Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Afdeling V I . Provins-Register. A . Forretninger.

Aabenraa . (Oprindelig Opnoraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnte Opner, d. e. aaben Or, grusot Strandbred.)

Forretningsnavn og Adresse Book H ans......................................................... Boeek Holger Overretssagf,, Notar £ 555 Boje William £ 142........................................ Bojesen’s Harald Boghandel £ 352 ............ Bøysen J............................................................. Braacker Johan................................................. Brink Jes Købmd. Barsmark £ 141 Brink Rud. £ 184........................................... Brodorsen A ..................................................... Brocking Theodor £ 355 ............................... Bøse Richard £ 255 ..................................... . Callesen Hans.................................................... Carstensen C C £ 233 .................................. Ceres, Akts. £ 21 & 22.................................. Client. Laboratorium „Farma“ £ 226 . . . . Christensen Carl G ........................................ Christensen Jakob £ 238............................... Christensen Jørg............................................... Christensen P Købmd. £ 165 Christiansen F C.............................................. Christiansen Jens £ 1 2 5 .............................. Cimbria Tømmerhandel, Akts. £ 26 Tele­ gramadr. „C im bria"..................................... Clausen C Farvehdl.f 215............................ Clausen P .......................................................... Clausen Peter £ 3 1 ........................................ Clausen Peter Willi. Købmd. Cleeniann’s Andreas Eftf., F R Sass £ 148 Cleemann P F £ 182..................................... Clement & Jacobsen £ 397........................... Cornett Knud J .............................................. Dall Asmus £ 224........................................... Dall Carl £ 2 1 6 .............................................. Damm Chr. £ 346 .......................................... Danielsen Hans £ 7 2 ..................................... Dansk Maskinoplag, Akts. £ 244 ............... Danske Cigar- og Tobaksfabrikker £ 123 Dethleffsen Ilerm. G. £ 288......................... Detlefsen I) £ 292 ........................................... Efsen H ............................................................. Egehave & Jacobsen £ 397........................... Ewald Søren P £ 214.................................... Faber K M & Co. £ 6 3 ............ .*............... Falck J N ......................................................... Fink Holger & Co. £ 19 & 51 9.................. Fink Jep £ 91 ................................................. Fischcr’s Maskinfabrik £ 124...................... Fiskernes Andelsrøgeri og Fiskehandel £ 383 .............................................................. Fjeldrup Carl.................................................... Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselslc. £ 28.............................................. Folkelijem £ 257 ............................................ Forenede Dampskibsselskab, Det £ 182 . . Fredensbøj Dampteglværk £ 127................ Frøkontoret ved Hans M Michelsen £147 Goeg Anton £ 381 & 481............................... Gretbens Hotel (Hotel Danmark) £ 24 . . Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Akts., Sonderjydsk Afdeling ved N Hart­ vig Nielsen £ 352 ........................................ HANDELSBANKEN 1 AABENRAA £401, 402& 403 Kontortid 9-12 og.2-4, Lørd. 9-1 Telegramadr. „Handelsbank" Postgiro- Konto Nr. 6825.............................................. Hansen Carl Porcelænshdl. Hansen Claus F £ 172.................................. Hansen Hans L Købmd. £ 52..................... HanBen Jørg. M £ 244 .................................. Hansen Lorenz jun. £ 139........................... Hansen & Speckliahn £ 371......................... Hansen & Veit £ 151 & 163 (4 Lin.). Ehlers H Materialhdl. £ 373 Krichsen L Købmd. £ 251 Ericlisen Wald. Købmd.

Se Fagregistret »under Smede Sagførere, Incasso Bogtrykkerier Boghandlere Skomagere Skomagere Flytteekspeditioner Maskinsnedkerier og Savv. Manufakturlidl. Bygmestre Æ g Bagere, Konditorier Korn, Mel en gros Kemiske Fabrikker Skomagere Mineralvande Vognfabr. og -forhdl. Skomagere Bagere i Tral ast- og Tommerhdl., Bygningsart., Cement, Kalk, brændt, Tagpap Malermestre Urmagere Manufakturlidl. Skibsprovianteringsforr. Mæglere Agentur-og Kommissionsf. Skomagere { Manufakturvarer en gros Børstevarer en gros Manufakturlidl. Cykleudsalg Korn Maskinforbdl. Tobakker og Cigarer Vinhandlere Tømrermestre Boghandlere Cykler en gros Malermestre Bygningsart. Arkitekter Maskinfabrikker Fisk en gros, Rogerier Gartnere (Uampskibseksped. og | Dampskibsselsk. Hoteller (Uampskibseksped. og | Dampskibsselsk. Teglværker Frø Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Isenkræmmere Kul, Mæglere

Aabenraa Amtsbaner. Stræknin­ gen Aabenraa— Graasten, anlagt 1899; Strækningen Aabenraa— Løgumkloster,anlagt 1901.Drifts- direktør: Chr. M Kjer Amtmand: Kr.Refsl unilThom sen,R. Amtsassessor: K J C Bang. Am tsforvalter: Einar Glud. Aintslandinspektør: Stiftslandin- spektør K II Krarup. Amtslæge: Dr. med. Mads Michel- sen. Amt.sraadssekretær: Jes Cornett. llaltica, Assurance Comp., Akts. Itepr.: Asmus S Petersen £ 25, Telegramadr: „Astersen” . Borgm ester: Købmand Holger Fink, K. Dommere i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup og Ris Herre­ der samt en Del af Lundtofte Herred og Varnæs Birk: l.A fd . P S M Wellcjus, R., 2. Afd. G Andersen. Elektricitetsværket (Akts.) $ 90. Ernæringsinspektoratet i Aaben­ raa £ 38 & 95. — Underafdeling af Statens Brødkornsadministra­ tion i Kjøbenliavn — har Ledel­ sen af Administrationen af Brod­ korn og Sukker i de fire son- derjydske Amter: Aabenraa Amts .Ernæringsadministration £ 38. Fabrikinspektør for 19. Kreds :K Lyne Petersen. Foreningen al’ danske Læger i Sønderjylland: Formand: Dr. med. Mads Michelsen. Foreningen for Kunst og Haand- værk for Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink. Gasværket (kommunalt) £ 75. Handelsbanken i Aabenraa. Kon­ tortid 9-12, 2-4, Lord. 9-1 f 401 402 & 403. Telegramadr. „Ilan-' delsbank1. Postgiro-Konto 6825. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felstod, Hellevad og Hjordkjær. Ilandelstoreningen. Formand: Skibsreder Matthias Nielsen. Oavnedylide: 5,5 m.

Indbyggerantal 1921: 7961 (1803: 2834; 1867: 6155; 1910:7751). Konsul: Legationsraad Bcrndt (Tyskland). K øbstadrettigbeder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Nordslesvigs Hank, Tonder. Fi­ lialen i Aabenraa. Kontortid 9-12 og 2-5. Bestyrere: II Hoeck og Th. Ma­ thiesen. Nordslesvigske Folkebank, Den, stiftet 8. Juni 1872. Kontortid 9-12 og 2-4, Lord. 9-1 § 6 & 7. Aktiekapital: 500,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Kapt. C C Fischer, R. Adm. Direktører: II Jørgensen og I Petersen. Filialer i Broager,Fclsted, Hjord­ kjær, Røde Kro og Varmes. Paskontor, Tysk. Beder: Lega- tionsraad Bcrndt. Politimester i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup og Ris Herre­ der samt en Del af Lundtofte Herred ogVarnæsBirlnOSFribert. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Kasserer: Kapt. C C Fischer, R. Stads- og Havneingeniør: M A liarder. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statspolitiet. Øverste Repræsen­ tant i Sønderjylland: Politiad- jutant Fritz É Jacobsen (tillige Politimester i Graasten). 1 de sønderjydske Landsdele er der oprettet et særligt Ordens­ politi under Statspolitiet. Det ledes af Politiadjutanten. Statsskolen Rektor: I Mogensen. Sygehuset Overlæge: H. v. Thuu Vandværket (kommunalt). Vejer og Manier: Købmand Lo­ renz Hansen.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Bryggerier Sparekasser Aviser Sparekasser Eddikefabrikker Røgerier Kafl’eimp. og Kaffebr. Kul Maskinfabr., Motorer Fiskeriart. og -redskaber Mæglere Flytteekspeditioner Aviser Skræddere (Agentur- og Kommissions- ( forr. [Malermestre, Automobilla- |kerere,Farvehdl.,Tapethdl. Maskinfabrikker

Aabenraa Aktie Bryggeri, Akts. § 11 . . . Aabenraa Amtssparekasse £1 67................... Aabenraa Avis £ 259 ..................................... Aabenraa Bys Spare- & Laanekasse £ 84 Aabenraa Eddikefabrik £ 6 0 ................... Aabenraa Fiskerøgeri, Andr. Nielsen £340 Aabenraa Kafferisteri ved Otto Madsen £143 Aabenraa Kulkompagni, Akts. £ 220 . . . Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callcsen & Go. £ 8 8 .................................................... Aabenraa Netfabrik, G. m. b. H. . . . . . . Ahrenkiel & Clausen £ 120......................... Andresen Andr. £ 204 ............... .................. Apenrader Tageblatt £ 2 0 ............................ Askov C ............................................................. Asmussen Jens £ 137..................................... BAltNERSDORF E1LERT ............................. Beck Ileinr. £ 305 . ...................................... Bergen Jiirgen v. £ l ø .................................. Beyer Hans £ 7 3 ........................................... Birck M G £ 45........................................ Bisbjerg Fred. £ 444.............• • • • • • • ■ BlinkenbergHansKruse(Løve*Apotek) £225

Boghandlere

Banker, Incasso Bagere

(Kolonialag., Kaffeimp. og { -brænderier, Tobakker og V Cigarer, Kolonial en gros Automobilforlidl. Isenkræmmere Manufakturhdl. { Agentur- og Kommissions- forr., Foderstoffer 73 *

Isenkræmmere Maskinforbdl. Vinhandlere Elekir. Lysinstall. Apotekere

73

Made with FlippingBook Ebook Creator