Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Firma-Register for Kjøbenhavn

Kra—Kon

V — 1091

Kunstforlaget Danmark, Ileinr. Jlatthiasen. In­ dch. HAM Matthiasen. Adresse : Valdemarsg.10 (B) f Cent,9192A9193. Kiimstfyrvairker Fritz Buseh. Haandv. Indeh. II.10 Pedersen. Kunsikælderen, AM Jensen, Hdl. Indeh. AM Jen­ sen. Kunstnernes Kunsthandel ved E Hcuscr. Indch. KE Henser. Knnstsalen, Hans Frandsen. Indeh. H Frandsen. Kunstealonen ved Fr. Andersen & Aage d’An- drade Møller. Indeh. TF Andersen. Kunststen & Slibeskivo Fabrikken Danmark, Akts. Bestyrelse: LIK Ludvigsen (Formand), Gross. AP Hansen og Gross. LG Ludvigsen (Direktør). Frm. tegnes af Formanden eller af en Direktør. Aktk. 24,000 Kr. Kimslsluen, Akts., Hdl. med Kunstværker m. m. Bestyrelse: Overretssagf. CAS Dnlberg (Formand), Stenograf CF Bang, Bogholder S.T V Christensen og Lagerforv. IIM Rasmussen. Frm. tegnes nf Formanden i Foren, med et, Bestyrelsesmod!. Prok.: SJV Christensen. Aktk. 10,000 Kr. Adresse : Frederikshorgg. 44 (K) f Cent.10681. Knrvemøbelfabrikken Sven ved CA Sinatzcck. Indeh, CA Sinatzcck. Kiilmel-Petersen P. Hdl. Frm. er (randt i Likvi­ dation, under hvilket det tegnes af H Odense, J Dessnncr, P Schneider og C Jensen, to i Foren. Kymeia, Akts., kern. Fabr. Bestyrelse s Dir. G Gregersen, OP Christensen (Direktør), Dir. K A Edlund, Stockholm, Gross. JL Svendsen og Dir. PJ Thomsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : OP Christensen. Aktk. 400,000 Kr. Ruster Axel, Ilaandv. og Hdl. Indeh. AV Ku- ster. Kiister Th. &, Co.. Hdl. Indeh. T Klister og JPM Koldorf. (Frdbg.). Kabler Carl AH, Hdl. Indeh. CAH Kåhler. KiUlgrcn John, Akts. i Likvidation. Likvidato­ rer : Overretssagf. AO Liniicmnnn og Rentier .T Kattentid, der i Foren, tegner Frm. Kære Ven ved J Hansen, Haandv. Indeh. Fru JAF Hansen. Kærnen, Akts., Smørhdl. Bestyrelse: Gross. CH J Schepler (Forretningsf.), der tegner Frm., Rcpr. HF Limbæk og Malerm. SA Greiffen- berg. Aktk. 10,000 Kr. Kajenen’s Filial, Smørforretningen Falka, Akts. Indeh. Akts. Kærnen [se dette]. Forretning6f. JM Mikkelsen tegner Frm. Købler & Krogh, Fabr. Indeh. CGP Kobler og V L Krogh, der tegner Frm. i Foren. Adresse: .Torcks Pass. (K) J) By 2595. KØBMANDSBANKEN I KBHVN., Akts. Be­ styrelse (Banknaad).- Smørhdl. FL Povlsen, Overretssagf. PC de C Hennings, Mnrcrm. EPM Jensen, Hcrrcokvjpcringshdl. JT’JV Man- l.v og Kontorchef VL Fabcr. Direktion : KP Holm. Frm. tegnes af KP Holm i Fore)), med ot Bankraaitemedl, eller af en Direktør eller et Bankrandsmedl. i Foren, mod Kasserer AV Andersen eller n)e>d Bogholder SA Zimmor- maiin-Hansen. Prok. : AV Andcrsiein og SA Zimmermann-IIiansen li Foren. Aktk. 750,000 Kr. Adresse : Nygade 1 (K) D Cent. 6002. Købmandsboden,Akts., Detailhdl. Bestyrelse: Fru AC Hansen (Formand), AS Simonsen og Fru E Olsen. Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 1000 Kr. Købmandshuaet Kbhvn., Akts. Bestyrelse: Gross. OH Bærentzen (Formand og Direktør), Pro­ kurist JOA Bærentzen og Gross. P Brøste. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Akik. 532,000 Kr. Køhmandslmsct Merkur ved ,T Jensen. Indch. J Jensen. Prok.: Fru EV Jensen. (Søndre Birk). KøbmandshusetNorden, Akts. Bestyrelse: Købmd. RK Rasmussen (Direktør), Restanrat. A Pe­ dersen og Cigarhdl. CEV Carlsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Bestyrelsen i Foren. Aktk. 5500 Kr. Købmand«.«!andens Oplysningsbureaii, Akts. Be­ styrelse : MJ Jansen og CE Gazctte (Direktø­ rer) samt Højesteretssagf. GJ Graae, der to i Foren, tegner Frin. Aktk. 110,000 Kr. Kødfoderfabrikken, Akts. Indeh. Akts. Fabrikken Grand Danois og Kødfoderfabrikken [so dette]. Kødfodorfaibrikken vod OHl Svenné. Indeh. OH Svenné. (Frdbg., Amager Birk, Nordre Birk). Køhier & Frost’s Eftf. ved Søren Justsen, Haandv. Indeh. S Justsen. Køhier Vilh., Haandv. Indeh. VS Køhier. Kø-Ka-Kø ved CL Rammeskow Indeh. CLNL Køle- & Fryscihuset København, Akts. Bestyrel se: Fru AJM Hansen (Direktør), Ing. JI Krohn og Gross. JO Hansen. Frm. tegnes a Direktøren, eller af to Bestyrelsesmedl. Foren. Prok.: JE Krabbe i Foren, med c Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Kølle s Ernst Eftf. Fabrikken Luna, Kemis LC Gøttle Fabrik ved L Collier. Indeh. : Mo-linsfrøm. (Frdbg.). Konigl. Preuss.Hoflieferant Johann Muller, Agei tur, Vilh. Christiansen. Indeh. V Christians«

Kraunsøe A, Hdl. Indeh. A Kraunsøe. Krause IIP, Akts. Vognmandsforr. Bestyrer: P H Kranse, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Krause JF, Udi. Indch. JF Kranse. (Frdbg.). Kranse'« mekaniskfc Væveri, KojnmamditseJsk. Aiusv. T)elt. SF! Clausen og GRAN Mortensen. Krause MHL Kommanditselsk., Hdl. og Haandv. Ansv. Delt. AA Kranse. Prok.: FF Rasmussen, og Fru KSE Jørgensen i Foren. (Frdbg.). Kravalinagasinct London ved Evald Ilarvard. Indch. 13 Ilarvard. Kraycnbiihl & Co., Ildl. Indch. CE Kraycnbiihl og CTS Stevns, der i Foren, tegner Frm. Kreaturforsikrings-Anstalten Pan, dansk Akts. Bestyrelsen bestanr af et Boistyrclscsrand : Prof. HT, Westergaard (Formand), Cross. KIT JTirscb, Landsfingsmd. O Tlansen, Sagf. VGA Bee.k, Middelfart, og Dyrlæge GJ Østorgaard, Ran­ ders, samt en Direktion : O Carlsen (adm.) og GA Owcn. Frm. tegnes af Formanden eller af O Carlsen, hver i Foren, med et Bestyrelses* raadsmedl., eller af .Direktørerne i Foren. Prok.: APA Sdhong i Foren, med on Direk­ tør. Aktk. 509,000 Kr., hvoraf er indbetalt, 35 n,',. Adresse: Fortnnstr. 4 (K) $ Cent. 8133. Kreatur - Forsikrings - Foreningen for Kongeriget Danmark, et Selsk. med begrænset Ansvar. Bestyrelse: AME Schreiber, C! Kiær, HC Peter­ sen, PJCGruntb og OITLarsen, der tro i Foren, tegner Frm. Prok.: AJ Brøbeck. Krebs F, Akts., Blikkenslagcrnæring. Bestyrer: FNPC Krebs, der tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Kreut.scr CV & Co., Ilaandv. Indeh. CV Kreutzer og T Kreutzer. (Frdbg.). Kristeligt Dagblad, Akts. Forretningsudvalg: Sognepræst VC Kold, Boghdl. HOC Lohse, Cross. JOH Petersen og Kontorchef CO Ban- gert, der i Foren, tegner Frm. Forretningsfø­ rer MC Corfitson. Prok.: EP Kjærsgaard. Aktk. 150,000 Kr. Kristonsen’s Emil Bogtrykkeri. Indeh. CE Kri­ stensen. Kristenscn’s IIC Skotøjsfabrik, Akts. Indeh. M ,T Bnllin’s Sønner’s & Hertz Garverier & Skotøjsfabrikker [se dette"]. Kristensen's Karl K Skotøjsfabrik, Akts. Besty­ relse : Typograf ST Kristensen og Vognmd. P T Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Forret­ ningsfører KK Kristensen, der har Prok. Aktk. 15,000 Kr Kristensen L, Hdl. Indeh. L Kristensen, SV Hansen og VAE Sivertsen. Kristensen & Mikkelsen, Haandv. Indeh. WT Mikkelsen og KAM Kristensen. Kristiansen O Ryo, Vekselerer- og Bankforr. Indeh. O Ryo Kristiansen. _ Kristianshavn, se under Christianshavn. Kristiansholm, se under Christiansholm. Krog’s Th. Godsekspedition. Indeh. LCH Lund. Krogh & Dahl, Hdl. Indeh. CPL Krogh. Krogh Hugo & Co.. Hdl. Indeh. HP Krogh. Krohn’s Bogtrykkeri. Indeli. HP Jensen. Krohn KB. ndl. Indéh. KB Krohn. Kroll’s Joh. E Efllf., Hdl. Indeh. A Gulstad. Kromann EP, Ildl. Indeh. EP Kromann. Kromann & Pedersen, Haandv. Indch. FCS Kromann og LC Pedersen. Kronborg, Dansk Vindues-Glasværk, Akts. Besty­ relse : NF Bodelsen og GE Petersen, begge af Helsingør, samt P Beeken, CAA Clément. CB Herforth og FDH Norstrand, der tre i Foren, tegner Frm. Prok.: AT Duvior, HV Gra­ vesen og CAA Clément. Aktk. 400,000 Kr. Krone Magasinet ved M Thorup. Indeh. MC Thorup. Krono-01 Bryggeriet, Akfs. Indeh. Akts. Do for­ enede Bryggerier [se dette]. Kronen, Fiskebudding- og Farsfabrik. Akis. Be­ styrelse : 1/ Maag og J Wolfgang, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Kronprinsensgades Materialhdl. Indeh. AL ITor. Kronprinsensgades Tehdl. ved AR Hansen. In­ deh. AR Hansen. Kronstrøm Kristian, Haandv. Indeh. KJH Kron- strøm. Kruokow-Waldorff, Akts., Trykkeri, litogr. An­ stalt o. 1 Bestyrelse: Gross. EO Hornslet!), Bankier PO TTagomann. Overretssagf. BEB Jacobsen og Fabr. jlv Grabod. Direktion: SS Sødring og NPE Winther. Frm. tegnes af en Direktør i loren, med el Bestyrelsesmod!. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : SS Sødri.ng og NPE Winther i Foren. Aktk. 114 Miil. Kr. Krmnbnk Carl S Co., Hdl. Tndoh CL Krnmbak, AC Christensen og CH Olsen. Kruse Børge, Hdl. Indeh. Fru N Krnse. Krn.se Chr., fh. K Witt-Møllcr, Hdl. Indeh. C Kruse. Kruso Hermann, København. K., Hdl. Indeh. H Cj Kruse og EHF Krnse. Kruse & Kjær, Haandv. Indeh. AT Kruse og CE Kjær. Kruse Vilh. V Co. l'rni. er (randt i Likvidation,

mider IrviIkon det tegnes af H Nielsen og II Gehrkc i Foren. Krydsfinér-Tniporten, Reimvald Æ Co., Akts. Be­ styrelse: EV Reimvald (Direktør), Dir. CCJ Woge, Springforbi, og Sagf. RN Rasmussen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bcstyrcksosmedl. i Foren. Prok. : CC.r Woge, og EV Reimv.iald. Aktk. 200,000 Kr. KriigerBrødr., Haandv. Indeh. Drejermestrene P TE Kriiger Kog CMF Kriiger. (Frdbg.). Kriiger’s C Tapetfabrik. Indeh. JWW Konow. Prok. : CC Jørgensen. Kriiger E & Co., Hdl. Indeh. Enkefru EM Kro­ ger. Prok. : AV Johansen og CAT Norrild i Foren. Forretningens Art : Cigarimport en gros. Adresse : Ilelgolandsg. 11 (B) J Cent. 117 & 12117. Kriiger Ilerm. (NF Bonnesen’s Eftf.), Akts., Ci­ gar- og TobaksfabK samt Hdl. Bestyrelse: EP Stokkebye. Odense (Formand) og Forretnings­ rejsendo V Larsen (Direktører) samt Manufak- turhdl. PED Voss. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bcstyrelsesmedl. Aktk. 105.000 Kr. Kriiger I, Ildl. Indeh. J,f Kriiger. Prok. : CA Bloch og A Krogh-Lund. Forretningens Art: Ingeniørfirma. Adresse: Jnfmersg. 2 (B) S Cent. 4726. Kriiger V Rnbow, Assurancoforr. Indch. LONT Ciiristiansen og REAB Spiegcl. Kriiger Sten & Co., Haandv. Indch. SAC Kro­ ger og ACE Madsen, der i Foren, tegner Frm. Kriiger Th., Fabr. Indeh. Oluf Andersen. Adresse : Vimmelskaftet 38 (K) f Cent. 4087. Kriiger’s Theodor Eftf., Alfred Bøegh, Akts., Forarbcjdn. af og Ildl. m. Manufakturvaror m. m. Bestyrelse: Gross. AI Bøegh og AT Bøegh. DirektørIIDF Ammonsen. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Bcstyrelsesmedl. Aktk. 100.000 Kr. _Adresse :NiclsTTommingsonsO,32(K)|Cent.l522. Kriiger W & Co., Assuranceforr. Indeh. WJ Kriiger. Kryger A, Ilaandv. Indch. Fru LDK Kryger. Kryger AF & Co., Hdl. Indeh. AF Kryger. Kryger Anton, Hdl. Indeh. G Kryger. (Kbhvn og Frdbg.). Kryger’s PC Eftf., Ildl. Indeh. NP Andersen og JC Andersen. Forretningens Art: Fiske-, Vildt- og Fjerkræ­ handel. Adresse: N-Farimagsg. 68,70 (K) S Cent. 9027 & 9007. Kryolith-Mine- og Handels-Selskabet. Akts. Be­ styrelse : Dr. phil. HFA Topsøe. Dir. OC Kro­ ger [er senere død] og Godsejer SA Weber, GI. Hestchaugc, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 2 Mili. Kr. Krystalhuset, Akta. Forretn. ved Udlejning af Ejend. Fiolstr. 3. Bestyrelse : Ing. IB Jantzen (Formand og Direktør), der togner Frm., Over­ retssagf. KU Jantzen og Dir. H Jantzen, Hav­ reholm. Aktk. 20,000 Kr. Krystalisværket (Akts.). Bestyrelse: Dir. B Dessau, Underdir. ALN Knudsen, Rigsarki­ var OSA Erslev, Administrator PFRAL Lan- dorph. Dir. PC Poulsen og Forretningsf. FA Sander, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 1.200.000 Kr. I\røger Joh., Hdl. Indeh. I3CP Kroger. Prok. : ECH Kroger. Krøjganrd N Møller, Ak'ls., Hdl. en gros. Bestyrelse: Gross. NM Ivrøjgaard (Direktør) og Overretssagf. HN.T Stæhr, der i Foren, teg­ ner Frm. Prok.: Direktøren alene 6amt HAM Sørensen, OM Lund og CF Mullit, to i Foren., eller en af disse i Foren, med et Bestyrelses- medl. Aktk. 500.000 Kr. Kroli Jacob B, Hdl. Indeh. IIPT Wismann. Krøncke L & Co., et Kommanditselsk., der driver Haandv. Indch. Laura Krøncke. Prok.: AO Christensen. Krpyer’a Andr. Eftf. Chr. Henningsen, ndl. In­ deh. C Henningsen. Kul«, Bruno, Hdl. Indeh. B Kuba. I*rok.: C Sørensen. (Frdbg.). Kulilcn’s JI Sæbefabrik, Akis. Bestyrelse; Insp. LP Olsen (Formand), Fabr. CV Christiansen, Odense, ES Axliolm, Roskilde, og Stiationsforst. NP Axliolm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrclsmcdl. Direktør: EH Kuhlcn, der har Prok. Aktk. 7000 Kr. Kulir James A, Hdl. Intleh. JSF Levin. Kul- Si Koks-Centralen ved Mathias Bertelsen. Indeh. ,IM Bertelsen. Kullberg & Co.’s Maskin,forretning, Akts. Besty­ relse : OKT Rylander (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Forretningens Art: Landbrugsmaskiner og Mejcrdmasldner. Adresse : Colbjørnscnsg.6 (B) f Cent.3456,(3457. Kultorvets Farvehandel. Indeh. MH Hoeck. Kultur-Film ved Frode Jensen. Indeh. BLF Jensen.

Made with FlippingBook Ebook Creator