Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

V — 1073

Gie—Gro

Firma-Register for Kjøbenhavn

Gleerup-Møller & Co.. Akts.. Fabr. af mek. Art. m. m. Bestyrelse Overretssagf. JV Petersen, Horsens (Formand), ]>ir. A Jensen o g Fabr. MC Gleerup-Møller (Direktør). Frm. teknos af Formanden i Foren, med ct Bestyrelsesmcdl. Prok.: MC Gleerup-Møller. Aktk. 250,000 Kr. G!mi & Il.assenkamm, Akts., lngeniørl'orr. Be- Myrolso: Ing. KM »Bent, Insr. KM ITnsscn- kaiiim og tru NV (llenl. der lo j Foren, tegner l'nn. Aklk. 36,000 Ej-, Gliemann V, Hdl. Indeh. V Gliemann. Prok.: An?. Lefflor op: A Jørgensen i Foren. Forretnin"éns Art.- Korn og Foderstoffer en gros. Adresse : Clir.d.9 G. 3 (K) S Cent. 5845&5846. Gliemann Villi,, Hdl. Indeh. V Gliemann. Globus, Akts., Hdl cn gros. Bestyrer: GA Ege. der tegner Frm. Aktk. 120,000 Kr Globus Skotøjsfabrik ved KW i,arsen. Indeh. A RW Larsen. G'ott’s M Tobaksfabrik, Akis. Bestyrelse: Fa­ brikejer M Glott (Formand), Cross. JTAAmnnd- sen og Gross. FCAC Balling, alle af Kristia- nia, Gross. KM.T Balling, Overretssagf. PPaul- son, Gross. (JV Nicolaison og Ovorroissagf. AE Jørgensen. Frm. tegnes af forstn. i Foren, ne'd en af de lire sidstn. Aklk. 150,000 Kr. Glud & Marstrand’s Fabr., Akts. Bestyrelse: Højesleretssagf. FV Gruner (Formand), Vek­ selerer JT llonriqucs, Dir. T Marstrand og Bankdir. OJFO Itingborg. Direktion: PC Glud (tekn. Dir.) og SL Hartvig (merk. Dir.) flamt II Glud og JCG Rasmussen (Underdi­ rektører). Frm. tegnes af den tekn. Dir. eller den mork. Dir., hver for sig eller af to Un­ derdirektører i Foren. Aktk. 214 Miil. Kr. Glutin, kemisk Fabrik ved J> Monrad. Indeh. I) Monrad. Glund Eduard A, Fabr. Indeh. Fru J Gluud med AG Nordholm som Lavværge. Prok. : LF Gluud og HG Reinhold. G [lirk IS, '.iTill. Indeh. l’> Gliiek. Gluckstadt Carl, lldl. Indeh. C Gliickstadt. (Frdbg.). Giode F, Hdl. Indeh. FAC Glodo. Prok.: Fru AC.JC Glodo. Glødelysforrotningcn Kronen ved HL Rasmussen. Indeh. IIL Rasmusson. Adresse,: Roseixga-arden 14 (K) &' C. 10073A12337. Glødelysforretningen Thor ved Anthon Sørensen. Indeh. A Sørensen. Glødenetfabriken Urania, V Tranberg. Indeh. V iTanberg. Gløy HH Æ Søn’s Eftf., Jørgen Jensen, Fabr. Indeh. J Jensen Ler senere død], P Larsen, J1I Petersen, G.llll Jensen og H1VK. Larsen. Forretningens Art: Vognfabrikation. Adresse : N-Farimagsg. 67 (K) £ Cent. 630. GuaU’s R Eftf., lldl. Indeh. A Krog Andersen. Godt Hans juu., lldl. Indeh. IIP Godt. Godt Henrik Hdl. Indeh. IIA Godt. Godt IIP, Hdl. Indeh. IIP Godt. Prok..- Hen­ rik Godt. Godtfredsen R, Haandv. Indeh. Fru IIBM Godt- fredsen. Godthaahs Kød-forsyning, Atks., Bestyrelse : Forv. JC .lansen (Formand), der tegner Frm., Sæl>cin. CVAA Jørgensen og Toldklarerer JV Andersen. Aktk. 5000 Kr. Godthaahsvejs Sæbolms, Akts., Bestyrelse-. MF lloinis. Aarhus, og Dr. Phil. NKK. Ilart/., Himmelev, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Goeckcr Ad., Ildi. Indeh. A Langkjær. Goedecko Johan & Co., Hdl. Indeh. JPG Goedecke Goldregen, Akts., Hdl. Bestyrelse: AA Wissing (Direktør), Itepr. FW Wiinscho, Skrædderm. JP Nielsen og Snedkcrm. IIE Kunst, aer Hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Goldschmidt JII, Fabr. og Hdl. Indeh. JH Goldschmidt. Goldschmidt JM, Hdl. Indeh. Fru IIP Gold­ schmidt. Goldschmidt Jul. M, lldl. Indeh. Fru IIP Gold­ schmidt. Goldschmidt Julius M jun„ Hdl. Indeh. JM Gold­ schmidt. Goldschmidt’s Magasin. Indeh. Fru IIP Gold­ schmidt og KH Goldschmidt. Goldschmidt & Nordholm, Akts. Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Overretssagf. AE Lemming (For- nrand) samt AG Nordholm og NG Nordholm (Direktører). Frm. tegnea af Direktørerne hver for sig. Aktk. 800,000 Kr. Forretningens Art: Farverier. Adresse: Ryesg. 19,21 (N) f Cent. 945 & 3111. Grundlagt 1800. Goldschmidt Sven, Hdl. Indeh. SH Goldschmidt. Goldschmidt’s Søn, Julius M & Co., Hdl. Indeh. Fru IIP Goldschmidt og KH Goldschmidt. Goldstcin J & Søn. Hdl. Indeh. M Goidstein og N Philip. Prok.: HE Christensen i Foren, med Sarah 7 Tolack eller sidstn. alene. fh. Gommesen & Rudes Eftf., A Mølgaard Hansen, Hdl. Indeh. A Mølgaard Hansen Prok. : KM Madsen.

Direktør), der tegner Frm., og Gross. OA Bøgh. Aktk. 60,000 Kr. Grecn’s Bankforretning. Indeh. FJM Petersen samt OEL Hansen med L Jørgensen som Værge. Prok. : Marie Aarøc og JF Pcttoletti i Foren. Green & Stein, Hdl. Indeh. UPS Stein Green & 'lhieleraann’s Efterfølgere, Hdl. og Fabr. Indeh. lf Lorentzen. Gregersen’s El'lf., Fabr. Indeh. All! A.-kov. Prok.: JPON J.’elersen. Gregersen G, Hdl. Indeh. GCL Gregersen. Grenaa Dampvæveri, Akis. Bestyrelse; IIP Bo* senvinge (Direktør), Gross. JF Aarhyc [er senere død], Dir. Il Ewald og Overretssagf. P E Bulil, Randers, der to i Foren, tegner Frm. P rok.: IIP Rosenvinge Aktk. 2 Mili. Ivr. Gresham Life Assurance Society Ltd., The, Akts., London. Aktk. Sti. 100,000. Herværende Bestyrer: F jE Andersen. Adresse: Holgolamlsg. 9 (B) £ Cent. 14711. Gress-Pedersen Johs.. llaandv. Indeh. JP Gress- Grew, Biair & Co., Akts., Forr. med Maskin- værkløj m. ni. 'Bestyrelse: Gross. ET Grew, Dir. W Aredidale, Jng. ASS Monberg, Greve O V Schecl og Ovorroissagf. .1EA Harlioff, der lo i Foren, tegner Frm. Aklk. 500.000 Kr. Groet V & Malbiasen, Fabrikken. Reform. In- deh. O Malhiason. Prok.: J’AIC Alatliiasen. (Frdbg.). Groth Hansen II, lldl. Indeh. MI Nathanson. Adresse: Tordensk.joldsg. 21 (K) £ Cent. 3779. Grotte, Akts., Fiskcriforr. Bestyrelse: Dr. phil. V Gudmundsson, Skibsf. A Riis, Departe­ mentschef l’OA Andersen, Kapt. II Jønsson, Reykjavik, og Konsul ST Jønsson, Seydis- fjord. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Groulo Brødr., Haandv. indeh. SP Groule og PV Groule. Grubcrt’s IIA Sønner. Akts., Fabr. af Jern- og Metalvarer. Bestyrelse: Konsul FL Hcy (For­ mand), Dir. IIE Tvermoes, Dir. PL Levin og Fabr. JA Larsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller do to andro Bestyrelsesmod!, i Foren. Direktion: FW Grubert, og PII Gru­ bert, der hver for sig har Prok. Aktk. 700,OOOKr. Grunth & Petersen. Assurance & Hdl. Indeh. G M Grnnth og E retersen. Prok.: CV Petersen. Gry Alfred, Akts., Herreekviphdl. Bestyrelse: Snedkcrm. JJII Damgaard, Kunstdrejer VN Pedersen og Gross. S Ca-ntor, der i Foren, tegner Frm. Prok.: A Gry. Aktk. 5000 Kr. Grim Brdr., Hdl. Indeh. I Grim og MJ Grim. Griin Hugo & Co.., Hdl. Indeh. II Griin og LT Griin. Adresse: Randlmspl. 45(B) £ Cent. 9918,(9150. Grynmøllen Danmark, Akts. Indeh. Akts. Kaffe- surrogatfabrikken Danmark [se dette]. Græbe’s Bogtrykkeri. Indeh. CE Græbe. Grækonlandsvej, Akts., Ejcndomsselsk. Besty­ relse: Overretssagf. JCE Staal, Gartner MP Christensen og Kommunelæge EIvL Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 113,500 Kr. Grøn James F & Co., Hdl. Indeh. KAE Hcr- schcnd. Grøn ME & Søn, Hdl. og Fabr. Indeh. MCGrøn. Prok.: ACE Malmlierg, PTM Høgsted, CV Krogh, CAG Petersen og O Meldal, to i Foren. Grøn Otto. Hdl. Indeh. O Grøn. Grøn & Witzke, Akts., Forsikringsforr. Bestyrel­ se: Dir. CFW Witzke (Formand), Dir. AN Grøn (Næstformd.), Dir. CJ Becker, Pr.-Løjbn. CA Grønning og Overretssagf. AC Faurschou. Frm1. tegnes af Formanden eller Næstforman­ den, hver for sig, eller af tro Bestyrelsesmcdl. i Foren. Forretningsførere.- OFF Guttier, IIJ Hansen, JSV Jensen og SV Sørensen, der har Prok,, to i Foren., og hver i Foren, med T Thomasson. Aktk. 620.000 Kr. Grønbech MJ & Sønner, Hdl. Indeh. AM Haun- strup. Prok. : JT1V Ciante alene samt K Fer­ ral og RT Palsbo i Foren. Forretningens Ant : Crossererforr., TennfcStaal. Adresse: Amaliog. 9 (K) S Cent. 342. Tclc- gramadr. „G.rønliee.hs". Grundlagt 1828. Grøudalil, Th. E, Akts., Hdl. en gros med To­ bak, Cigarer, Cigaretter m.m. Bestyrelse : Over­ retssagførerne SELS Høyer og TO Thorsteins- son saml Gross. I Nailelnuinn. Direktør : Dis- ponent. E Grøndabi. Frm. tegnes al Direktø­ ren alene eller af to Bosty rclscsmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. j ^ , Grøndal J & Co„ Haandv. Indeh. JO Fisker. Grønlandsk Grafit Compagni, Akts. Bestyrelse: Ing. MA Abrahamson, Bankdir. ER Gluck­ stadt, Fabrikejer CS Ilasselbalch, Gross. EJ Raffcl. Ing. MI Nyboe og Dir. HP Prior, der to i Foren, tegner Frm. Akik. 400,000 Kr. Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab. Bestyrelse: Etatsr. ER Gluckstadt, Fabrikejer C Hassel- balcli, Gross. HPE Halkicr, Dir. TIP Prior og Ing. MI Nyboo (Direktør), to i Foren, tegner Frm. Aktk. 1 Mili. Kr. Grønnegaard, Chr. L, Akts., Kaffchdl. Bestyrel­ se.- Gross. LC Grønnegaard (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. 68

Goode. HD, Hdl. Indeh. HD Goode. Prok.: EF A Matzke. Gormsen H, Akts., Hdl. og Fabr. m.m. Besty­ relse : ILT Gormsen (Direktør), Prokurist CM Gormsen og Bagcnn. AJlt Gormsen. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelses­ mod!. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Gormsgades Maskinsnedkeri, Akts. •Bestyrelse : Dir. FF Hansen, Gross. IIPCE Brandt, Over­ retssagf. F Wolff og Dir. JC Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Driftsleder IvSV Johansen og Bogholder AC Jacobsen i Foren, eller hver af disse i Foren, med et Bestyrcl- ecsmedl. Aktk. 250,000 ivr. Gosch IIE & Co.’s Tændstikfabrikker og Aktie- tændstikfabrikken Godthaab, Akts Bestyrelse: Gro«?. TT Klitgaard (Formand). Overretssagf. CV.-fl Oslenfeld (Næsiformand), Dir. EF Nobel. Dir. I'K(' Beyn, Gross. JP .Tusiosen, Gross. V Skovgnard-PHersen .og Konsul .TN Abild- gaanl. Direktør: F Preisler, Frm. tegnes af Formadden eller Nieslfonnanden i Foren, med et andel Besiyrelsmedleni, samt af Direktøren alene. Akik. 2 Miil. Kr. Gosch & Tliuriner, Hdl. Indeh. GJ Gosch og JCF Thiirmer. Gotfredsen M & Co., Haandv. Indeh. MHF Gotfmlsen og NG Jensen. Gotha Livsforsikringsbank paa Gensidighed i Gotha. TTcrværondc Bestyrer : Frm. Brodr. O & C Thielst [se dette], der tegner Selsk. Frm. Gothcrsgades Gummivarclager ved Henrik Jør­ gensen. Indeh. JH Jørgensen. Gotschalk Frederik & Eduard. Hdl. Indeh. PO Hageman. Prok.: V Hansen alene samt HVR Byberg, ILT Chriiston og E Ingmann, to i Foren. Gotsche AF Haandv. Indeh. Marie Gotsche. Gottfried JK, Haandv. Indeh. SC Gottfried. Gottlieb, Andersen & Co., Fabr. Indeh. HN Gottlieb. Gottlieb F, Akts., Hdl. med Bygningsart. Be­ styrelse : Overretssagf. CC Lcvysohn (Formand), Gross. PR Lotz, Rungsted, og Højesterctssagf. K Stcglich-Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CJ Christiansen. Aktk. 40,700 Kr. Gottlieb HN, lldl. Indeh. IIN Gottlieb. Gottlieb Svend, Hdl. Indeh. SM Gottlieb. Prok. : P Pedersen. Gottsehalch Wm., Hdl. Indeh. AJC Schiellerup og JL Dsuum. Adresse : Tordensk joklsg. I4s (Iv) S Cciit. 257. Gottschalck Chr., Hdl. Indeh. JPC Gottschalck. Prok.: A Vosbein-Jcnscn og O Høskuldsson i Foren. Gottschalk L, Hdl. Indeh. LA Gottschalk. Prok.: 0 Bendixen. Gottschalk M, Hdl. Indeh. M Gottschalk. Prok.: Fru M Jørgensen og T Larsen i Foren. GoMscluilck Parilz, Hdl. Indeh. PL Gottschalck. og V\V AVeimcr [cr senere død], Prok..- Cacilie. 1loti'*(iiJilk Gottschau’s J Straa- & Filthattefahrik ved L Diimveber & Albert Just, Fabr. og Hdl. Indeh. Fru A Diimveber. Prok. : N Flarup. Gradert William. Hdl. Indeh. Catharina ME Gradert. Grafisk Bureaus Trykkeri (irandelstrykkcri) ved L Minimer. Indeh. L Wimmer. Grafisk Import ved JA' Rasmussen. Indeh. JV Rasmussen. Grafiske Institut, Det, Andelsselskabet. Bogtryk­ ker- og Bogbindernæring. Bestyrelse: NJN Cohn, CT Nørgaard, FJ Nielsen og CJ Michel- se-n, af hvilke lo i Foton, togner Frm. Den indsk. Kapital er 45,000 Kr. Gram Karlo H, Hdl. Indeh. KHAT Gram. Grand Chic, Le, Chr. Hansen, Spedition. Indeh PC Hansen. Grandsgaard-Christcnsen Hj., Ildi. Indeh. CHE Grandsgaard-Christensen. Grann & Laglye, Haandv. Indeh. JL Grann og J Laglye. Forretningens Art : Sølvvarcfabrikation. Adresse : Kronprinsessog. 34 (K) £ Cent. 7126. Granzow JE, lldl. Indeh. JE Granzow. Grau Chr. & Carl, Haandv. Indeh. JCP Grau og Indeh. RS Gran. Prok. : K Lauritzen og Olga Nissen i Poren. Granballe Christian, Hdl. Indeh. O Grauballe. Graueob Bernhard & Co., Haandv. Indeh. V Jeppesen. (Frdbg.). Forretningens Art : BUkkenslagcrfovrelning. Ga«- og Vandmester. Adresse : Goiltliaa.bsv. 28 (F) £ Cent. 1859. Graulund E, Hdl. Indeh. Fru EAAC Graulund. (Nordre Birk). Grave IIO, Hdl. Indeh. KII Kristensen. Prok.: Johanne M Christensen og PC Lynge. Grave NT, Hdl. Indeh. Laura FV Grave. Gravengaard Th. & Co., Hdl. Indeh. TA Gra- vengaard. Prok. : ET Schonstrup. Forretningens Art.- Artikler for Pianofabrik­ ker, Pianoer til Videreforhandling. Adresse: Holborgsg.lO(K) l!(Vnt-.4799&By6458. Gravesen GC, Hdl. Indeh. GC Gravesen. Greck Trading Co., Ltd., The, Akts:, Hdl. en gros. Bestyrelse : DA Loueopoulos (Formand og CT Grau. (Nordre Birk.). Gran Reinholdt, Haandv.

68

Made with FlippingBook Ebook Creator