Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

V — 1076

Han—Hed

Firma-Register for Kjøbenhavn

Hasselbalch Steen, Hdl. Indeh. SA Hasselbalch. Prok.: OW Levinsen. Hattelager en gros, Albert Nielsen. Indeh. KA Nielsen. ITauborg Carl, Akts., Hdl. med Træ og Finer. Bestyrelse : Gross. CJ Ilauborg (Direktør) og Generalkonsul OV Pcschardt. Frm. tegnes at Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Haubroc L & Co., Akts., Vinhtll. Bestyrelse: Grossererne IIM Kjær (Formand), der tegner Fnn., og KK Kjær. Aktk. 10,000 Kr. Ilauchsborgs Fiskehalle ved Jacob Jørgensen. Indeh. ,1 Jørgensen. (Frdbg.). Hauen’s Reinh. van, Bageri og Biscultfabrik. Haandv. Indeh CR van lianen. Prok..- T.M van lianen. (['Tillig.). Adresse: GI. Kongev. 177 (V) g Cent. 2503. Postgiro-Konto Nr. 2108. Ifauge's Dampvaskcri. Indeh. RITangc./Frdbg.). Hauge A Jakobsen, Ildl. Indeh. HVN Hauge. Haugsted Ove, Spedition. Indeh. OJM Hang- sted og II Haugsted. Prok.: JP Reimer. Ilankeli, Akts., Chokoladohdl. Bestyrelse: Dis­ ponent JT Ilolst, ICrist-iania (Formand), Vekse­ lerer NP Larsen og Overretssagf. JT Just- Lund, der lo i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Haurowitz’s Liori V Eftf., Ilofhandskefabrikant. Indeh. PA Nielsen. Hånt Robert, Haandv. Indeh. ARW naut og RV Ilaut. Havannahusct ved ,TP Poulsen. Indeh. JP Poul­ sen. Havchuskolonierne, Akts., Virksomh. ved Indkøb, Bebyggelse og Forvaltn. af faste Ejcnd. Be­ styrelse: Arkitekt V Woldbye (Formand), Sncdkcrm. C Hansen, Murerm. AIIC Jesper- og Tømrerm. LF Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Havcmann’s Aage Eftf., Ildl. Indeh. CA Olsen og AMB Nordrup. Have- og Markfrøkontoret. Herman A Jensen, Akts. Bestyrelse: Dir. JMQ Larsen og Over­ retssagf. N Olesen, der hver for sig tegner Frm. Direktør: JPII Larsen, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. itavemøbclfabrikken Gefion, Akts. Bestyrelse: Murerm. V Hansen (Direktør), Assurandør TCII Lango og Administrator ETF leisner. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af denne i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Uavfiskcrisclskabct Fanø, Akts. i Likvidation. Likvidatorer : Overretssagf. OF Raaschou, Hil­ lerød (formand), Dir. CT Nørgaard, Hillerød, og Rentier AS Dahl. der i Foren, tegner Frm. Direktør: JH .Termer, der har Prok. Aktk. 450.000 Kr. Havfiskerisclskabet Tordenskjold, Akts. Besty­ relse : Overretssagf. AE Lemming, fh. Ad­ junkt ,T Ramtn, Risskov, og Købmd. IIP Hcndriksen, Aarhus (Direktør), der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. ‘ Havne-Entreprenøren, Akts. Bestyrelse: Exam, jur. AII Stockbæk (Direktør), der tegner Frm., Reslaiiral, FV.lt Rasmussen og Assuran­ dør NP Brændholt. Aldk. 25,000 Kr. Havnomøllcn, Akts. Bestyrelse: N Bang og EF Devin (Direktører) samt Rentier JWF Heil- buth. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 300.000 ICr. Havnens Motorfærge. Akts. Bestyrelse: Kontor­ chef PAII Colding, Vekselerer EN Svensson (Formand), Kapt l’L Ramm, Kapt. J Brocli, Overretssagf. IIG Rich Oig Dir. P Thomsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Be- st-yrolscsmcdl. Aktk. 100,000-Kr. Havnotransporlcn ved Harry Andersen. Indeh. .li Andersen. Prok. : GE Estrup. Havreholm Papirfabriks Udsalg, Indeh. IIP Ot- tesen. Prok,: Astrid P Lorentzen. Ilavsteen & Godtfrcdscn, Ildl. Indeh. JC Hav- steen og AJ Godtfredsen. Ilebe Fabrikken ved Karl Sillasen. Indeh. SKS Sillasen. (Frdbg.). Ileberg Aug. O, Ildl. Indeh. AO Ileberg. Iiecht’s Brødr. Hestehandel, Akts. Bestyrelse: Rentier OA Ilecht (Formand), der tegner Frm., Dir. DA Johansen og Fuldm. CM Niel­ sen. Aktk. 50,000 Ivr. Hcckschcr Julius, Hdl. Indeh. Bruno Ilcck- schcr. Prok: Victor Malm alene samt SC Jo­ hansen og VC Jubl i Foren. Ileckscher MG, ndl. Indeh. GS Hcckscher. Hector HK, Hdl. og Ilaandv. Indeh. IIE llect-or. Hedemark JH, Hdl. Indeh. JII Hedemark. Heden, Akts., Hdl. Bestyrelse: Gross. ClU Schopler (Forrotningsf.), der tegner Frm.. Reipr. IIF Limbæk og Malerm. SA Greiffen- borg. Aktk. 5000 Kr. Hedlund H & Co., Ivommandilsdsk., Ilaandv- Ansv. Delt, KJII Hedlund.

Hansen Lars, Hdl. Indeh. LP Hansen. Prok. < Charlotte Gjedde. Hansen Lauritz, Haandv. Indeh. PE Hansen. Hansen Lind & Larsen, Hdl. Indeh. LA Lind Hansen og' JJ) Larsen. Hansen Louis, Ildl. Indeh. L Hansen. Hansen Louis & Søn, Hdl. Indeh. IIC Hansen. Prok.: G Hansen. Hansen Ludvig NB, Haandv. Indeh. LNB Han­ sen, OB Hansen og JLB Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Hansen Magnus, Hdl. Indeh. VII Jensen. Hansen Marie, Kbhvii., Akts., Gæstgiveri. Be­ styrelse : Dir. O Rømiow og Partikulier .IBM Minis, begge al' Slagelse, samt Fru MI) lian- sen, der to i Foren, legner Frm. Aktk. 10,000 K r. Hansen Marius, Hdl. Indeh. ME Hansen. Prok.: VC Hansen. Ilanson’s M Eftf. Gsterbro’s elektr. Sliberi. In- dch. AE Warburg. Hansen & Meyer, Ildl. Indeh. VC Hansen og E Meyer. Hansen N & Co., Hdl. Indeh. E Lucas. Hansen & Nielsen, Fabr. Indeh. EN Hansen og E Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Hansen Niels A Søn, Fabr. Indeh. N Hansen og VM Hansen. Ilansen’s NP Store Nordiske Sygeassuranco. In- doh. NP Hansen. Hansen O, Hdl. Indeh. JO Hansen. Prok.: Wilhelmino Hansen. Hansen Olof, Akts., Blomsterhdl. Bestyrer: O L N Hansen, der tegner Frm. Aktk. 800 Kr. Hansen’s Oluf Hatte- * Buntmagerforretning, Akts. Bestyrelse: EM Hansen, der tegner Frm. Prok.: OC Hansen. Aktk. 5000 Kr. Hansen ON & Co., Hdl. Kommandit.selsk. Ansv. Delt. ONCE Hansen. Prok.: AV Møller alene samt Fru IJ Reiinert og .IC Thomsen i Foren. Hansen Osear, Hdl. Indeh. HOEA Hansen. Hansen Otto, Hdl. Indeh. CO Hansen. Hansen Ove, Hdl. Indeh. Oli Hansen. Hansen P Haandv. Indeh. ltJPL Hansen. Hansen PE & Co., Haandv. Indeh. PE Hansen og IIPO Rasmussen. Hansen Pli. & Co., Haandv. Indeh. LP Hansen og AAL Ja-lins. Hansen P & NA Jørgensen, Murermestre. Indeh. PK Hansen og NA Jørgensen. (Nordre Birk). Hansen P Nissen, Læder-Akts. Bestyrelse: .Bog­ holder (Mt Jensen (Formand), Cross. FN Hali­ sen (Direktør) og Prokurist V Lilliehjerg- Haiiscn. Frm. tegnes at Formanden eller af Direktøren, liver i Foren, med et Bestyrelses- medl. Prok. .- V Lilliebjerg-Hansen. Aktk. 20,000 Kr. Hansen Poul, Akts., Guldsmedeforr. Bestyrelse: Guldsmed R Wulff (Forrelningsf.), der tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Hansen KP, Hdl. Indeh. RP Hansen (Frdbg.). Hansen Rud. & Co., Haandv. Indeh. PR Han­ sen og Hit Nielsen, der i Foren, tegner Frm, Hansen S, Akts., Tapetsererforr. Medl. af Besty­ relsen S Hansen tegner Frm. Aktk. 1500 Kr. Hansen Sophus & Søn. Frm. er traadt i Likvi­ dation. Likvidator: F Junglov, der tegnerFrm. Hansen Stjerne & O Hansen. Haandv. Indeh. J Stjerno Hansen og OE Buchardt Hansen. Hansen Svend, Hdl. Indeh. SAB Hansen. Prok.: Fru All Hansen. (Frdbg.). Hansen’s Svend Sclefabrik. Indeh. SO Hansen. Hansen & Sivcyndsen, Haandv. Indeh. EGW Hanson, VE Hansen og NL Svendsen, der to •i Foren, tegner Frm. Hansen & Sørcnsen’s Træskæreri & Pakkassc- fabrik. Indeh. MC Hansen og JP Sørensen. Hansen Th., Hdl. Indeh. T Hansen. Hansen & Thomsen, Haandv. Indeh. AV Han­ sen og EJ Thomsen, der i Foren, tegner Frm. Hansen Thorsten, Fabr. Indeh. IICT Hansen. Hansen & Truelsen, Fabr. Indeh. AB Hansen og LA Truelsen. (Frdbg.). Hansen Valdemar, Hdl. Indeh. HV Hansen. Prok.: Eli Mathiesen og LAE Hansen i Foren. Hansen Valdemar jun., Akts. Hdl. Bestyrelse: V Hansen (Formand), CJM Sprogøe og CC Marcher. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Hansen W & Co., Ildl. Indeh. WFJ Hansen og EMA Hansen. Hansen Vilhelm & Co., Akts., Farvehdl. m. m. Bestyrelsen bostaar af et Bostyrelsesraad: Bankdir. JCFA Sundberg, Etater. VC Hansen og Sagf. FT Eugo-Iberg samt cn Direktion : ET Ilansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : ET Hansen alene samt HV Jen­ sen og H Clausen i Foren. Aktk. 900,000 Kr. Hansen Vilii., Fabrikken Ara. Indeh. IIV Han­ sen. Bansen Vilh. G, Vekseler- og Bankforr. Indeh. VGP Hansen (Kbhvn. og Frdbg.). Hansen Wilhelm, Hdl. Indeh. AW Hansen, As­ ger \V Hansen og SYV Hansen. Prok.: VE Hansen.

Hansen Wilhelm & Søn, Fabr. Indeh. AM Han­ sen (Frdbg.). Hansen William & Co., Hdl. Indeh. \VP Han­ sen øg COII Carlsen. Ilanson V & P Nielsen, Ildl. Indeh. HAV Han­ sen og P Nielsen. Hansen Willy & Co., Kommanditsclsk., Hdl. Ansv. Delt. WCE Hansen. ITansen-Ramberg, Akts., Hdl. m. Sand, Grus og Ballast m. m. Bestyrelse: Murerm. AJ Fug- mann, Murerm. AW Wildfc og Overretssagf. Alt Lnndbye, der to i Foren, tegner Frm. Direk­ tion : Entrpr. HC Ilansen-Ramherg og Mu­ rerm. RV Jørgensen. Aktk. 365,000 Kr. Ilanson Joh. Ludv., Akts., Mclhdl. m. m. Besty­ relse: Overretssagf. Jl* Bitsch og Cigarhdl. C Jeppesen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: JL Ilanson. Aktk. 5000 Kr. Ilanson John R, Haandv. Indeh. JR Hanson. Adresse : Ny Østerg. 2 (K) DCent.354AB.v324x. 'Haussen C Giinlher, Ildl. Indeh. COO Haussen. Ilanssen Otto, Ildl. Indeh. POH Hanssen. Adresse : V-Boulevard 49 (B> |) Cent. 9320. Haraidsminde, Akts., Hdl. Bestyrelse: Mojeri- ejer NJ Andersen Stryhn (Formand), der teg­ ner Frm., og Maskinm. JVS Jørgensen. Aktk. 5000 Kr. Ilarck Einar, Hdl. Indeh. EB IIarcl>. Prok.: S de Fino Olivarius. Ilarding Aug.. Hdl. Indeh. PAIB Ilarding. Hardt’s ratent Kulspand ved Ilardt & Remme. Indeh. AH Ilardt og O Remme. Haremst L & J Kiehn, Haandv. Indeh. I,F,j Haremst og FILT Kiehn. Harman & Andersen, Ildl. Jndch. IIPVA Ilar- man og CPC Andersen, Hillerød. Ilarms Ejnar, Hdl. Indeh. AE Harms. Harskind & Co., Kommand'itselsk., Hdl Ansv. Delt. NME Harskind. ‘Harter Chr., Hdl. Indeh. JCH Ilarter. Prok.: II L Jensen. Hartmann Brødr., Akts., Fabr. at Værktøjsmask. Bestyrelse: Grossererne A.1 Rasmussen (For­ mand), CJUE Olsen og RVC Ivaastrup, Sagf. I Holm - Jensen og LM Hartmann (Forret­ ningsf.). Frm. tegnes af Formanden eller For- rothingsf., hver i Foren, med et Bcstyrelses- medl. Aktk. 200,000 Kr. Hartmann & Co., Ifandelsaktiosclskab, Ildl. en gros. Bestyrelse: FD Hartmann (Formand og Direktør), der tegner Frm., og I,agerchef IIJO Jacobsen. Prok.: AK Hansen. Aktk. 30,000 Ivr. Hartmann Hjalmar & Co., Hdl. Indeh. Jl Hart­ mann. Prok.: A Løwe. Itiirtmaiiin, KO, Ildl. Indeh. KOYS Hartmann. Prok. : CA Adamscn. Ilartmahnit, Akts., Erhvervelse af Patenter til Fremstill. af Læder. Bestyrelse: G-ross. A Wattno (Formand), Gross. IIA Sulirkc (Næst­ formand), Underdir. PM Mik-Moyer og Over­ retssagf. O Isted-Møller. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk, 100,000 Kr. Hartvig’s Adolph Eftf., Ildl. Indeh. Aage Ør­ sted. Ilartz & Jøns, Ildl, Indeh. NFVK Ilartz. Trok.: EE Ilartz. Ilartz Marius, Akts., Ildl. samt Fabr. a f Be­ klædningsgenstande. Bestyrelse: Gross. AM Ilartz (Formand og Direktør), Bankdir. AII Wcllendorf, Gross. G Winkel og Dr.phil. NEK Ilartz, Himmelev. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: NEK Hartz og KJ Sverre (Svendsen). Aktk. 650,000 Kr. Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik, Born­ holms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabrikker, Akts. Bestyrelse: Kapt. CG Selinaek, Kominitt. N Sehack Eyber (Formand), Overretssagf. L Jlcjiie, Højestere,tssagf. HUM Bruun og Dir. IIV lioscriip. Direktion : S Goldsolimidt og KC K Sødring. Frm. tegnes af tro Bestyrelsesmod'!, i Foren, eller af et Beslyrelsesmcdl. i Foren, med Formanden. Prok. : Direktørerne hver for sig. Aktk. 1 Vi Miil. Kr. Adresse : Amalieg. 9 (K) g Cent. 254 & 12254. Ilaslund & Larsen, Hdl. Indeh. PE Larsen. Ilaslund’s Ole Hus, ved. Ilaslmwl & Heyman, Hdl. Indeh. OS Ilaslund og SV Ilcyman. Ilass F & Co., Haandv. Indeh. FL Ilass og TTP Estornel. Hass Frode, Haandv. Indeh. FC Hass. Hass Ileinr. J, Hdl. Indeh. HG Hass. Prok.; N Levis. Hasse Louis, Hdl. Indeh. JML Hasse. Hassel & Teudt-, Haandv. Indeh. JGF Hassel, CAH Ilasscl og Aage LV Hassel. Ilasselbalcli’s Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Forlagsboghdl. ,SA Hassclbalch (Direktør), Bnnkdir. PMFR Hansen, Prokurist OWr Lcvin- sen og Overretssagf. NE Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : SA Hassclbalch og OW Levinsen. Aktk. 75,000 Kr. Hasselbalch & Co., Hdl. indeh. CS Hassclbalch. HH J[assclbalc-h og E Hasselbalch, der liver for sig tegner Frm., samt Grevinde Alice Dan­ neskjold Ba-msøe. Forretningens Art-: Grossererforretning. Adresse : Kejserg. 2 (K) I! Cent. 380.

Hansen’s Wilhelm Eftf., j Hdl. Indeh. J Mathiassen brcchtsen.

Mathiassen & Co., og Martha CM Al-

Made with FlippingBook Ebook Creator