Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Firma-Register for Kjøbenhavn

V — 1057

Dan

Dansk Ekstraktfabrik, Akts. Bestyrelse: AH Pabst, Kolding, o g EW Buemann, der hver for sig togaer Frm., samt TLS Dam. Aktk. 10,000 Kr. Dansk elektrisk Fabrik Seldan, Aage Borly. In- deh. AAF Borly. Prok. : JM Borly. Dansk Elektrisk Metalvarcfabr. ved JH Fix. Indeh. JII Fix. Dansk Elektrisk Kompagni ved Eyvind Finsen, Komma.nditsclsk. Ansv. Delt. E Finsen. Dansk Elektrisk Varmelegemefabrik Efos ved E Frandsen. Indeh. EWN Frandsen. Prok.: Fru AJ Frandsen. Dansk Elevator Kompagni ved Andersen & Ja­ cobsen. Indeh. OVV Andersen og Cd Jacob­ sen. Dansk-Engelsk Benzin- & Petroleums-Co., Akts. Bestyrelse: Direktør FO Halifax, Stockholm, II Hansen (Direktør) og Højesteretssagf. JV Møldrup, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: II Hansen aleno samt LJ Jørgensen (Jens Jør­ gensen) i Foren, med et Bcstyrelscsmcdl. Aktk. 4 Milt. Kr. Adresse: N-Voldg. 2 (K) j? Cent, 9838 ,fc7840. Dansk-Engelsk Biscuite-Fabrik, Akts. Indeh. Akts. Engelsk-Dansk Bise,nits-Fabrik [se dette]. Dansk engelsk Kasketfabrik, MM llubcu. In- d-rli. MM. Rullen. Dansk-Engelsk Vulkaniseringsanstalt ved Aage Jahns. Indeh. AA Jahns. Dansk Express ved Eabricius & Roosen, Hdl. og Spedition. Indeh. GCLS Fabricius og C Roo­ sen, der i Foren, tegner Frm. Dansk Fagbcklædningtf Fabrik, Schultz Hansen * Co. Indeh. )VJ Schultz Hansen og HJ Hansen. Dansk Farvehandel ved L Fr. Nielsen. Indeh. LF Nielsen. Dansk Farvc-Knnst, Aksel Andersen. Indeh.AH M Andersen. Dansk Farven & Mcrreriserings Anstalt, Has- selhalch & Co. Indeh. CS ITasselbalch. Hil Hasselbalch og E Hasselbalch, der hver for .sig tegner Frm.. samt Grevinde Alice Danno- skiolil Samsoe, Visborg. Prok. : GI’ Jensen. .Adresse: Kejscrg. 2 (Tf) g Cent, 9255*9274. Dansk Fedt- * Palmin Co., Akts. Bestyrelse: K MOhristonsen (Farmand), Detailhdl. KJ Nielsen og Cross. JO Bceher. Direktør: Fahr. CA Christensen. Frm. tegnes enten af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 60.000 Kr. Dansk Ferro Import, Akts., Hdl. med Jern- og Staalv. Bestyrelse: Cross. KNO Hvilsom (Di­ rektør), der tegner Frm., og Overrotssagf. AB Salomonsen. Aktk. 20,000 Kr. Dansk Filtvarcfabrik, Akts. Bestyrelse: RGV Madsen (Direktør), Driftsbest. VM Madsen og LVE Brix. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Bestyrelsen i Foren. Prok.: Direktøren. Aktk. 60,000 Kr. Dansk Fiske-Import, Akts. Bestyrelse: Fru 1JF Jan/,en (Farmand og Direktør), der tegner Frm., Køhind. GC Hansen, Esbjerg, og Fiske­ eksportør NA Hansen, Esbjerg. Aktk. 20,000 Kr. Dansk Flinteksport ved Schcilel Æ Christiansen. Indeh. OA Sehcitcl og CF Christiansen, der i Foren, tegner Frm. Dansk Flutometerfabrik. Akts. Bestyrelse : Gross. A Darrc. Gross. CAM Harris (Direktør), Kapt. ,TC Ovrebek og Tandlæge JA Rømn, Kolding. Frm. tegnes af CAM Harris alene eller af to Bcstyrelscsmcdl. i Foren. Aktk. 30.000 Kr. Dansk’ Flygel- & Pianolager ved Th. Graven- ga-ard. J.ndeh. TA Gravengaard. Dansk Foderstof,forretning, Lm.lv. Huld. Indeh, LCC Hnld. , . , Dansk Folkeforsikringsanstalt, Akts., Livsforsik- ringsvirksomhed. Bestyrelsen hest,aar af en Kon­ trolkomité : A Bramsen. II C R Crone og C Winther samt en adm. Direktør: WPH Han­ sen. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Foren, med et Medl. af Kontrolkomitéen. Prok.: OA Høyrup og A Hostrup i Foren. Aktk. V5Mili. Kr. Dansk Fonograf Magasin, Akts. Bestyrer: W Farre. der tegner Frm. Prok.: RO Lorentzen. Aktk. 45,ooo Kr. Dansk Forlag Ved William Olsen. Indeh. OLW Olsen. Dansk FornikHngsanstalt, J Hansen. Prok.: CJ Hansen. Dansk Forsikringsselskab, gensidigt Andclsselsk. Bestyrelse: N, t Møller, Højreby, der tegner Frm., RP Jpscn, Nakskov, Iv Juelsen, Glurl, og HM Kamper, Engholm. Kapital: 550,000 Kr., hvoraf er indbetalt 73,275 Kr. Dansk Forsølvnings-Anstalt, J Hanse'n. Prok.: C J Hansen og OM Møller. Dansk-Fransk Akts. Pailié Fréres. Bestyrelse: EC.T Bartsoli (Direktør), Translatør P l Jør­ gensen og Overretssagf. EJII Falck. Frm. Ie.o'nes af Direktøren alene eller af denne i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr. Dansk-Fransk Møbel- & Antikvilotshos, Viggo Larsen. Luk-li. VT I.arsen. Dansk-Fransk Parfumeri & Savonneric veti Fritz Falkedal. Indeh. FMC Fallccdn). Prok.: AIID Krondnhl. ,07

sagf. CL.T David og Dir. OE Schou, der to i Foren, tegner Frm. I’rok.: HA Kjolen. Aktk. Vi Mill. Kr. Dansk Ilustelofonsdskub. Akts. Bestyrelse: Ing. ACE Højgaard (Direktør), Kontorchef JPEE Dahl, Overretssagf. G Oppenhejm og Købmd. HHS Fuld, Frankfurt a.M. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Hvalfangst- & Fiskeri-Akts. Bestyrelse: Gross. A Wattne og Oberstløjtn. E With, Hol­ bæk, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. Dansk hygiejnisk Cigar ved Blokman Møller, Hdl. Indeh. ATB Møller. Prok.: N Nieder- man. (Frdbg.). Dansk Hypothckforsikrings-Bank, Akts. Besty­ relsen bestaar af en Kontrolkomité: V Chri­ stiansen, M Johansen, Aarhus, BA Goli og CCA Lund samt en Direktion: AO Hulegaard og JPC Nielsen. Frm. tegnes af Kontrolkomitéen i Foren, eller af to Direktører i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Dansk IlL&Brintfabrik, Akts. Bestyrelse -. Greve FJV O Molfcke (Formand), der tegner Frm., Oberstløjtn. T Grut. Dr. phil. FFS Linde, Munehen, Dir. FV Nielsen, Stockholm, og Ing. MC Ilolst, Aarhus. Prok. : IIC ICiebn. Aktk. 200.000 Kr. Dansk ImpoiTk-ompagni (Danish- Import Com- pany ved (by) AC Hansen & Co. Indeh. AC Hansen, IIIIK Schmidt, MCCT Michelson og ACV Mielielscn, allo af Middelfart, der to i Foren, tegner Frm. Dansk Imprægneringskompagni, Akts. Virksom­ hed ved Imprægnering af Træ og andre brænd­ bare Stoffer. Bestyrelse: CAT Ilerbst, CF do Fine Skibsted, NJT Jensen ofe JC Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. (Frdbg.). Dansk Industrihandel, Akts., so Industrial Tra- ding Co., Ltd., The. Adresse : Rycsg. 3 (N) § Cent. 7217, 72)8*10534. Dansk Instrument- & Apparat - Fabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. EF Flach-Bundegaard (Direk­ tør), Fabr. JJ Bundegaard, Vejle, og Over­ retssagf. JC Hald, Aarhus, Frm, tegnes af førstn. alene eller af Bestyrelsen- i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Dansk-Islandsk Anlægsselskab, Akts. Bestyre!- sesraad: Statsgældsdir. POA Andersen, Høje­ stere,t-ssngf. T Knudtzon. Højesteretssagf. A Martensen-Larsen, Prof. ES Schou, Gross. K Sæmundson, Gross. PJ Torfa-son, Vekselerer E TL Schiøler og Oberstløjtn T Grut, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 700,000 Kr. Dansk Isoleringsfabrik, Akts. Bestyrelse: FH Frederiksen (Formand og Direktør), Maren Frederiksen og VM Frederiksen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Dansk-Italiensk Eksport Co., Akts. (Societa di esporfaziono ftalo-Dancso S/A). •Bestyrelsen be­ staar af et Bestyrelsesmod: Højesteretssagf. FT Biilow (Formand), Ivapt. O Aaroslrup, Ge­ neralkonsul' VJ Gluckst-a-dfc, Dir. HS Plum, Kommandør CWE Carstcnsen, Dir. PMS Dcs- sa-u, Brasilien, og Senator M Ferraris, Genua, samt en adm. Direktør: VM Dessau. Frm. tegnes af on adm. Direktør eller af lo Bcsty- rcisesmedl. i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Dansk Java Kompagni, Akte. Bestyrelse: Kaf- fehdl. Elna Stoustrup (Formand), der tegner Frm., Kaffehd'l. JP Stoustrup og Kommis C Stoustrup, Vejle. Aktk. 5000 Kr. Dansk Jernbetonkonstruktions Compagni Dana- lith. Akts. Bestyrelse: Ing. Poul Larsen, Ing. C Pedersen, Generalmajor II Ulrich og Ing. PCO Ørum, der tre i Foren, tegner Frm. Akfk. 350.000 Kr. Dansk Kaffebrænderi ved P Petersen, Akts. Be­ styrelse : HB demensen og JCW Møller, der . hver for sig tegner Frm. P r o k .P Petersen, Aktk. 5500 Kr. Dansk Kaffe- & Koloniallager ved Christian Andersen. Indeh. CGF Andersen. Dansk Kamerafabrik ved Valdemar Nielsen & Co. Indeh. NJV Nielsen og CE Nielsen. Dansk Karosserifabrik ved Hornemann & Niel­ sen. Indeh. PFW Hornemann, der tegner Frm.. og DUS Nielsen., der har Prok. ' Dansk Kartoffeldyrkerforcning. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer: F Møller, Karlby, II Jensen, Sjørslev, PMF Reinholdt-11ansen, J Filskov, O Jensen og A Park, der tre i Foren, tegner Frm. Dansk Karton Fabrik, J Bøgelund, J Bruun. Indeh. JAB Bruun. Dansk Kaseinfabrik, Roskilde, Akts. Bestyrelse: Gross. H Bert-hclsen, Gross. PM Heide og Landmd. JP Berthclscn, Slagslundc, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Dansk Kasketfabrik, Akts. Bestyrelse: Overrets- sagf. LV Salomonsen, R Szimakof (Direktør) og Antikvitetshdl. J Nachemsohn. der to i Foren, tegner Frm. Prok.: FJ Hermann i Foren, med enten J Nachemsohn, eller LV Salomonsen eller R Szimakof. Aktk. 20,000 Kr. 67

Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, Akts. Bestyrelse: Skibsreder AN Petersen (korresp. Reder), der tegner Frm., Overretssagf. CM Friderichscn, Th. Skibsf. DGNA Matthiessen, Gross. M Jensen og Dir. AP Palsbo. Prok.: EMK Bjcrregaard,, IIC Neve-Petorson og PJ Albrecht, to i Foren. Aktk. 4 Miil. Kr. Dansk Frugt-Eksport, SP Sørensen. Indeh. SP Sørensen. Dansk Frøanalyse ved Fru R Welling & Frk. S Svcistrnp. Indeh. Fru REK Welling og Frk. SOV Sveistnip. (Frdbg.). Dansk Frøavls Kompagni & Markfrøkontoret (Trifolium) Akts. Bestyrelsen bestaar af et Be- styrelscsraad : Hofjgm.AVTesdorph, Pandebjerg, Forp. OCS Sonne, Rosenlund, Overretssagf. -BEB Jacobsen, Købmd. V Huns, Næstved, Iføbmd. KM Plum, Assens, Dir. CEJ Yding, Propr. JM Willumsen og Gross. GV Hage samt en Direktion : JMQ Larsen, TWC Nissen og C Maag. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af e.n Direktør i Foren, med et Modi. af Bestyrelsesmodet. Prok.: En Di­ rektør i Foren, med enten CA Frederiksen eller MC Erichsen. Aktk. 1 Mill. Kr. Dansk Fællesindkøb ved Max Petersen. Indeh. M Petersen. Dansk-Færøsk Havfiskeriselskab, Akts. Bestyrel­ se : EE Andersen, R Rothe, HJH Andersen, C Rasmussen, N Andreasen og OE Andersen (For- reimngsf.). Frm. tegnes af Forretningsf. Prok.: N Andreasen. Aktk. 100,000 Ifr. Dansk Gardin- å Tekstil Fabrik, Hasselbalch * Co. Indeh. CS Hasselbalch, IIH Hasselbalch og E Hasselbalch, der hver for sig tegner Frm., samt Grevinde Alice Danneskiold Samsøe, Visborg. Prok.: GP Jensen. Dansk Gips- og Cementstoiltonimsfabrik ved Rud Høst-. Indeh. RM lføsfc. (Frd.bg.). Adresse: Kejserg. 2(K) S Cent. 380. Dansk Gipsindustri-Kompagni, Akts. Bestyrelse: Vekselererne P Philipson og PO Suhr samt Bankdir. R Hansen. Direktør: TSP Behrcnd. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bostyrclsesmodl. eller af tø Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 90,056 Kr. 25 0. Adresse : Mariemlalsv. 23 (I?) JlJCenf. 5584 & 5585. Dansk Gipsstnkfabrik ved Ohr. G Andersen. Indeh C Gjøls Andersen. Dansk Glasforsikrings-Aktieselskab „Prudentia". Bestyrelse: Gross. CB Lohrcr og Gross. GJ Lobrer, der hvor for sig tegner Frm. Aktk. 50.000 Kr. Dansk Gias- og Cykle-T.vveri-Forsikrings-Akts. Bestyrelse: OA Rcehcndorff (Direktør) og Pro­ kurist KM Nielsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Glykose Æ Kulør Fabrik ved EA Lau­ ritsen. Indeh. EA Lauritsen. Dansk Grundejer Assurance Akts. Bestyrelse i Administrator V Jeppesen (Direktør), Gross. M Jensen og Overretssagf. CF Olivarius. Frm. tegnes af Direktøren eller af ct Bestyrelsesmedl. Aktk. 50.000 Kr. Dansk Gnldlistcfabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. II IIO Moltko (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 40.000 Kr. Dansk Gulvkludefabrik ved CP Thomsen. Indeh. CP Thomsen. Dansk Gummi Kompagni ved G Ilallas Mølle: & Munnecke. Indeh. GH Møller, der tegner Frm., og OH Munnecke. Dansk Gummivarelager ved IIP Ilonningsen. indeh. IIP ITenningscn. Dan,sir Gærings-Industri, Akts. Bestyrelse : Over­ retssagf. N Olesen, Prof. SI’L .Sørensen og Dir. OH Olesen. Forretningsfører: Dir. SAK Sak. Frm. tegnes af tø Bestyrelsesmedl. i Foren, og af Forretnings!, alene. Prok.: CF Jørgen­ sen. Aldk. 100,000 Kr. Dansk .Handels- * Industri-Aktieselskab under Likvidation. Likvidatorer: Kontorchef KV IIolbøl1 og Dir. KE Ilelmond, der i Foren, tegner Frm. Dansk Handelskompagni ved IIC Siigcr & Co. Indeh. HC Siigcr. Prok.: Fru .TIP Siiger. Dansk Hattefabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. CC Jensen (Formand), Dir. PM Mik-Meyer og HP Coho (Direktør). Frm. tegnes af to Bestyrel­ sesmedl. i Foren, samt af Direktøren alene. Aktk. 600,000 Kr. Dansk Herrekonfektionsfabrik, Peter Koch. In­ deh. NPVJ Koch. Danslc Hjemmofodtøjfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. IIF Hansen (adm. Dir.) og Dir. KJ Back, der i Foren, tegner Frm. Prok.: HF Hansen. Aktk. 5000 Kr. Dansk Hjemmesko Fabrik ved P Caspary. Indeh. P Caspary. (Frdbg.). Dansk-Hollandsk Kaffe-Kompagni. Indeh. EM .Møller. Adresse: Peder Jlvitfeldls Str. 3 (IC) D Cent. 1457 & By 7929. Dansk Honningfabrik ved N Holst & Co., Indeh. HJ Blichfeld og NJM Holst. (Frdbg.). Dansk Husholdnings Industri (forhen Dansk Børste- & Trævarefabrik), Akts. Bestyrelse: Fabr. LKB Schou, Fabr. II Schou, Højostercts-

Made with FlippingBook Ebook Creator