Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

VI — 1212

Provins-Kegisler — Forretninger

Esbjerg

Vestjydsk Olie-Import ved ,J K Christensen. Indeh. .1 li Christensen. Vestjydsk Produkteksport ved M (! Larsen. Indeh. M C Larsen, Randers. Vestjyllands Fiskeeksport ved .1 C Reagenser. Indeh. .1 C liergenser. Villemoes. Jnddh. J Villemoos. Villemoes’ .T Kulforretning, Akts. Bestyrelse: Konsul ,1 Villemoes (Formand og Direktør), Bogholder 11 U Knudsen, Cross. P M N Warrer, Vejle, og Cross. AL Bertelsen, Molholm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses­ mod], Prok.: J Villemoes. Aktk. 400,000 Kr. Værktøjsmagasinet, Esbjerg, ved ,1 O Moller. Indeh. J C Moller.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Faaborg Dampvaskeri ved I Hansen £ 132 Faaborg Eksprestrykkeri, Akts. £ 76 . . . Faaborg Folketidende £ 6 9 ......................... Faaborg IIonningkage-Bageri...................... Faaborg Jern-& Staalforretning, Akts. £ 27 FAABORG JERNSTØBERI & MASKIN­ FABRIK £ 71 & 271, Stats £ 1 7 ............. Faaborg Kul- og Trælastforretning £ 15 Faaborg Kunst- og Møbel Industri ved Emanuel Petersen £ 2 1 8 ......................... Faaborg Lervarefabrik, F Seidelin £ 126 Faaborg Maskinbyggeri, R Henningsen£l81 Faaborg ny Materialhdl., Akts. £ 8 Faaborg og Omegns Fiskeres Fiskesalgs- 0 g Eksportforening £ 7 4 ............................ Faaborg Papfabrik, H Kaufholz £ 242 . . Faaborg Plante-Tørreri & Frugt-Industri ved David Metz £ 404 Faaborg Rebslageri, Akts. £ 286 ................ Faaborg Skibsværft, R Moller £ 246 & 415 Telcgramadr. „Skibsværftet11...................... Faaborg Social-Demokrat £ 228 ................ FAABORG SPARE- OG LAANEKASSE £ Ekspedition •!, Direktion 10, Bogholder 104 Kontortid 10-12 og 1-3. Oprettet 1846 Faaborg Symaskine-* Cyldelager vedJohan­ nes Petersen................................................... Faaborg Træuldfabrik ved 1YI Jensen Mose £ 15.......................................................... FAABORGVEGETABIL-MARGARINE- FA­ BRIK, AKTS. £ 2 4 .................................... Fentz N £ 261......................................... . . . Fentz N f 305................................................... FIONA, TAPETFABRIKKEN, AKTS. £ 56 Flentje Chr. £ 196 ......................................... Forenede Trælastforretninger, Dc, MEHan­ sen £ 2 9 ................................................................ Forsikringsaktieselskabet Fionia, £ 387. . Forstplanteskolen Faaborg, CJ Smidt £ 195 Frandsen Carl Kobmd. £ 189 Frandsen L £ 333 ........................................... Frederiksen C .................................................. Frederiksen Joh. £ 1 3 5 ............................... Fritsdal & Bejerholm £ 21 & 357................ FYENS FLØDE-EKSPORT CO. Christensen, Maltby, Sølbeck £ 322 & 338, Stats £ 7 Grubbe Mølle, V Jervelund £ 1 34 ............. Guldager H C £ 1 4 ........................................ Hansen Carl M £ 227 .................................. Hansen II A £ 423 ........................................ Hansen J, Svanninge Mark £ 308................ Hansen J J £ 222 ........................................ Hansen Johan £ 337 ..................................... Hansen Jul. £ 75 & 375 ............................... Hansen Marius C £ 329................................. Hansen P, Djernisse £ 427............................ Hansen Peder L £ 330.................................. Hansen Syrak £ 223 ..................................... Hansen Søren £ 2 8 1 ..................................... Harbech P £ 405 ............................................. Hemm Fr. v. £ 9 4 ......................................... Hemstra’s J Enke & Søn £ 264 ................ Hinrichsen J N J 312................................... Hjorth nenrik £ 4 6 1 ..................................... Holm Axel £ 28............................................... Ilolm P £ 465.................................................. Homann C £ 1 2 8 ........................................... ITullevad II £ 217............................................ Jacobsen Arnold £ 112.................................. Jacobsen Herluf Kobmd. £ 188 Jacobsen J C £ 447 ......................................

Vaskerier Bogtrykkerier

Aviser, Bogtrykkerier Honningbrød og -kager Jern (Jernstøberier, Maskinfa.br., < Landbrugsmask., Skibs- ( bygningsmat. Kul, Trælast- ogTømmerh. Møbeludsalg Lervarer Maskinfabrikker

Faabo rg .

Landbo-Sparekassenf.Fyen £39. Museet (Malerisamling) oprettet 1909 af Etatsr. Fabrikant M Ras­ mussen. Politimester i Faaborg Købstad og Salling Herred samt Muekadell, Holstenshus og Brahotrolleborg Birker: Axel Rafael D 125. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 9,.t Miil. Kr.; Formue: 10,<; Miil. Kr.; Ind­ komst : 4,s Miil. Kr. Skatteprocent 1921 -22: 7,., (Lig- ningsprocent: 7,7). Sydlyns Discontobank, Akts. I 35, 335 & 435, Stats £ 5. Telcgram- adr. „Banken1. Aktiekapital: D /2 Miil. Kr. Reservefond: 1I4 Mili. Kr. Kontortid : Kl. 9 Form. til 4 Eftm. Direkt.: Borgmester Tb. Brorson. adm., og P Gerstrup. Kontorer i Æroeskjøbing, Mar­ stal og Haarby samt i Alle­ sted, Brobyværk, Espe, Nørre Broby, Vester-IIæsinge og Vester*- Skjerninge. Sygehuset,. Læge: Overlæge R E Christensen. Vandværket(kommunalt),anl.1894. Vejer, Maaler og Vrager: Carl Thrane.

Baltica, Assurance-Comp., Akts. Kepr.: Fuldmægtig II CF Bjørch. Borgmester: Bankdir. Tli. Brorsen. | 453. Dommer i Faaborg Købstad og Sal­ ling Herred med Muekadell, I.Iol- stenshus og Bralietrolleborg Bir­ ker: S P IT Skouenborg, li. £ 159. Bitingsted: Ilinge. Elektricitetsværket (kommunalt) anl. 1907. Faaborg Handeisforening. Stif­ tet 1864. Formand : Konsul Købmand Jobs. Petersen. Faaborg Spare- og Laanekasse, oprettet 8. Okt. 1846 £ Ekspedi­ tion 4, Direktion 10. Bogholder 104. Kontortid 10—12 og 1—3. Indskudt Kapital: ca. 19 Miil. Kr. Reservefond: D/s Mili. Kr. Direktion: CLWedel,R.; F C Fre­ deriksen; G V Christiansen. Gasværket (kommunalt) anl. 1865. Havnedybde: 6,3 m . Indbyggerantal 1921: 4,690 (1801: 1,061; 1901: 4,218). Konsal: Vicekonsul Joh. Petersen (Finland). Kæmner: I 0 Juel. Købstadrettigheder er første Gang givet Byen af Valdemar Sejr.

Fisk en gros Pap, Bogbinderi-Artikler

Rebslagere Skibsbyggerier Aviser

Sparekasser Cyldeudsalg Træuld

(Margarinefabr.,Plantefedt, < Plantemargarine, Vegeta- ( bilmargarine Snedkere Malermestre Gartnere { Trælast- og Tommerhdl., Bygningsart.,Kul, Cement Genforsikringsselsk. Planteskoler Kalkværker Smede Giarmestre Murermestre { Fløde engr.,Mælkeeksport Mælk, kondenseret Moller

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagaard Herluf Købmd. £ 93 Ågerup Herm. £ 269 ..................................... Alstrøm F C Bog- og t’apirhdl. £ 138 &76 Amtoft J & A Qvist £ 41, 251 & 243. . . Andersen A § 1 6 0 ................, ..................... Andersen Anton Agenturforr. £ 33 Andersen A P £ 275..................................... Andersen Fr. £ 334........................................ Andersen H ..................................................... Andersen J ....................... ■.............................. Andersen K P ................................................... Andreasen H A J ) 344 .................................. Arbejderen, Spare- og Præmiebank for In­ dustri og Landbrug £ 2 5 ............................ Autoteknisk Importforr. ved Martin Jør­ gensen ft 450 & 387 ...................................... Bager H Købmd. | 5 ..................................... Baland Oscar Blomsterhdl. £ 232 Bang N P J 149............................................. Berentsen H E | 296..................................... Bordier A............................................................ Bruun Chr. § 86.............................................. Bruun H P £ 208 ........................................... Bryggeriet Sydfyn, Faaborg, Akts. £ 72 . Bøje Henrik Købmd. £ 7 Caspersen L P ................................................... Christensen Carl Købmd. £ 179 Christensen J, Tommerupgaard £ 198 . . Christiansen C V Materialist £ 55 Christiansen Jolis. |1 174................................ Crome & Goldschmidt’s Uds. D 26................ Dampskibsselskabet „Ellen“ £ 1 9 ............ ' Dampskibsselskabet „Skjoldnæs“ £ 175 . . Dansk Textil-Lager, Marius Jensen £ 37 Drost J £ 239, Stats £ 6 ............................ Duus Chr. £ 270.............................................. Dyreborg Badehotel £ Horne 3 0 ................ Ellinge R P £ 274............................................ Ernlund Chr. E £ 328 . .............................. Faaborg Andels Svineslagteri £ 12. . . . . . Faaborg Automobilforretning ved Chr. Clau­ sen £ 6 5 . . . .................................................. Faaborg Avis £ 2 2 ........................................ Faaborg Butter ExportyCo. Christensen, Maltby, Sølbeck £ 322 & 338, Stats £ 7 Faaborg Cement-Tagstensfabrik ved J R •Jørgensen’s Eftf. Fritsdal &Bejerholm £21

Skibsprovianteringsforr. (Papir en gros, Tapethand- \ lere, Seglmærker Sagførere, Incasso Murermestre Vognfabr. og -forhdl. Vinhandlere

Manufakturhdl. Maskinfabrikker Skræddere Smede Gartnere Trikotagehdl. Sagførere, Incasso Snedkere Bagere Skomagere Malermestre Trikotagehdl. Tømrermestre Manufakturhdl. Giarmestre Læderhandlere Skomagere Isenkræmmere Murermestre Sadelmagere Isenkram ,en gros Bagere Snedkere

Tømrermestre Møllebyggere Malermestre Murermestre Sparekasser Automobilforhdl. Korn Murermestre Bagere Malermestre Læderhandlere

Konditorier Bryggerier Tømrermestre Rørvævsfabrikker Agentur- ogKommissionsf. Manufakturhdl. Dampskibseksped.ogDamp- skibsselsk. Dampskibseksped.ogDamp- skibsselsk. (Kul,Trælast-ogTømmerh., < Støbegods,Kakkelovne og ( Komfurer, Bygningsart. Guldsmede Bade- og Sommcrhoteller Snedkere Murermestre Svineslagterier AutomobJer Aviser, Bogtrykkerier Smøreksportører Tagstensfabr.,Cementvarer

TinnnoiuTt t 1 i ttiho » i- fVinhdl., Likører, Frugt- JACOBSEN’s J J EFTF., AKTS. £ 4o. . . 1 saftfabr Jacobsen Jørgen B £ 235............................... Blikkenslagere Jensen Anthon Agenturforr. £ 325 Jensen C Blomsterhdl. £ 306 Jensen Carl M £ 110..................................... Bagere Jensen I) £ 289 .............................................. Sæbeudsalg Jensen .1, Djernisse £ 396............................ Tømrermestre /Elektr. Lysinst., El. Kraft- Jensen J C O £ 2 6 2 ..................................... | anl., Elektr. BelysniDgs- \ anl., Lynafledere.

Isenkræmmere Kobbersmede Skomagere [Elektr. Lysinst., Blikken' [ slagere Apoteker Fiskehandlere Boghandlere Isenkr., Porcelæns-og Glas- lull., Køkkenu.dstyrsforr.

Jensen Jens £ 54. . . . Jensen P .......................... Jensen 8 £ 321 ............ Jensen Th. £ 120 . . . . Johansen Georg S £ 70 Johansen P ......................

Johnsen’s C C U Bog- & Papirhandel, D J Bager £ 38 '.................................................... •Jørgensen II C,Martin Jorgensen’s Eftf. £17

Jørgensen P, Djernisse £ 276 ...................... Smede Kerns Ilotcl £ 59 * 459................................ Hoteller

Made with FlippingBook Ebook Creator