Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

1 Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19- Pengeinstituter, Forsikringsselskaber o . l . 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc. Underretter Vuggestuer Foreninger

3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Fængselsselskaber 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforeninger 13. Konfirmationshjælp 14. Kvinder, Enligstillede 15. Laaneforeninger 10. Studie- og Undervisningshjæip 17. Syge 18. Tyender 19. Understøttelses- og Pensionsforenin- £ ;r, der er begrænsede til særlige rhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirk somhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Soldaterforeninger 24. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 25. Sædelighed 26. Turistforeninger 27. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

J ustitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Industri, Handel og Søfart Ministeriet for offentlige Arbejder TJdenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister 1. Kbhvns Kommune 2. Frdhg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B, Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse

Kort ov e r d e kbhvn sk e Spo rve jes L in ien e t med fo rk la ren d e T ek s t sam t P la n e r ov e r T e a tr e , s tø r r e H osp ita ler m. m. findes i Afdeling I, K o rt og P lan e r. B estemm e lse r og T a k s te r fo r Post-,, Je rnb an e -, Te legraf- og To ldvæ sen findes paa g rønne B lade fo ran i V e jv ise rens 2. Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker