Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

VI — 1238

Provins-Register — Forretninger

Helsinge

E Andersen, begge af Gjentofte, der i Poren, tegner Frm. Direkter: T N Han­ sen. Prok.: A P Nielsen og T N Hansen i Poren. Aktk. 75,000 Kr. Kagerup-Helsinge Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Birkedommer II E Jacobæus (Formand), der togner Frm., Dir. PC Christensen. Gaardojer L Nielsen, Lauge, og Konsulent W M Saxtorph, Hillerød. Aktk. 206,300 Kr. Kagerup Trævarefabrik, Akts. Kagerup, Bestyrelse: L Mikkelsen, Hillerød (Di­ rektør), Forrotningsf. N T E Mikkelsen og Fasanmester E S Clausen, Drossel­ bo. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok.: N T E Mikkelsen. Aktk. 200,000 Kr. Nordsjællands Bank, Akts. Bestyrelson bestaar af et Bankraad paa 27 Modi. med Gaardejor L Nielsen, Lango, som Formand samt on Direktion: L Nielsen, Dir. PC Ckristenson, Kbhvn., Tømrerm. L P J Jacobsen, Sagf. C L .1 Kapel og Par­ tikulier J Christensen, samt Købmændene E T Jacobsen og O E Wulft'sen, begge faf Gilleleje. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Diroktor eller af to Direktører i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Olsen A P & Co. Indeh. A P Olsen og J J Nielsen. Spare- og Laanekassen for Kronborg vestroBirk. Bestyrelse: Sagf. H M Nielsen, Manufakturhandlerne A L Andersen og A C H Dohn, samt Parcellist RNiel­ sen, alle af Helsinge, Gaardejerne .1 P Pedersen, Høbjerg, L O Nielsen, Nollerød, HPAndersen, Hollese, P Jørgensen, Ramløse, og L Larsen, Strand- esbønderup, samt Gaardbøstyrer LJonson. Ilolt, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Frk. J Larsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. H e ls in g e r . (Helsing, af Hals, her vistnok Øresunds Smalning, jfr. Helsingborg; Ør : hej, gruset Bred.)

Se Fagregistret under Snedkere Snedkere Modeforretninger Urmagere Sparekasser (Kbhvn.) Murermestre ' Gødning, Markfrø, Korn, |Landbrugsmask., Kul, Foderst.

Forretningsnavn og Adresse Andersen A G £ 155...................................... Andersen Chr. Købmd. Nejlinge £ 87 Andersen Harald £ 205.................................. Arnesen Chr....................................................... Ballin G £ 1C5................................................. Bondest. Sparekasse£ 76(Onsd.&Frcd.9-ll) Christensen H £ 18......................................... Christensen P C, Akts. £ 7 ..........................

Cromo & Goldschmidt’s Fabr.’s Udsalg £ 5 2 ................................................................. Manufakturhdl. Dahl N P £ 201.............................................. Vognfabr. og -forhdl. Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse Sparekasser Hansen Carl Strungesen............................... Gartnere Hansen Hans Material- & Farvehdl. £ 43 rr t ™ -o- i. j m . o (Markfrø, Isenkr., Køkken* Hansen Jens Chr. Købmd. £ 1 3 ................ { udstyr.; Foderstoffer Helgesen Carl £ 7 7 ......................................... Bagere Helsinge Bodkerforr., A Heintz £ 194. . . Bødkere Helsinge Central Kro £ 109 Helsinge Fiskehalle £ 169............................ Fiskehandlere Helsinge Herreekvipering, M Skibsted £96 Herreokviperingshdl. Helsinge Isenkram- & Køkkenudstyrsforr. ved Carl Bie £ 1 0 2 ..................................... Isenkr., Køkkenudstyr HelsingeKaffebrænderi(Bernhard01sen)£26 Kalfeimp. og Kaffebr. Helsinge Kro & Hotel £ 6 .......................... Hoteller Helsinge Maskinforretning ved Axel Kofoed £ 8 1 ................................................................. Maskinforlidl. Helsinge Mølle, R Israelsen £ 8 5 ............Møller Helsinge Savværk & Maskinsnedkeri (Savværker, Spundsefabr., £ 132..............................................................• } Maskinsnedkerier Helsinge Teglværk, Akts. £ 14....................Teglværker Helsinge Trælasthandel, Akts. £ 153 . . . Trælast- og Tømmerhdl., Henriksen J L, Nejlinge £ 3 9 ..................... Malermestre Jacobsen L P £ 1 7 ........................................ Tømrermestre Jensen C Th. J & Søn£ 83.......................... Malermestre Jensen N £ 7 1 .............................................. Cykleudsalg Jørgensen’s Hotel Tidsvildeleje £ Tisvilde 6 Bade- og Sommcrlioteller Kapel Carl Sagfører, Bankdirektør £ 100 Sagførere, Incasso Larsen Carl £ 1 6 2 ....................................... Børstonbindere Larsen Chr. £ 9 1 .......................................... Skræddere Larsen Ferdinand £ 51................................. Manufakturhdl. Larsen IC Killebæk £ 76............................. Modeforretninger Larsen N £ 7 5 ................................................ Uldspinderier Larsen Peter £ 7 6 ......................................... Bogbindere Madsen Alfr. Papirhdl. £ 108....................... Giarmestre Madsen Wilhelm £ 1 3 5 ................................ Snedkere Mikkelsen M £ 137......................................... Smede Møller Chr. £ 3 8 .......................................... Maskinfabrikker

Indbyggerantal 1921: 15,457; (1801: 5,282; 1901: 13,902). Jernbaneselskab, Helsingør— Hornbæk—Gilleleje. Formand : Borgmester B Christensen. Driftsbestyrer: Vald. Scliwensen. Kommandant i Helsingør og over Kronborg Fæstning: Oberst JC J Uvist, R. DM. Kommnnebogholder : E V lledin. Kommunekasserer: II CSJohansen, DM. Konsuler: Konsul Ch. von Mehren (Belgion); Vicekonsul II H Bolt (Brasilien); Kons. Martin Larsen (Dominikanske Republik); Vice­ konsul N F Bodelsen (Finland); Konsularagent S llaslund (Frank­ rig); Konsularagcnt Louis Svend­ sen (Italien); Vicekonsulerne Chr. Andersen (Nederlandene), II Mourier (Norge), Peter Svend­ sen (Portugal), Sophus Rasmus­ sen (Rusland), J Martin Larsen (Spanien), Alb. Wright (Storbrit- tanuien og Irland) og Ove Kaas (Sverrig); Konsul Jolis. Rink (Tyskland). Kronborg Slot er opfort af Fre­ derik II i 1574—85 paa qamrne Sted, hvor der laa et gammelt Slot, Krogen kaldet; det nuv. Navn fik det i 1577. Som Byg­ mestre virkede Hans Paaske og Antonius v. Obergen. Købstadrettigheder. Helsingør omtales forste Gang som Køb­ stad 1389. Mnseum, Historisk, Karmeliter- huset, indviet 12. Maj 1912. Politimester i Helsingør Kobstad: Kronborg østre Birk og Helle­ bæk Birk samt Hørsholm Birk, K Petri. Kontorafdelinger: Fredensborg og Horsholm. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 34,0Miil. Kr.; Formue: 44,3 Miil. Kr.; Indkomst: 23,4 Mili. Kr. Skatteprocent 1921-22: 8,8 (Lig­ ningsprocent: 10,o). Sparekassen for Helsingør og Omegn, stiftet 1829. Stadsingeniør: Cand. polyt. A T Jørgensen. Stadssekretær: Cand. jur. U Han­ sen. Vandværket(kommunalt),anl. 1895. Vejer, Maaler og Vrager: H H jÉ Heilmann. Øresundshospitalet, Overlæge: J E Lokse.

Baltica, Assurance Coinp,, Akts. Rcpr.: Dommerfuldm. V Mor­ tensen, Bjergeg. 11 £ 923. Borgmestre:-] ørg(*nLyngbye,R.DM. £ 459 (kongevalgt); I* Christen­ sen (folkevalgt). Bygningsinspektor: Kapt.AESchra- der, R. Dommer i Helsingør Købstad med Kronborg Østre Birk og Helle­ bæk Birk: Harald IValil, R. Bitingsted: Fredensborg. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1911. Fodfolket: 2. Regiment, Kont. Kronborg Kas. Chef: Obørst J CJ Uvist, R. DM. Depotkommandør: Kapt. R V Christensen, R.Batail- lonschefer: Oberstlojtn. Kmjkr. C M Appeldorn, lt.(3.Batl.); Oberst- løjtn. C F Fock, R. DM. (18); og Oberstlojtn. I Carstensen, lt. DM. (22, garnisonerer i Kbhvn.). Fodfolkets Kornetskole paaKron­ borg, Forstander Kapt. Kmjkr. O Berg. Fodfolkets Underoffi­ cersskole paa Kronborg, Chef: Kapt. A V Lorenzen. Gasværket, anl. 1854 afDet danske Gaskompagni, kommunalt fra 1921. Handelsstandsforeningen (Kræm- merlauget), oprettet ll.Nov. 1744. Formand: Vicekonsul N F Bodel­ sen. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg, stiftet 1915. Direktør: E F S Lund, R. Havnen er anlagt 1766 og fra 1824 en Statshavn. Dens Dybde er indtil 8 m; Bolværkslængden ca. 1760 m. Havnekontor: Havneg. 11 £415. Havneingeniør: CBech,R. £457. Helsingørs Jernskibs- og Ma­ skinbyggeri, Akts., stiftet 18. Juli 1881 £ 40 & 91, Telegrain- adr. „Skibsværftet11. Formaal: Nybygning ogReparation afJern- og Staalskibe, Maskiner, Kedler og alle dermed beslægtede In­ dustrigrene. Aktiekapital: 4,200,000 Kr. Arbejderantal: ca. 1200. Bestyrelsesraadets Formand: Kmh. J C Tuxen, K. DM. Adm. Direktei1: Chr. Andersen. Skibskonstruktor.EVMJørgensen. Maskinchef: R Knudsen. Kontorchef: Sophus Sørensen. Helsingør og Omegns Bank, stif­ tet 1907. Forretningsnavn og Adresse Amatørfotograf-Magasinet £ 767 . . Andersen A Købmd. £ 525 Andersen C £ 223 ............................ Andersen II £ 5 2 1 ............................ Andersen Joh. £ 819.......................... Andersen Jørgine Papirhdl. £ 1059 Andersen L H £ 302 ...................... Andersen M ................................... Andersen P Th. £ 578

Skomagere Cykleudsalg Manufakturhdl. Smede Sagførere, Incasso Banker, Incasso Aviser ( Maskinforlidl., Landbrugs­ maskiner Vaskepulver Korn Malermestre Modeforretninger Snedkere Møller Sadelmagere Skræddere Blikkenslagere Garverier Sparekasser Bogbindere Sæbeudsalg Urmagere Gartnere, Blomsterhdl. Skomagere Sadelmagere Bade- og Sommerhoteller Fisk en gros Bade- og Sommerhoteller Sadelmagere Manufakturhdl. Apoteker Bagere Bagere

Nicolaisen P .................................................... Nielsen Alfred G.............................................. Nielsen J, Andreas Dohn's Eftf. £ 22. . . Nielsen Jens..................................................... Nielsen Marius & K Zalile £ 1 2 ............... Nordsjællands Bank, Akts. £ 3 6 ............... Nordsjællands Venstreblad £113............ Olsen A P £ 143............................................ Olsen A P & Co. £ 22 & 143..................... Olsen Bernhard Købmd. £ 26...................... Olsen Olaf £ 114.............................................. Olsen Signe £ 114........................................... Petersen Hans £ 7 9 ....................................... Pibe Mølle, H Helgesen £ 4 5 ..................... Radmer H D £ 1 0 4 ........................................ Rasmussen Ole £ 139..................................... Rasmussen S £ 168........................................ Rohd A .............................................................. Rosendahl C £ 15........................................... Schmidt I G £ 49........................................... Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk £ 12........................................................... Svegård’s Boghandel £ 1............................... Sæbehuset, S Engesgaard............................... Sørensen Barfred Købmd. £ 80 Sørensen Carl Guldsmed £ 115.................. Sørensen H P £ 88 & 126............................. Sørensen Jørgen Købmd. Ramløse Sørensen N £ 73.............................................. Terkelsen P ........................................................ Tisvilde Badehotel £ Tisvilde 2 ................ Tisvildeleje Fiskesaigsforening £Tisvilde23 Tisvilde Kro £ Tisvilde 5 ...................... ... . Troelsen N £ 1 1 1 ........................................... Vett & Wessels Udsalg, A L Andersen £ 5 Winther V II H £ 3 2 ..................................

Se Fagregistret under Fotografiske Artikler Murermestre Skomagere Cykleudsalg Bogtrykkerier Gartnere Giarmestre

Indregistrerede Firmaer. Christensen P C, Helsinge, Akts. Bestyrelse: A P Nielsen (Direktør), Dir. I* C Christensen, Frdbg., og Førstelærer A P Pedersen, Eilstrup. I'Tm. tegnes af Direktøren eller af P C Christensen. Aktk. 75,000 Kr. Helsinge Herreekvipering, M Skibsted. Indeh. M J Skibsted. Helsinge Kaffebrænderi (Bernhard Olsen). Indeb. B Olsen. Helsinge Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. R Møller og Kontorchef

Made with FlippingBook Ebook Creator