Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Ilegisler for Kjøbenhavn

II — 161

Kred—Krig

af militære Personer og deres Enker samt Invalideforsørgelse; Fastsættelsen af Stør­ relsen af de enkelte Afdelingsintendantors Kautioner; endelig Sammendragning og Behandling af Krigsministeriets Budget­ forslag; Forhandling med Finansministeriet og Rigsdagen om Budgetforslaget; endelig Sammendragning af KrigsministerietsRegn- skab; Forhandling med Statsrevisionen og Rigsdagen om Statsregnskabet; Bestyrelse af de umiddelbart under Krigsministeriet henlagteLegater samt Tilsyn med de øvrige ved Hæren værnende Legater, Understøttel­ ses-, Laane-, Hjælpe- og Begravelseskasser m. 6. M o b ilis e r in g s k o n to r : Hærens Mobilisering, ekstraordinær Indkaldelse, Soldaterbogen, Efterretnings- og Brevdue­ væsenet, Benyttelsen under Mobilisering og Krigsforhold af Telegraf-,Telefon-og Kyst­ signalvavsenet samt af Jernbane- ogSotrans- portvæsenet. B og h o 1de rk o n to r. Krigs­ ministeriets Bogholderi. 1. R e v is io n s ­ kontor. Revision af Hærens Regnskaber. Departementschef: Oberst i Fodf. F F A n (1e rs e n, K. I)M. J) Mil. 3. 1. Kontor: Kapt. i Fodf. J 1) v.Stem ann, R. D Mil. 5. 2. Kontor: Overintendant A A D egen . Krigsministeriets Kasserer: Kapt. N P o u1s e n, R. D Mil. 299. Bogholderkontoret (U Mil. 120): Stabsin- tendantA Rasmussen, R. Mobiliseringskontoret.: Kapt. i General­ staben Halvor J e s s e n, R. J) Mil. 9. 1. Revisionskontor: konst. Kontorchef M V ia le, R., J) Mil. 54. Arkivar:Kapt. K C R o c k s t ro h, R. DM. — 2. D ep a rtem en t. 3. K ontor: Hærens Beklædning, Udrustning samt Forsyning med Krigsmateriel, Ingeniørtroppernes sær­ lige Materiel herfra undtaget; Ammuni­ tion, Sprængstoffer m. v., herunder Hærens V i’ksomhed til Fremstilling, Magasinering samt Prøver og Forsøg med hertil henhø­ rende Sager; Hærens Train- og Parktjene­ ste; Spørgsmaalet vedrørende Beklædnin­ gen og Udrustningen af frivillige Korps samt midlertidigeUdlaan af Vaaben m.v. til nævnte Korps; Salg og Udlaan af Vaaben samt Ammunition til Skytteforeningerne; Bestykningen af befæstede Punkter; Be­ stemmelser vedrørende Skydning; Hærens Flyvevæsen; Hærens Automobil- og Heste­ væsen. Pensionering, Understøttelse og Arbejds­ regler m. v. for civile Funktionærer samt Haandværkero m. fl. ved Hæren. 4. Kontor: Hærens Telegraf-,1Telefon-og Radiomateriel; Ingéniortroppernes særlige Materiel, Pioner-, Bro-, Jernbane-, Mine- og Sprængningsmateriel; Generalstabens topografiske Maalinger, Udgivelse af Kort; Fæstningsvæsen, Anlæg og Vedligeholdel­ se in. m afLand- og Kystbefæstningsa nlæg; Bygningsvæsen, Bygning og Vedligehol­ delse og Administration ni. m. at liærens Kaserner, Bygninger, Lejre, Øvelses- og Flyvepladser, Skydebaner og øvrige Ejen­ domme og Grundstykker, Brandforsikring; Indkva t; ringsvæsen, ordinær og ekstraor­ dinær Indkvartering, Kaserner, Lejre og andre Indkvarteringslokaliteters Forsyning med Inventar og Materiel, Tjenesteboliger; Sygevæsen, Sygehuse, Sygepleje, Desin­ fektion, Begravelse, Sanitetsmateriel; Sol­ daterhjem; militære Gravsteder og Monu­ menter; Citadelskirken. K o n to r e t for den m ilitæ r e K læ d e­ fabrik . Den militære Klædefabrik i Usserød, det militære Klæ^eoplag i Kjøbenhavn og den militære Hallekommission 2. Re v is io n s- k on to r: Revision af Hærens Regnskaber. Departementschef: Oberstløjtn. i Art. V A W i 1k e n s c h i 1dt, R. DM. J} Mil. 4. 3. Kontor: Kapt. i Art. II E J o h n sen , R - f Mil. 7. 4. Kontor: Kapt. af Ingeniørkorpset K S c h a t-P et e rs e n, R. DM. § Mil. 8 11

Kontorch efer: A W H a rn e r < Bogholder); Blitz O lsen (Kasserer); J M atz (Note- ring). Fuldmægtige: II A arre og H P J ensen . Revisorer: Fuldin. i Indenrigsmin. V Topsøo, R. (beskikket af Indenrigsmin.); Fuldm. i Krigsmin. M Vi al e, R. (valgt af Repræsentantskabet). K r e d itfo r e n in g e n af Kommuner i Danmark, K.ontor Kristiansg. 1- OS (10-1) gi By ‘2458. Udbetaling af Kupons og ud­ trukne Kasseobligationer samt Notering af Kasseobligationer sker i Privatbanken. Direktion: Departementschef H W aage, R. DM., adm.; Overretssagfører A Lem - , nring, kontr. K r e d itfo r e n in g e n for in d u s tr ie lle E jendomm e, V-Boulevard 131E gi Cent. 7801 (10-2;, begyndte sin Virksomhed 1898. Direktion: Overretssagf. A Gj es sin g, R., adm. Direktor; FabrikantE Tuxen, R .; Fabrikant Maltha M e yer. Kontorchef: F C V S om m er. K r e d itk a s s e n fo r H u s e je r n e i K b hv n. Ny Vesterg.l2E|}Cent.4990(ll-3). Stiftet 1. Marts 1797. Statuter af 8. Aug. 1905 med senere Tillæg. Bestyrelse: Overretssagf. .1 v. Pr an g c n, Arkitekt Einar Am bt og Højesteretssagf. K S t e g 1ic h - Pe t e rs c n som kommitterede Interessenter samt Overretssagf. Laurs So­ ren s en som Administrator. Kontorchef: Bogholder H Schaumburg; Kasserer: A C H ari un g; Fuldmægtig: C F E h le r s. Q red itk a ssen for L andejendomm e i Ø s tifte r n e . Reviderede Statuter af 14. Februar 1906. Kontor: Anker Heegaards G. 4 0 (10-2), Postgirokonto Nr. 24. Direktion g Cent. 9634. Ekspedition g Cent. 9635. Bogholderi- ogNoteringskont. gCent.9664. Kasserer g Cent. 9644. Foreningen yder Laan indtil 60% af de paagældende Ejendommes Vurderingssum. Repræsentantskabets Formand: Propr. N K nud sen , R., Villa Højrup pr. Taastrup. Direktører: Gaardejer P M ad sen , R. DM., Formand; Cand. jur. H T h ran e,R .; J B ie r r in g ,R . Chef for Ekspeditionskontoret: Agner N ie lse n . Fuldmægtige i Ekspeditionskontoret: Carl H a n sen , Werner v. Eyben og Axel P e­ d ersen . Chef for Bogholder- og Noteringskontoret samt Kassekontrolør: F S c h r a d e r, R. Fuldmægtige i Bogholder- ogNoteringskon­ toret :Th.J ulso, E F loor, AD a ni el sen og A F r ik k e . Chef for Kassererkontoret: Justitsr. Eigin 5 u en so n, R. Fuldmægtige i Kassererkontoret: P M J e n se n og II G reisen . Ø s tif te r n e s K r e d itfo r e n in g , Jar- merspl.2 E g Cent. 85U1 med Gmstilling til samtlige Kontorer. Postgirokonto Nr. 101. Kontortid 10-3, Kassererkontoret dog udenfor Terminsmaanederne kun .10-2. For­ eningen traadte i Virksomhed 11. Dec. 1851. Direktører: flojestoretssagf. Kapt. Erik Krag, MB.; Lanriimp. Th. liv e n e - ga ar <]. R.; Arkitekt C F I' h o m s e n, R. Kontorchefer: Til Raadighed for Direk­ tionen : B Gram - Il a n ssen , R .; 1ste Eks- peditionskont.: O R ønn e; 2det Ekspedi- tionskont.: G K lin t; Sekretariatet: S M. Braiid t-.l ø rg en sen ; Bogholderkont.: C Hø i by; Kassererkont.: R F a lck , R .; No- teringskont.: IIK uhu, R.; Kassekontrollen: E P on top pi dan. Repræsentantskabets Formand: Købmand Axel B L a n g e , MF, R. Revisorer: Dommerfuldm. II Lund steen og Postmester Otto L a rsen , valgte af Iie- 11

præsentantskabet; Departementschef Mar- te n s e n -L a r s e n , R. DM., udnævnt af Indenrigsministeriet. Kreditforeningen a f Grundejere i Fyens Stift, se Real-Register for Odense i Afd.V.S. 1288 Kreditforeninger i Jylland, se Real-Registrene for Aalborg, Aarhus (se Creditloren.), Ha­ derslev, Herning, Ringkjøbing og Viborg. Kreditforeningernes staaende Fællesudvalg, oprettet 1892. Formand: Højesteretssagf. Erik K r a g , MB.; Næstformand: Direk­ tør Sagfører Carl H e r fo r th , R. DM.; Sekretær: Kontorchef Cand. jur. S M B ran d t-,1ø r g e n sen . Kreditorforening, Jern-, Metal- og Kortevare- ■ branchens,se u Jern. Kreditorforening, Skotøjsbranchens, Kjøbma- magerg. 64 [KJ, se u. S. Kreditor-Foreningen af 2. Aug. 1905, Adr. Hol- bergsg. 20 Kl J)Cent. 12 & 1277. Bestyrelse: Gross.Ernst G enk el, Kbhvn.; Konsul Chr. H en n in g s, R. DM., Odense; Gross. Seve­ rin J a cob sen , Aarhus; Gross. H 0 .Jep­ sen , Aalborg; Prof. Dr. jur. Fr. Vinding Kruse, R. DM., Kbhvn.; Direktør CMu­ sae n s, Kallundborg; Direktør Chr.H O le ­ sen , R., Kbhvn., (Formand) og Gross. Ad. Trier, Kbhvn. Forretningsfører: S Willcmoos A n th on , Amagerbrog. 152 [c] J) Am.3410. Kredslægeforeningen, stiftet 11. April 1915, Adr. GI. Kongevej 144 El J) Cent. 11416. Formand: Amtslæge Vilh. Dj ø rup, R. Krigsministeriet, Slotsholmsg. 8 K. (Ministe­ ren tager imod Torsdag 10-11 Fmd. Opg. Slotsholmsg. 10.) - M in ister: ForsvarsministerLauritz Ras- m u ssen , MF. Adjutant: Kapt. i Art. George L titk en , R. Direktør: Generalmajor N B U lr ic h , K. DM. - S e k r e ta r ia t: ($)Mil 129): Modtagelse og Fordeling af samti. til Krigsmin. indkomne Sager. Ekspedition af Sager, som af Mini­ steren foredrages Statsraadet. Ministerens særl. Brevveksling. Forhandling og Brev­ veksling med Rigsdagen i Sager, der ikke henhører under Kontorerne; Krigsm. Ord­ ning og Omraade, dets Personales Ansæt­ telse, Afgang og alm. tjenstl. Forhold; For­ valtning af de til Ministeriets Drift bevil­ gede Midler; Trykning og Fordeling af Kundgørelse for Hæren; Udgivelse af Haandbog for Hæren; den militære Lov­ samling, dens Udarbej lelse og Fordeling; Krigsministeriets Trykkeri. Chef: Ritmester Kmjkr. CKR van D eurs, R., fung. Hær en s A rk i v : Opbevaring af Hærens Arkivsager; Arkiv undersøgelser; Krigsmi­ nisterie.s Bibliot ek. - 1. D ep a rtem en t. 1. K on tor (J) Mil.47): Hærens Organisation; dens Kommando i personel Henseende; Hanens Personel, dets Ansættelse, Uddannelse, Tjeneste, Afgang og Ansættelse i Civiletaten, Mandskabets Indkaldelse, Fordeling og Uddannelse; Stamoplysninger og Styrkelister; Undervis­ ningen ved Hærens Skoler: Orlov og Rejse- tilladelse til Udlandet; Officerer i fremmed Krigstjeneste; Forbindelsen med Militær­ attachéer; Udfærdigelse af Ansættelses­ breve, Afskedspatenter og Rejsepas; Bear- b j del.sen af Forfremmelsesbedømmelser; Krigsministeriets almindelige Brev veksling, for saa. vidt denne ikke angaar det til de andre Kontorer*>henlagte Forretningsomraa- de; Sager, som angaar de almindelige Loves Anvendelse paa IIæren; de under Krigs­ ministeriet henhøremle Værnepligtssager; Naadesbevisninger, Dekorationer, Hæders­ tegn, Medailler og andre Udmærkelsestegn; Hærens Befordringsvæsen. 2. K on tor (jj! Mil. 56): Havrens Lønnings­ forhold, Regnskabsvæsen og Kostforplej­ ning; Hærens Forsyning med skematiske Bøger og trykte Blanketter; Pensionering

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker