Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

V —1086

Firma-Register tor Kjøbenhavn

K jæ -K jo

Kjier G\ • Hdl. Indeh. CV Kjærog CP Dansen. Forretningens Arf : Glas, Porerlæn, Stentøj. Keramik etc. Adresse : Ny Kontrcnsir. 9 (B) £ Cent. 1908. Kjær Harald & Co., Hdl. Indeh. HT Kjær og Frø Kjær. Prok.: E Andersen. K.jær’s M Fedevarcforretning, Akts. Bestyrelse: AI Kjær (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 10.000 Ivr. Kjær Marius & Co., H<11. Iiukli. Ml, Kjær og Hil Si? Sand, Kjær N & Co., Kommanditsel.sk., Fabr. Ansv. Delt. N Kjær. Prok. : JP Hansen. Kjær & Sommerfeldt Ildl. Indeli. E Kjær. Prok.: ,JCE Eilcrsen. Kjærhye lians, Hdl. Indeh. II Kjærbye. Kjærgaard & Andreasen, Kbhvn.’s Afd. Indeh. Frm. Kjærgaard & Andreasen, Casablanca. liestyrer: ACJ Kjærgaard, der tegner Frm. Kjærgaard J Ilegaard, Hdl. Indeh. J Hegaard Kjærgaard. (Frdhg.I. Kjærsgaard C, Hdl. Indeh. CD Kjærsgaard. Kjærsgaard & Høj, Hdl. Indeh. O Kjærs- gnard og A Iløj. Prok : A Nielsen. Kjærsgaard Søren, lldl. Indeh. S Kjærsgaard. Kjanilff & flotsrlie, Hdl. Indeh. HOS G'otsehe. Adresse: Østerg. 14 (K) f Cent. 9753. Kbhvns Ahnorm-Fodtø.jsforretn. Indeh. HE Revel Kbhvns Aktie- & Fondsforretning, Akts. Besty­ relse : OC Frederiksen (Formand og Direk­ tør), der legner Frm., og Kontorchef OAV Sar- roe, der har Prok. Aktie. 100,000 Kr. Kbhvns Akvarie-Fabrik ved AJ Jacobsen, Ilaandv Indeh. A.T Jacobsen. Klihvns Albiiinfabr. ved E Lucas. Tmlcli. E Lucas. Kbhvns almindelige .Boligselskab, Sel.sk. med lx«r. Ansv. Bestyrelse: Ovcrrelssagf. CC Le- v.vsolin (Forrna-nd), Alaskimn. OP Bonet, Prof. .1F Fiseher, Fru C.I Meyer, Kril EE Mnnck, Gross, l’M Pliim, l’rof. E Thanlow, Lands- iingsiiid. CA' Brarnsilæs og Oberst IIP Parkov. Direktør: EC Boldsen. Fnii. løgnes m f ot Rc- siyrelsesniedl. i Foren, med Formanden eller med I)ii'ekloi'cn. Carantikapilal : 325,000 Kr., UvoraJ' er indbetalt 25 % . Kbhvns Annonce-Bureau, Akt«. Bestyrelse: SL Brandt, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns Antikvariat ved Chr. Andreasen. Indeh. C Andreasen. Kbhvns Asfaltkompagni, Akts. Bestyrelsen be- staar af et Bcstyrolsesraad: Overretssagf. OV Bny (Kommitteret), Baron C Schaffa- litv.ky de Muckadell og Mægler CAV Blad Guenisoy, England, samt en Direktør: Alu- rerm. Oli Holbøll. Frm. tegnes af Direktøren og den kommitterede i Foren, eller af to Be­ st,vrelsesraadsmedl. i Foren. Prok.: MU Au- .feldt i Foren, med enten Direktøren eller et Bestyrelscsmedl. Aktk. 210,000 Kr. Adresse : KongensEngli.(V) |j Cent.1383&11383. Telegramadr. „Asfallkoinpagni “. Kbhvns Assurance ved Jacob Hansen & K Monberg Andresen. Indeh. IIJ Hansen og K HAI Andresen. Prok: CChristiansen. (Frdbg.). Kbhvns Auktionsforretning for Salg af Heste vod F AVørlc. Indeli. FOAV AVørle. Kbhvns Automobil Central ved Andr. Jacobsen

Kbhvns Bestillingskontor for Tændstikker samt økonomiske Husholdningsartikler, CAI Hansen. Indeh. Caroline M H H erd ing. Kbhvns. Bilkompagni, Akts., Automobildroske- korsc-1 og Hdl. m. Automobiler. Bestyrelse: Dir. CF Christiansen (Formand) og Dir. SVK Niel­ sen (Forretningsf.),der i Foren, tegner Frm., samt Insp, LP Christiansen, Kjøge. Aktk. 75.000 Ivr. IKbhvns billige Dukke- & Galanteriforretning ved Jensinc Hansen. Indeh. Fru JC Hansen. Adresse : st. Kongensg. 62 (K) I Palæ 1562. Kbhvns billige Kaffekæider, Akts., lldl. Besty­ relse .- Dctailhdl. JC Jensen (Formand), der tegner Frm., og Forretningsf. ,TJL Bcrcndsen. Aktic. 5000 Kr. Kbhvns billigste Køhmandshus ved CJ Bjørne- hind. Indeh. CTT B.iørnelund. Klihvns Blikvarefabrik, Akis. i Likvidation. Li- k i < 1at ioi).skmnitC : Gross. IT 'regner (Formand), lløjesU'i'rt.ssagr. I lf Hansen iXæsl-formd.), Gross. BAR. Hansen, Gross. A.T-J Svendsen øg

Kbhvns Desinfektionskompagni, Akts. Bestyrelse : CJ Wamberg og JG Tagen, der hver for sig (egner Frm . A k tk . 2 000 Kr. KØBENHAVNS DISKONTOBANK OG REVI­ SIONSBANK, Akts. Bankraad: Overretssag­ førerne BEB Jacobsen, VINI Amdrup, CAJ Be­ cker og AKK Kristiansen, Direktørerne OAE Hytten, E Drost, C Gamst, .TIL Jørgensen, L Larsen og LKI? Schou, Grossererne V Bockc- lund og GE Nielsen, Kmjkr. ,JWA Bache, )?a- l’irhdl. VET Clausen, Hypotekforcningsdir. S Jensen, Vekselerer AF Larnm, fh. Birkedom- nier (J Valenr, Godsejer II Fabricius, Lyngby- gaard, Ing. E de Ncergaard og Skibsmier OK W Ras*. Direktion : J Hassing Jørgensen, JM Klerk, JCFA Sundbcrg, C Fabricius, All Wel- lendorff og F Paulscn. Kontorchefer: H Arn- horg, JA Borde, J Brock, RM Døckcr, AAV Galle, 1AV Hamborg, AV Harvig, C Hollesoii, H Haiigen-Joliansen, AYR Johansen, CF Jo­ hansen, IL Lersey, A Liebe, NM Moe, NL Niel­ sen, G Psiland'.T og RF Wiingaanl. Fuld­ mægtige: KB Glansen, OCO Falmier, AL Gøldmann, SA Halek, O Iledegaard, M Jørgensen, .10Knudsen, PM Lægaard, OAV Pe­ dersen, A Rc.luvensen, PW Trier, C Walther, II Wellendorf og EEA West. Frm. tegne« af lo Direktører i Foren, eller af eh Direktør i Foren, mod en Kontorchef eller med cn Fuldm. Prok.: To Kontorchefer i Foren, eller cn Kontorchef i Foren, med en Fuldm. Aktk. 48 Mili. Kr. Adresse : Freilerikslie.rgg. 11 (B) I,1 Cent. 6900. Klihvns Divan A Møbellager \e

Made with FlippingBook Ebook Creator