Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Ueal-Register lor Kjøbenliavr

II - 180

Lega

- S a s s ’s, Gross. Wilhelm; 1) Lodder paa 100 til 400 Kr. aarlig uddeles til Personer henhørende til følgende Næringsklasser: Grosserere, islandske Købmænd, Mæglere, Skibsredere,Vekselerere, Dispacheurer, De­ tailhandlere, saa vel som andre i Linie med disse staaende Handlende. Legatet kan til­ deles dels Mænd af disse Klasser, dels Enker og Døtre efter saadanne. Familien har fo­ reløbig Fortrinsret. 2) Endvidere anvendes 4,000 Kr. til Uddeling til bestaaende velgø­ rende Foreninger og Stiftelser. 344,600 Kr. [Magist.] - S a ss e ’s, Søstrene, for over 40 Aar gi. ugifte Kvinder i Kbhvn. og fortrinsvis saa­ danne, der har kendt bedre Dage. Portioner paa 100 Kr. aarlig. Kapital 14,000 Kr. [Magist.] -S c h a c k e s , Frøken H A, 10,000Kr.Ren­ ten uddeles til 8 Haandværksmestres ugifte Døtre, der har fyldt deres 55 Aar. [Borger­ repræsent.] - S ch ad es, August, 22,000 Kr.; for unge, danskeHdlsmænd til videregaaende merkan­ til eller mere alm. Uddannelse. [Magist.] -S c h a d e s , August, 29,000 Kr. for Enker og Døtre efter danske Skibsførere og Styr­ mænd, fortrinsvis saadanne, der paa den Tid, Legatet tilstaas dem, er hjemmehørende i Kbhvn. [Magist.] - S ch e e r s, Enkefru Eleonora Cathrine Emilie, Legat for mindst 45 Aar gi., enligt stillede, ugifte Kvinder og Enker her i Sta­ den og paa Frdbg. Kapit. c. 5,400 Kr. Port. å 50 Kr. [Borgerrepr.] - S c h ie r n o ffs, Enkefru og tidl. afd. Mands, 6,000 Kr., til 3 Enker eller Piger af honnet Stand, bosiddende i Kbhvn. og over 40 Aar. [Magist.] -S c h io ld a n n s, Murerm., AN, og Hustrus, Sølvbryllupslegat for døvstumme efter Ind­ stilling af „Døvstummeforeningen af 1866“. c. 10,000 Kr. [Magist.] - S ch irm ers, Sprøjtemester C L, 800 Kr.; for en Brandmand efter Korpschefens Ind­ stilling. [Magist.J -S c h le g e ls , Geh.-Konfr.J og Hustrus, for afdøde civile (ogsaa kommunale el. gejstl.) Embedsmænds Døtre, der har fast Ophold her i Staden, over 40 Aar og enten ugifte el. Enker; 154,000 Kr. [Magist.] - S chm id ts, Frøken Barbara, c. 6,100 K r.; for ugifte Kvinder afden dannede Klasse i en Alder af over 50Aar og bosiddende i Kbhvn. Gamle Lærerinder samt Døtre afRaadmænd eller Højesteretsadvokater har Fortrin. Fo­ reløbig bortgives kun een Port.paa 200 Kr. [Magist.] -S c h m id ts , Fru Vita, 10,000 Kr. Uddeles af Sognepræsten til Fattige i St. Andreas Sogn. [Magist.] -S c h o u s , Caroline, for Oldfruer, Husjom­ fruer og lignende. Kap. 19,000 Kr. [Magist ] - S ch ou s E n k e s, Gross., Jochum,for En­ ker af Købmands- eller anden civil Stand. Kap. c. 23,000 Kr. Renten uddeles i 16 Port. [Borgerrepræsent.] - Schou s, Etatsr. JacobHenric, ogHustrus Stiftelse, Kontor GI. Torv 22 [B], stor 683,932 Kr. 41 0 . Hoveddelen af Under­ støttelserne tilfalder alene Familien, men der tildeles ogsaa Understøttelser til Tjenestetyende, der har tjent i Familien i mindst 8 Aar. Direktionen: Kontread­ miral V F K o efo ed , K. DM .; Oberst O B Schouboe, R. DM., Rønne; Kapt. P J Dorph, R.; Læge Karl Lundh. - S c h o u s, Jeppe Christian, til værdige Trængende i Kbhvn. Kapital 2,000 Kr. [Magist.] - S ch rich es, Sognedegn, uddeles af begge Præsterne ved Helligaands Kirke og 2 af Borgerrepræsentanterne til 10 gamle Folk af Mand- eller Kvindekønnet, især syge, sengeliggende eller Enker, der skal være af Helligaands Menighed; 12 Kr. halvaarl. til hver.

•ning ved Sygepleje, 3) til ældreHaandværks- svende i Kbhvn. eller paa Frdbg. 38,000 Kr. [Magist.] -R a tz e b u r g s,V , til Brudeudstyr forJom- fruer iKbhvn.eller paa Frdbg.af den borger­ lige Stand, som staar i Begreb med at indgaa Ægteskab, c. 85,000 Kr. Portioner å 120 Kr. [Borgerrepræsent.] -R a tz e b u r g s, V, Legat for fattige og sygelige Jomfruer og Enker i Kbhvn. eller paa Frdbg. af den borgerlige Stand. 35 Por­ tioner å 80 Kr. aarl. Kap. e. 82,000 Kr. [Bor­ gerrepræsent.] - R aven s, Gross.,Baldur HaraldValdemar, 1) Til gamle Mænd og Kvinder; 24,600 Kr. 2) Til fattige Børns Underhold og Opdragel­ se indtil det fyldte 15. Aar; 26,000Kr.[Ma- gist.] - Reehs,Voldmester, ogHustrus; 9,000 Kr., hvis Rente anvendes til Konfirmationsklæd­ ninger til 3 Piger og 3 Drenge, som skal konfirmeres i St. Pauls Kirke. Legatet ud­ deles af Kirkens Inspektion med 3 Por­ tioner å 50 Kr. til hver Konfirmationstid. [Magist.J - R e h lin g sk e , til Købmandsenker eller Døtre. 1 portion paa 40 Kr. aarl. 1,000 Kr. [Magist.] -R e ie r s e n s , Cathrine og HanneZeuthens, for en ugift døvstum Kvinde; c. 3,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - R e u s c h ’s Legat for enligtstillede Kvin­ der og Enker med Børn. 1,000 Kr. [Magist.] -R in d om s, Emma Henriette, til ugifte Kvinder over 50 Aar. 15,000 Kr. [Magist.] - Ron ges, Glashandler, J J, og Hustrus; Lodder paa 100 Kr. til ubemidlede Fami­ lier at Haandværksstanden, som har mindst 3 Bøm, til Hjælp ved disses Opdra­ gelse og Undervisning. Faderen maa være hjemmehørende i Kbhvn. og der have Bor­ gerskab som Haandværker. 5,700 Kr. [Magist.] - Ron ges, Glashandler, JohanFranz, Fond, Kontor Gyldenløvesg. 1 H3, Formue ca. 1,750,000 Kr. Administrationens Formand: Overretssagf. v. P ran g en. - R on strøm s, Frøken, Jenny, for private Sygeplejersker, mindst 50Aar gamle, hjem­ mehørende i Kbhvn. 4,000 Kr. [Magist.] - R o senb erg s, Enkefru,AnnaogSøn,Kon­ torchef Julius Rosenberg, for Familier af Borgerklassen og Arbejdsklassen eller for Enker med Børn. 84,800 Kr. [Magist.] -R o se n k ild e s, Mine; 6,400 Kr.,hvis Rente uddeles i 2 Lodder, hver paa 100 Kr. aarl. til en Lærer og en Lærerinde af Kbhvns private Lærerstand. [Magist.] -R o ste d s , Justitsraadinde,Cecilie, tildels til Understøttelse af fattige i forrige Nicolaj Sogn. c. 26,000 Kr. [Magist.] -R o th en b o r g s, DPh., og Hustrus Legat til Huslejehjælp for 5 Familier eller ugifte Personer over40 Aar. ca. 12,000Kr; Portio­ ner å 66 I£r. [Borgerrepræsent.] - R o th enb o rg s, Guldsmedem., Peter, til Huslejehjælp for fattige Familier. 5 Port. å 140 Kr. Kap. c. 25,000 Kr. [Borgerrepræ­ sent.] - R o ttb ø lls,Id a Vilhelmine, til ugifte Døt­ re af Embedsmænd eller Borgere, der er efterladte i ublide Kaar. 100,000 Kr. Port. paa 200 Kr. [Borgerrepræsent.] -R o v s in g , Fru Marie, f. Schack’s, for kvindelige Haandværkslærlinge. Bestyrelse: Frøken A lb e r ti; Snedkerm. Frøken J ø r ­ g en sen ; Frøken A lb eck ;F ru Jacobsen; Frøken V en g. - Ro v sin g s, Frøken Estrid, for nuværende eller forhenværende Skuespillerinder ved det kgl. Teater. Bortgives hvert A ejt i Decbr. Termin. [Direktøren for Det kgl. Teater og Kapel.] -R o v sin g s, Poul Egede, for forulykkede Jembanefunktionærer [Generaldir. for de danske Statsb.] - Rubens, Etatsr. B, for kbhvnske Arbej­ dere, Portioner paa 100 Kr. som Aldersun­ derstøttelse til Fabrikarbejdere (af begge Køn) i Kbhvn., der efter opnaaet 55 Aars

Alder ikke mere er i Stand til at fortsætte deres Arbejde i Fabrik. 58,000Kr. [Magist.] -R u b e n , Etatsraadinde Ida, født Coppels Legat for Friskolebørn, fattiges Bespisning, forskellige Asyler og velgørende Insti­ tutioner. 36,000 Kr. [Magist.] - R ud o lph is, Carl Nicolai, og Hustrus, for Børn af Borgere i KbhVn. til fri Skole­ undervisning i en af Hovedstadens bedre Skoler. Legatet kan tilstaas fraBamets 10. og event, til dets fyldte 18. Aar. 63,000 Kr. [Kommunalbestyrelsen.] - R u lffs , Pr.-Løjtn, Peter Christian og Hustru Abellone, født Liiders Legat for afskedigede, gamle og agtværdige Told- og Konsumtionsbetjente samt Toldassistenter, der har tjent under Kbhvns Toldsted, til deres Enker og ugifte Døtre, der opholder sig i Kbhvn. eller i Staden tilgrænsende Sogne og fremdeles bliver boende der. Ka­ pital 35,000 Kr. Portioner å 200 Kr. [Bor­ gerrepræsent.] - R y a n s, Fru H,Legat understøtter Enker og ugifte Kvinder over 40 Aar. Oprettet af Enkefru Harriet Ryan f. Withusen. Kapital ca. 740,000 Kr. Protektor H.M. Kongen. Bestyrelse: Hofjgm. F r.T re sch ow , R.; Auditør CB W it h u s e n , R. DM.; Over­ retssagfører Axel E L emm in g. Tilsyns­ førende: Højesteretsdommer Viggo K r a ­ r u p ^ . DM. Kontor: Holm. Kan. 22 IH- - R y an s, FruH ogFrokenG, i Portioner paa 200 Kr. til ugifte over 50 Aar gamle Lærer­ inder ellerSypiger, dcrstørsteDelen af deres Liv har henhørt under Kbhvns Kommune. Kapital 497,000 Kr. [Magist.] - R y de n dahl’s k e, foraldrende,ugifteKvin- der. 40 Kr. aarl. Slægtninge af Testatricen Fortrin, c. 21,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -R ønn enk am p s, Kammerherreinde J essy Caroline, Kontor: Bredg. 30Mbl E ; knyttet til Christiansdal Kloster ved Sorø; ud­ deler til ældre ugifte Kvinder, der har virket i Stillinger, hvor Dannelse kommer i Betragtning, 25 Legatportioner å 300 Kr. aarl., 25 å 200 Kr. aarl. og 25 å 100 Kr. aarl. Uddeling af ledigblivendo Portioner har dog paa Grund af Dyrtiden maattet stilles iBero indtil videre. Bestyrelse og Sekretær: s. u. Christiansdal Kloster. - S a b e ls, Madame Anne Marie, 1 Port. paa 80 Kr. til Opdragelse af et fattigt Pige­ barn. Kap. 2,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - S a l mo n s e n s, Frøken Bella, for en ugift Datter (mindst 50 Aar gi.) af en kbhvnsk. Borger; 1,000 Kr. [Magist.] - S a l omo ns, Gross. Eskild, og Hustru Louise Salomons Legat til trængende og værdige Personer, Mand el. Kvinde, som er bosiddende i Kbhvns Kommune; kan tilde­ les uden Hensyn til Alder, Trosbekendelse eller om vedk. er ugift, gift eller har været gift. Den aarl. Rente uddeles i 2 lige store Portioner. Kap.OOOOKr. [Borgerrepræsent.] - Sandholts, Oberst, og Hustrus, forEnker eller ugifte Døtre efter Officianter i Artille­ riet. c. 22,000 Kr. Port. a 200 Kr. [Borger­ repræsent.] - S a s s ’s, Gross. B W, for Handelsbetjente og Kontorister. 8 Port. å200 Kr. Bestyres af Grosserer-Societetets Komité, Bortgivelsen overdragen Handels- og Kontorist-Fore­ ningens Understøttelsesselskabs Bestyrelse. - S a s s ’s, Gross. B W, for Søfolk. 4 Port. å 200 Kr. og 9 Port. å 100 Kr. [Grosserer- Societetets Komité.] - S a s s ’s, Major M W, til Enker eller Døtre af Grosserere. 10,000 Kr. Renten uddeles i 2Portioner.[Grosserer-Societetets Komité.] - S a s s ’s, Mathias Vilhelm, Carl Adolph og CarolineJohanne, 83,100Kr. Renten uddeles i Port. å 100 Kr. aarl. til Skolelegater for Børn af Grosserere, islandske Købmænd, Urtekræmmere, Hørkræmmere eller andre disseKlasser nærstaaendeNæringsdrivende, paa 200 Kr. aarl. til Enker efter Mænd i de nævnte Klasser og paa 200 Kr. aarl. til Mænd i disse Klasser. — [Grosserer-Socie­ tetets Komité.]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker