Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Afdeling IL

Real-Register

for Kjøbenhavn.

, Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danBke Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Gamle Gadenavne, Monumenter, Samlinger og Seværdig­ heder samt Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskelligt praktiske Forhold (som Begravelse og Ligbrænding, Firma­ anmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Pas, Ægteskab m.m.). Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foraH I 2. Bind. Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foraii i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter1*, hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A, Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. ’ I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som. iflg. deres Art hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner uden for Kjøbenhavn findes i Afdeling V, Provins-Register ved de enkelte Byer, for Færøernes Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling Vin. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX.

/

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker