Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

V - 1127

Vil—Wer

Firma-Register for Kjøbenhavtt

Vort Landbrug i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Gaanlcjcr O Olsen, Hjariip, fil. J.’ropr. Cl’D 'Thomsen og Red. K Ravnk.jær, der i Foren, tegner Frm. Voss Karl Fr., Hdl. Indeh. KFHH Voss. Prok. i Adelheid AM Guericke. Voss Vilhelm, Ildl. Indeh. VS Voss. Prok.: TED Voss. Woulfsbach Julius & Co., et Kommanditselsk., der driver llaandv. Indeh. JJP Woulfsbach. AVrigilt C & Co., Hdl. Indeh. CO Petersen og FH AVright. Wroblewski Otto B, Ildl. Indoh. Otto Wroblew- ski |er senere dø(l] og PI) Wroblewski. Adresse : N.v"lorvl9 (B) M Cent. 2190 & By 3616 Vulcano ved Alfred Petersen, llaandv. møen. PA Petersen. Adresse : si. Kongensg. 3A17 (K) £ Ceni. 10819 .t 10839. Teleg-nirnadr. ' „Gunivulea ". Vulcan, Skotøjsfabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. .IHT Domant (adm.Dir.) og Dir. ECV Dcmant. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el­ ler af Direktøren alene. Aktk. 30,000 Kr. Wulff Adolph, Hdl. Indeh. RLE Petersen og S Petersen. Prok. : JA Krebs og Harry Riilir. WULFF ELKAN, Hdl. Indoh, LP Wulff. Prok.: NLJ Petersen og R.SNY Buy i'Foren. 'Adresse.- Børsen(K)A>C.304,t7208,Prv4t4,S1-.£24. Wulff’s Ludvig Eftf., llaandv. Inden. DTP Hindsberg. AVulff’s MP Eftf., Akts., Hdl. en gros m. Anti­ kviteter m. m. Bestyrelse.- MKJ Wulff, Over- relssagf. EC tlemsen og Gross. 'I’bomas M Jor­ dan Andersen, Krislinniu, der |.ro i Foren, teg­ ner Frm. Prok.: A Sømlergaard, EC Hansen og PA ('(: Sniidergaard. Aklk. 75,000 Kr. Wulff I’, Fabr. og Ildl. Imlcb. O Wulff og P Wiillf. l’rok.: GOK Kiislel og K Kaffenborg. Vulkan-Eksport, Akts., Fabr. af et Middel til Forhindring af Kedelstensdaimelse m. m. Bcv styrelse: Assist. LAGJ Transo (Direktør) og Gaardejer J Petersen. Frtn. tegnes af Direktø­ ren alene eller af Bestyrelsen i Foren. Aktk. 35,000 Kr. VulkaniseringsansfaUen Thor, Christensen & Co. Indeh. PLV Christensen. Vulkaniseringsanstaiten Veni, Akts. Bestyrelse: Rlrklriker CKV Pelersen (Fonn.a.ml og Direk- lor), der (egner Frm., og IJ.II Mnlbiescu. Aktk. 12,200 Kr. AViirltemhergskc Transporl-Forsikriogs-Selskab, Udenlandsk Akts., Hcilbronn, ForrcsUiingsafd. af WiirUembergische Transport-Versichorn-ngs- Gesellschaft zu Ileilhronn. F'orretningsafd. teg­ nes af Frm. Krager & Rubow [se dette]. Wiirt-z Holger, Hdl. Indeh. II Wurtz. (Frdbg.). Wustenberg August, Hdl. Indeh. AFJ Wusteii- borg. fh. Wæber’s Rcmmesmørelsefabr.ik, GI. Jern­ banevej 48, Valby, ved Carl Schibsbye. Indeh. Fru D Schibsbye. Va-ddeløbsbliido't, Akis. Bestyrelse: A Nielsen, CJ (jvislgaard og AP Frandsen. Frm. tegnes af førsLi. alene eller af dc to andre Bestyrel­ sesmod!. i Foren. Aklk. 10,000 Kr. Vægtfabrikken Rekord, Akts. Bestyrelse: Gross. F Sc.hmnlil (Direktør), Dir. HWA Andersen, ()

Wisloft Sørcti A Co.’s Fabrikker. Akts. Be­ styrelse: Overretssagf. BEB Jacobsen, Gross. WF Bahnson og Vekselerer IS Monies, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: S Wist-oft og NSH Nielsen, der hver for sig bar Prok. Aktk. 350,000 Kr. Vitamon, Akts., Fabr. af og Hdl. mod di.-ete- tiske Præparater. Bestyrelse: B De-ssau (Direk­ tør), Brygmester CS NVibroo. Kontorchef LPO Nyborg, Umlerdir. E Dossavl og Ovcrinsp. TF Roinguan1!. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af fo Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. With's Aug. Eft-f., Hdl. Indch. RM Wilstrup. With Svend, Assuranceforretn. Indch. SEN With. Prok. : CLJ Larsen. Adresse : Kong. Nyt. 19 (K) £ Oent.483?A13083. Witt-Møller K, Hdl. Indeli. K Witt-Møller. Wodschow & .Lindbæk, Fabr. Indch. Pil Wod- schow og ST Lindbæk, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Forretningens Art: Maskinfahr. Adresse: Vodrolfsv. 54 (V) |i N 2740 x. Wogø Carl, Hdl. Indeli. CCJ Woge. Vognhjul-Importcn ved OM Jensen. Indch. OM Jensen. Vogno ved Christine Hansen, llaandv. Indeli. Glirist.ino M Hansen. Foigt D & Co., Hdl. Indeli. KCC Schøller. Prok.: SB Larsen. Voigt & Jessen. Hdl. Tndeh. OV Voigt. Voigt & Jørgensen, Ildl. Indeli. All Voigt. Yolck Villielin, llaandv. Indeh. V Vole-k. Prok.: I ChrisTiansen. Voldby Ludvig, Hdl. Indeli. LP Voldby. (Nordre Birk). Voldkvarterets Fiskehallo ved SM Holm. Indeh MP Olsen. Prok.: Sidsel M Olsen. Voldkvarterets Magasiner ved Viggo Larsen. In­ deh. VJ Larsen. (Frdbg.). Voldkvartorots Matcrial- & Kolonialhandel, Akts. Bestyrelse : Cross. FM Salomonsen (Formand), de,r tegner Frm., og Overretssagf. O Hjortli. Prok.: SVG Franck. Aktk. 35,000 Kr. Volilkvarlei-i-ts Sukkerhus ved Emil Kjems. l.n- (le1 1 . .IR Kjems. Volf's Honning- &. Samlkagefabrik vod IIP Volt & Co., Kornnianditselsk..Ansv. Delt. IIP Yolf Wolf Louis. Hdl. Indeli. i < FIiAI Woll. Prok.: MK Christensen. Wolf-Jiirgon«on Ch. &■ Co., Hdl. Tndeh. CCCL Wolf-.liirgensen og MM Hansen, fh. Wolf-Jiirgensen’s Ch. Eftf., Spedition. Indeh. WF.A Madsen, l’rok.-. L Møller og Nl’CA An­ dersen. Wolff August J A Co., Hdl. Indch. GB War­ burg. Wolff’s BG Eftf., Hdl. Indeh. JJ Petersen. Wolff’s Box, Hdl. Indeh. GB Warburg. Wolff Brødrene, Hdl. og Fabr. Indeh. Ilansim Wolff. Prok.: Johanne D Wolff og Agnes C Wolff. Wolff Knud, Hdl. Indeh. KVK Wolff. Prok.: EE Sdimaltz. Wolff Wald., Ildl. Indeli. Fru SA Wolff og .IB AM WollT. Wolke’s Gust. Punschfabrik i Kbhvn., Akts., Hof vinhdl. i Malmø. Bestyrelse: Gross. V Chri­ stiansen (Formand og Direktør), Kapt. OPFF Kolek, Lagerchef EMU Jensen og Hofvinhdl. CG Wolke, Malmø. Frm. tegne« af Forman­ den eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Vollerslev Ole & Konip., Akts., Skotøjshdl. m. m. Bestyrelse: Skotøjsliandlernc OCR Vollers­ lev og JIP Nielsen samt Bogholder LG Larbo, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: OCL Vol- lerslev. Aklk. 48,000 Kr. Yollerjsen CFV, Ildl. Indeli. CFV Vollerlsen. Prok. : Fru HA Vollertsen. Vollev, Akts., Hdl. m Fodtøj. Bestyrelse-. Sko- (øjsliandlerne OC Vollerslev og IIP Nielsen samt .Bogholder LG Lurbo, der to i Foren, teg­ ner Frm. Prok. : OC Vollerslev. Aktk. 6000 Ivr. Vollmond A & Co., Vekselerer- og BanKierl'orr. Indeh. A Vollmond og MM Warburg. Prok. : P Sehestcd Hansen. Vollmond Jul.,Hdl. indeh. M Vollmond. Volqvartz Otto & Co., Hdl. Indeh. JC Volqvartz og CJM Larsen. Prok.: l’F Jensen og CJLS Andersen i Foron. Woltbers Chr., Ildl., Indeli. C Wollhers. Prok. : N Schrader og VA Møller i Foren. Woolryeli &■ Conipany, Kommaudihselsk., Hdl. Ansv. Dell. AC Wuolrych. Vor Frue Boglade, Carl Thrane. Indeh. Fru E Thrario. Vore Haver ved H Hansen, llaandv. Indeh. H CG Hansen. Worlds Import ved Sven Schufts?. Indeh. S Sehiiltz. Prok. : UB Schultz Worm Anthony, Ildl. og Assuranceagentur. In­ deli. CA AVorm Prok. : AT Kjerrumgaard. Worm Ludvig, Hdl. Indeh. L Worm. Prok.: N Worm og JL Worm. Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik, Akts. Indeh. Akts. Dansk Sæbeindustri [se dette]. Worre’s JB Eftf., Hdl. Indeh. G Rasmussen.

Vihia, Akta., Delailhdl. Bestyrelse.-. Gross. CHJ Schcplrr(ForrolningsL), der tegner Frm., Ropr. HF Linrhæfc. op? Msilcrm. SA Greiffe,nbcrg. Aktk. 5000 Kr. Vils, Johnson & Oo., Akts., IIril. opr. Fabr. Be­ styrelse : .Dir. 11S IMimi,

Made with FlippingBook Ebook Creator