Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

Il - 1 6 0

Kons—Kred

- S e r b ie n , K r o a tie n o g S lo v e n ie n , Bredg. 77iKj J Palæ 1023y & Cent. 13219 (12-1). L B T egn er, R., Generalkonsul; Cand. phil. Henry E Te gner, Vicekonsul. - Siam , Østas. Komp., Holbergsg. 2 E DCent. 8300 (9-11,l-3).Etatsr. H N And er­ sen, RE. SK. DM., FM., Generalkonsul; O S v e is tru p, R., Vicekonsul. - S o v j e t R e p u b l i k (' r. Unionen af de socialistiske R præsentation iDanmark.Fry- dendalsv. 27 IV] J Cent. 1820 & 1523. Tele- gramadr. „Polpred" Konsulatsafdeling - Pasekspedition daglig Kl. 11-1.Sekretær og Chef for Konsulatsafdelingen: Eric A s s- m u s Se tillige underArtiklen Sovjet-Re- publiker, Unionen af de socialistiske. - Span ien , V-Boulevard 48 E (IOP2-U/2) A lliaz de Tu es ta, Konsul; (S T J e s ­ p er s e n,R.,tjenestefriKonsu]);CTJ esper­ se n , Vicekonsul. - S to r b r ita n n ie n og Irl an d, Toldbodv. 28 [KJ JCent. 4210 (10-1). Robert E rsk in e, Konsul; Johan B D anø, Vicekonsul. Pas- afd. se u. Gesandtskaber. - S v e r ig e , St. AnnæP1.15AE J Cent.4393. (10-12,2-4, Lord. kun 10-12). Forretningerne varetages af Gesandtskabet; se u. Gesandt­ skaber.A de Car lh e i in- G y llen sko ld,R., Konsul. - T y r k ie t, Blegdamsv. 118 M J Cent. 889 (12-1). H Chr. S ilc ow i tz-H an sen , R., Generalkonsul. - T y s k la n d, Forretningerne varetages af Gesandtskabet. Se u. Gesandtskaber. - U ngarn , Laxeg. S E J Cent. 7762. H L de Coninck Sm ith , Konsul. - U ru g u a y , Toldbodg. 19 E J Cent. 391 (11-12). JenTO lsen, Generalkonsul; N P P ed er sen, R., Vicekonsul. - V e n e z u e la , Upsalag. 22 [0 J 0 4266 (10-12). W H a n s s e n, Konsul. - Ø strig , Gothersg. 175 E J By 7582 (9-12). C F Glad, Generalkonsul. Kontorbudeforeningen, hvis Formaal er Op­ rettelsen af Alderdomsboliger for vær­ dige gamle Bude og deres Enker. For­ mand: L P L a r s e n (Privatbanken). Kontrolforeninger, hvoraf den første opr. 1895, dannes af Landbrugere, der bor i hverandres Nærhed. Formaalet erpaaGrund- lag af Undersøgelser af Fodringen samt af Mælkemængden og Fedtindholdet i Mælken af de enkelte Køer i Besætningen at belyse og fremme Kvægbrugets Rentabilitet samt at virke for Dannelsen af Kvægstammer, hvis Mælk kan give forøget Smørudbytte. A f samvirkende Organisationer nævnes: D e sam m e n slu tte d e sjæ ll. K on ­ tro lfo ren ., opr. 1900, Kontor: Grønneg. 7 Roskilde (9-12) J Roskilde883. Formand: Gaardejer K IT N ie ls e n , Lindersgaard, Rødvig. Sekretær: Konsulent H P O Isen, Roskilde. F æ lle s le d e ls e n af fy e n s k e Foren., se u. Kvægavl i Real-Register for Odense i Afd. V S. 1288. D e sam v irk en d e lo lla n d -fa lste r sk e K o n tr o lfo r e n in g e r , opr. 1900. Konsu­ lent : Landbrugskand. K J F r y d e n lu n d , Nykjøbing F. Konversacia Esperantista Klubo, Fru Louise B licher,B redg. 63A3 E J Palæ 2363, se Esperantisternes Konversationsklub. Kooperative Fællesforbund i Danmark, Det, se Fællesforbund. Kordegneforeningen, stiftet 7. Nøv. 1906. Formand: Kordegn v.Frdbg.Kirke H H an­ sen, DM., Pileallé 3 El ffiV 733 v. Kordirigentforeningen,fagligSammenslutning af Kordirigenter. Formand: Vilh. P o u l­ sen, R. Korforening, Dansk, stiftet 17. Okt. 1911. Kontor: Vesterg. 261 E J . By 7064. For­ mand: Kapt. RC S c h iø le r , R. DM., Her­

luf Trolles G. 3* i2 E J By 6502; Næstform.: Gross.Jul. R a sm u ssen ; Kasserer: Musik- forJægger Asger Wilhelm H an sen ; Over­ dirigent: kgl. Kapelmester Georg H øe- b e r g , R. DM. Kornnoteringen paa Kjøbenhavns Hørs finder Sted hverDag Kl 21/? (Lørd ogSønd. undt.). Korn- og Foderstof Kompagniet, Akts., Ry- sensteensg. 18 Kbhvn. (S J Cent.6193, Stats J 116 &117, Telegramadr. „Corn", er stiftet i Aarhus i 1896 ved Sammenslutning af de midtjydske Forretninger i Korn- og Foder- stotbranchon, som hidtil var drevne af Hans Broge, Otto Mønsted, Joh. Baune og S M Holst i Aarhus, JAnkerstjerne i Randers og H Meulengracht i Horsens. Selskabets Ka­ pital, der oprindelig var 2 Miil. Kr., er se­ nere udvidet til 10 Miil. Kr. 1 1915 flyttedes Hovedkont. til Kbhvn. Filialkontorer (Indlandet:Aarhus, Aalborg, Odense, Horsens og Vejle; iUdlandet: New Orleans, Galveston, Savannah ogMarseille. Direktion: Konsul Chr.G IIansen,R .;NA P ed ersen ; Chr. J en sen ; W Møn s te d. Bestyrelsesraad:Gross.Joli B aune, K.DM., Formand; Direktør Alfred Y K ie le r ; Godsejer C C N R øm er, R.; Gross. H M e u len g r a c h t; Direktør N C G u ld ­ øl ann. Korn- og Melhandlerforeningen, Amagerbrog. 94 e . Bestyrelse: Melhdl. Chr. P e te r se n , For­ mand; Mellidl. Carl C S al omon, Næstfor­ mand; Melhdl. V S a lom on ; Gross. Oluf H a n sen ; Melhdl. A L illie c r o n a , Kas­ serer. Kraks Legat, Kontor Nytorv 17 E , stiftet af Udgiveraf Vejviseren LægeOve Krak(* 1862 +1923) i Henh. til testamentariske Bestem­ melser ved Fundats al 2l/sl923, stadfæstet 13/21924. Formaalet er at fortsætte og drive de af Ove Krak ved hans Død — alene og i Forbindel­ se med Trediemand — indehavede og ledede Virksomheder,Forretninger ogForlag under de hidtil benyttedeFirmanavne, samt at for­ valte deLegatet iøvrigt somUniversalarving efter Ove Krak fra dennes Bo til flydende Aktiver. Legatets Nettoindtægter tilfald er FruElse Krak for hendes Levetid. Efter Fru Kraks Død skal Legatets Indtægter af Bestyrelsen anvendes i forskellige samfundsnyttigeFor- maal, til at gavne og støtte Personer, Insti­ tutioner eller Foretagender, der — hvad en­ ten de lever eller virker i Danmark eller i Udlandet,—i deresVirksomhcd efter Legat­ bestyrelsens Skøn virker til Bedste for dansk Handel og Industri, idet dog Bestyrelsen tillige er berettiget til at yde Understøttel­ ser til Slægtninge af Ove Krak og Fru Else Krak, eller til Personer, der har staaet de nævnte nær i levende Live, samt til gamle Medarbejdere ved Kraks Vejviser eller dis­ ses Enker og endelig til Lægers Enker. Legatets Bestyrelse:Fru Else K rak (For­ mand), Generalkonsul Harald Koch; R.og Medlem af Grosserersocietetets Komité Di­ rektør Otto E A n der s en. Direktør: C Bro sted. Kraks Vejviser, Nytorv 17 E J Cent. 308. Postkonto Nr 244. Kjøbenhavns Vejviser er grundlagt 1770 af Agent Holck (* 1726, -j- 1783); han havde tidligere udgivet nogle „Handels­ spejl", der var Forløbere for Vejvise­ ren. Fra 1784-1791 udgaves Vejviseren af Christian Gottlob Proft, fra 1792-1809 af Christian Georg Proft, og fra 1810-62 af Boghdl. L B Thiesen og dennes Enke (se T Krak: Veyviserens Vej og Hjalmar Gam- melgaard: Vejviseren gennem halvandet hundredeAar). 1800-1862 er heleVejviseren kun et Person-Register. Fra 1863-1902 var Kapt. (senere Etatsr.) T K ra k (*1830, + 1908) Redaktør og Udgiver. Fra 1903—1914 var Ove Krak Udgiver. Fra 1915—1923 udgaves Vejviseren af et Interessentskab, Indehavere: Ove K rak (*1862, +1923) og C B r o ste d .

Fra 1924 udgives Vejviseren af K rak s L e g a t (se foregaaende Artikel). Foruden det bestaaende Person-Register indførtes 1863 Real-, Fag- og Firma-Regi­ ster ;1864 tillige Hus-Register; 1872 og 1873 udgaves særskilte Person-Registre. An­ noncerne indførtes 1863 og Tilføjelserne i Fag-Registret 1889. Fral905 bliver „KjøbenhavnsVejviser" til­ lige „Danmarks Handelsspejl". 1911 udvi­ dedes Vejviseren med Afdelinger for Island og Færøerne og i 1920 mod Afd. „Udlandet". Kreaturforsikrings Anstalten „Pan“, Fortun- str. 4 E J Cent. 8133. Stiftet 1901, overtager Forsikring af Heste, Hornkvæg o. s. v. Forsikringssum d. 1. April 1924 ca. 8 Miil. Kr. Aktiekapitalen er 509,000 Kr. - Bestyrelsesraadets Formand: Prof. Dr. jur. & polit. Harald W e s te r - g a a r d, K. DM. Adm. Direktør: O C arlsen . Se endv. u. Kreaturforsikring i Fag-Reg. Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark, Kontor V-Boulevard 34 E • J Cent. 3970, Kontortid 9-4, Ind- og Udbet. 11-2, stiftet 28. Jan. 1859. For­ sikrer Heste og Kvæg. Anmeldelser tilstillcs de. stedlige Agenter eller Hovedkontoret. Bestyrelse: Prof. P G run th , R., For­ mand; Hdlsgartner H C P e te r s e n ; Fabrikant A S ch reib er; Prof. O H Lar­ sen ; Proprietær H II o1s t, R. Forretningsfører: Direktør A B r ø b e c k . Bogholder: Kancellir. Serup, DM.R. Revisorer: Ritmester M T hørr estru p , R., og Dyrlæge H JM a d se n . Kreditforeninger og Kreditkasser. A p o te k e r n e s K r e d itfo r e n in g , opr. 1906; yder Etablerings-Laan. Formand: Apoteker H P M ø ller, Strandv. 96 Hell. K r e d itfo r e n in gen a f E je r e af m indre E jendomm e paa L a n d e tiØ s tifte r n e. (Husmandskreditf. f. Østift.) GI. Torv 4 E J Cent. 7966 (10-2).Postgirokonto Nr.313. Reviderede Statuter af 19. Maj 1920 D i­ rektører: fh. Statsminister C Th. Z ah le, MF., Formand; Axel From , R., adm. Di­ rektør; N C h r iste n se n , landbrugskyn­ dig Direktør; Bogholder: S M O lsen ; Kasserer: Exam. jur. C S ch ø ier; Ekspedi­ tionssekretær: Johs. Ebbe. K r e d itfo r e n in g e n a f G rund ejere i K bhvn . o g Omegn, stiftet 1882, Kontor: GI. Torv 4 E (10-2) J Cent. 4484 & 10484. Postgirokonto Nr. 1484. Børsnavn: Kbhvns Kreditforening. For­ eningen yder Laan mod Pant i faste Ejen- dommei Kbhvn.,Frederiksberg samtKbhvns Amts nordre Birk indenfor 3/s af Ejendom­ mens Taksationssum. Laanene ydes i 4 pCt. eller 4'/a pCt. fuldt amortisable Obligatio­ ner. Laantagerne svarer halvaarlig en Y del­ se af hhv. 2,,8pCt. og 2,48 pCt. Umyndiges og offentlige Stifteisers Mid­ ler kan ifølge Lov anbringes i de af For­ eningen udstedte Obligationer. Den 30. Scpt. 1924 udgjorde Laanenes Resthovedstol ca. 226 Miil. De pantsatte Ejendommes Taksationssum: ca. 468 Mili. Reserve- og Administrationsfondet: ca. 9V4Mili. Kr. Kuponsbetalingsstederne er: Foreningens Kontor GI. Torv 4 E ,samt for 3., 4., 5., 6. og 7. Series Vedkommende tillige Deutsche Bank i Berlin og dennes Filialer i Tyskland. Direktion:CarlH e rf o rt h, R.DM., adm. D i­ rektør; V B in d sle v , R. DM.; H J Chri­ sten sen . Repræsentantskab: Præsident for Kjøben­ havns Byret J F rom , K. DM., Formand; Etatsr. L F leron, R. DM., Næstform.; Di­ rektør Carl B ille ; Tømrerm. O Bruhns; Murerm. Fr. F u gm an n ; Tømrerm. S M G rum strup; Murerm. J Jen sen ; fh. Slagteridirektør W M a tth issen ; Direk­ tør Holger Søren sen .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker