Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Register— Forretninger

VI — 1155

Aakirkeby

Aakirkeby Tojhus ved Carl Lind. Indeli. C A J Lind. Almindingen Savværk, Aalcer,Akts., Aaker Sogn. .Bestyrelse: A 0 Stilller (Formand og Direktor), der tegner Frm., Bropr. A V L Mullor og Dir. E Briiol, Hillerød. Aktk. 50,000 Kr. Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant C M Koefood (Bogholderog Direktor) samt følgende Tilsynsraadsmedl.: fh. Gaard- ejer M P Hansen, Partikul. A P Ipsen, Borgmester H P Hansen og Amtsraads- modl. M I’ Dam, alle af Aakirkeby, Partikulier J G Moller, Klippely, samt Gaardejerno P L Koefoed, 1. Myrogaard, og J A Sckou, Sosegaavd. Frm. tegnes af Direktøren og et Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok.: Kassereren: Partikul. A Due i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. olier mod Direktøren. Aa lborg .

ældste Privilegier er stadfæstet | dering: Ejendomsskyld: 5 , 4 Mili. 1228. Kr.; Formue: 6,7i5 Miil. Kr.; Ind- Politimcster, se u. Kouine. i koinst: 1,4 Mili. Kr. Skattemyndighedernes Varde-i Sygehuset. Læge: Vagn Nissen. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Aagesen C Papirlidl. gi 4 0 ............................ Bogtrykkerier Aakirkeby Afholdshjem fl 1 1 6 ................... Hoteller Aakirkeby Bank, Akts. g 46......................... Banker, Incasso AakirkebyBogbandel vedHenryAnderseng5 Boghandlere Aakirkeby Bryggeri g 9 8 ............................. Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels A 11 - (Cementvarer, Murer- derscn fl 6 5 .................................................... I mestre, Tagstensfabrik AakirkebyManufakturhdl., J K Faarbæk g24 Manufakturhdl. Aakirkeby Materiallidl. v. P Simonsen fl 10 | v ^ e l i d l ^"a^ei Aakirkeby Molle.............................................. Moller Aakirkeby Skæreri ved Peter Andersen (Bygningsart., Maskinsned- | 9 ..................................................................I kerierogSavv.Mobler engr. Aakirkeby Sæbebus ved Chr. Larsen fl 119 Sæbendsalg Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind f 94 Herreekviperingshdl. Almindingen Savværk, Akts. f 48............. Savværker Andersen Brødrene f 9 ............................... Savværker Andersen P | 9 ............................................... Tømrermestre Andreasen M...................................................... Snedkere Becli II J f 186............................................. Snedkere Becher V f 3 8 ................................................. Smede Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse f 1 8 ................................................................. Sparekasser Bornholips Valsemølle Victoria véd O V Muncli f 39..................................................... Moller Christensen Ceorg Kobind. f 1 9 ............... Korn Dam II f 3 4 .................................................... Bagere Dam Johannes f 200..................................... Bagere Eilertsen Marie f 37......................................Manufakturhdl. Engel! Niels f 6 0 ........................................... Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Julius Andersen f 78 Savværker Hammer N f 189.............................................. Malermestre. Hansen Alfred fl 127..................................... Skomagere Hansen K fl 20 b .............................................. Moller Hansen -I, Skovbroen f 161......................... Smede Hansen Janus fl 4 4 ....................................... Murermestre Hansen Jobs. f 7 6 ....................................... Manufakturhdl. Hansen Otto f 195........................................ Møllebyggere Henriksen A P Købnid. f 8 7 ...................... Foderstoffer, Korn Henriksen M g 102........................................ Urmagere Hotel Jomfrubjerget, Almindingen f 13 . . Bade- og Sommerhoteller Ipsen Janus fl 132........................................... Fiskehdl. Ipsen Matkea fl 212........................................ ManufakturhdL (Trælast- og Tommerhdl., IPSEN M P Kobmd. f 3 ...............................< Bygningsart., Cement,Kul, ( Markfrø, Tagpapforlidl. Ipsen Sigurd f 139........................................ Malermestre Jensen Chr. f 1 0 0 ......................................... Snedkere Jensen Chr. M ................................................. Urmagere Jensen IL C f 8 ..................................... Smede Jensen II I f 26............................................ Maskinfabrikker Jernbanehotellet f 2 7 .................................. Hoteller Kann’s Hotel f 1 2 ........................................ Hoteller Kofoed Carl Kobmd. f 30 . , Kofoed Hans f 1 2 2 ........................................ Skomagere Kofoed Mads Farve- & Tapethdl. Kofoed Markus f 124..................................' Skræddere Kofoed P A f 115........................................... Cykleudsalg Kofoed F M "f 5 8 ......................................... Isenkræmmere Lind V ........................................................... Blikkenslagere , . , » Madsen Andr. f loO........................................j Automobj|,-ep. Madsen Niels f 218........................................ Skræddere Marcher Emil.................................................... Skræddere Mogensen II C f 144....................................... Snedkere Myreby M ølle........................................... ... . Moller Møller Joh......................................................... Malermestre Moller Johs. f 9 2 .......................................... Savværker Moller Peder f 232 ........................................ Snedkere Nielsen Andr. f 8 5 ........................................ Malermestre Nielsen H Chr. f 2 9 ..................................... Cykleudsalg Nielsen II I Købmd. f 55 Nielsen J g 2 14 .............................................. Biavl)medskaber Nielsen Johs. f 104 . Blikkenslagere Nielsen AVilL. f 61........................................... Sadelmagere Nygaard A P f 8 9 ........................................ Snedkere Bidder P Galantorihdl. f 220 Svendsen J f 174. .......................................... Bødkere Svendsen Teter f 5 6 ..................................... Smede Sørensen S Sagfører Nexe f 10 Kon'tordag i Aakirkeby hver I redag ØBterby S B L f 22........................................ Bagere Indregistrerede Firmaer. Aakirkeby Bank, Akts. Bankraadet bestaar af 15 Medl. Direktion: Fabr. H .1 Jen­ sen, Branddir. A B Henriksen og Dyrlægo N N Petersen. Kasserer: M C Dam. Bogholder: L B Andreasen. Fim. tegnos af Direktererne, Kassereren og Bog­ holderen, toiForen. Brok.: JKofoed, MCDam, LP Andreasen og Frk. A V Be-* eker, to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Aakirkeby Boghandel ved llenry Andersen. Indeli. H Andersen. Aakirkeby Cementstøberi ved Niels Andersen. Indeh. N Andersen. Aakirkeby Materialhandel ved P Simonson. Indeh. P Simonsen. Aakirkeby Skæreri vod Peter Andersen. Indeh. P Ande-sen Prok.: EA Andersen. Aakirkeby Sæbehus ved Christian Barsen. Indeh. C L .arsen. (Cykleudsalg, Motorcykler,

Dommer i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Flesknm Her­ reds 2 . A fd.: Johannes Vogeiius g 3680. - i AalborgBirk og Flesknm Herreds 1. Afd.: A AV Hornemami. Elektricitetsværket (kommunalt) er anlagt 1909. Fabrikinspektør for 3. Kreds: K AV Galle. F odfolket: 10. Regiment, Kontor Hovedvagten f 161. Chef: Oberst II C Hansen, R. DM. Bataillons- chefer: Oberstløjtnanterne Aage Tychsen, R. (9. Bat.); J. AV. Janlzeu. R. (30); ( 12 . Bat. se Fredericia). 15.Regi ment,KontorUovcd vagten f 2167. Chef: Oberst C T Lind- Hansen, K. DM. Bataillonschefer: Oberstløjtnanterne CF Lassen, R. DM. MTDR.(39. B a t.);............. (40); (49. Bat., se Odense); Oscar Friis, R. DM. (50. Bat..) Fremtiden, gensidig dansk Livs­ forsikringsforening,oprettetl 886 , Bispeusg. 16 Aalborg, f 1247, Stats f 38. Den 31. Juli 1921 var Forenin­ gens samlede Aktiver 8,386,552 Kr. 910. og Forsikringsbestanden 26,579 Policer paa 45,014,291 Kr. 73 0. Statsgældsdirektør P O A An­ dersen, K. DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: Overrets- sagf. 11 llammershaimb, lt., adm. Direktør; Direktør R P Ilege- lund. A G Christensen, Kontorchef. Gasværket, anl. 1853 af Det dan­ ske Gaskompagni, i 1911 over­ taget af Kommunen. Handelshøjskole, Nordjyllands, Rantzausg. 20 f 1400, statsanerk. Havnen, Vanddybde ved fle imod Fjorden vendcndcBolvairker 5 ,5 til 7 ,5 m, i det østre Havnebassin 6,3 m, iTeglgaardshavnogNyhavn 4,i å 4 ,7 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakt llavuesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaafyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Ophalingsboddinger for Skibe indtil 70 m. og 750 Tons Egenvægt, 2 Tørdokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 m. Læng­ de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. 1 Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 4 Lod­ ser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,B m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod- sor. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Ivar Tybjerg, Kontor Nyhavnsg. 12 | 2093, priv. | 1630. Havnefoged: P 0 Mølbacb,Kon­ tor Slotsg. 28 | 2767, priv. g 2750. Hypothekl'oreningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv 7 ; stif­ tet 11 . Sept. 1895. Kontrolkomitcens Form.: Borg­ mester ,1 G F Bornemann, lt.DM■;

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stift.et 6 .Sept. 1854.Kon­ tortid 10-3 og 5-6 f 2531 & 2532, Stats fl 56. Aktiekapital: 2 Mili. Kr. Reserve- og Delkrodercfond: 823,777 Kr. 121). Bankraadets Formand: Sagf. Knud Petersen, R. DM. Direktion: J Petersen; Olaf Nielsen. v Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag. 27. For­ mand: Malerm. Anton Lassen, R. Aalborg Haandværker- og Re­ visionsbank, Akts., Østeraag. 27 g 4001, 4002 & 4003, Stats $ 70. Telegramadr. „Haandbank", stif­ tet 1918. Kontortid 1 0 -3 og 5—6. Aktiekapital: 400,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Overrets- sagf. Jobs. Miohelscn. Adm. Di­ rektør: G Tliunc Stepliensen. Kasserer: V Mogensen. Boghol­ der: K Gram Blom. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431. Adr. Bispcnsg. 1 . .For­ mand: Fabrikant Konsul M Kra­ gelund ; Næstformand: Cross. A Abel; Kasserer: Købmand P Wenø. Aalborg offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri Østerbro, opført 1898—99 af Kommunen. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, stiftet 1889 som Aktiesel­ skab, Virksomheden paabegyndt 1891. Aktiekapitalen, der op­ rindelig udgjorde 800,000 Kr., er nu 2,400,000 Kr. Den aarlige Produktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,OOOTd., udgor nu ea.1,200,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 450 Arbejdere. Adm. Direktor: Ditlev Berg, R. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7,B m. Ved Kridt­ broen Vandslange fra Vandværk. ' Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Buelys. Svingkran til 2 Tons. Afholdsforening, Danmarks, Cen­ tralkontor |) 767. Leder Adolph Hansen. Amtmand over Aalborg Amt: Kmh. Stiftamtmand Carl Bache, R. DM. Am tsforvalter: N P Jensen, MF. Amtslæge: K Tb. Malling. Am taraadssckretær: Kapt. 11 C Sørensen, li. Amtssygehuset, Hobrov. Overlæge bostyrer V Mertz Nielsen. Amtsvejinspektør: M L Troelsen. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs, R. DM. Borgmestre: J G F Bornemann, R. DM- fl 63 (kongevalgt); Direk­ tør A F Olsen (folkevalgt) f 1322. Brandinspektør: Ferd. Færch. Bndolfl Kirke, Stiftets Hovedkirke, nævnes første Gang 1399. 'Spi­ ret, en Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn., opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Kampmanny. Bygningsinspektør: Oscar Beck. B yraadssekretæ r: -------- Dr. med. Th. Eiken. Amtsvandinspektør: Distrikts-

Made with FlippingBook Ebook Creator