Cent. 9463 & 9553 (Arkitekt: Vilh. Friede- richsen). Det er oprettet 1875 og bestemt til at optage syge, der kommer til Kbhvn. ad Søvejen. I Aarenes Løb harder fundet for­ skeli. Udvidelser Sted saaledes, at Hosp. nu har 2 Afd., nemlig: en af Staten somTuber- kulosehosp. godkendt Afd., og en Afd. for Patienter med alm. medicinske Sygdomme, hvilken Afd. bi.a. omfatter et særligt udson­ dret Afsnit for de ad Søvejen ankommende Patienter. Der er Plads til 513 Patienter. 1923-24 behandledes2473. Besøgtid: Søg­ ned. 12-1, Søn- og Helligd. 11-1. M e d ic in sk A fd . Overlæge: Dr. med. F C A To bie s en; Reservelæger: Knud B an g og Tage Victor H yg e. T u b e r k u lo s e afd. Overlæge: Dr.med. C H W u r tz e n ; Reservelæge: Vald. P e ­ te r s e n . R e k o n v a le sc e n t- o g P le je h jem m.m.: F a a r u p g a a r d (fl Jelling 22) i Jelling Sogn, er beregnet for mandlige Patienter og Rekonvalescenter. Hjemmet aabnedes d. 5. April 1919 og har Plads til ca. 34 Mænd. P le je h j em m e t„G y v e lh o lm u (J) Fre- deriksdal 19) i Virum By, Lyngby Sogn, er beregnet for mandlige tuberkuløse Patien­ ter, som udskrives fra Kbhvns Kommu­ nes Hospitaler. Hjemmet aabnedes d. 25. Maj 1918 og har Plads til 28 Mænd. R e k o n v a le sc e n th jem m e t „S k jo ld ­ borg1 i Frederiksværk (D 127) er beregnet for kvindelige Patienter, der udskrives fra Kbhvns Kommunes Hospitaler. Hjemmet aabnedes d. 1. Juli 1917 og har Plads til 29 Rekonvalescenter. R e k o n v a le sc e n th jem m e t F r e d e ­ rik V ilh e lm H eerels M in d e i Fre­ densborg, |)3, er bestemt for kvindelige Pa­ tienter, der udskrives fra Kbhvns Kom­ munes Hospitaler. Hjemmet overtoges af Kommunen den 1. Nov. 1922 og har Plads til 37 Rekonvalescenter. Hotelværtforeninger, se Centralforeningen. Hotelvært-og Restauratørforeningen iKbhvn., Adr.: Langelinie Pavillonen J) Cent. 278. Formand: Restauratør Frantz C h r iste n ­ sen . Hovedstadens Brugsforening er en Sammen­ slutning af en Række Brugsforeninger i Kbhvn., stiftet d. 2. Juli 1916. Til at forbin­ de Foreningen retslig kræves Formandens og 2 andre Forretningsudvalgsmedlemmers Underskrifter. Hovedkontor: Strandboule­ vard 96 13 D Cent. 12961. Formand:JM J o h a n s e n ; Forretningsf. KnudSimonsen. Kontorchef:L F rick e. Forretningsudvalg: JM J o h a n se n ,F o r ­ mand; O S øb o rg,Næstformand; G B o l- gan n , Sekretær; P D P e d e r se n ; C Hol- stru p. Udsalg: Se Fag-Registret u.Brugsforenin- e er. Hundeafgiften. Afgiften udgør p. t. 20 Kr., for en „stor“ Hund (Højde fra Fod- saaiens Plan til Skulderbladets Overside af over 42 cm.), og 10 Kr. for en „lille1 Hund. For hver Hund, nogen holder udover een, betales dobbelt Afgift, og denne erlæg­ ges, hvis Hundene har forskellig Størrelse, altid af dem over 42 cm. Højde. Ligeledes maa en Hundeejer svare dobbelt Afgift, naar han er Medlem af en anden Hunde­ ejers Husstand. Under særlige Forhold i Forbindelse med Trang kan Magistraten fritage for Afgiften. Fritagne for Afgift er Hunde, der (afset fra, at de benyttes som Trækdyr) holdes lænkede eller indelukkede paa afspærret Plads eller iGaard; de skal alligevel meldes til Politiet. Inspektør: H C S R i d t e r. Fuldmægtig: G A S o1em. Præst: Fr. F ra n d sen .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker