Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Fre—Fri

V — 1070

Firma-Register for Kjøbenhavn

9

Frdbg. Bogtrykkeri ved JS Nielsen. Indeh. JHS Nielsen. Prok. : VCII Nielsen og JSN Skjern, (Frdbg.). Frdbg. Brændsclsførrotning ved Tømming & fen­ sen. Indeh. t'Y.J Tømming og All Jensen. (Frdbg.). Frdbg. Cementstøberi ved Poul Mortensen & Co., Kommniulitselsk. A.nsv. Delt. P Mortensen. Prok. : IG Nielsen. (Frdbg.). Frdbg. Charoutcric, Akts. Bestyrelse: Professor- inde ACII Christensen (Formand) og Frk. E FM Engel. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktie. 6000 Kr. Frdbg. Cykle- & Automobil-Import, Akts. Be­ styrelse : Cyklclidl. MGC Iløybyc, der tegner Frm1. Aktk. 10,000 Kr. Frdbg. Cykle- & Motorfabrik ved Alfred Nepper. Indeh. JAN Nepper. (Frdbg.). Frdbg. Dampvasked ved Søren Peter Sørensen. Indeh. SP Sørensen. (Frdbg.). Frdbgs Ejendomskontor ved Holger II Houd. Indeh. Hil Houd. (Frdbg.). Frdbg. Eksportslagteri, Akts. Bestyrelse: Gross. CVG Tholstrup (Formand og Direktør), Eks­ portør II Henriksen og Løjtn. V Henriksen. Frm. tegnes af Formanden eller Direktøren. Aktk. 25,000 Kr. Frdbg. elektriske. Installalionsforrctning ved Axel Hansen & Kr. Madsen. Indeh. AIIC Hansen og HKll Madsen, der i Foren, tegner Frm. (Frilog.) Frdbg. en gros Vinforretning ved L Schmidt. In- dch. LFP Schmidt. (Frdbg.). Frdbg. Farvehandel ved Frederik Jensen. Indeh. F Jonsen. (Frdbg.i. Frdbg. Farve- & Kemikalicforretniing ved Hen- ning-Orla Bruhn. Indeh. HO Bruhn. Frdbg. Fedevaroforretning vod Chr. Nielsen. Indeh. C Nielsen. (Frdbg.). Frdbg. Fedtsmelteri ved Edvard Jensen. Indeh. E Jensen. (Frdbg.). Frdbg. Flytteforretning ved Lars Peter Larsen. Indeh. LP Larsen. (Frdbg.). Frdbg. Fourageforretning ved NI* Mortensen og LC Thorsen. Indeh. NP Mortensen og L( Thorsen. (Frdbg.). Adrossp: llowilzv. 57 (F) H Gh. 138. Frdbg. Frøforsyning, Anton Finnerup. Indeh. A Finnerup. (Frdbg.). Frdbg. Glasværk, Akts. Bestyrelsen bestaar af en Kontrolkomité: lvonsnl FL Hey. HV Hansen (adm. Dir.) og Købmand CH Brcum, Odense, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 400,000 Kr. (Frdbg.) Frdbg. Handelsbank, Akts. Bankraad: Dir. TG .Tungersen (Formand), Dir. JT Goldberg (Næst- formd.), Tømrerm. ICHV Nielsen, Manufak- lurhdl. SN Sand, Driftsbest. LC Sørensen, Murerm. LJV Andersen, Birkofuldm. II Lund- steen, Ovorrctssagf. CJF Sven, Vikfualie- lull. LP Rasmussen, Fabr. HV Christensen og Konsul JC Poulsen. Forretningsudvalg: LJV Andersen, II Lundstocn og CJF Sven. Direktør: IIP Stener. Frm. tegnes af For­ manden eller Næstformd. i Foren, med Di­ rektøren eller af en af 'disse, tro i Foren, med et Medl. af Forrctningsudv. Prok. : EV II Nielsen, JP Svendsen og ILS Bio, to i Foren., eller hver af dem i Foren, med enten Forman­ den, Næstformd., et Mcdl. af Forrctningsudv. eller Direktøren. Aktk. 750,000 Kr. Frdbg. Handelshus ved Madsen & Sedlazeck. In- dch. M Madsen og JJV Sedlazeck, der i Foren, tegner Frm. og hver for sig har Prok. (Frdbg.). Frdbg. Honninghus ved Carl Christiansen. Indeh. CCH Christiansen. (Frdbg.). Frdbg. Hustelefon- & Ringcledningsinstallation ved Carl Lcnsholt. Indeh.CCLensholt.(Frdbg.). Frdbg. Jernstøberi & Maskinfabr., Akts. Besty­ relsen bestaar af et Beslyrelsesraad: Kapt. C .TB Lchrhach. Dir. FFV Johannsen, Kapt. PL Ramm, Vekselerer JT Hcnriqucs, Ing. PSI1 Larsen og Ovorrctssagf. ECF Dyrhaugo samt en Direktion : Kapt. JT Goldberg. Frm. teg­ nes af to Direktører i Foren, eller af en Di­ rektør i Foren, med enten et Bestyrelsesraads- medl. eller cn Prokurist, eller af en Prokurist i Foren, med et Bestyrolsesfaadsinedl. Prok.: II C Nielsen. Aktk. 500,000 Kr. Frdbg. Kakkelovnskompngni ved KG Nielsen Æ Co., Konnnanditselsk. Ansv. Ddt. KG Nielsen. (Frdbg.). Frdbg. kemiske Fabrikker ved E Roepstorff Schiønning. Indeh. ER Schiønning. (Frdbg.) Frdbg. Kolonialforsyning ved JC Due. Indeh. JC Due. (Frdbg.). Frdbg. Koioniallager ved Valdemar Sommer. In­ Bestyrelse: Fru M Jæger, der tegner Frm., og C Jæger, f ™k. : „ Mariane Poulsen. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Frdbg Konserves Magasin. O Girotti. Indeh. Ol­ ga Girotti. Frdbg. Kunstforlag, Akts. Bestyrer: Fabr C Cherly, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. deh. V.JFW Sommer. (Frdbg.). Frdbg. Konfitureforretning, Akts.

Frdbg. Lejebibliotek, Bog-, Papir- & Musik- handel ved Herluf Sindahl-Pederscn. Indeh. II Sindahl-Pedersen. (Frdbg.). Adresse : GI. Kongcv. 113 (V) S Cent. 2892. Frdbg. Ligkistemagasin ved Carl Bagge. Indeh CP Bagge. (Frdbg.). Frdbg. Læderhandel ved Charles Madsen. Indeh. C Madsen. (Frdbg.). Frdbg. Lædervareforretning ved GO Preisler. In­ deh. GC Preisler. Prok.: Dagmar Preisler (Frdbg.). Frdbg. Materialhandel ved Johannes Nielsen. Indeh. J Nielsen. (Frdbg.). Frdbg. Metalindustri ved I1A Olsen og L Hen­ riksen. Indeh. IIA Oisen og LJS Henriksen. (Frdbg.). Frdbg. Metalvarcfabrik, Akts. Bestyrelse : Kmh. A A du Piessis de Richelieu, Gross. GS Bendix, Dir. P do Nully Broun, Greve 1IM Knutli, Vekselerer JM Levin, Iløjcstcrctssagf. T Knndlzon og Driftshest. C Overgaard. Direktør: E Dcssan. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af mindst fem Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: AMJ Gabs, AP Rasmussen og KL Hov-gaard, to i Foren. Aktk. 2 Mili. Kr. Frdbg. Mælkeforsyning ved Johs. Wognsen. In­ deh. JPM AVognsen. Prok.: Fru AlPil Wogn- sen. (Krillig.). Frdbg. Møbelmagasin ved Andersen & Rasmus­ sen. Indeh. Å Andersen og V Rasmussen (Frdbg.). Frdbg. Papirfabrik. Indeh. JCMVL Ferslew. Prok.: N C n Nielsen. Frdbg. Papirforsyning ved R Afortensen. Indeh. R Mortensen. (Frdbg.). Frdbg. Pari i- & Aiiklioiisvarc-T’ilsalg ved O Zim- mcniinnn. Indeh. f)1Zimmermann. (Frd.bg.). Frdbg. Petroleumsaftapnings-Anstalt ved Chr. Weber. Indeh. CV Weber. (Frdbg.). Frdbg. Rebslageri, AP Andersen & Søn. Indeh. AP Andersen og A.T Andersen. Frdbg. Sandkagebageri ved V Jensen. Indeh. V Jensen. (Frdbg.). Frdbg. Skiltefabrik ved Frederik Hansen. Indeh 1TFM Hansen. (Frdbg.). Frdbg. Skotøjsmagasin ved JA Jørgensen. Indeh. JA Jørgensen. (Frdbg.). Frdbg. Smør- & Margarinolagcr, Akts. Bestyrel­ se : Sekr. DTK Jensen (Formand) og Insp. Oli Christiansen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Frdbg.’s Smørrcbrøds-Anrctning ved MA Høy- berg. Indeh. MA Iløyberg. (Frdbg.). Frdbg. Sparekasse. Frm. tegnes af II Madsen (Formand), P Anker Heegaard og H Chri­ stensen i Foren, eller af to af disse i Foren, med Kotorohcf J Fnlkcsgaard. Garantifond: 55.000 Kr. (Frdbg.). Adresse : GI. Kongev. 160 (V) $ Cent. 2987. Frdbg. Specialforretning i Linoleum ved Charles Christensen. Indeh. C Christensen. (Frdbg.). Frdbg. Sporveje, Akts. BesTyrolso: Overretssagf. JT Jusf-Liiiul (Formand), Prokurist TIK Lii- oliow og Fa.br PCT Jensen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 3,200,000 Kr. Frdbg. stenografiske Bureau ved Weiss. Indeh. H N Weiss. (Frdbg.). Frdbg. Sukkerhus ved Fritz Paustian. Indeh. FC W Paustian. (Frdbg.). Frdbg. Tele-fonkioskcr. Akts. Bestyrelse: Groas. OH Davidsen, Gross. CL Pedersen og TAF luppert (Direktør). Frm. tegnes af to Bosty- relsesmedl. i Foren, eller af et af diisso i Foren, me-d Direktøren. Aktk. 60,000 Kr. Frdbg. Torvelialle, JP Rasmussen. Indeh. JP Rasmussen. (Frdbg.). Frdbg. Transportkompagni ved Knud Jensen & Axel Christensen. Indeh. K Jensen og A Chri­ stensen. (Frdbg.). Frdbg. Tøjhus ved V Christensen. Indeh. JV Christensen [Navneforandring til Heerup]. (Frdbg.). Frdbg. Vinkompagni ved Rasmus Hansen & Co., Kommanditsclsk. Ansv. Delt. R Hansen. (Frdbg.). Frdbg. Vin-Lager ved L Chr. Pedersen. Hdl. In­ deh. LC Pedersen. (Frdbg.). Frdbg. Voksdugs- og Linoleums Magasin ved Chr. II Hansen. Indeh. OTI Hansen [Navneforan­ dring til Lcmnitz]. (Frdbg.). Frederilcsbergske Ejcndomssocietet, Det, Akts. Bestyrelse: Dir. SS Houlberg, Dir. AM lloul- be-r-g, Prokurist S10 Houlberg og Firldm. CM Johnsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 271,500 Kr. Frcderiksdals Mejeri ved G Piper. Indeh. GL V Piper. (Nordre Birk). Frederiksen A & Co., Forsikringsforr. Indeh. A Frederiksen og A Gamst. Adresse : Amager!, 25 (K) f Cent, 11533. Tr.Iegramadr. „Sørisiko". Frederiksen’s C Maskinsnedkeri. Indeh. NC Fre­ deriksen. Frcderiksen’s Gaspar Møbclsncdkcri. Indeh. C Frederiksen. Frederiksen Jens A, ndl. Indeh. JAPC Frederik­ sen.

Frederiksen J & Co., Fabr. Indeh. J Frederiksen. Prok.: Lilly Frederiksen. Frederiksen & Jensen, Hdl. Indeh. CV Jensen. Frederiksen M Emil. Hdl. Indeh. ME Frederik­ sen. Frederiksen M & Søn, Haandv. Indeh. MV Fre­ deriksen jun. Frederiksen NW, Akts. Bagernæring. Bestyrelse: NW Frederiksen (Formand), CC Ejnersen og J Olsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: NW Frederiksen. Aktk. 3000 Kr. Frederiksen Peter & Co., Hdl. Indeh. P Frederik­ sen. Prok..- PCM Frederiksen. Frederiksen Th., Hdl. Indeh. TP Frederiksen. Prok.: AL Frederiksen. Frederiksgaard, Akts. Udparcell. og Salg af en Ejendom. Bestyrelse: Bankdir. JM Seidel (For­ mand), Lægo I1.LN Frænkel, Dir. 1* Klein, Dir. CC Christensen og Sagf. VLII Faber, Nykjø* bing F. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 407,000 Kr. Frederiksholins Kul- & Kokskompagni, Th. Han­ sen & Co. Indeh. TJ Hansen og JJA Svensson. Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Akts. Be­ styrelse : Bankkommitteret NS Eyber (For­ mand), Entreprenør NC Monbcrg, iløjestorets- sagf. V Aagesen, Prof. E Suenson, Vekselerer AF Lanun, Vekselerer JT Henriqucs, Gross. OCK Dreves og Konsul NC Nielsen, Aalborg. Direktør: IIV Boserup. Frm. tegnes af Direk- løren og Formanden hver for sig eller af Iro andre Beslyrelsosniedl. i Foren. Prok. : FN DiUimer, CC IIving og .Li Sorterup, to i Foren. Aktk. 4 Mili. Kr. Frederiksholms Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Dir. E Biilow, Stadsing. AO Karslen og Højcsicretssagf. CL David, der to i Foren, teg­ ner Frm. Prok.: AK Nørbjerg. Aktk. 500,000Kr. Frederikssunds kemiske Fabrikker, Akts. Besty­ relse: Prof. JO Petersen, lug. C'JH Madsen, Sagf.' R Knudsen, Frederikssund, Dir. W San­ der, Ka.pt. ,J Torsleff og Ing. KV Nielsen, der to i Foren, tegner Frm Aktk. 490,000 Kr. Adresse: V-Voldg. 115 U5) S Cent. 1706, Stats Hi 479. Telograniadr. „Frederikskcani". Frederikssundsvejeiis Bog-, Musik- og Papirhdl. ved Asger Koefoed. Indeh. AK Koefocd. Frederikssundsvejs Materialhdl. ved Waldemar Hansen. Indeh. IIPW Hansen. Fredsted & Co., Ildl. Indeh. VM Fredsted og JE B Schackc. Prok. : Fanny Jørgensen. Freicsleben Axel & Co., Hdl. Indeh. AT Freies- leben og P Melton. Frcilov PA, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse: JL C Rasmussen (Forretningsf.) og Ildlsrejscnde JV Rasmussen, der i loren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Freja-Magasinct, Indehaver JP Olsen. Indeh. JP Olsen. (Nordre Birk). Freja ved ACN Folkenberg, Fabr. Indeh. ACN l’olkenberg og SO Folkenberg. (Frdbg.). „Frejr., (Danske Isindbrugeres Andels - Sclsk.). et Sei.sk;ilt med begrænset -Ansvar, der dri­ ver Hdl. en gros og en detail. Bestyrel­ se: 11II Skøtt, Direktør, og ot Bcstyrelses- raad : O Brun, Krogerup (Fomniand), [er senero død], G Sass. Leerbæk, L Nielsen, Roskilde, II.PCFV Ccdcrfeld de Simonsen, Er- liolm, CJ Duc, A Brockenhuus-Schack, Bjcrg- bygaard, og JP Hansen, Taastrup. Frm. teg­ nes af Direktøren og af Form. for Bestyrelses- ramlet hver for sig. Kapit. udgør 400,000 Kr. Aledl. hæfter ikke for Sclsk. Forpligtelser ud over Indskudet. Frelsens Hærs Bygnings-ÆForretningsAkticselskab, Dotailhdl. Bestyrelse (Direktion): W Bramwell- Booth, London, JAH Povlsen (adm. Direktør), .1 Jørgensen, Chelssekr. C Knoit og OM Bandsberg. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Foren, med cn Meddir. Aktk. 215,000 Kr. Fremmedsprog-Trykkeriet Athene ved Albert Hansen & Co. Indeh. AC Hansen. Frcy, Akts., Forvalte, af inden- og uden­ landske Aktier m. rn. Bestyrelse: Dir. A An- dersson, Stockholm, Overretssagf. PC de O Hennings og Cand. jur. CM Wengel. der to i Foren, tegner Frie. Aktk. 100,000 Kr. Friberg A, Akts., Automobilhdl. Bestyrelse: Bog­ holder JR Friberg (Direktør), der tegner Frm., og Cyklclidl. APL Egerrup, Haslev. Aktk, 5000 Kr. Fridericia’s Holger Eftf., Hdl. Indeh. AM Salo- monsen. Prok. : JL Bunch. Fr.idgcirsson O & Skulason, Hdl. Indeh. O Frid- geirsson og F Skulason. Prok.: E Bjarnason. Forretningens Art: Eksportforr. af alle is­ landske og færøiskø Produkter. Adresse .• 1. Slrandstr. 20 (K) f Cent. 14795 & Palæ 2006. Telegramadr. ,.Opus“. Friedlænder S, Hdl. Indeh. A Meyer. Prok. i Helga IIM Petersen. Friedrich & Co., Akts., Imp. og Eksp. af Metal­ varer, Maskiner m. m. Bestyrelse : Gross. ELO Hassing og Overretssagf. AW Jacoby. Direk­ tion: AJ Christensen. Frm. tegnes af et Be- styrelscsmcdl. eller af Dirok1øren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: F in i Jvøster. Akik. 20,000 Kr.

Made with FlippingBook Ebook Creator