Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

V — 1087

Dir. PI, Carl. Dir. K Reinhard, Gross. CJC Mur.bot'fvOvering, D Flensborg <>

Kje

Kbhvns Kuffert- og Lædervarefabr. ved Karl K Hartmann. Indeh. KK Hartmann. (Frdbg.). Kbhvns Kulimport. ved T,, .Toh. Winche! Bøttern. Indeh. I..TW Bøttern. Prok.: AH Therkeisen og GAV Boftern i Foren. Kbhvns Kul- Biidde-Lund. Frm. (egnes af Direktøren, eller to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Prok.: AF Pedersen i loren, med Agne« Nielsen Aktk 1.500.000 Kr Kbhvns Lampeskærmefabr., NP Mortensen, In­ deh. NP Mortensen. Kbhvns Legetøjsfabrik, Akts. Bestyrelse: Over- rntssagf. AT.C Engberg og Isenkr. .TCAV K-edn- strup, der i Foren, tegner Fnn. Aktk. 20,000Kr. Kbhvns Ligkistefabr. ved J Johansen. Indeh. C.l Johansen. Kbhvns Linnedfabrik. Akts. Bestyrer: Gross. EEP Jørgensen, der tegner Frm. Aktk 20.000 Kr. Kbhvns Linned Magasin, Emil Kjelst. Inde)). ET Kjelst. Kbhvns Listefabrik ved Jf Larsen. Indeh. II Larsen. Kbhvns Læstefabr. ved J Petersen Rnus. Indeh. Fru MK Runs. Kbhvns Løveapoteks bakteriologiske Laborato­ rium ved Aug. Kongsted & Anton Antons. ImU'.li. A.Al.Alu Antons [er senere død] og A.JH Kongsted. Kbhvns Løveapoteks kemiske Fabrik ved Apote­ kerne August Kongsted og Anton Antons. Indeh. AJH Kongsted. Kbhvns Madrassefabrik ved Severin og Anton Jensen Vinner. Indeh. SJ Vinner og AMJ Vin­ ner [er senero død], (Frdbg.). Kbhvns. Malerforretning, Akts. Bestyrelse: Ma- lerm. VLB Christiansen og Manufakturhdl. SCV Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: YLE Christiansen. Aktk. 5000 Kr Kbhvns Manufaktur Import ved Chr. Agger. In­ deh. C Agger. Kbhvns Manufaktur- og Klæde-Oplag ved Ph. Nathan’s Eftf. Lauritz Blichfeldt. . Indeh. LP Blichfeldt. Prok.: CJA Hansen. Kbhvns Marcipan- og Makronmassefabr. ved Dietz Peschardt. Indeh. JHD Peschardt.. (Frdbg.). Kbhvns Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. TE Colding (Formand), A Holmer (Di­ rektør), Gross. OB Muus og Administrator PFRAL l.andorph. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktto. 300.000 Kr. Kbhvns Markisefabrik, Evald Nielsen. Indeh. EGM Nielsen. Kbhvns Marmorvarefabrik, Akts. Bestyrelse: Overretssagførerne K Carlsen og KB Zieler, der i Foren, tegner Frm. Prok.: LPE Svane i Foren, med et Bestyrelsesmedl, Aktk. 48,000 Kr, Kbhvns. Maskinsnedkeri & Stolefabrik ved JM Menning. Indeh. JM Menning. Kbhvns Mejeri, De forenede Fællesmejerier, Akts. Bestyrelse: Bankdir. HII Thlomsen, Odense, Vekselerer PO Sukr. Hofjægerm. OHC Vind, Bækkeskov, Prof. AW Mørkebergsamt Overretssagførerne HB Halkier og IVR An­ gelo, der to i Foren, tegner Frm. Direktion DN Bruhn. Prok.: A Frederiksen. DN Bruhn. J ‘Roed og JV Petersen, to i Foren. Aktk 650.000 Kr. Kbhvns mekaniske Net- og Garnfabr. ved NP Iftzon. Indeh. NP TJtzon. Kbhviis mekaniske I'ærkstedor ved Robert Bolsf, JI’ Trmloe Andreasen og D Cnr. Eilersen. In-

dette]- . Bestyrer: PV Storm. Prok. : CAA Bromlum. L Wagner og A Nielsen hver for sig samt VA Frederiksen i Foren, med cn af de tre, førstn. eller med PV Storm. Frm. regnes af Bestyreren i Foren, med enten en Proku­ rist eller cn Kontrasignatar olier nf to Proku­ rister i Foren. Kbhvns JTnndskofabr., Rasmussen & Jørgensen. I ndel). Ilt 'T Rasmussen. Kbhvns Halte-A Duefabrik i likvidation, Akts. Likidatoror: Kontorchef J Ejler son og Ovcr- re-fssagf. DVK Lauritsen, der i Foren, tegner Fnn. Kbhvns Ha.ttelinger, Akts, Bestyrelse: MGB Hansen (Direktør), der tegner Fnn., Gross. PL Zilhwer og Rcpr. FC Zillmer. Aklk.5000Kr. Kbhvns Havefrøforsyning ved II Hansen. Indeh. H Hansen. Kbhvns llerreskrrcdderi ved Ritterband. Indeh. C15 Ritterband. Kbhvns Hesteskofabrik,. Akts. Bestyrelse: Gross. L Meyer (Direktør). Dir. II Heillmth og flig. MA Abruhamson. Fnn. tegnes af Direktøren eller af et Bestyrelsesmod!. Aktk. 560,000 Kr. Kbhvns Hesteslagteres Andels-Olie- & Fedtsmel­ teri, Sclsk med begr. Ansv. Bestyrelse: NBA Olsen, ACJ Frederiksen og KL lvoblanch, der i Foren, tegner Frm. Prok.: NPA Olsen. Kbhvns Hippodrom (Folketeatret), Akts., Ejen- domsselsk. Bestyrelse: Overretssagf. AK Hel- iveg-Larsen (Direktør), Statsgældsdir. POA Andersen, Konsul FL Hey, Arkitekt CG Tvede og Dir. It Tlehveg. Frm. tegne« af Direktø­ ren eller nf to BestyrcLsesmedl. i Foren. Aktk. 120,000 Kr. Kbhvns Ilonningfabrik ved HC Jiihl. Indeh. Dr Jubl. (Frdbg.). Kbhvns Hovsmørelscfabrik ved Lauritz Petersen Indeh. JLP Petersen. Adresse: Fredli. Kan. 4 (B) f! Cent. 3286. Kbhvns Hustelefon & Ringcantøcgs Akts. under Likvidation. Likvidalor: Overretssagf. J Gier- sing, der tegner Frm. Kbhvns Ildtændcrfabrik ved n Christiansen. In­ deh. HV Christiansen. (Frdbg.). Kbhvns Isforsyning, Akts. Bestyrelse: fli. Pro­ prietær .115 Secher og Dir. E Drost, der hver for sig tegner Fnn. Aktk. 19,000 Kr. Kbhvns Isoleringskompagni ved Otto Jensen & Co., et Kommanditsclsk., der driver Ilaandv. Indeh. Fru E Ingerslcv-Jensen. (Frdbg.) Kbhvns Kaffe-Børs, Akts. Bestyrelse: Fru HMV Ipson(Dircktør), Dir. IIA.PV Halberg og Modc- hdlinde NEC Ewald. Fredericia, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktøren. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns-Kaffe-Køkkcn ved CL Rammeskow. Jn- cteh. CLNL Rammeskow. Kbhvns Kapserfabrikker — .JE Wegmann & Co., Akt«. BestyreLsc: Dir. .TO Bruun (Formand) og Dir. TIS Støensen, Vejle, samt Overretssag- førerno SELS Høyer og ET Jørgensen. Frm. tegnes af Formamlen eller af tre Bestyrelses­ mod). i Foren. Aktk. 150,000 Ivr. Kbhvns Kemikalieforretning, G Tagen. Indeh. JG Tagen. Kbhvns Klampefabrik & Læder-Industri, Akts. Bestyrelse : Gross. S Salomon (Formand og Di­ rektør), Dir. S Salomon og Overretssagf. M Østergaard. Frm. tegnes af førstn. alene eller af de to sidstn. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Kbhvns Klichéfabrik, Chr. Johan Møller. Indeh JHCJ Møller. Kbhvns Kloakrensnings Kompagni, Akts. Besty­ relse: fh. Snedkeri«. )IH Jensen (Formand), der tegner Frm., Tegner JC Jensen og AVJ Johansson. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns Klude Central ved Chr. Franck. Indeh. CV Franck. Kbhvns Klædeskofabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. FJA Jensen og Gross. AK Andersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 12.000 Kr. Kbhvns Knivmagasin, Akts. Bestyrelse: Ivøbmd. HW Lampe (Forretningsf.), der tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Kbhvns Kolonialkoinpagni, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. TfVK Lauritsen, Læge AM Plum og Prokurist CJV Christensen (Direktør), der to i Foren, tegner Fnn. Prok. : CJY Christen­ sen. Aktk. 5000 Kr. Kbhvns Konfektionsfabrik ved HC Larsen. In­ deh. HC Larsen. Prok.: BM Zeiler. Kbhvns Konfekturefabrik ved Erik Hansen. Indeh. EV Hansen. Kbhvns Kontormøbelfabrik ved NC Dobel. In­ deh. NC Dobel. Kbhvns kontrollerede Vinhandel ved Hans An­ dersen

Made with FlippingBook Ebook Creator