Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Aarhus

V I— 1191

Provins-Regisler — Forretninger

Robæk Henry, Akts. Bestyrer: Snedkor A Robæk, der tegner Frm. Prok.: II V Robæk. Aktk. 15,000 Kr. Rodkjær P & P Petersen. Indeh. P E I’otersen og P P Rodkjær [er senere ded]. Ruge & Claussen. Indeh. P Ruge og O J Claussen. Ryesgades Hattemagasin ved V Johansen. Indeh. N V Johansen. Ryesgades Alaiiufakturforretning v. Jul. Nielsen. Indeli. J Nielsen. Rorvævsfabrikken Aaby ved S Sørensen & Son, Aaaby. Indeli. S Sørensen og C P Soronson. Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts. Bostyrolson bostaar af ot Bostyrolsosraad: Købmd. F C C J Bauno, Dir. N C Guldmann, Vejlby, og Dir. J W Wied Skaado, samt en Diroktor: C J A Gottlieb, dor to i Foron. tegner Frm. Prok. K Sørensen og O A F Kramhoft, i Foron. eller hver af disse i Foron. mød et Bestyrølscsmedl. Aktk. 000,000 Kr. Salling II P & Senner. Indeh. H P Salling, S F M Salling og 11 Salling. St. Clomens Materialhandel ved Niels Alonsted’s Eftf. Indeh. E Petersen. St. Clemens Alodøbazar ved Vilh. Klein. Indeh. Fru 11 J C II Klein. I’rok. : P V Klein. St. Nicolauskilde, Brondanstalt, Akts. Bostyrolse: lug. E P L Frigast, Khhvn., Direktør 1! Slott, Sloenson, Vejle, og Dir. I’ II Nielsen, dor to i Foron. leg- nor Frm. Diroktor: P II Nielsen, dor har Prok. Aktk. 350,000 Kr. Schjorring’s N A Filial. Indoh. K Q Selijorring, Kbhvn. Prok.: A P C Hansen. Schmalfeld’s J E Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Fabr. N F T O V Tlmeson (For­ mand og Direktor), Dir. G II I, Elinquist og Fabr. C E Thucsen, Nyborg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et audet Bestyrelsesmod!, eller af N F T 0 V Tliuesen alene. Aktk. 150,000 Kr. Sclimidt’s Ludv. Efterfølger. Indoli. B V C Barrit. Schmidt Theodor. Jndeli. T C C Schmidt. Schourup Hans &■ Jyllands Staal- og Alaskinfonctning, Akts. Bestyrelse: Gross. L llammorieli, Bankdir. C 1) A Andersen og C Norgaard Potersen (Adra. Dir.), der to 1 Foron. tegner Frm. I’rok.: N Al Winkel eller E W Ziorau i Foron. med et Bestyrelsesraedl. Aktk. 1 Miil. Kr. Schrøder & Andersen. Indeh. It F.B T Schrøder. Schrøder & Rasmussen’s Automobilværksteder og Garager, Alds. Bestyrelse: J A N W Schrøder og V II T Rasmussen (Direktører) samt Dir. P l’h. Stuhr, Aalborg (Formand). Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod on Diroktor eller af to Diroktoror i Foron. Aktk. 100,000 Kr. Sechor’s E Assuraucokontor. Indoh. E E Socber. I’rok.: T C Christensen. Sochor II C it Co. Indeh. II C Secher og O Albroclitseii. Socst AI, Jernsføbrri A‘r Ala.skinfabrik, Akts. Bostyrolso: Konsul AI P Droscher Godsejer 11 V Pontoppidan, Thomasminde, og Dir. Al Socst, Kbhvn., dor to i Foron. tognor Frm. Diroktor: Fabr. M Seost, dor har Brok. Aktk. 375,000 Kr. Sorgo-Kontorot, Indehaver Chr. L Blocli-Jorgensen. Indoh. C L lilocli- Jørgensen. Severinsen, Brodr. Indeli. Alurermeslreno B At Scvcrinsen, A C Sevcrinson og S .1 Severinsen. Frm. tegnes af forstil, alene eller af de to sidstn. i Foren. Skandinavisk Ejendomskontor ved Jensen it Thipsmark. Indoli. S P Jonson og .1 1’ Thipemark. Skandinavisk Lynallcdorfabrik i Aarhus ved V Falsing. Indeli. V L Falsing. Skotøjsfabrikken Nordisk Standard, Akts. Bestyrelse: Skotojsfabrikanternc A S Andersen (Formand) og A C D Andersen, der i Foren, tegner Frm. I’rok.: AS Andersen. Aktk. 30.000 Kr. Skotojsmosson ved N AI Lund. Indeli. N AI Lund. Slettorhngo Singol-Kompagni, Akts. Bestyrelso: Skibsf. J S P Olson (Forret­ ningsf.), dor tegner Frm., og Konstruktør C E Hanson. Aklk. 36,000 Kr. Snedkernes Akts. Bestyrelse: Formand N Al Juni, Snedkerne A Christensen, J G A M Niolson, M V Apel, P AI Pedersen,. V L Hansen, A Jensen, J P Jensen og K M Winther. Forretningsforer: A S C Riisz. Frm. tegnes af Forrotningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmode eller af tø Bestyrelrcsmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Spare- og Laanokasson for Haandværkere og Industridrivende i Aaib- ? olie* Aar­ hus Bikube, Bestyrelse: kgl. Vejer og Alaaler II E Soolberg (Formand), Alalorm. II C Secher, Sagf. J O V Smitli (adm. Dir.), Alurerm. C I’ demensen og Kobmd. A Hvilstod. Frm. tegnes af Formanden og Direktoron i Foren, eller af tre Be­ styrelsesmode i Foren. Kapital: 40,lK)0 Kr. Spare- og Laanekasson i Aarhus. Bestyrelse: Sagf. S V Wingo, Købmd. II A Langballe, Direktør E V Hastrup og Gross. II P Henriksen, dor tre i Foren, tegner Frm. I’rok.: Bogholdoron eller Kassereren, hver i Foren, med to Besty­ relsesmode Specialforretningen Cimliria, Akts., Aabyliej. Bestyrelse: Diroktor K AI Laursen (Formand), Marskandiser T Laursen og Forretningsf. 11 C Hansen. Frm. teg­ nes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmode i Foron. Aktk. 5000 Kr. Stakroge Mosobmg, Akts. Bestyrelse: Gaardojome C J 8 Frederiksen og J Fro- derikson, heggo af Sondorby, samt Gross. K Ostcrgaard (Diroktor). Frm. (eg­ nes af to Bostyrolsosmed.1. i Foron. eller af Direktoron alene. Prok.: A Frede­ riksen. Aktk. 48,000 Kr. Stampe Niels. Indeh. Fru A Stampe. Prok.: I’ V Stampe. Steil'onsen Julius, Akts. Bostyrolso: Gaardejer C T Steffensen, Trandbjerg, og Gross. J 1‘ Stephensen, der i Foren, tegner Frm. Direktør: Kobmd. J O Stop- lionsen, Aabyhej, der liar I’rok. Aktk. 10,000 Kr. Strømpe Huset ved R Sørensen. Indoli. It Sorenson. Svanen ved S Andersen. Indeh. S Andersen. Svantemann H H. Indeh. Fru B Svantomann. Svinth’6 Ferdinand Sølvvarefabrik. Indoh. F Svinth. Sogaard K N. Indoh. K N Sogaard og E Sogaard. Selvslen’s Kristen Eftf. Indeh. A K Sølvsten og O C Ilingsherg. Sørensen Andreas. Indeh. R Sorensen og C Sørensen. Sorensen Emil. Indeh. E Sorensen. Sørensen P & Co. Indoli. J C A Marquardsen. Sørensen S E k Go. Indeh. CA Niolson. Sørensen’s S K Eftf. Indeli. .1 II Sørensen. Tarliong Joh. & Co. Indoh. J J Tarliong. Tetzen-Lund’s Eftf. vod V Scharling

rensen, Odonse, og Dir. K K Jensen, Falling, der to i Foren, tegner Frm, Prok.: Direktoren. Aktk. 250,000 Kr. Møller & Christensen. Indeli. A Tt Møller Christenson. Møller & Christenson, Akts. Bestyrelse:- Cross. A It M Christenson (Formand), der tomer Frm., Bankdir. J Al Bruun, Vejle, og Bepr. C D Andersen, Kbhvn. Aktk. '300,000 Kr. Aløller’s Edv. Eftf. Indeli. A O Hetmar. Meller’s II C Sæbefabrik og Oliemølle, Akte. Bestyrelse: Fabr. H W Kjærtinge (Forrotningsf.), Læge 1 A Kjærtinge og Tandlæge il Kjærtinge, Vejle. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Bestyrelsesmod], i Foren. I’rok.: Bog­ holder 11 C Lindved i Foren, med et Bestyrelsesmod). Aktk. 255,000 Kr. Møller J Chr. & Co. Indeh. J C Møller, J WohlcYt, V Wohlert og L Wohlert. I’rok.: Frk. K P Kruse. Møller Marius. Indeh.: K P Mollor. I’rok.: Fru A Stoller. Alolier P & Bøn. Indeh. ,1 P B Moller, der tegner Frm., og V P Møller. Mollor V & Son. Indeh. M E V Mollor og It E J Mollor. Nationaltrykkoriot ved Jenny Nielsen. Indeh. Jenny Nielsen. T’rok.: It Nielsen. Nellemann & Thomsen. Indeh. Overretssagfører C J T Thomsen. Neye’s Johannes Udsalg. Indeh. E AI A Wassard. Nielsen Brodr. Indeh. Snedkermestrene N W Nielsen og V C V Nielsen. Nielsen Grundtvig. Indeh. N G Nielsen. Nielsen & Ilildebrandt-Sorensen. Indeh. It Hildebrandt-Sørensen og J Nielsen. Nielsen, AI Indeli. Edvard Nielsen. Niolsen’s Alagtius Isoloringsforretning, Akts. Bestyrelse: Alurerm. K AI Niolson og T Hansen (Direktor), der i Foron. tegner Frm. Prok.: Direktøren. Aktk. .25,000 Kr. Niolson Marius & Son’s Eftf. Indeh. N C 1) I’orsfelt. Prok.: O E Bischoff. Nielsen Martin, Akts., Aarhus. Bostyrolso: Forrotningsf. Al A Nielsen (Direktor) og Dir. II Christiansen, Itiis Skov, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5.000 Kr. Nielsen Pallosgaard

Made with FlippingBook Ebook Creator