Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Animated publication

Afdeling V .

for

Alfabetisk Fortegnelse over Firmaer og Aktieselskaber med Hjemsted i Kjøbenhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks og Nordre Birks Jurisdiktioner. De til Firmaets (Selskabets) Navn føjede Oplysninger om Selskabsform, Virksom­ hedens Art, Bestyrelse og Direktion. Tegningsret, Prokura og Kapital er et bddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handels-Registrene (Lov af 1. Marts 1889) og til Aktieselskabs-Registret (Lov af 29. Sept. 1917). Der er givet en Del Firmaer Lejlighed til mod Betaling at tilføje yderligere Oplysninger om Foi retningens Art, Grundlæggelsesaar, Adresse o. 1. Disse Tilføjelser er anbragt efter den officielle Tekst og er desuden kendelige ved en stærkere Indrykning af Linierne. Redaktionen af Firma-Registret er afsluttet med de i Statstidende ddn 31. Oktober bekendtgjorte Anmeldelser.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Firma- og Aktieselskabs-Registret.

De til de officielle Firma-Registre og til Aktieselskabs-Registret anmeldte Kendsgerninger er her gengivet i den knap­ pest mulige Form. Naar et Firma har flere Indehavere (Prokurister), og intet særlig er bemærket om Tegningsretten , er det underforstaaet, at de tegner Firmaet (har Prokura) hver for sig. Den anførte Aktiekapital (Aktk.) er den nominelle, En Del mindre betydningsfulde Forhold, for hvilke der er Anmeldelsespligt, er ikke medtaget her (f. Eks. vedrørende Ak­ tiernes Størrelse og Omsættelighed, Regler for Bekendtgørelse, den særlige Tegningsret ved Salg og Pantsætning af faste Ejendomme etc.). .-Naar et Firma er anmeldt til en anden Jurisdiktion end Kjøbenhavns, er det angivet i Parentes, f. Eks. (Frdbg.). Firmaer uden for „Villabyerne" i Nordre Birk maa søges i Afdeling VI, Provins-Register. En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det bevor paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget i Vejviserens Firma-Register. (I enkelte Tilfælde har Redaktionen dog paa eget Ansvar i Paren­ tes tilføjet Bemærkning om Dødsfald eller Navneskifte). En Del Firmaer, som Vejviseren her Grund til at tro ikke mere eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis Adresse eller Inde­ haver det har været umuligt at opspore, er udeladt a f Régistret. Dét samme er Tilfældet, naar det er kommet til Redaktionens Kendskab,, at de af Firmaet anmeldte Kéndsgérninger i Tidens Døb er blevet aldeles misvisende. A f Ejendomsselskaber er kun saadanne medtaget, som skønnes at have almindelig Interes- e. Købere af Vejviseren vil, naar de derom retter skriftlig Henvendelse til Vejviserens Redaktion (med frankeret Svarkonvolut), omgaaende modtage Oplysninger om disse eller andre her udeladte Firmaer, naar de har været anmeldt til Firma- eller Aktieselskabs-Registret. Anmeldte Firmaers og Aktieselskabers Adresser er, naar de er Vejviseren bekendt, optaget i Afdeling IV , Person- Register og i Afdeling VII, Fag-Register. . Endvidere henvises til Artiklerne Aktieselskabs-Registeret og Firmaanmeldelser i Afdeling II, Real-Register for Kjebenhavn. Firma-og Aktieselskabs-Registrene for det øvrige Danmark findes i Afdeling V I, Provins-Register.

Afdeling V . Firma- og Aktieselskabs-Register for Kjøbenhavn.

Redaktionen af dette Register er sluttet 31. Oktober.

' A. ved Henry Adler, Fa.br. Indeh. H Adler. Aabak AC, Hdl. Indeh. Fru AC Aabak. Aaben fra 9—7, Theodor Thorugreen. Legetøjs­ huset. Indeh. AAT Thorngreen. Aaboulevardeiis Cykleforretning ved NH Nielsen. Indeh. NH Nielsen. An Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wie- der. Indeh. PRV Wieder. Åagaard & Frederiksen, Haandv. Indeh. VC Aagn-ard og VO Frederiksen. (Kbhvn- og Frdbg.). Aagades Brødfabrik, Akts., Indeh. Akts. Køben­ Laursen. Aa-Kiosken ved M Nielsen. Indfeh. Maren AJ Nielsen. Aalling & Rasmussen, Haandv. Indeh. HWV Rasmussen. Aamodt Axel E, Hdl. og Haandv. Indeh. CO Aagaard og CCA Jansen. Aamosøn, Akts. Bestyrelse: Dir. .TOM Bunlzen, Ovcrretssagf. AMM Steenbueh og FM Jenkins, I/ondon Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Akt-le. 165,000 Kr. Aarslev Sav- & Ilammcrværk, Akts. Bestyrelse: Greve FJVO Moltke, Fabr. P. Mogensen, Aarslev (Direktør), Godsejer IIV Nørgaard, Ry, Dir. VM Friis, Kauslundc, og Ing. A Boyc. Frm. tegnes af Diretøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 370,000 Kr. Aarup & Co, Hdl. Indeh. SOA Aarup. Åii-rfm’sakringsaktibolaget Anrora, Udenlandsk Akts., Sverrig. FomTningsafd. af Återfiisiik- riiigsa.ktiebolaget Anrora, Malmø. Forretnings- «fd. bestyres af Frm. Blom & Jespersen [se dette]., hvis Indeh. : GT Blom og K Jespersen hver i'or sig tegner Forretningsnfd. Abado Dosinfektion ved Niels Jensen. Indeh. N Jensen. ,Abben F. Hdl. Indeh Fru C.T Abbcn [er senere død] mod Lavværge CVIIV Moinckc. - A. B. C. Protokol Go. ved Johannes Iversen & Co., Haandv. Indeh. J Iversen og NMIK Iversen. Ahel NH, Haandv. Indeh. AE Abel. (Frdbg.). Abfidgaard’s Fabrikker,’ Akts., Fabr. af ogIldl. med Sukkervarer, Bisffiiit in. mi. Bestyrelse: Grosserer JCB Abildgaard (Forinancl), dei tegner Frm., og l'ru OH Laursen, der har Brok. Aktk. 35,000 Kr. Abildgaard Just jun„ Ddl. Indeh. .TB Abild- iranm. Prok. ; ,]'X A i > * o p . ' J Laursen. Abingdon ved a Rønnov, Ilaandv. Indeh. AA Rønnov. Abonita, Kunsthandel, NP Oltesen. Indeh. NP Ottesen. 1 rok.: KlftF Iversen. Abrahamson Emil V, Hdl. Indeh. EV Abraham- son og Lagar Abrahamson. Prok.: GC Lar- sen og D Jacobsen i Foren. Absalon Kbhvns-Frdbg. Vinduespoleringsbureau ved A Lindegaard, Indeh. AEA Lindegaard. Accumulaturfabrikken, Akts. Bestyrelse: Inge­ niør MN Lossius (Formand og Direktør), Prof. HI Hannover og Højesteretssagf. CLJ David. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1 Mili. Kr. Athen PII. lid!. Indeh. Pilt? Athen. Trok.: EG Achcn. Åerne Pen Co. ved NPA Hansen & Co., Hdl. Indeh. NPA Hansen. Aetiv Pakkasscfa.brikken, C Winther. Indeh. CL Winther. havns Brødfabrikker [se dette!. Akosson Janne & Laursen, Hdl. Indeh. JA

Afrikansk Strudsfjcrfabrik, I’etrea Christianson. Indeh. Fru JP Christiansen. Aflenrcklamcn, Akts. Bestyrelse: Cross. F Roflienborg (Direktor), der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Agea Frugt-Vin Kompagni ved E Mortensen & Co., Kommanditselsk. Ansv.Delt. EG Mortensen. Agentur i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Dir. DJ Brulm og Ovcrretssagf. Eli Henriques, der hver for sig tegner Frm. Agenturcentralen, D Thomsen, Hdl. Indeh. D Thomsen. Prok.: JSV VVirhmand. Ageren ved Vilh. Bagger, Hdl. Indeh. V Bagger (Frdbg.). Agcrlin’s Emma Eftf., Haandv. Indeh. RE Petersen. Aggersund Kridtværk, Akts. Bestyrelse: Fabr. T Schmidt, Dir. NPL Løfbcrg og Dir. JS Møller, derhvei for sig tegner Frm. Aktk. 25.000 Kr Agner Carl & Co., Hdl. Indeh. C Agner. Agraria, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Ovcr- retseagf. II Koch (Formand). Prokurist OJJ Ottosen og Cand. jnr. HH Schrøder, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: fh. Postm. FCCarstenscn, der har Prok. Aktk. 50.000 Ivr. Agri, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Maskiner m m. Bestyrelse: Gross. JF Thornman, Ing. KEF Egnell, Stockholm, og Overretosagf. JL Natlian- sen, der to i Foren tegner Frm. Aktk. 465,OOOKr. Agrippina, Sec-, Fluss- und Landtraiusport-Ver- siclierungs-Gesellschaft (Udenlandsk Akts, Tyskland) Generalagentur for Danmark. Ge- noralagentur for Agrippina, See-, Fluss- und Landfraiiisport-Versicheriings-GepeUschaft, Køln. Genera-lagenturet tegnos af H v. Saldern, Ton- der. Agros, Akts. for Landbrugsmaskiner. Bestyrel­ se: Gross. AE Rom, Overretssagf. G Oppon- hoim og Købmd. L Sichel, Berlin. Direktion : AE Rom og Gross. OG Rom. Frm. tegnes af en Direktør eller af lo Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: L Sichcl i Foren, med et Bestyrelses­ mod!. Aktk. 50,000 Kr. Ahrenkiel Harald. Hdl Indeh- II Ahrcnkiel. Ahrenkilde’s N Eftf. Indeh.’ LOA Nielsen. Akademiske Antikvariat, Det, vod ALEV Øro«. Indeh. ALEV Ørnø. Akie ved J Binger, Hdl. Indeh. JA Binger. Prok. : F Hansen (Frdbg.). Ako, kemisk teknisk Fabrik ved A Hald & E Braune. Indeh. A Hald og ETH Braune. Aktieselskabet af Iste Juni 1900, Hdl. med fa«t« Ejendomme. -Bestyrelse i P Hansen, MP Han­ sen og NP Jensen, der i Foren, tegnor Frm. Aktk. 1700 Kr. Aktieselskab for kemisk Industri, Behandling af Gasværksproduktcr m. m. Bestyrelse: Etatsr. ER Gliickstadt (Formand), Dir. IICV Siegum- feldt (Næstformd.), Gross. A Collstrop, Gods­ ejer EV Schou, Prof. ECS Biilmann. Overrets- sagf. APV Olsen, Prof. PE Raaschou, Afde- Iingsing. AC Karsten, Dir. HP Prior, Overrets- sagf. J Werner- og Generalkonsul l’ MO Wessel, Baden-Baden [er senere død], Fnn. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, eller af on af disse i Foren, med et andet Beslvrelse^- mcdl. Aktk. 1,200,000 Kr. Adresse: Amalieg. 15 (K) g Cent. 6388 Tetesramadr. „Kcmindn “. Aktieselskabet for Opførelsen af Arbejderboliger ved Arbejderforeningen af 1860 . Bestyrelse. Sagf. CBF Herfor!h, Ovcrretssagf. SCFN f W . Tømrerm. VC Zeltner og Red. LPO Justnielsen, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. 6

Activ ved PH Lindvang. Haandv. Indeh. JPH Lindvang. Aotiva, Akts., Skrædderforr. Bestyrelse : MKB Jensen og Inst-runientin. JAT Hansen, der i Foren, tegner Frm, Prok. : Mt Hansen. Aktk. 25.000 Kr. ADAMS TRANSPORT CO. (ADAMS EX­ PRESS CO.i AKTS.) Akts.i Spedition m. m. Bestyrelse: Højeslcretssagf. A Mart-ensen-Lar- sen (Formand), Ovcrretssagf. CB Ingwcrse-n, Dir. OAV Formann, Dir. Jl* Krandnip og Fru E Sehiander. Direktion : CB .lngwcrsen (adm.), GAV Formann og JP Krnmlrup. Frm. tegnes af den adm. Dir. alene, af to Direktører i Foren, eller af ito Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 1 Mili. Kr. Grnndlæggelscsaar: 1884. Forretningens Art: Transport, Spedition, M«gasinering, Assurancc. Adresse: Nygade 7 (K) g Cent. 7400. Adamsen, Søstrene, Hdl. Indeh. GRM Adamsen og Andrea. Adamsen (Frdbg.). Adhaesium ved II Kobbeltvedt & Co., Fabr. Indeh. IIL Kobheltvedt og PM Hermanscn, Hillerød, der i Eorcn. tegner Frm. Adler <6 Co., Fabr. Indeh. LF Adler. Adler C,vele Akts. Bestyrelse: Iløjcsteretssagf. K lich-Pctorsen, Bankdir. C Fabrioins og Dir. Holm. Direktør : BGII Prins. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Bestyrelsen i Foren. Prok. : HH Thomsen, FS Dcthmer og BMC Skjoldborg. Aktk. 300,000 Kr. Adler DB &, Co. Indeh. VB Goldschmidt og DB Adler. Prok. : EM Vollmond, GV Petersen, AIIM. Rasmussen, VO Nielsen, E AVibh, E Møller, P Andersen og C Christensen, to i Foren. Adresse : Østerg. 61 (K) g Cent. 37, 750, 1623 & 12623. Stats g 49 A. 474. Adler HL, Hdl. Indeh. nL Adler og A Reps- dorph. Adolph’s Cikoriefabrik, Akts. Indeh. Akts. De Danske Cikoriefabrikker [so dette]. Adolphs Fr. Tb. Enke, Akis. Bestyrelse: Gene­ ralkonsul II Adolph (Direktør) samt Dir. E Adolph, Kapt. II Rcchnitzcr og Dir. E Kinch, Lyngebækgaard. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med ct Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Direktøren, JA Nielsen og HG Adolph, to i Foren. Aktk. 250.000 Kr. Adrcssekontorot ved Ove Krak. Indeh. Ove Krak. Adrian IIII, Haandv. Tndeh. RPF Adrian. A- E. G.-DANSK ELEKTR IC ITETS AK TIE­ SELSKAB. Bestyrelsen bestaar af en Kontrol- koinité: G’ehejmernad F Deutsch, Berlin, Dir. .TA Pfcffor, Berlin, og Ing. C Krebs samt en Direktion : PLJ do Vos og Ing. HE Tvermoes. Firma tegnes af C Krebs, IIE Tvermoes og PLJ do Vos, to i Foren, øller af en af disse i Foren, med F Deutsch eller JA Pfcffer. Aktk. 250.000 Kr. Adresse: Chr. d. 9. G. 5 (K) f Cent. 5000 & 4322. Telcgramadr.: „Gea". Afholds- & Iløjskolohotcllct i Kblivn., Akts._ Be­ styrelse : Bogtrykker LD Petersen, Folke-tings- mændenc LS Quist, JJ Jensen, Tranbjerg, FF Nielsen, Ødstrup, og MC Hangen, Skafterup, Hdlsgartner S Knudsen og Herredsfuldm. 1IFV Schiøttz-Christensen, Lemvig, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,850 Kr. Afne.jemaskincn Dan ved Carl C Danly & Co., Fabr. Tndeh. CO Dnnly, der tegner Frm., og TP Larsen (Frdbg.).

. V — 1042

Finna-Kegister for Kjøbenhavn

Akt—Anie Aktieselskabet for Realisationen af et Areal ved Sønder-Boulcvard. Hest,vi else: Dir. CC Gam­ meltoft, Bankdir. ,1P Winther og Godsejer LJ W Larsen, Gaardbogaard. Direktører: Over retssagf. ASD Bang og Byggekonsulent II Nielsen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren eller af en Direktør i Foren, mod et Bostyrel sesmcdl. Aktk. 250,000 Kr. Aktieselskabet, for Reklamering paa Frederiks­ berg Sporvejsselskabs Oronibilev & Vogne. Bc- siyrelsc. KSTI) Carlsen (Direktør) samt < >ver- ret-ssa-gførerne KC .l.evysohn og ,1 Deieliniann, der to i Foren. tegner Frm. Pmk. : EXT Carlsen. Akik. 20.000 Kr. Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvands­ kultur, Ildl. Bestyrelse: Dir. ,TD Clausen (For­ mand), Kmh. FC Greve Moltke, Brogentved (Næstformd.), Kontreadmiral NU Gad, Over­ retssagf. W,T Kriigcr, Ingeniørkaptajn NB Som- merfeldt og Propr. J Clausen, Stnbbcrnpholm pr. Faarevejle. Frm. tegnes af Formanden el­ ler Næstformd. i Foren, med et Bestyrelses- modi. Aktk. 250,000 Kr. Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for Ar­ bejderklassen. Bestyrelse: Arkitekt O Schmidth (Formand), Overretssagf. F7 Mørck, Læge FV Ryder, Fabr. JP Jacobsen og Gress. W Heering. Forretningsfører: Ovci retssagf. AC Delbaneo. Frm. tegnes s I l’oiTciningsf. eller Formanden. Aktk. 103,680 Kr. Aktieselskabet til Oprettelse af billige Pantelaa- nekonlorer i Kbhvn. Bestyrelse: Overretssagf. AC Linnomann (Formand). Gross. GC Bestie og Dir. ANA Carlsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 23,975 Kr. Aktieselskabet til Realisering af Byggoarealer ved Østerbro. Bestyrelse: CL Thuren, B Bocck, KS Hagemann, S Poulsen, JE Frimndt, VF Richter og ITG Xally, der i Foren, tegner Frm, Aktk. 750,000 Kr. Aktino Kemisk Fabrik ved SP Hansen. Indeh. TTSP .Hansen. Ala basi-varofabri kken Onyx ved G Andersen. Indeh. GHV Andersen. åladdin. Akts., mekanisk Etablissement. Besty­ relse : Dir. IIPLC Færch (Formand) og For­ retnings!. CCFF Petersen, der i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: CCFF Petersen, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Albeck CE & Snn’s Piftf., Hdl. Indeh. CHF Bu­ lens-dum og A.T Bntensclion. Adresse: Froderikshcrgg. 28 (B) $ Cent. 1819. Albertsen Vilhelm & Co., Hdl. Indeh. CJ Ras­ mussen og V Albertsen. 'AlbrechtSen E, Akts., Hdl. Bestyrelse: Købmd. JAE Albrechtson (Albrechtsen) (Formand). Hus­ ejer P Carlsen og Viktualiehdl. LAH Hansen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bc- styrelsesmedl. i Foren. Forretningsfører : EKM.T Albrechtsen, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Albrechtsen P & Co., Hdl., Komma-uditselsk. Ansv. Delt. AP Albrechtsen. Prok. : P Peiter og PA Wigh. Adresse: Vestei'brog. 10 (B) id Cent-, 7292. Alhrectsen & Madsen, Ilaandv. Indeh. SFK Al- breetsen og .TM Madsen. Adresse: Vesterg. 13 (B) |! Cent. 8434. Alekto ved P Jørgensen, ITaa-ndv. Indeh. JP Jørgensen. Alexander A, Hdl. Indeh. A Alexander. Alexandra ved Arthur Han-sen. ITdl. Indeh. AMP Hansen (Frdbg.). AlfarDesinfektion, AkIs. Indeh. Akts. Kbhvns Desinfektionskompagni [se dette]. Alfa Ekspressen ved IIP Mikkelsen. Indeh. IIP Mikkelsen. Alfa Separator. Akts.. Fabr. og Hdl. Diroktør: Dispachør A Svenningsen, der tegner Frm. Aktk. 250,000 Kr. .Alfa Transporten ved Einar Mikkelsen. Indeh. NPE Mikkelsen. Alfenide, Akts., Tilvirkning af Metalvarer, For­ sølvning og lign. Bestyrelse: Gross. J Hansen (Direktør), Prokurist OM Møller, Overretssagf. II Repsdorp.il og Prokurist CJ Hansen. Frm. tegnes af Direktøren eller n-f to Bestyrelses- medl. H Foren. Prok.: C.T Hansen og OM Møller. Aktk. 275,000 Ivr. Alham-bra, Akts., Optagelse og Salg af Films. Bestyrelse (Direktion): Gross. HAM Jarding og Dir. AH Jensen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Allen'*s Johannes MeftalviaiVitfabrik. Indeh. P Allcn og Sil Xchleisner, der i Foren, tegner Frm. Prok.: V Grøndahl i Feren, med en Indeh. Adresse: st.Kongcnsg.61 (K)fCent.3272Æ13119 Allers Carl Etabi., Ilaandv. Indeh. CJ Aller, A ARcr og V A'ller. Prok.: NC Brodthngcn og AL Hansen i Foren. Uliancø, Akts., Virksomh. ved Anbr. af Kapital l Forr. Bestyrelse: fh. Guvernør LC Helwcg- (Foi®and). Oberst HP Parkov (Næst- Overpostm. HM Hertz. Frm. teg- Bormanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyreisesmedl. Aktk. i Milt Kr Adresse : Rnadluispl. 45 (B) g Cent. 13129.

Medl. af Bestyrelsen Fru BL Gcrhardt- tegner Frm. Aktk. 1500 Kr. Amagerbro, Akt-s., Ejendomssclsk. Bestyrelse: Gross. AS Blom (Formand). Overretssagf. 11 G Sally (Næstformd.), Dir. PCB Bornonvilte do la Cour, Kmh. AOTB Katiffmann og Baad- mand l’P Gram. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelses­ mod!. Aktk. 1 Mili. Kr. Amagerbro Cyklemagasin ved II Varbæk. In-, deh. LH Varbæk. Amagerbrogudes Sæbeudsalg. Akts. Bestviælse • Dir. OE Scbou og NL Bøggild, der i Foren, tegner Fnn. Aktk. 6000 Kr. Ymagerhros Bluseniagasiii, Akts. Bestyrer: CW Christensen, der tegner Frm. Aktie. 4200 Kr. Amagerbros Farsforretning ved E Benisen. In- deli. EM Bellisen. Amagerbros Kolonial- & Vinhandel, Akts. Be­ styrelse: Overretssagf. F .Tunglov, Revisor Cif Moller, Birkerod, Forrelningsbest. AA Ander­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AA Indeh. JG Jensen. Amager Central Mejeri ved Carl Hansson. Indeh. C Hansson. Amager Dampvaskeri ved TILM Hansen. Indeh. HLM Hansen. Amager Foto, Ejner Poulsen. Indeh. E Poulsen. Amager Tscnkramhdl., Tndeh. C Halgrcen. (Snndhyøster). Amager Jernstøberi, AIcts. Bestyrelse: Forret-. ningsf. KAE Petersen (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Amager Kaffelager, Akt«. Bestyrelse: Dctailhdl. NJTT Henriksen (Formand ogDirektør), Gross. IIM.TI Pedersen og Defailhdl. MC Henriksen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af"d© to andre Bestyreisesmedl. i Foren. Aktie. 10,000 Kr. Vængers Kolonial-Iager, Carl Knudsen. Indeh. CP Knudsen. Amager .Legetøjsforretning, I Nielsen, Indeh. IA Nielsen. Amager Læderhandel ved ICB Jakobsen. Indeh. ICBJ Jakobsen. ■Vmager Skotøjs-Messe ved SP Hansen. Indeh. SP Hansen. Vmager Sækkekompagni, IJd., Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: A Jacobsen og HCA Chri­ stensen, der hver for sig tegner Frm. Indsk. Kapital: 12,000 Kr. Amagerkuid’s Vinhandel, Akts. Bestyrelse-: Bank- kass. PE I,assen samt Overretssagførerne A Larsen og J Menlengracht, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Amagertorvs Ovcrstylcke-Magasin ved J Olsen. Indeh. J Olsen. Amager Tøjhus J Nørrcgaard. Indeh. .TII Nørrc- gaard. Amager Vinhandel, F Nielsen. Indeh. F V A Nielsen. .Amatør-Fotografen'* ved Enna, Hdl. Indeh. AJ Enna. Ambos Film, Akts. Bestyrelse: Gross. JL Svend­ sen (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Ambrosia, Akts., Fabr. af Sukkervarer og Cho­ kolader. Bestyrelse: Ellen Jeppesen, der teg­ ner Frm. Aktk. 5000 Kr. America-Canada Expcdition, Olaf Lassen. Indeh. O Lassen. American, Akts., Herreekviperingshdl. Bestyrelse i Repr. HG Larsen, Detailhdl. JE Knock (For­ retningsf.) og Fru O Knock, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JE Knock, Aktk.5000 Kr. American Atelier for Ladies ved Ilclen Larsen, Ilaandv. Indeh. Fru II Larsen. Amerioan-Baltic Mercantilo Agency, Knud Lar­ sen. Indeh. Iv Larsen. American Express Company, Akts., Spedition og Kommissionsforr. Bestyrelse: J Hansen (Direktør), Dir. O Evcnsen, Bygdø, og Over­ retssagf. AC Linnomann, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: .T Hansen, CL Warming og IIP Overga-ard, to i Foren. Aktk. 100,000 Kr. American-I-Iouse ved A Gliickstadt, Hdl. Indeh. A.TS Gliickstadt (Kbhvn- og Frdbg.). Americanimport and export ved Harald Nør­ gaard. Indeh. H Nørgaard. Prok. : KNJ Kølle. Amoricam Lady ved FHogelund, Hdl. Tndeh. Fru M Hegelund. American Liberty ved Sten Drewsen, Hdl. Indeh. S Drewsen. Prok.:- AGA Tranberg og N Man- scher. American Maehinery Syndicate Incorporated, Af­ deling for Danmark, Sverige og Finland ved AP M Qvist. Indeh. APM Qvist, Aarhus. Prok.: RCS Qvist og VN Pedersen i Foren. (Frdbg.). American Movie Star Photos ved A Aa. Johan­ sen, Hdl. Indeh. AA Johansen (Frdbg.). American Prodnct. Co. R Østergaard &, Co., Kommandiitselslc. Ansv. Delt. ORCC Øster- gaard. Prok.: ALA Hiimmelwright. American Rubber Import, Akts. Bestyrelse. Grossererne FC Jacobsen (Direktør), FL Bu- Andersen. Aktk. 25.000 Kr. Amager Brændselsforretning ved .TG Jensen.

Alliance Assurance Company. L-t-d., udenlandsk Akts., England, Biilow Moller. Forretnjngs- afd. af Alliance Assurance Company, Ltd„ Lon­ don. Forretningafd. bestyres og tegnes af Frm. Biilow ,(• Moller [se dette], AiIresse. Kloring. 6' (15) ,5 Cent. 465. Alliance Co., The, ved Sidney Dcthlcfsen & Th Hjorth Andersen, Hdl. Indeh. DS Dethlefsen og T Hjorth Andersen. Allianx Vorsioherungs-Aktien-Oosollschrift, Uden­ landsk Akts.. Tyskland, TransportJorsikrings- afdeli-ngen. Forreluingsal'd. af Allianx Ver- siichcrnn 2 's-Aki-ie-n -Gesel1 se1 1 aft-, Ber1in. Forret- ningsa-fd. bestyres og tegnes af Frm. Jansen /2 Mili. Kr. Amagerbanken, Akts. Bankrand: Kanoellir. HA Busch (Formand) og Overretssagf. HCWandrup (Kommitterede), Fabr. NJ Taarnby, Gross. HBE Ebert, Tømrorm. P.L Engel, Bankass. A Nørschon Johnsen, Partikulier HC Ohlscn, Gross. SV Olsen, Fabr. KK Flensburg, Kam- merr. CIIP Høior, Gaardejer P Peterson og Fabr. WKG Wieder. Direktion : G Marckman Hansen. Frm. tegnes af Formanden, de Kom­ mitterede og Direktionen, to i Foren. Pmk.: A Nørschon Johnsen, PE Lassen og JC Ja­ cobsen, hver i Foren, med Formanden, en Kom­ mitteret eller en Direktør. Aktk. 1 Mili. Kr. Amager Betonstøberi ved Kr. Kronstrøm. Indeh. KJH Kronstrøm. Amager Boulevards Fedevareforretning, Akts.

Ame—And

V — 1043

Firma-Register for Kjøbenhavn

lun- og CA liiilo'.v, der hver for sit? t('"ner l'nn. Aktk. 10.000 Kr. ' " American Silk Co. ved Henry Ols'on & Co Koinmanditsclsk. Ansv. Delt. II i:K Olssoii! I’rok.: Janne Ols.son, American Tailor ved AO Syrij-s Enke Thora Idin 1 1 ie S.vrit?, Ilaandv. Indeli. EG S.vr'ig American Tobacco Co.. Akts. Bestyrelse: Dir. II OunluTc-Owen, Dir. Al L Whishaw, AlM Whcdbcc. alle at London, f > nn* dro Best.vi elsesuiedl. i Faren. Akil . 5000 Kr. Arneri rtramsen. Indeh. PHL Bertramsen. Amtebiller Georg, Hdl. Indeh. CG Amtsbiller. Amundsen Brødr., Hdl. Indeh. FPH Amnndscn. An-Bi v. A Nielson, Ildl. Indeh. JA Nielsen. Anchiovisforretningen Norge ved H Petersen Indeh. H Petersen. L’Ancien Monastére. Will. Spange. Fabr. Indeh HOMW Spange. Ane .0 ved II & C Andersen, TIanndv. Indeh. IT E Andersen og O Andersen. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsikrings­ selskab). Direktion: JCJ Kjævsig (adm. Dir.'), A Nielsen, Sveisirnp Østcrgaard, og A Han­ sen •(Underdir.), der to i Foren, tegner Frm. Indskudt Gavanfikapital : 2‘A Miil.. Kr. Adresse: Østerg. 61 (K) | Cent. 5050. Andels-Assurane.en for Kongeriget Danmark, Selsk. med begr. Ansvar. Bestyrelsen bestaar af en Direktør: CIv Bryld, der tegner Frm., samt en Kontrolkomité: .TP Jensen, Glims- bolt, NP Jørgensen, Langaa, J.T ■Bnltenscbøn og SC Sørensen. Garantikapital : 1 Miil. Kr., hvoraf er indbetalt 243,000 Kr. Aktk. 85,000 Kr. Andelsselskabet Danske Malermestres Fællesind- køhsforening. Bestyrelse: AJ Nielsen, Aalborg (Formand), JT Andersen, Hornbæk (Næst- formd.), LC Brautsch, Næstved, OJ Ottesen, Kjellcrup og V Jensen, Svendborg. Frm. tog-, ncs af Formanden i Foren, med et, andet Bestyrelsesmod!. Prok. : V Rossil. Kapital 74,000 Ivr. Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Import ved TG Jnngerscn & Theodor Boyer, Hdl- og Fabr. Indeh. TG Jungersen og CT Boyer. Prok.: W Petersen og N Jensen i Foren. Andersen A Chr., Hdl. Indeh. AO Andersen. Andersen A & Co.. Ildl. Indeh. AA Andersen og C Bamucka, der i Foren, tegner Frm. Andelsbanken, ee Danske Andelsbank. Andela-Møbelmagasinet, Akts. Bestyrer: Ta­ petserer JW Andersen, Prok.: E Jensen-IIcin der tegner Frm. EP Andersen. og

: Andersen’s H Rundstokkefabriks Eftf. v. Carl Kirstein. Indeh. CCJ Kirstein. Andersen II & Søn, Haandv. Indeh. SA Andersen. Andersen’s ,'hteob Reproduktionsanstalt, Akis. Be­ styrelse : Jacob Andersen (Direktør), der tegner Frm., PA Andersen og Johannes Andersen, i Aktk. 7000 Kr. Andersen J Chr., Hdl. Indeh. JHC Kongsbak. Andersen J & Co., Ildl. Jnddi. JJ Andersen og G.T Andersen. Andersen & Jensen, Haandv. Indeh. CPP Jensen og Ax. Pfeiffer. , Andersen Jens & Sønner, Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. J Andersen. Andersen J jnn. Co., Hdl. Indeli. Fru F An­ dersen med A Simonsen som Lavværge. Prok. : LII Østrup og AV Jeppesen i Foren, eller on af dem i Folen. med IIKF ll.jorth eller T.l FA Holm eller MG 13 Torvs. Anderson’s JI’ Eftf. ved Andorsen & Larsen, Haandv. Indeli, NA Andersen. Prok. : ITNI La rsen. Andersen Julins & Co’s Eftf., Haandv. Indeh. N1’ Voddcr og RI.A .Eggert, der i Foren, teg­ ner Frm. Andersen .Juni & Co., Hdl. Indeh. AS Jnul An­ dersen og C Hcclit-Niclsen. Adresse: Earverg. 2 (Ji) B Cent. 9017. Andersen A .1øl ver, Ildl. Indeli. HA Andersen øg OVV .1øl ver. Andersen KM

Anderseri’.s Aksel C, Farvehandel, Akts. Bestyrer : ACG Andersen, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr, Andersen & Albeek, Hdl. indeh. OJ Andersen og OVA Albeek. Forretningens Art : Kolonial og Sydfrugter en gros. Adresse : N-Farimagsg. 39 iK 1 $ Cent. 6115 & By 3096. Tdegramadr. „IIermes“. Andersen Ålfred Æ Søn. Hdl. Indeh. OB Andersen. Andersen Alfred, Wat-erproof, Akis., 11(11. Be­ styrelse: Gross. A Andersen, (Direktør), der tegner Frm. Akik. 30.000 Kr. Andersen Andreas

And—Ass

Firma-Register for Kjøbenhavn Odense. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktør-: Red. CA Arnfast, der har Prok. Aktk. 25,000 Ivr. Arnhof Edvard, Fabr. Indeh. El’A Arnhof. Arnicin, Teknisk Fabrik ved Mørup-Petersen & Sonne Hansen. Indeh. CAM Mørup-Petersen. (Frdbg.). Arnisan Co. ved Mørup-Petersen & Sonne Han­ sen, Fabr. Indeh. CA Mørup-Petersen (Frdbg.), Arnung Jens P <& Einar Kornerup, Ilaandv. Indeh. JP Arnung og E Kornerup. Aroma, Akts., Cigarhdl. Bestyrelse: Fuldm. JP Christensen (Formand), Cand. jur. JS Juul og Fuldm. II Vinde. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Aromatic, Akts., Cigarhdl. m. m. Bestyrelse: Gross. JP Jørgensen (Direktør), der tegner Frm., samt Restauratørerne BM Jacobsen og JC Johnsen. Aktk. 52,000 Kr. Arp Brødr., Ilaandv. Indeh. EF Arp og OE Arp. Arvin’s Regnesystem, Akts. Bestyrelse: Skole- insp. GJJ Arvin (Direktør) og Iløjestcrctssagf. VR IIolten-Bcchtolsheim, der hver for sig teg­ ner Frm. Aktk. 21,000 Kr. Asan Savfabrik, Akts. (Asan Saw-Works). Besty­ relse : Revisor Ril Wellendorf og Sagf. JE Olsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Asbest- & Oliekompagniet, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. EIIB Olsen, der tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Vschehoug 11 & Co., Kbhvnskontoret ved Mar­ tin Creutz, Hdl. Indeh. MC Crentz. Ash Claudius Sons & Co., Ltd., Depot vod Poul Steffensen. Indeh. PG Steffensen. A»ia, Gerda Mannheimer, Hdl. indeh G Mann- heimer. Adresse: st. Kongcnsg. 14 (K) £ Cent. 8370.' Asiatisk Handelskompagni, Akts., Udenlandsk Akts. (Sverrig). FjMal: Kbhvn. Indeh. Aktie- bolaget Asiatiska Handelskompagniet, Malmø. Forretningsafd. Bostyrelso: Dir. A Horzberg, der tegner Frm. .Asiatisk Te Kompagni, Akts. Bestyrelse: Over­ retssagf. AC Linnemann, Forrctningsf. RLKB Fischer og Dir. A Meder, Stockholm. Frm. teg­ nes af de to førstn. hver for sig eller af en af dem i Foren, med sidstn. Prok.: 1WM v. Born- stedt. Aktk. 80,000 Kr. Asiatiske Baltiske Handelshus, Det, (The Asiatic Baltic Trading Ilouse) \ed JV llejc & Vald. Nielsen. Indeh. .TOV llejc og VE Nielsen. Asmussen II, Hdl. Indeh. H Asmussen. Prok.: FCM Schou. Asmussen J, Hdl. Indeh. JJA Asmussen. Prok.: PC Asmussen og EJ Asmussen. Asp. OF, Akts. Indeh. Det Dansko Medicuial- A Kemikalie-Kompagni, Akts. [se dette]. Asp’s OF Udsalg, Aats. Indeh. Det Danske Me­ dicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts. [se dette], Aspegren’s AA Eftf., Hdl. og Spedition. Indeh. FO Hoffmeyer. Prok : NLÆG Matthicssen. Asra, Akts., Hdl. og Fabr. Direktør: E Rosing, der tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Assens & Co., Ildl. Indeh. LSB Assens og M Sørensen. Forretningens Art: Kolonial en gros. Adresse : Peder Skrams G. 26 (IC) £ Cent. 13114. Assieurazioni Gcncrali, Udenlandsk Akts., Ita­ lien, Afdelingen for Brand- og Livsforsikring. Forrotningsafdeling af Assieurazioni Gcncrali, Triest. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Ci'oss. SH Levin. Prok.: AV Møller og PT Levin. Assurance-Agenturet Horsa. ved Th. Simonsen. Indeh. T Simonsen. Prok. : JT Jørgensen (Frdbg.). Assurancc-Compagniot Baltica, Akts. Bestyrelse : Iløjesteretssagf. FT Biilow (Formand), Depar­ tementschef MJCT Clan (Næstformd.), Dir. NJW Iløst, Dir. ILT Schiødt, Gross. NCGrocs- Pctørsen, Cross. JP Juslesen, Konsul I.D Lau- rilzen, Konsul .PPG Nørgaard, Bankdir. OJFO Eingberg, Departementschef K Uiis-Hansen og Konsul ES llciiius. Forretningsudvalg: de fire førstn. Direktør: MEK Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Forretnings* udvalgsiiKMlI. i Foren. Prok. : JTC Hansen, KG Jarnow, KTS Kjær, AS Petersen, VN Rasmus­ sen, CMJ Olrik, AF Krogh og GH Landry, to i Foren. Aktk. 17 Miil. Kr. Assurance Institutet ved V Thomsen. Indeh. V AO Thomsen. Assurance-Kompagniet Nor-Sve-Dan, Akts. Be­ styrelse :, Dir. A Kaarill, Rentier AP Ander­ sen, G am m elby, P ropr. J N Bruhn, Gammel- hjem, Gross. H Christensen, Horsens, fh. Propr. LOH Friis. Stuhbekjøbing. Gross. JM Larsen, Nakskov, Rentier PGM Vinge« Sønder Bork, Dir EP Aggerholm, Løjtn. F Justcscu, Aal­ borg, Sognefoged MC Nielsen, Agersvold, Ih. Mejeribest. NM .Tensen, Ryomgaard, og Red. G Fischer, Glostrup. Forretningslcder: JF Knudsen. Frm. tegnes af en Forretningsi. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bc- styrelsesmerll. i Foren. Frolc. .* JF Knudsen. Aktk. 200.000 Kr.

V — 1044

Andersen-Høyer A Th.. Hdl. Indeh. Anna VS Andersen-Høyer og MW Andcrscn-Høyer. Andersson Carl & Blom’s Eftf., Haandv. Indeh. CML Larsen og E Larsen. Andersson Ludvig, Ilaandv. Indeh. AL Andersson ANDREASEN & HENNINGSEN, Ilaandv. ln- deli. CA Andreasen. Forretningens Art: Ingeniørforretning. Adresse: Hyrkøb 3 (K) £ Cent. 8646. Andreasen IC & feen, Haandv. Indeh. JC An. dreasen og J Andreasen. Andreasen & Lachmann, Haandv. Indeh. CA An dreasen og A Lachmann, der i Foren, tegner Frm. Andreasen Wilhelm, Akts., Agentur- og Kommis­ sionsfon*. Bestyrelse : Cross. AA Petersen (Di­ rektør) og Murerm. C Thomsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5500 Kr. Andreasson G., lidl. Indeh. LO Nielsen. Andrejemaskinen, Akts. (Christian Hansens Patent). Bestyrelse: Godsejer II Briinings- Hansen, Avernæs (Formand). Maskinfabr. A NPC Almind (Næstformd.), Dir. JC Jensen, Hir.LJI Hansen og Købmd. I1A Bcnder, Ilaar- by. Frm. - tegnes af Formanden eller Næst­ formanden i Foren, med et andet Bcstyrel- .sesmedI. Aktk. 90,000 Kr Andresen Johannes, Hdl. Indeh. CJS Andresen. Andresen & Miiller’s Filial vod Jens P Andresen, Hdl. Indeh. JP Andresen. AndromcdaHandclsaktipiselskab. Bestyrelse; Gross. CL Krebs, Kasserer IFR Wcdcll-Wedcllsborg og Overretssagf. EV Warburg, Direktør: JAM Jensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bcstyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000Kr. Angletcrrc, Hcrro-Hattemagasinet ved MS Oester- mann. Indeh. MS Oestermann.. Anglo-Dan ica. Akts., Import og Eksport af Ma­ nufakturvarer en gros. Bestyrelse: CO .Bang (Direktør), Gross. M Fischer og Overretssagf. Jfil-I Gellting. Frm. tegnes af Direktøren ale­ ne eller al' lo Bostyrelsestnedl. i. Foren. Prok. : Else Trock-Jan.son. Aktk. 6 Mili. Kr. Anglo-Danisli Coal Company, The, Ltd., Akts. Bestyrelse: Cross. A Lolh og Cross. W I3rix- Hanse.ii (Direktører), Dir. VS v. d. Mcrwcdo, Brobylms (Formalul), Cross. F Philipson, Dir. .i Harrison, London, Dir. A Harrison, London, og Dir. G-.T 'Marks. Antwerpcn. Frm. tegnes af en Direktør eller af do fire førstn,, to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en •af do tre sidstn. Aktk. 250,000 Kr. Anglo-Danish Oommereial Company’s Agentur, The, ved Ole Frederiksen, Hdl. Indeh. OC Fre­ deriksen. Ankeret ved HA Glæsncr, Haandv. Indeh. nA Glæsncr. Ankerhus, Akts., Kaffchdl. Bestyrer: LC Grønnegaard, der tegner Frm. Aktk. 7000 Kr. Ankersko Marmorforretning, Den, Akts. Besty­ relse: Gross. H Adler og Cross. A Repsdorph, der hver for sig tegner Frm. Prok.: A Gran- sen og C Larsen i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Annoncebureauet Hafnia, O Kongsby. Indeh. O E Kongsby. Aonnoiiceekspeditionen Union, Akts. Bestyrelse: Bladudgiverne C J Aller (Formand) og A Al­ ler samt Overretssagf. FT Mørck. Direktør : CA Bork. Frm. tegnes af Direktøren eller For­ manden. Aktk. 225,000 Kr. Anti-Brugsen, Akts., Urtekramforr. Bestyrelse : Gross. KP Knudsen (Formand), der tegner Frm., Boghdl. JJH Duelund og Cross. JE An­ dersen. Aktk. 5000 Kr. , Antika Snen Sucinson, Iltll. Indeh. S Sucnson. Antikvitetskælderen ved P Rasmussen, indeh. P Rasmussen. Antiqua, Kunst- & Antikvitetshandel, Akts. Be­ styrelse: Rentier P Madsen, .Sagf. M Jonsen (Gasberg) og Cigarfanr. 11B Knudsen. Forret­ ningsfører . Ovcrrctssagi. PCA Madsen, der tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. A. O. — InTporlkompagriiet, Akts. Bestyrelse; Prokurist NEBW VVeuustrøm og Kommandør M Bojesen, det hver for sig tegner Frm. Prok.: IIA Schliiter. Alak. 50,000 Kr. Apotekernes Laboratorium, Droge- & Kcmikallo- forretning. Akts. Bestyrelse: Forretningsbest. CWF Bredenbeck (Direktør), der tegner Frm. Prok.: Vil Meyer. Aktk. 5200 Kr. Appel’s Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse : Bogtryk­ ker NFS Appel,(Formand), Faktor RL Ma­ thiesen og J)ir. JC Yde, Direktion: NFS Ap­ pel og RL Mathiesen. Frm. tegnes af For­ manden eller at en Direktør. Aktk. 56,000 Kr. Appelt’s A Sæbefabrik, Akts. Indeh. Det Dan­ ske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts. [so delte]. Arbejdernes Bogførings- & Revisionsinstitut,Akts. Bestyrelse: Forretningsf. VS Petersen, Bank­ dir. F Kier, Landstingsmd CC Andersen, Ho- vedkass. AET Svendsen, Dir. KJC Kicfer og Formand JA Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: ICE I-Ielmond i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Arbejdernes fællesbageri, Akts. Bestyrelse (For- retnmgsudvalget) : Sekr. PCV Nygaard, Red. OC Olsen og Kasseter AET Svendsen. Besty­

rer : CC Andersen der i Foren, med Forret- ningsudv. Modi. tegner Frm. Aktk. 11,000 Kr. Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforret, ning, Akts. Bestyrelse: Formand CF Madsen, KJK Kiefcr (Direktør), Bestyrer VGA Walter og Hovedkasserer AET Svendsen, der tre i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Arbejdernes kooperative Byggeforening, Akts. Be­ styrelse : Overretssagf. L Jessen, Bestyrerne P V Sørensen, PH Hansen, VGA Walther og JF Povlscn samt Forretningsf. AI Mortensen, der (o i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Arbejdernes Kødforsynin-g, Akts. Indeh. Akts. Arbejdernes Fællesbageri [se dette]. Arbejdernes Landsbank, Spare- A Laanobank, Akts. Bankraad : Dir. KJK Iviefer (Formand), Forrctningsf. VS Petersen, Hovedkass. AET Svendsen, Landstingsmand CC Andersen og For­ mand JA Hansen. Direktør: F Kjer. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med ot Banlc- raadsmedlem eller af to Bankraadsmedl. i Foren. Prok.: Kontorchef JA Jørgensen, IIP.T Ham­ mershøj og IIS Poulsen, to i Foren., eller hver i Foren, med enten et Bankraadsmedl. eller med Direktør F Kjer. Aktk. 2,032,000 Kr. Adresse : Frede: iksbergg. 16 (B) D Cent. 8877. Arbejdernes Ligkistemagasin, Nørrebro & Vo- sterbro Afdeling, AlDs Bestyrelse: Snedkerne CS Rasmussen (Formand) og CA Rasmussen samt Kasserer HP Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et- Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Arbejderne« Livsforsikringsselskab, Selsk. med bogr. Ansvar. Bestyrelse : JJ Møller, F Ander­ sen og WP Arup, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JV Olsen. Indskudt Kapital : 14,652 TO. Arbejdernes Strømpeforsyning ved Dagmar Niel­ sen. Indeh. Dagmar KV Nielsen. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring et Selsk. med begrænset Ansvar. Bestyrelse. ITCM Langkjær (Formand), .1Fil Stilling, Randers, R Ander­ sen, Anrup, CV Bnnch, J Wodol1-Noergaard, Svenstrup, I Carslensen, A Dahl, L,T Won- delho Larsen, Aalliæk, EF Jacob, II Klilgaard, S. Langkjær, Sorø, E Lcvison, E Møller, Hor­ sens, FF Nobel, Hørsholm, HM Pa.gh, Esbjerg, CKM Petersen, Holbæk, ,1 Theilma-nn, Sørup, CMF Tvede. Helsingør, og CRA Woitemeyor. Direktør: UF ltøunow. F’rm. tegnos af den a-din. Dir. alene eller af ti Bestyrelsesmedl. i Foren. Kapitalen er vekslende. Arbo-Båhr & Co., Akts. Hdl. og Fabr. Bcsty- relso : Apoteker IIJN Daugaard, Randers, cg Apoteker N Bjerre. Frm. tegnes af den s'amle- de Bostyretse eller af den adm. Dir. alene. Prok. : N Bjerre og KM'B Mommo. Aktk. 200.000 Kr. Arboo’s Kjole-Atelier. Indeh. OJD Arboe. Arboo OH, Hdl. Indeh. OH Arboe. Arboe Otto, Tømrer- og Entrcprcnørforr., Akts. I tes lyreIse : Tøinrenn. Oli Arboe (Direktør), Ekspeditionssekr. K Espenson, Dir. OVT Krati- ho og Gross. PT Trollc. Frm. tegnes af Di­ rektøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktiv. 20,000 Kr. Arboe, pharm. , kemisk Fabrik. Indeh: SA Arboe. Archirriedes, Akts., Fabr. og Ildl, Bestyrelse: Maskinfabr. HO Jensen, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Arco, Akts., Hdl. Bestyrelse: E Arntzen (Direk­ tør), Overretssagf. CLH Berntli og Gross. O Arntzen, Køln am Rhein. Frm. tegnes af .Di­ rektøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Arctic and Baltic Company, Ltd., Akts., Ildl., Skibsfart og Assuranceforr. Bestyrelse: lt Kinghorn (Direktør), Prokurist CG Salicath og Cross. IIC Hviid. Frm. tegnes af Direktø­ ren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100.000 Kr. Areka ved M Petersen, Ildl. Indeh. Marie SK Petorsen. Arhoff Emil, Spedition. Indeh. E Arhoff. Arildsen’s Sophus Eftf., Haandv. Indeh. II Jo­ hansen og KP Zingenbeig, der i Foren, tegner Frm. Forretningens Art: Slagterforretning. Adresse: st.Kongensg.l 8 (K) £ Cent.480A12146. Arithmos i Likvidation. Akts. Likvidatorer: Grovo IIFII IlofstCiin Ilolslcinlurg og Revisor VK Ilotimøller, der i Foren, tegner Frm. Armour & Company, Akts., Import- og Eksport- hdl. Bestyrelse: CR Balzcr og II Hanncrup- 1-Ianson (Hannernp) (Direktører), Højcsterets- sagf. FT Biilow, Overretssagf. OV Bay og Fabr. JO Armour, Chicago, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 175,000 Kr. Adresse: Vesterbrog. 4 A (B) £ Cent. 5520, 10720 & 14937. Stats £ 235. Telegramadr. „Armosata", Arn-Hanscn K, Ildl. Indeh. KO Arn-IIansen. Prok.: E Frerk. Arnbak’s Kunsthandel. Indeh. MKFD Arnhak. Adresse: Bredg. 24 (K) £ Cent. 2074. Arnfast’s Annoncebureau, Akts. Bestyrelse: HFII Greve Holslein Holsteinborg (Formand), Sagf. p Thorup og Dir. HH Osterhammel,

Firma-Register lor Kjøbenhavn Assurance - Kompagniet Odin, Akis. Bestyrel­ se. : Gros«. APO Kløvborg, Bankdir. 11 v. Essen, Gross. KO Lippmann og Overretssagf. JEH Gelting. Direktør: TIS Moltved. Frm tegnes af to Bestyrclsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alone. Aktk. 100,000 Kr. Adresse : V-Voldg. 10 Mi) § Cent. 48, 11148 ,fc 13148. AssuranceKompagniet Begins, Akts. Besiyrelsc: Dir. YA Bang, Dir. A d l Erlandsen, Dir PD .Toelumiscn og Cross. AT Schmidt. Direktion : KKG Nielsen og Assurandør VE JTenningson. Frm. Iegnes al' en Direktør alene eller af to Heslyrelsesmedl. i Foren. Prok.: MP Pydo og Nl’FJ Hønnolykke i Foren. Akik. 1 Mili. Kr. Assurancekompagniet Riget, Akts. Bcstyreiso: Bankdir. V With (Formand), Gross. JF ,Ta eolisen. Konsul J Villemoes, Esbjerg. Cross. A AVattne og Direktør SM Christensen. Direktør: SEN With. Frm. tegnes af enten Formanden eller Direktøren i Foren, med el Bestyrelsesmedl. Prok. : REN With alene saml IIV Dalmund og UK Rasmussen i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Adresse: Kong. Nyt. 39 (K) |,1 Cent, 13083. Assurance Valentiner & Co., Assnranceforr. In­ de) i. A Valenliner og U Rangill. Assurandørernes lins, Ak!,«.. Ejondoinssclsk. Be­ styrelse. : Direktørerne CW .Tessen, CFW Witzke og .111 Zobel, der lo i Foren, tegner Frm. I’rok. : OMF Rt-eenholt. Aldk. 400,000 Kr. Asien, Akis., Ildl. Bestyrelse : Ih. Landmd. C1I ■ SS Overstnip og Vognmd. ,T Olsen, der i Foren, løgner Frm. Forrelningsfnrer 11Al .Tensen. Prok. : C .Tensen. Aktk. 5000 Kr. Astrachan Caviar Import, Holger JF Asmtissen Indeh. IIJF Asmnssen. Prok.: Dagmar OA Asmussen. Atelier Alfa ved Marius Pindborg. Indeh. M Pindborg. Alelier Astra ved HA Parclius. Indeh. HA Pa­ relius. Atelier Elektra ved A ITøjring. Indeh. Aage B TTø.jring. Prok. : Johanne Obel. Atelier Empire ved W Gollmann. Indeh. FMW Gollmann. Atelier Populær ved II.W Gollmann. Indeh. HYi Gollmann. Atelier lo09, Henry Adler, Akts. Bestyrelse: TIJ Adler (Formand og Direktør), der tegnerFrm., og Sagf I Uolm-Jensen. Aktk. 25,000 Kr. Athen, Akts., Hdl. Bestyrelse: Ddailhdl. JC Jensen (Formand), der tegner Frm., og Dc- iailhdl. CG Søe. Aklk. 5100 Kr. AllanUe, Ballic Co. Rid. (Akts. Atlantisk Baltisk Co.) i Likvidation. Likvidatorer: Ing. Kl) Ras- muss'ii, Gross. 111) Christen«'« og Sagf. PK 1 edegaard, Glostrup, iler to i Foren, tegner Fnu. Al las, Akis., Maskiiifabr, Jernstøberi og Hdl. m. m. Bestyrelsesraad: Etatsr. NC Monherg Godsejer EV Selioii, Dir. IIP Hjerl Hansen, llorgin. HCV Møller. Dir. E.TF Vnlilz og Dir. NL<) Madsen. Direktion : Prof. TE Thomson, HTA Mårtens og UH Mansa. Frm. fegncs af et Besiyrelst'sraadsmedl. i Foren, med en Di- vekior eller af lo Direktører i Foren. Prok. : NIT Jørgensen og en Direktør i Foren. Aktk. 3 Mi11. Kr. Forro/tmingens Art: Maskinfabr. & .Tornstøbcri. Adresse, : Nørrebrog. 1S8 (L) S Cent, 4864. Atlas Assurance. Company, Lid. England. Uden­ landsk Akts. Forretningsafd. af Atlas Assu­ rance Company Ltd. i London. Forretningsafd. Besiyrelsc : Frm. Krfiger & Rnbow [se dette], der tegner Frm. Aubertin & Co., Hdl. Indeh. BLH Anbcrtin og AFF Aubertin. Atichenberg’s EO Eftf., Haandv. Indeh. E 8 Larsen. August’s ND Eftf. JP Rasmussen, ITaandv. Indeh. Fru CA Rasmussen. Prok. : OJP Ras­ mussen. Augustinns & Hansen, Akts., Hdl. en gros, Fabr. m. m. Besiyrelsc: Dir. NC Groes-Petersen, Over­ retssagf. OECK Petersen og Dir. V Petersen. Direktører: CPG Borregaard og KO ITeibcrg- .Tiirgensen. Kontrasignatar : Bogholder II Niel­ sen.' Frm. tegnes af io Direktører i Foren, el­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Kontrasignatar. Aktk. 100,000 Kr. Adresse .- Vosterg. 30 (B) § Con1,3189 &. By 6260. Frilager $ Siv. 1448. Tclcgramadr. „Angu- hanscn“. Auktions- og Partivare-Udsalg af Manufaktur ved Charles Forum. Tndcb. CE Forum. Anrbaeh M A C o, Akts, TTdl. og Fabr. Besty­ relse : Ko lund. MIIM Anrbaeh og Fabr. V Stein, der i Foren, tegner Fnn. og hver for sig bar Prok. Aklk. 70,000 Kr. Auto-Auto, H Block, Hdl. Indeh. HEFR Block. Anto-Bilgummi ved Jørgen P Jørgensen & F Banner Jansen, lidt. Indeh. JP Jørgensen og FEB Jansen. Autocar, Akts, ndl. m. og Fabr. af Automobi­ ler m. m. Bestyrelse; FP Nchammer (Direk­ tor) og Læge ILT Bagger. Frm. tegnes af Di

V - - 1045

Ass —Rag

der tegner Frm, og Overretssagf. ET Schou- strup. Aktk. 8000 Kr. Avance, ved Jul. Boeck, Hdl. Indeh. C.I l!oee,k. Avancemotoren ved Arnold Michelsen, Udi. Indeh. AT Michelsen. Avancér ved AM Hoimre, iiaamlv, Indeh. AM Tlonoré. (Frdbg.). Avanti-Kompagnict ved A Volmer ITuus, et Kom­ manditselskab, der driver Haandv. AV Huns. Prok.: Anna M Huus. (Frdbg.). Vvanti ved JC Larsen, Ilaandv. Indeh. JC Lar­ sen. Avoga (Fabrikken) ved A Petersen og VG Klein. Indeh. Ayella Petersen og VG Klein. Avisudklip, Akts. Bestyrelse: Gross. GB War- burg (Formand), der tegner Frm, og EMG Svanckiær (Direktør). Prok.: EMG Svanekiær. Aktk. 10,000 Kr. Avnsø’s M Eftf. P Vogol, Haandv. Indeh. P Vo- gol. (Frdbg.). Ax ved Vilh. Jensen, Assuranceforrotn. Indeh. V Jensen. Axa, Margarinooplag Fr. Froberg. Indeh. Fr. Froberg. Axel Vinduespolerings Comp. ved o Nielsen & O Nielsen, ludeb. OAM Nielsen og OJ Nielsen. Axolholm, Akts, Haandv. og Hdl. Bestyrelse': Gross. T Axelbolm (Formand), Fabrikhest. V T Kanning. Afdelingsleder P.LP Johansen, Driftsleder THM Mortensen, Fabr. KFO Glad, Fabr. EP Bcndixon og Fabr. KM Friis, Vor­ dingborg. Direktion : T Axelbolm og THM Mortensen, Frm. tegnes af Formanden eller af ei: Direktør. Prok. : S Axolholm. Aktk. 460,000 Kr. Axelhus, Akts, Ejcnd-omssolsk. Besiyrelsc: Læ­ ge FLTvl? Møller og Ovcrrclssagf. OJA Be­ cker, der i Foren, tegner Frnv. Aktk.l24.000Kr. AXT P &. CO., Hdl. Tndeh. P.l Axt. Prok.: Maria. F, Axt. Adresse : Kompagni«! r.14! K>A;('eni .3741ABy3741. Bnadfnricu Lyngby-Farum, Akts. Bestyrelse: Obcrstløjtn. HT Bubl, Horsbolm. Rentier SS fiaadslniid, Rentier VV Hansen, Dir. E Kali <>g Overrelssagf. H Repsdorph. der lo i Foren, leglier Fini. Direktør: M.TC Jørgensen. Aklk. 155.000 Kr. llaadli V 'Winthers' Klir, Udi. Indr-li. Fru M.T Rohde, AW Rohde og .TG Rohde. Prok. : TG Sørensen og AW' Folkenbcrg. Bnndslund Carl, Hdl. Indeh. GAS Baadslund. Baagøc L Æ Go, Akts, Befragtnings-, Assuran­ ce- og Rcderiforr. Bestyrelse: Befragter WJA Weiss (Forretningsfører), der legner Fnn, samt Bogtrykker 13 Weiss. Aklk. 24,000 Kr. Baugøo’s T Eftf, Hdl. og Fabr. Indeh. AGS Ammerup. Prok.: FVGC Frandsen og KG Am­ menip. Adresse: Ny Adelg. 10 (IC) D Cent. 306. Telcgratnadr. ...Baagøes". Bach & Bomie, TTdl. Indeh. ,TGC Bach og AP Bonne, der i Foren, tegner Frm. Bach S Tranberg, Haandv. Tndeh. CD Bach og COT Tranberg. Baclio Cbr. TTdl. Indeh. CBO Barbe. Bacher PO, Akts, Herreokviperingshdl. Besty­ relse: Detailhdl. OE Krabbe og Fnrvehdl. JK T\ Jensen, der i Foren, tegner Frm. Forret­ ningsfører : ITP Bacher, der har Prok. Aktk. 6000 TCr. Bachler’s Georg Eftf, Haandv. Indeh. Fru E Langcrmann. Prok.: J E Langermann. Baekhansen CA (C Olson’s Eftf.), Ilaandv. In­ deh. CA Baekhansen. Backhausen Chr, Haandv. Indeh. VA Bnekhau- sen. Badeanstalten Kjøbenhavn, Akte. Bestyrelse: Højesteretssagf. Ulf Hansen, Ing. nF dø Nccrgaard. Gross. OCK Drewcs, Gross. SC Jensen og Overlæge EE Faber, Montebcllo, der to i Forén. tegner Frm. Driftsbestyrer: AET> Møller, der har Prok. Aktk. 242,000 Kr. Dndøansbi.Horne Itelgoi-md, Akis. UeslyreLso: Gros«. RPH Nielsen, Gross. TE Oolding. Over* relssagf. JL Na-Ihanse« og Tvapl. EUO Rør- byo. Frm. tegnes af Direkløron alene eller af co Bo-slyrelscsmedl. i Foren. Prok. : E1TG Rør- Aye- og li PH Nielsen. Aklk. 150.000 Kr. Badeirs Jakob Sønner, Ilaandv. Indeh. ITJ Ba­ den og AN Baden. Forrelningens Art: Bogbinderi. Adresse : Aabenraa 311 (Tv) U Cent. 4517. Baden Jakob, Ilaandv. Tndeh. J Baden. Badischo Assccuranz-Gesellschaft, Akticngcscll- scliaft, Tyskland, Udenlandsk Akts, Forret­ ningsafd. af Badiscbe Asseeuranz-Gesellschaft, Aktiengcscllsebait, Manerhcim. Forretnings­ afd. tegnes nf Frm. Job. L Madsen [se dette]. Adresse: Y-Voldff. 10 (li) ,iD Cent. 48, 11148 A- 13148. Baess A & Komp, Udi. Indeh. URE Møller, SA Balk-Møller og K Balk-Møllcr. (Frdbg.). naueimestrenes Papirforsyning, Akis. Bestyrelse: Dir. KT Knudsen (Formand), 'Bagermestreno NTL.|A 1.arsen, LK Hansen og KM Hansen ‘smil Dei aiflull . k Knudsen. Frm. tegnes af

rektoren eller af to Bestyrclsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Aulocar Fire and Accident Insnrane.e- Company, Ltd, The. Udenlandsk Akts, England, For- ret-ningsal'd. af The Autocar Fire and Ace.idon Inciiranee Company, Ltd, f.ondon. Lorreinings- afd. beslyres og legnes af Dir. EPM 11 Wami­ ler. Prok.: AFA Hovmand. Auto-Centralen ved LC Boisen, Hdl. Indeh. LC Boisen. Prok.: EGF Eliassen og JT ltossing i Foren. (Frdbg.). AUTODEPOT FOR SKANDINAVIEN, Akts., Bestyrelsen beslaar af et Bestyrelsesraad: Pro­ kurist KEL IleibiTg, Overretssagf. A Simonsen og Prokurist OL Beneard samt en Direktor: TT ILT Bencnnl. Frm. tegnes af to Besty rescs- raadsnicdl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : OK Rasmussen og PG.1IO Beneard. Aktk. 200,000 ' Kr. Auto-Elcktro vod E Larsen. ITaandv. Indeh. ME I Larsen. Auto-Exprrleii ved Otto Tlionip, Ilaandv, Indeh. 0 Tliorup. Autogaragen Vrxlrøffsvej ved Nissen & Noe, Hdl. og Haandv. Indeh. P Noe og A Zwergius Nissen. (Frdbg.). Adresse : Vodroffsv. 55 A 57 (V) j) Cent. Kontor 10329 Æ Garage 13326. Autogensvejse-Anstalten Derby ved F Møller. Indeh. FST Møller. Prok.: JAM Møller. (Frdbg.). Auto-Gummi Compagniet (The Auto Rubber Co, Ltd.), Akts. Besiyrelsc: Fnldm. W.T Bærentwn (Formand) og D.vri. NTM Pbim. Direktion: Cross. HOL Dankort. Frm. tegnes af ol%Be­ styrelsesmod!. i Foren, med enten Formanden eller en Direkior eller af to Direktører i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Auto Gummi Huset vod W Baroni/,on. Indeh. W.T Bærent/en. Auto-Hjul- A, Fælge Aktieselskabet Max Høring, Hdl. med og Fabr. af Automobiler og Tilbehør. Bestyrelse : Fabr. MFC Iloring, Ronneburg, Gross. CRE Otto og Gross. MA Nielsen, der to 1 Foren, tegner Frm. Prok. : ir Voigl. Aktk. 50.000 Kr. Autoinstallation, Angelo Flindt. Indeh. CAFIindt. Aulojydcn ved Vald. Hansen & Kragholin, Hdl. Indeh. HPV Hansen og .TLK Kragholm, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Aulo-Køleren ved Bolos Bolos og II Zornig. A Zornig. Indeh. AG Auto-Lakereriet ved JP Madsen. Madsen. Indeh. JF Anto-Lnxe, Akts, Hdl- m. og Udlejn. af Auto­ mobiler m. m. Bestyrelse: Sagf. WC Nielsen, Tømrerm. TIPT Topp og JW Raffel (Direk­ tør), der i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Ivr. Automatfabrikken Trio, Petersen & Co. Tndeh. IIPN Petersen og HR Petersen, der i Foren, tegner Frm. Automatic, se Telefon-Fabrik Anlomatic. Automatisk Facondrcjeri & Metalskrnefabr. ved M13 Richter. Indeh. MB Richter. Prok.: FV Richter. Automat- & Kantionsforsikringen, Akts. Besty­ relse : Dir. VLC Palslev (Forretningsf.), der (egner Frm, Gross. HF Willer, Prof. IIV Ny­ holm og Stabsintendant CE Pallis, Viborg. Aktk. 100,000 Kr. Automobil-Aktieselskabet Gladiator. Bestyrelse -. Forp. P Rasmussen, Brændeskovgaard (For­ mand), Godsejer AJJ Mackeprang, Faaborg, og Sagf. AK Olsen (Direktør). Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrclscs- mcdl. Aktk. 100,000 Kr. Automobilen, Akts, Udlejn. af Automobiler. Bestyrelse: Dir. CC Sørensen (Formand og Di­ rektør), Frk. Cif Michelsen og Prof. SPL Sørensen. Frm. tegnes af Formanden eller a.f to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : CC Sørensen. Aktk. 36,000 Kr. Antomobilfabrikken Tlford, Akts. Bestyrelse: J P Lillcsø (Direkior) og Dir. WS Jensen, der i Foren, tegner Frm. Akik. 50,000 Kr. niitomobilfabrikken Jnn ved Jan ITagemeistcr. Indeh. J. Hagerne-ister. Automobil & Maskinfabrikken J. B , Borgstrøm & Jensen. Indeh. IIP Borgstrøm Auto-Montøren, FF Nielsen. Indeh. FF Nielsen. Auto-Pncu ved J Mørcli Hansen Æ Ing. II Funch- Thomson, I-Tdl. Indeh. J Mørcli Hansen og H Funeh-'J'homsen. Prok. : TI IIL Borg. Auto Shop ved Max Iversen, Haandv. Indeh. M G Iversen. Auto-Siippl.v, Akis. Indeh. Akts. EC Lund A Co. [se dette], Auto-Tilbehør, V Iversen & Henry Larsen, Hdl. Indeh. VP Iversen og ITJ Larsen. Auio Units ved Tli. Hansen, Udi. Indeh. T Hansen. Autoværkstedet Ideal ved ICA Pedersen. Indeh. KA Pedersen. Autoørnen, Akts, Maskinfabr. Bestyrelse : Fabr. IIC Hansen (Direktør), Dir. MT Hansen og Bogholder NT’ Hansen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 75,000 Kr. Anx petits fours, Akts, driver Kagebagenæring. Bestyrelse : Konditor CKL Jacobsen (Formand),

Made with FlippingBook Ebook Creator