Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Assens

VI - 1196

Provins-Register — Forretninger

Ba llerup . (Balle, Mandsnavn; Torp).

Steffensen Steffen § 252 ............................... Storm Hans § 6 8 ........................................... Storm-Andersen A § 310.............................. Stroyberg Johs. V § 3 5 ................................. Sørensen K | 51 ........................................... Sørensen M P .................................................. Thomsen’s Vilh. Eftf. § 9 8 ......................... Vestfyens Kulimport § 250 ......................... Vett & Wessel’s Uds., E Ring Petersen § 79 Wiiimann Th...................................................... Forretningsnavn og Adresse

Snedkere Manufakturhdl. Sadelmagere Apoteker Trikotagehdl. Herreekviperingslidi. Cykleudsalg Kul, Koks, Briketter, Torv Se Fagregistret under

Baltica, Assurance Oontp., Akts. Itepr.: Sagfører S Nielsen § 149. Dommer, se Artiklen Underretter i Afd. II, Real-Register f. Kbhvn. Gasværket (kommunalt), anl. 1909.

Indbyggerantal 1921:1473 (1906 1044). Politimester, se Artiklen Politi i Afd. II, Real-Reg. f. Kbhvn. Sogn eraadsformaml: Gaardejcr N P Møller, Skovlunde. Vandværket (Privat-Eje), anl.1905.

Manufakturhdl. Børstenbindore

Indregistrerede Firmaer. . Andersen F W & Sons Efif. ved Andreas C Knudsen. Indeh.: A C Knudsen. Arbojdornes Fællesbageri i Assens, Akts. Bestyrelsens Formand, Savværksejer P O Johansen tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Assons Bank, Akts. Bestyrelsen: Dir. A M Mikkolson, Dommorfuldm. A C F Moncko, Materialist A O E A l’oulson, Kobmd. J M Holbok og Tomrenn. A Nielsen. Diroktor: A C M Boiorholm. Kassorer: L P Jorgonscn. Frm. tognos af Direktøren i Foron. med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foron. Aktk. 500,000 Kr. Assens Elektricitetsværk, Akts. Bostyrelse: Ing. Il C Peterson, Kbhvn. (For­ mand) og Bankdir. A C M BoierhOlm (Næstformd.), dor hvor for sig tegner Pnn., Urmager J T Jonsen og Dir. S G 1) L Depken, Stockholm. Aktk. 300,000 Kr. Assens Maskinfabrik ved O Brincker. Indeh. O E Brincker. Assons Materialhandel, Anthon Poulsen. Indeh. A Poulsen. Assons og Omegns Spare- og Laanokasso. Bestyrelsen bostaar af ot Tilsynsraad paa 13 Modi. samt on Direktion: Kebmændeno L Fentz og C Henning, Brand­ dir. J G Petcrson, Apoteker J Stroyberg og Kontior K Schmidt, der to i Foron. tegnerFrm. Prok.: Bogholder A P E Fog og Kassoror A J P A Radilow, hvor i Foron. med on Direktor. Assens Tobaksfabrik ved Aloxander Gundorson. Indeh. A Gundorsen. Bryggeriet „Vestfyen", Akts. Bestyrelse: Godsejer II Briinnings-Hansen, Kobmd. K M I’lum, Sparokassodir. K L Schmidt, I*ropr. It Hasmusson, Snavo, og Gods- forv. A Hviid Nielsen. Diroktor: O Fabricius. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsesmcdl. Aktk. 160,000 Kr. FluoLAigorfabrikken Vostfyon, H Erikson & Co. Indeh. K Erikson og K O Jør­ gensen. Gormsoh’s P Eftf. ved O L Hansen. Indeh. O L Hansen. Helfnor C & 1‘ M Christopherson. Indoh. P M Christophorsen. Krull & Jepsen. Indeh.: O N J Jepsen, l’rok.: O Ægidius. Lausen’s Hans Eftf.'s Kolonialforretning. Indeh. J Hansen. Lillobolts-Overfarten, Akts. Bestyrolso: Domraor J Feddersen, Rentier II M Boi- erholm og Kobmd. T S Brettevillo Plum (Forretningsudvalg), der to i Foron. tognor Frm., Kobmd. A C Knudsen, Borgm. .1 V Stroyberg, Rod. M P Soronson og Godsojor H Briinnings-IIanson, Avornæs. Aktk. 50,99U Kr. Mossons Eno Udsalg ved Siogfrod Levin. Indoh. S Levin. Nielsen Emil & Son, Assens. Indeh.: C C J Nielsen og E Niolson. Plum Brodr. Indoh. Thorvald S B Plum og K M Plum. Plum N M & F., et Kommanditselsk. Indeh. Thorvald S B Plum og K M Plum, Spare- & Laanekasson for Haandværkore og Arbejdsklassen i Assens. Bestyrolso: Dlhdl. CChrislianson, Sadolmg. J T Sørensen, Sadolmg., NA Lind,LærerABAlbrecht- sen og Bager A O Moller. Bogholder: Godsforv. A Ilviid Nielsen. Kassoror: A Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi. i Foren. Prok.: Bogholderen olier Kassereren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Vostfyens Kulimport ved N M & F Plum og Chr. Jørgensen. Indoh. K M Plum, T S 11 Plum og C Jorgensen. Au gu s tenbo rg . (Hertug Ernst Giinther oprettede Hovedgaarden Augustenborg og kaldte Slottet ofter sin Hustru Augusta af Glyksborg, død 1701). Borgmester: Klejnsmodem. Peter Zimmcrmann. Dominer (Als Nørre- og Sonder Herred), se u. Sønderborg. Elektricitetsværket (privat), anl. 1906. Indbyggerantal 1921: 762 (1910 1015; 1867: 1116). Politimester, se u. Sønderborg.

Forretningsnavn og Adresse Andersen A I I ................................................. Andersen’s Emil Enke Kobmd. § 72 Augustinus N P § 55..................................... Ballerup Bageri & Konditori § 161 . . . . Ballerup Kro § 9 ............................................ Buus C M .......................................................... Christensen C V § 191.................................. Christensen P..................................................... Dahl Carl, Akts. Maglegaard § 6............... Dansk Børnemelsfabrik ved MC Moller§157 Dyregaard R P f 2 2 ..................................... Hansen’s Brodr. elektr. Filial § 78 . . . . Hansen Emil § 1 1 ........................................... Hansen Laura § 1 0 6 ..................................... Hansen Laurits § 120..................................... Hansen Thorvald § 1 0 .................................. Hansen Thorvald § 116.................................. Jacobsen A § 1 4 0 ........................................... Jensen A § 59.................................................. Jensen Albert § 174 ..................................... Jensen Johan .................................................... Jensen P Kobmd. § 76 Johannessen Th. § 189................................... Jorgensen Cli. § 8 3 ........................................ Jørgensen J C William kemisk-tekn. Fabrik § 4 7 ................................................................. Jørgensen S C § 179 ..................................... Kblivnske Forstæders Bank, Akts. § 57. . Manufakturhuset ved F C Petersen § 112 Mathiesen Chr. § 9 7 ............................ . . . Mouritzen L C § 166..................................... Nielsen Chr. § 200 ........................................ Nielsen J § 2 6 ................................................. Nielsen Johan § 109........................................ Pedersen S § 23 ........................................... Petersen Aage § 33........................................ Petersen Fritz § 163...................................... Petersen Laur. Sadelmagerm. § 69............ Petersen L P .................................................... Petersen P 0 § 37........................................... Petersminde Lervarefabrik, P J Christen­ sen § 77 ........................................................... Pødenphant Sigurd § 100 ............................ Reeh C § 4 & 104...........................................

Se Fagregistret under Bagere Tømrermestre Bagere Bade- og Sommerhotellor Urmagere Børnemcl Gartnere Elektr. Lysinstall.(K blivn.) Iferreekvipcringshdl. Manufakturhdl. Bagere Manufakturhdl. Snedkere Malermestre Murermestre Tapetfabrikker Gartnere Malermestre Vognfabr. og -forlidl. Apoteker Sæbefabrikker Blikkenslagere Banker (Glostrup) Manufakturhdl. Vognfabr. og -forlidl. Murermestre Skræddere Cykleudsalg Tømrermestre Smede Smede Murermestre Lædervarer on gr., Ryg­ sække Murermestre Smede Lervarefabrikker Murermestre 'Korn, Trælast-og Tømmcr- hdl., Bygningsart., lsen- [ kræmmere Boghandlere Murermestre

Schmidt D Petersen, Skovlunde................... Gartnere

Indregistrerede Firmaer'. Dansk Børnemelsfabrik ved M C Moller. Indoli. M C Mollor. Prok.: S A Moller. Jørgensen J C William Kemisk-Teknisk Fabrik. Imleli. J C W Jørgensen. Prok. 11 H K W Jorgensen. (Nordre Birk). Kiosken vod Soren Nielson. Indoh. S Niolson. Reeh C. Indeh. J P C Reeh. Prok.: II C T Reoh. Vis ved J C William Jorgenson. Indoh. J C W Jorgensen, Kbhvn. Prok,; II II K W Jorgensen.

Forretningsnavn og Adresse Andersen Lorenz § 22................................... Blæsborg Moile, P Davidsen § 1 5 ............. Bonde Jens, Asserballe § 1 2 ...................... Brandt C a rl..................................................... Bundesen Peter Kobmd. § 61 Clausen Hans..................................................... Davidsen Mads Købind. Asserballe § 89 Elley Chr. § 6 5 ............................................... Fischer J ......................................- .................. Frank Chr. § 30.............................................. Frost Jørg........................................................... Griinfeld Mathias............................................ Gunnersen I Kobmd. Asscrballe § 90 Hansen H an s................................................... Hansen J C ........................................................ Hansen N § 2 9 ............................................... Hilscher A dolf............ .................................... Holm Andreas.................................................. Jacobsen Chr...................................................... Jacobsen Joh. § 66......................................... Kredssparekassen i Sønderborg § 70 . . • Overgaard Theodora § 2 1 ............ ............... Petersen Chr. § 3 7 ........................................ Petersen Peter................................................. Sandholt Jørgen.............................................. Schmidt Laust § 1 7 ..................................... Schmidt P & Co. § 68................................... Storke H G § l ................... Svendsen Karl ........................... Sonderborg Bank, Akts. § 72 . ’. ................ Thomas Andreas.........................

Se Fagregistret under Bagere Moller Møller

Sadelmagere Murermestre Flytteekspeditioner Giarmestre Blikkenslagere Skomagere Blikkenslagere

B irk e rød . (Oprind. Birkeryth; den af en Mand Birke ryddede Jord.)

Dominer, se u. Hørsholm. Dirkerød og Omegns Dank, Akts., st. 1907 §71. Kontortid 9-10 & 4‘/2 -61/J, Lord. 9-12. Aktiekapital: 250,000 Kr. Reservefond: 67,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Slagterm. G Rasmussen. Adm. Direktør: Lærer A Andersen. Filialer: Horsholm(llorsholm Bank) §107, Lillerod (Lillerød Bank) § 58. Frederiksborg Amts Spare- og

Laanekassc, Filial af, Kontor­ tid: Tirsd. 2'/»-4. Gasværket (kommunalt), anl. 1913. Indbyggerantal 1921: 2,125(1906: 1481). Politimester, se u. Helsingør. Sogneraadsl’ormand: Husejer P Hansen, Hosterkjob. Statsskolen. Rektor: Hans Chr. Engelsen. Vandværket (Interessentskab),anl. 1906.

Snedkere Urmagere Fro, Kul Elektr. Lysinstall. Snedkere Murermestre Fro Sparekasser Apoteker Bagere Urmagere Smede Manufakturhdl. (Kalk, brændt, Trælast-og ( Tommerhdl. Bygningsart., Korn Snedkere Banker Malermestre

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A § 138. . ..................................... Skomagere Andersen Carl Kobmd. Kajerød § 105 Andersen L, Bidstrup § 87............................ Smede Andersen V Marott § 176............................. Murermestre Bahrenscheer H W § 151............................. Cykleudsalg Binas Hans § 9 ............ ................................. Manufakturhdl.

Made with FlippingBook Ebook Creator