Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

V — 1098

Mey—Mot

Firma-Register ior Kjøbcnhavn

Mogensen Herm. & Co., forhen WE Geddes Bomuldsvæveri. Indeh. JP Jensen og HE Mo­ gensen. Mogensen I & V, ndl. Indeh. Ida CE Mogensen og Valborg KVJ Mogensen. Mogensen Mogens C, Ildl. Indeh. MC Mogen­ sen. Prok. ; E Mogensen. Mohn’s Bogtrykkeri. Indeh. JIM Olsen. Mohr & Co.. Bogtrykkeri. Indeh. CF Ingvorsen. Mohr S, Fabr. Indeh. SM Mohr. Mohr & Weicn, Ildl. Indeh. HC Mohr. Prok.: AT Johnsen og Mario Meyer i Foren. Molerindustri, Akts. Bestyrclsesraad: Dir. IIV Bosenij), Maskiniusp. CG Ilving, Ing. KOR Sodring, Lieut.-Commnnder TIII Paynter, Lon­ don, og Ing. BPF Denne. London, der fire i Foren, tegner Frm. Aktk. '/■> Miil. Kr. la Molina Rossa, Akts., Hdl. Bestyrelse: AA Wissing (Direktør), Snedkerm. JT Kunst o* Snedkerm. HE Kunst, der hver for sig teg­ ner Frm. Aktk. 5000 Kr. Mollerup R, Hdl. Indeh. RP Mollerup. Mona ved S Mikkelsen. Haandv. Indeh. Sørine Mikkelsen. Monarch, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse -• Dir. HEJ Bårnholt (Forretningsf.), Dir. AP Nilsson, Halmstad, og Sognef. N Christiansen. Frm. tegnes af Direktøren. Aktk. 50,000 Kr. Monberg’s Bureau, Clichéanstalt. Indeh. J Mon- berg. Honberg & Thorson, Hdl. Indeh. ASS Monberg og E Thorsen. Monica & Andersen, Ilaandv. Indeh. JC Ander­ sen. Monica IS, Vekselererforr. Indeh. IS Monie* og KA Monies. Prok.: LD Marck-Jensen og KW Mørch. Moresco J, Akts., Damokonfektionsforr. Bestyrel­ se : fh. Dir. C.TV Moresco, fh. Dir. JA Birch ag Højcstcrctssagf. 1TFW Dietrichson. Direktion: MG Grønbcch, AC Nielsen og NC Schnitger. Frm. tegnes af førstn. alene eller af to andre Bestviv-1sesmodi. i Foren. Prok. : Direktoreme hver for sig. Aktk. 2,500,000 Kr. Mortensen Aage, Haandv. Indeh. AB Morten­ sen. Prok.: JCN Jensen. Mortensen CA, Haandv. Indoh. Anna Mortensen. Mortensen Carl, Haandv. Indoh. MP Kaarslev. (Frdbg.). Mortensen’s H Eftf., E Møller, Ilaandv. Indeh. TE Møller. Mortensen’s H Enke, Haandv. Indeh. Dorthea Hammer. Mortensen JA & J Eriksen, Haandv. Indeh. JA Mortensen og JED Eriksen, der i Foren, teg­ ner Frm. Mortensen I’ A Søn, Fabr. Inddi. P Mortensen, der tegner Frm., og ]JG Mortensen Yedelshage. Mortensen VE

Mineralvandsfabrikken Frederiksberg ved JP Gunderson. Indeh. JP Gundersen. (Frdbg.). Mineralvandsfabrikken St. Paul vod II Svendsen. Iiuldi. HS Svendsen. Mineralvandsfabrikken Sorgenfrikilden ved Søren Petersen. Indeh. S Petersen. (Nordre Birk-). Minerva, Norsk Forsikringsaktieselskap, Uden­ landsk Akts., Norge, Generalagentur for Mi­ nerva, Norsk Forsilu ingsaktiesdskap af Sande- fjord. Generalagenturet bestyres og tegnes af Frm. Ditz Schwcitzcr [se dette]. Mini Jacob & Sønner, Fabr. Indeh. Josephine Mini. Prok.: GA Mini og JR Mini. Missionshotellet Frydenlund, Akts. Bestyrelse: K M Larsen og AAKP Abildgaard, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Missionshotellet i Biidstuestræde, Akts. Bosty­ relse: Hotelejer LN Lystrup Nielsen (For­ mand og Direktør), JPM Bækkelund (Forret­ ningsf.) og Overretssagf. VA Piirscheh Frm. tegnes af Formanden eller af en Forretningsf. Aktk. 20.000 Kr. Missions-Kurstedet Nyborg Strand, Akts. Besty­ relse: Præst CA Skovgaard-Petersen (Formand), Dir. WS Jensen (Na:stformd.), Overretssagf. H VK Lauritzen, Forlagsboghdl. IIOC L'ohse, Sog­ nepræst APII Tciler, Fabr. CW Schulslad, Slet­ ten, og Gross. A Schjøth, Vejlo. Direktør: S Sørensen, Nyborg. Frm. tegnes af Formanden eller Næslformd. i Foren, med to Bestyrelses­ mod!. eller af den saml. Bcslyrelse. Aktk. 127.500 Kr. Missionstr.vkkeriet (vod J Fischmann). Indeh. J F Fischmann. Adresse : Bernstorffsg. 21 (B) DCent. 11007 Modebazaren None, Akts. Bestyrelse: Modehdl. A Bonnesen (Formand og Direktør), der teg­ ner Frm., samt Gross. IIC Esmarch. Aktk. 5000 Kr. Modeforretning Iris. Betty Petersen. Indeh. Betty lVlersen. Modeforretningen Mignon, ved Anton Bonnesen Indeh. A Bonnesen. (Frdbg.). Model-Bohave, Akts. Bestyrer: Kunstmaler J Møller Jensen, der tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Moddfabrikken Danmark ved Ernst 11C Schiller. Tnddi. EJTO Schiller. Modelfabrikken Vulkan ved Thorvald Birkmand. Indeh. YT Birkmand. Modemagasin Moderne, II Christensen Færch Indeh. IIPLC Færch. Modemagasinet Elmegaarden, NC Nielsen. Indeh NC Nielsen. Modemagasinet Miinosa, Holgo Thorncdal. Indeh. NIIJ Thornedal. Modemagasinet Norma, FJ Hagen. Indeh. FJ Hagen. Moderne Buliksdokoration ved A Thomsen & Axel Hansen. . Indeh. A Thomsen og AVJI Hansen. Moderne Fællesrejser, Akts. Bestyrelse: Boghol­ der IIW Kampmann, Farum, og Rejsechef F Christensen, der i Foren, tegner Frm. Direk­ tør : Forfatter NVB Hoffmeyer, der har Prok. Aktk. 14,000 Kr. Moderne Møbeludstyr ved PW Frederiksen A V Andrcassen. Indeh. PWA Frederiksen og HVB Andreassen. Modesalonen Est.vad, ved Christian Jensen. Inde haver C Jensen. [Navneforandr. til Estvad] ''G.hvn. .f- Frdbg.). Modeweg JC & Søn, Akts., Tekstilfabr. og Ildl Bestyrclsesraad: Bankdir. QFJO Ringborg (Formand), Overrotssagf. N Olesen, Gross. H V Jacobæus, Kapt. ITN'K Rørdam og Gross. CC Jensen. Direktion: Gross. CC Jensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foren. Prok.: WM Hansen, IIW Jacobæus og ENN Munck, to i Foren. Aktk. 3 Mili. Kr. Mor I Chr. & Søn, Haandv. Indeh. IC Moe og I-IE Moe. Moe Olaf E, Hdl. Indeh. OE Moe. Moesgaard N, Akts., Ildl. Bestyrelse : MN Moes- gaard (Forretningsf.), der tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. Mogensen’« AW Eftf., Forgylder. Indeh. Fru AK ILanscu og AG Ringer, der i Foren, togner Frm. Mo-genscn & Bruhn, II Christensen’s Eftf. Hdl Indeh. PV Karmark Mogensen [er senere død] og OV Bruhn. (Nordre Birk). Mogensen G & Co., Hdl. Indeh. CE Mogensen og MW Anderscn-Iløyer, der i Foren, tegner Frm. Mogensen Chr., Akts., Hdl. Bestyrelse: Overrets­ sagf. CAP Torp (Formand), SIIII Mogensen, Underfoged IIC Schiørring og Hof-Buntm. OO F Bang, der to i Foren, tegner Frm. Direktør i All Olsen, der har Prok. Aktk. 50,000 Kr. Mogensen Ejler & Co, Ildl. Indeh. E Mogensen Prok. : E Penney og MC Mogensen. Mogensen’s Elis Eftf., Haandv. Indeh. OC Herbst Mogensen F, Fabr. Indeh. FV Mogensen. Prok.: II Ilintz. Mogensen H, Hdl. Indeh. II Mogensen. Prok.: EH Mogensen.

og Overretssagf. LN Meyer samt en Direk­ tion : SH Oppcnheim og A Andersen. Frm. teg­ nes af en Direktør. Aktk. 300,000 Kr. Meyer & Riis’ Eftf., EO Ertner, Haandv. Ind'h. EO Ertner. Meyer Sally & Co., Ildl. Indeh. WTTF, Bøytler. Meyer & Schou, Hdl. Indeh. IIW Schou. Meyer & Schou’s Eftf., M Sinding, Ildl. Indeh. MA Sinding. Prok.: KN Schrader og Agnes Hybel i Foren. Meyer SN & Co., Ildl. Indeh. ECL Meyer og ,TD Meyer. Meyer V, Ildl. Indeh. V Meyer. Prok. : KAT Meyer. Meyer William, Hdl. Indeh. W Meyer. Meyer’s William L Eftf., Hdl. Indeh. NPA Hansen. Meyer & Zaun, Ildl. Indeh. SII Meyer og J Zaun. Meyland-Smith N, Ilaandv. Indeh. NFV Mcy- land-Smiili. Michael KM & E Dines, Haandv. Indeh. K M Michael og EK Dines. Michaelsen Carl J, Hdl. og Fabr. Indeh. C.T Michae-lscn. Michaelsen & Ileinomann, Akts., Ildl., Fabriks- drift og Spedition. Bestyrelse : Overretssagf. (i Oppenheim, Fuldm. GBruun de Nccrgaanl, Gross. SOIt Michaelsen, Dir. AT Faxe, Malmø, og Konsul K Bønnclychc, Malmø. Frm. tegnes af de tro førstn., (o i Foren., eller af en af dem i Foren, med en af de to sidstn. eller af Direk­ tøren alene. Prok.: A Lassen. Aktk. 380,000 Kr., hvoraf or indbetalt 200,000 Kr. Michiaelsen Karl, Vekselerer- og Bankforrofn. Indeh. ICTCIC Michaelsen. Michaelsen M.J, Ildl. Indeh. SA Michaelsen, CC Jensen og Gerda Michaelsen. Forretningens Art: Grossererforretning. Adresse: ITavneg. 51 (K) S Cent. 4178. Telegramadr. „Ohapeaux “. Michaelsen Olaf, Hdl. lndcli. OJ Michaelsen. (Frdbg.). Michaelsen Villiam H. Vekselerer- og Bankfor- reln. Indeh. VII Michaelsen. Prok.: ACL Fi­ scher. Michelin Pncumatic Generalagentur ved JP An­ dersen. Indeh. Fru F Andersen med A Simon sen som Lavværge. Prok.: T.1FA Holm. TIK! Hjorth, AG Hansen, IIC Andersen, LH Østrup og E Petersen, to i Foren. Michelsen A, Ilaandv. og Ildl. Indeh. C Michel- sen og PU Michelsen. MICHELSEN JULIUS & CO., Akts. Bestyrel­ se: Dir. Sven Westerlund, Helsingfors, Gross. IIV Schou og ,T Michelsen (Direktør), der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktøren og KK Plum. Aldk. 300,000 Kr. Forretningens Art: Fabrikation af Dame Straa- & Filthatto samt Modevarer en gros. Adresse : Vesterg. 10 Opg. A4 (B) I Cent.11227 & 14929 Lagcrhygn. Jornv. Frihavnen (0) g Cent. 13229. Telegramadr. „Modcmichelsen “. Michelsen Ludvig, Hol. Indeh. L Michelsen. Micrometcr vccJ J Philipscn, Ilaandv. Indeh. JC Philipsen. Middelhoe’s Bornh. Reproduktionsanstalt. Indeh BU Middclboe. Middelstandens Sygekasse, E Borgquist. Indeh. EJL Borgquist. Miede H & Co.. Spedition. Indeh. I1IIW Miede. og CF Pedersen. Mignon, Akts., Hdl. Bestyrelse: MH Nielsen (Direktør), Smørhdl. N Nielsen og Partiku­ lier CL Nielsen, Regstrup. Frm. tegnes af Direktøren eller af hele Bestyrelsen. Aktk. 5000 IC.. Mikkelsen Tlehveg & Co., Haandv. Indeh. A Hclweg Mikkelsen. Mikkelsen Johannes, Ildl. Indeh. Emilie T Mik­ kelsen. „ , , Mikkelsen T & Co., Ildl. .Indeh. LI. Mikkelsen. Militær-Magasinet ved Carl Lønherg. Indeh. C CE Lønherg. Millech August, Hdl. Indeh, EA Millcch. Prok. : BA Millech. Minack Hugo Naclif., Fil. Kjøhenha-vn. Indeh. Frm. Hugo Minack Naclif., Stof-tin. Bestyrer : EEG Groehling, der tegner Frm. Prok. : CFE Ernst. Minde I-Ijalmcr & Co., Akts. Ildl. en gros. Be­ styrelse: Gross. AHOlsen, Fuldm. GnVL Osten- feld og Gross. IlO Minde, Bergen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Mindermann Albrecht, Ildl Indeh. KNE Min- dermann. Prok.: II Thomsen. Mincralia, Akts., Hdl. og Agentur m. Bjerg- og Metalprodukter m. m. Bestyrelse: Købnul. F Strauss (Direktør), Overretssagf. A Revontlow og Bankier VI! Goldschmidt, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktøren. Aktk. 50,000 Kr. Mineralvandsfabrikken Als, Loronzen og Pcrs- son. Indeh. HP Lorenzen og M Persson der i Foren, tegner Frm. Mineralvandsfabrikken Danmark ved Otto I in- ilorff. Indeh. O Lindorff. (Frdbg.),

Made with FlippingBook Ebook Creator