Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Firma-Register for Kjøbenhavn

V -1 0 9 3

Lar— L il

Lautrup A Laugobæk, Akis., Hdl. med Moiorer samt Ingeiiiorforr. Bestyrelse : Overretssagf. II II Schmidt (Formand), Dir. OA Omen og Dir. AFO Petersen. Direktør: Gross. CC Lautrup. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af For­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Brok. : lug. YH Langehæk. Aktk. 75,000 Kr. Lavy Charles & Co. Ltd. Agcncy by Ove Schmidt. Ildl. Indeh. O Schmidt. Law Union and Rock Insurance Company, Ltd., Udenlandsk Akt«., England, Forretningsafd. af Law Union and Rock Insurance Company, Ltd., London. Forretningsafd. tegnes og be­ styres af Frm. .Tota.?. Hansen & Wilken [se dette], Lavbourn Richard A Co.’s Eftf., Hdl. Indeh Olga AJ,T Ryc. Prok. TP Rye. Leander CE, Haandv. Tndeh. SE Leander. Lohalm Friis. Hdl. Indeli. SFN Lelmlm. tidl. fh. Lebahn’s Frits Eftf., Hdl. Indeh. L Olsen. Lccrbech’s BD Eftf., ITdl. Indeh. MB Nørre- gaard og OC Nørregaard. Leerbeck & Holm’s kemiske Fabrikker. Indeh. AR Lcerbeck og JF Holm. Leerhøj A Larsen, Haandv. Indeh. PA T.eerhøJ og IIATS Larsen. (Frdbg.). Tæfolii JRR, Hdl. Indeh. JA Lefolii. Legal Insurance Company, Ltd., The, England, Udenlandsk Akts., Generalagentur fer The Le­ gal Insura-nco Company, Ltd., London. Forret­ ningsafd. bestyres og tegnes af Frm. Joh. L Madsen [so dette]. Frok. : RS Moltved og TC M Beekcn i Foren. Adresse : Y-Yoklg.lO(B) £(Vnt.48. IH48,U3148. I.ogetøjsfabrikken Eva (Madsen A Hansen). Indeh. PM Madsen og EVA Hansen, der i Furen, tegner Frm. (Frdbg.). I,egefø.js-ITiiset. ved Theodor Thorngreen. Indeh. JBT Thorngreen og AR Thorngreen. Gnindlæggelsesaar: 1831. Adresse: Vimmelskaftet 46,48 (K) £ Cent.4648. Lehmaun’s Carl L Eftf.. IIP Madsen, Hdl. In- deli. IIP Modsen. Lehmann Chr., Hdl. Indeh. CII Lchmann. Lelini-ann Paul, Ildl.. Spedition. Indeh. PA Leh­ mann. Prok. : Fru O Christensen og R Frørup i Foren. Lehmann A Rée, Spedition. Indeh. J Lehmann. Prok.: Ulla Bang og C Hemmingsen. Lchmann & Stage, Hdl. Indeh. PPM Haase. Prok.: EL Haase. Adresse : Løvstr. 8 (K) £ Cem,. 5130 & 5178. Lehnnann ,TC, ITdl. Tndeh. .10 Lehrmann. Adresse.:Niels Juels G. 13 (K) £ Cent. 9246. Leif, Akts., Lampeholder- A elektriske Installa- tions-Fabrika.ta. Bestyrelse : Dir. MA Abraham- son, Tng. NL Feilberg, Bankier VB Gold- srhmirlt, Ovennaskimn. PA ITalberg, Fabr. TT E Tvermoes og Dir. P Simonsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: OTT Bang. Akik. 280,000Kr. Leisc’s NO Knnstf-orlag, fh. Paul Heckscher. Tn­ deh. NC Lcise. Lemming FT? Vognfabrik. Tndeh. EJB Lemming. Ivemming Victor E, Haandv Indeli. KNB Lem- ming. Lemos’s Julius Eftf., Hdl. Indeh. FCW Jacobsen Lemvigh-Miiller AC, Hdl. Indeh. AC Lemvitrh- Midler og A Lemvigh-Mullcr. Prok. : KHansen. Gnindlæggelsesaar : 1878. Forretningens Art: Agentur i Jern- A Staal- branchen. Adresse: Kronprinscsseg.26(K)£Cent.532A10532. Lemvigh-Miiller Ernst & Co., Hdl. Indeh. EJC Lemvigh-Miiller og IIW Andersen. Adresse: Kultorvet 15 (KV£ Cent. 3350. 8465 A 9176. Slats £ 50.1. Lemvigh-Miiller A-. Mnnck, Akts., Ildl. en gros m. Jern og Cement m.m. Bestyrelse: Gross. V IjC-mvigh-Mvillcr (Formand), der tegner Frm., Overretssagf. MNB Lemvigh-Miiller, Overrets­ sagf. LV Salomonsen og Prokurist CLA Poul­ sen. Direktion: SA Brødegaard, NC Nielsen og EGO Rasmussen. Prok.: CLA Poulsen alene samt SA Brødegaard, NC Nielsen og EGO Rasmussen, to i Foren., eller hver af de tre sid.stn. i Foren, med KC Baroni/. Aktk. 3Vi Miil. Kr. Lendorf Chr. II, Hdl. Indeh. CH Lendorf. Lopin’s WP Eftf., Akis., Hdl. og Fahr. Best.v- relse : Køhnid. A Kudrjajew, Berlin, Dir. E l’luni. Dir. II Yinkel og Overretssagf. OEC Kiernlf Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 450,000 Kr. r,ervarchuset ved S Schmidt. Indeh. SSV Schmidt. Lotta CA & Co., Assura-nceforr. Indeli. K Lcth. I’rok. : F Thyho-Nielsen. Leth, Mortensen & Co., Spedition. Indeh. A Leth. Levig Max A Co., Aasuranceforr. Indeh. MP Lester og V.T Gliickstadt,. Prok.: PB Theisen og PH Lester. lovin Axel, Hdl. Indeh. AJF Levin og M Le­ vin. Prok.: E Levin. Levin & Co., Spedition. Indeh. AB Levin. Levin Harry, Hdl. Indeh. Sil Levin. Prok.: PT Levin og AV Møller. Levin Joseph & Co.. Akts. Hdl. en gros m. Klude, Ben, Metaller o. 1. Bestyrelse: Dir. H

B Ueillmlb (Formand). Dir. CJ Midiaelscn, Overretssagf. AC Fanrschou og Sckr. PF Won- sild. Direktør : PJL Levin. Frm. tegnes af For­ manden eller af Direktøren eller af to Besty- relsesmedl. i Foren. Prok.: JE Andersen, LH Larsen, IIJ Hemmingsen og CFGV Edvardsen, to i Foren. Aktk. 1 Mili. Kr. Levin JM & Co.. Vekselerer- og Bankforretn. Tndeh. M.T Levin og JM Levin. Prok. : EEL Heiberg alene samt C Bencard, TC Krabben- liøft og A Steenfeldt. to i Foren. Levin Kurt, Ivbhvn., Akts., Modevarclidl. en gros. Bestyrelse : Dir. ECO TTartkopp, Boghol­ der LP Myrner og Kølund. K.T Levin. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelses­ mod!. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Devin Oscar E, Hdl. Indeh. OE Levin. Levin Philip, Hdl. Indeh. P Levin. Levin & Salomonsen, Hdl. Indeh. Frederik Salo­ monsen. Prok.: JS Salomonsen. fh. Levin & Sønners Efterfølgere, Akts., Anders J Andersen, Hdl. Indeli. AJ Andersen. Prok.: LW Andersen, SC Andersen. PCI Sørensen og G P Hansen, to i Foren. Levinscn A A Alsøe, Ildl. Indeh. AC Alsøe og O .T Christiansen. fh. Levinson’s A Eftf., Johan Fode, Fahr. Inde­ haver JI Fode. Levinscn, AT, Ildl. Indeli. AT Levinsen. Levinsen’s Aug.T EMI’., Ildl. Indeli. JOTLovinseii. Forretningens Art Manufaktur en gros. Adresse: Aniagert. 14 2 (K) £ Cent.. 1036. Telegra.inadr. ..Angilevinsen “. rævinsen Henrik. ITdl. Indeh. VL Rudolph. Levinsen JII. Hdl. Indeh. JII Levinsen. Levinsen Jul. T, Vekselerer- og Baukforr. Indeli. .TT Levinsen. Levinsk.v M A Oo.. Haandv. Tndeh. CJ Schott- liinder ror T.F Soli i(tlap<><'r. Gnindlæggelsesaar: 1869. Forretningens Art: Bnntmagerforr. Adresse : Østcrg. 38 (K) £ Cent. 3686 & 3687. Telegramadr. „Pelslevinsky Levisolm Leopold, Hdl. Indoh. L Levisohn og M Levisohn. Prok.: Fru S Levisohn. Levison L jun., Akts., Hdl. m. Papir o. I. samt Bogbinderi og Bogtrykkeri. Bestyrelse: Veks­ elerer JM Lovin, Overretssagf. A Rothenborg og Groas. M Sander. Direktør: V Mygind. Frm. tegnes af to Bcstyrelsesrnedl. i Foren, eller af et af disse i Foren, med Direktøren. Prok.: FT Miiller og FA Schoiibye i Foren, eller hver i Foren, med Direktøren. Aktk. 1 Miil. Kr. Levring Erik, Hdl. Indeli. EAD Levring. Lovring A Larsen, llaandv. Indeli. HD Larsen og E Hertz. (Frdbg.). Levring Soren, Haandv. Indeli. SKM Levring. (Frdbg.). Levy Brødr., ndl. Tndeh. HN Levy og JJ Levy. Levy Ivar & Co., Vekselerer- og Bankforr. Indeh. I Levy og FOA Hoffgaard. f/Ovy J A Co.. Hdl. Tndeh. Julius Levy. Prok. : Frn LE Madsen. Levy jun. A Co.. Hdl. Tndeh. T Sehwartz. Levy’s M Eflf. ved HP Andersen, ITdl. Indeh. H P Andersen, Ballerup. Levvsohn Albert, Hdl. Indeh.A Levysohn. Prok. : KO Vohlert. Levysohn A Rasmussen, ITdl. Tndeh. KJC Ras­ mussen. Prok. : IIGL Kranse. I.iherty A Co., T.ld., Depot ved M Christopherscn, Hdl. Tndeh. Margrethe CH Christophorom Liberty ved M Christophersen, Hdl. Indeh. Mar­ grethe CH Ohristophersen. Liberty ved Vera Sacht. Hdl. Indeh. Vera Sacht. (Frdbg.). : Licht C. Haandv. Indeh. OCR Licht. (Frdbg.). Lichtenberg Einar, Ildl. Indeh. E Lichlenherg. Lichtonberg Pinkns, Hdl. Indeh. Fru GL Lich­ tenberg. Prok.: J Lichtenberg. Li cli.tei 1 1 lergTI i.,( Co., Hdl. Tndeli.ACRLiliiecrana. Lichtenberg TJP, Haandv. Indeh. NL Lichten­ berg. Lichtinger Aage, Akts., Cigarfabr. Bestyrelse: A TI Lichtinger (Direktør). Overretssagførerne G Oppenhejm og NP Arnstcdt. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to BestyrelResm'-dl. i Foren. Prok.: R.\ Madsen. Aktk. 125,000 Kr. Lichtinger J, Fabr. Tndeh. JH Mnrsmann. i Vhorkind Rich.. Hdl. Indeh. JSR Lieberkind. Liehing NJ, Hdl. Indeh. AA Licbung og LC Liebmann Alfred & Co., Kominanditselsk. Haandv. Ansv. Delt. F Meyer. Frm. er stillet under Administration, under hvilken det tegnea af ,WV Emcken, AMJ Goldschm-idt og II Ro- thenberg, to i Foren. Liebmann Pinæus, ndl: Indeh. PS Liebmann. Lier & Co., Haandv. Indeh. VC Lier. Lihme Michael & Knud, Hdl. Indeh. MJH Lih- me og KBK Lihme. Lildholdt Hugo, Hdl. Indeh. HH Lildholdt. Lillelund M og Co., Haandv. Indeh MS Lille­ lund og JT..T Jørgensen. (Nordre Birk). LilloVarøhiis, Det, v.HNielsen. Tndeh.TILMNielsen. Lillieb, jurg-Uanson A A Co., Kommanditselsk., IIdl. Ansv. Delt. HA Lilliebjcrg-IIansen.

Larsen Th., Haandv. Jndch. CO Larsen og F.T Hansen. Larsen Vald. & Co., Ildl. Indeli. VL.P Larsen og JL Christensen. Larsen’s Waldemar Tømmerhandel. Indeh. CW Larsen. Adresse: GI. Kongev. 4, GI. Bancgaard (B) £ Cenh. 6269 A Bv 5980 v. Larsen V & Co., Ildl. Indeh. V Larsen. Larsen WH, Spedition. Indeh. WH Larsen. Larsen WØ, Ildl. Indeh. LP Larsen o * AVO Lar­ sen. Prok. : E Simmelholt. Larsen’s AVØ Udsalg vod Helge Nielsen, Ildl. Indeh. ITII Nielsen. Larsson A Hansen, Haandv. Indeh. KO Larsson og O.T Hansen. Larsson Joh. Fredrik, Haandv. og l'abr. Indeh. ■JF Larsson. Imassen's A Maskinfabrik ved A Lassen. Indeh. AJL Lassen. Prok.: A Tønder. (Frdbg.). Lassen’s Carl Filial ved C Clir. Ilolten-Nielsen. .Spedition. Indeh. C Lassen. Prok. : AFO Hules. Lasson Carl & Sønner, Ildl. Indeh. CM Lassen, AU Lassen og ALAI Lassen. Frm. tegnes af lorstn. nleno eller af de to sidstn. i Foren. Lassen D.T & Søn, Haandv. Indeh. CJK Lassen. Lassen U, Akts., en gros Forr. Bestyrelse: Gross. VE Jensen, Fahr. A Rich og Fabr. U Rich. .Direktører; Gross. E Lassen og EAD Levring, Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmod!, eller af to Bestyrelses­ mode i Foren, eller af to Direktører i Foren. I’mk. : EAD Levring. Aktk. 250,000 Kr. larsson Elvin, ITdl. Indeh. EE Lassen. Larsen Emil, Ildl. Indeh. EC Lassen. Prok.: KV Lassen. Lassen Harald V, Hdl. Indeh- HV Lassen cg KB Lassen. Lassen JF A Co.. Ildl. Indeh. EA Lauritzen Lassen Kjeld, Hdl. Indeh. KP Lassen. Prok.: EJ Olsen. Lassen Olaf A Co., Hdl. og Spedition. Indeh. OL Lassen og PA Jensen. Adresse : Amagerl.24(K) £Oe,nt.4158,6780A8051. Lassen Rudolph, Ildl. Indeh. HROE Lassen. Lassen’s Sterillukke, Akts., Udnyttelse af Patent- rettigheder m.m. Bestyrelse: Fabr. AJL Las­ sen (Formand), Dir. IICH Brunckmann, Over- retssagf. IL Sønder og Dir. OAS Wedel. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Besty­ relsesmod!. Aktk. 400,000 Kr. Lassen Th., Hdl. Indeh. TPW Lassen. Lasttailkompagniet, Akts. Bestyrelse: Grossererne .1*0 Just (Formand), JCH Just (Næstformd.), AV Reyn og HJ AVengel, Højesteretssagf. JF Fenger og Ritni. NO Bade. Frm. tegnes af For­ manden eller af Næstformd. eller af to Be­ styrelsesmod!. it Foren. ;Aktk. 200,000 Kr. T,oliemøller .1*. Hdl. Indeh. LP Lanomøller. Lanrberg’s JP Eftf. V Jensen, Haandv. Indeh. J CV Jensen. (Frdbg.). Lanrherg Julie A Gad, TTannrtv. Indeh. .TRM Lonrberg og FJ Gad [er senere død], Lauritsen J & Co., Akts., Kaffohdl. m. m. Be­ styrer : Gross. TC Erichsen, der tegner Frm. Direktør: AEFV Ehlers, der har Prok. i Foren, med EJ Johansen. Aktk. 55,000 Kr, Laurilzcn’s Adolph Eftf. Ønner Johnsen, Haandv. Indeh. ØSL Johnsen. Laurify.en’s*Cavl Eftf., Akts., Mannfaktnrhdl. Bo- sl.vre.lse : CAVA Thomsen (FoiTctningsf.), ES Ja­ cobsen og Kommis AL Lassen. Frm. tegnes af Forretnings!, i Foren, med to Bestyrelsesmod!, eller af tre. Bestyrelsesmode i Koren. Aktk. 24,000 Kr. Lauriizen Cl’, l’abr. Indeli. AR Lauritzen. LAURITZEN C P & CO., Akts., Fabr. af og Hdl. med Herreekviperingsart. Bestyrelse: Gross. L CE Laurit/.cn og Dir. OP Lauritzen (Direktø­ rer) samt Gross. Cl* Lauritzen [er senere død], Bankhest. A-TF Andersen og Overrelssagf. NE Nielsen. Frm. tegnes af lo Bcsi-yrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok. : FA Grave- sen og NC Rask Nielsen. Aktk. 400,000 Kr. Gnindlæggelsesaar: 1879. Adresse : Yesherbrog. 30 (B) £ Cent. 2808. Lauritzcn EA, Udi. Indeh. EA Lauritzen. Lauriizen Hans & Co., Kommandiiselsk., ITdl. Ansv. Delt. TT Lauritzen. Prok. : KE Henser. Lauritzen Harald, Hdl. Indeh. CPU Lauritzen og AG Jennow. Adresse.- Ahlefehllsg: 16 (K) £ Cent. 13101 A 7920. Lauritzen Henri, Hdl. Indeh. HLnuritzcn. Prok. : Iv Vorbcch. Lauritzen J, Hdl. Indeh. LD Lauritzen. Prok. : K Husted. Lauritzen .IC', Hdl. Indeli. .IC Lauriizen. Prok. : II Westengaard. Lauritzen Ulrich, Hdl. Indeh. CU v. HalHng Lan ritzen. Prok.: E v. II Lauritzen. Laursen Julius A CE True, Haandv. Indeh. .7 Laursen og CE True. Laursen A Møller, Akts., Hdl, Direktion: AC Møller og LFCL Black, der hver for sig teg­ ner Frm. Aktk. 31,000 Kr. Lau Iru) i CC, ITdl. Indeli. CC Lnnlrnp.

Made with FlippingBook Ebook Creator