Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Holstebro

VI — 1256

Provins-Register — Forretninger

Se Fagregistret under (Gartnere, Planteskoler, ( Blomsterhandlere Elcktr. Lysinstallation Manufakturlidl. Møllebyggere Mejerirekv. og -Art. Guldsmede Isenkræmmere Urmagere Manufakturlidl. Gartnere Mineralvande Hoteller Blikkenslagere Smede { Automobilforlull., Auto­ mobilringe Smede

Forretningsnavn og Adresse

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Gartnere, Planteskoler Sæbeudsalg Lest ruktionsnnsi al ier Snedkere Agenturforr. Savværker Bogbindere Bogtrykkerier Snedkere Teglv. og Teglværkskont. Bogtrykkerier Modeforretninger Automobildroskekorsel Teglværker Trikotagehdl. Korn Isenkræmmere Agent.ur-og Kommissionsf. Moller [Gartnere, Blomsterhdl. [ Planteskoler Boghandlere Tømrermestre Sagførere, Incasso Herreekviperingshdl. Snedkere Snedkere

Steffensen’s J Frøhandel og Planteskole. £54 Sæhelmse.t. ved N K 1fyldal £ .1.92............ Sonderborg .1, Maabjerg £ 3 3 ..................... Sønderbæk Chr. .J Agenturforr. £ 102 Sendergaard N £ 411)..................................... Sørensen Emil £ 305 ...................................... Sørensen Gylding Brodr. ved Cresten & Kristian Sørensen £ 674............................... Sørensen Mads................................................... Sørensen P £ 378............................................ Sørensen Peter £ 656 ..................................... Sørensen S £ 626 ........................................... Tangsgaard T £ 406 ...................................... Teglværkernes Salgskontor £ 416................ Tlieilgaard II Købmd. £ 170 Therkelsen Jens J Købmd. £ 70 Thomsens Bogtrykkeri £ 66......................... Thorup Catli. £ 208........................................ Thorup Lading £ 286 & 333 ..................... Trasbjerg Teglværk, Akts., Maabjerg £ Sir4 Trikotageforretningen Standard ved Karen Biørnkjær £ 1 4 9 ........................................... Tølboll J B Kobmd. £ 1 1 1 ......................... Tørslev N C £ 329 .......................................... Ulfkjær A £ 234 ........................................... Vegen Mølle, Johan Hansen £ 2 ................ Westergaard’s E J Handelsgartneri £ 68 Wille Joh. P, Chr. Jensen’s Eftf. £ 89 . . . Winding Severin £ 200 ................................ Wium C Overretssagf. £ 30. . ................... Østergaard I Chr. £ 408 ...............................

Madsen II £ 1 1 8 ............................................ Madsen ]’ Maller £1 188................................ Magasin du Nord ved .Svend Aage Stccn- strup |1 C6G..................................................... Malthescn P K, Maabjerg £ 2 7 1 ................ Mann N £ C(V2................................................. Meilsoe A £ 636.............................................. Melgaard Eduard £ 1 86 ................................ Melgaard N J £ 5 5 6 ..................................... Mesenborg Flensborg Lager ved S Eandlev & 1) Mikkelsen £ 173.................................. Mikkelsen Clemen £ 6 4 ............................... Mineralvandsfabrikken Skjold, Carl Jensen £ 195................................................................. Missionshotellet £ 1 2 5 .................................. Mogensen Fr. £ 1 5 ........................................ Mogensen Severin V £ 320 ......................... Mortensen Anthon £ 642 ............................... Møller Peter, Maabjerg £ 495...................... Møller-Kristiansen J & Co. Købind. £ 168 Nedergaard Clir. £ 6 5 .................................. Nielsen C £ 376 . ........................................... Nielsen E fl 341.............................................. Nielsen F Jul. £ 331..................................... Nielsen Jacob £ 1 7 9 ..................................... Nielsen Jul. £ 1 0 5 ...................................... Nielsen L . .......................................................... Nielsen L Kobmd. £ 682 Nielsen Michael Købmd. £ 362 Nielsen M K £ 667......................................... Nielsen Mouritz £ 29..................................... Nielsen N K £ 2 2 ......................................... Nielsen Poul £ 382 ........................................ Nielsen Rasmus £ 4 1 3 .................................. Nikolaisen Jens Kr. £ 144............................ Noes Vald. £ 1 6 6 ........................................... Nordby M P Madsen £ 332 ......................... Nygades Tapet- & Fnrvelull., Martin Niel­ sen £ 573 ........................................................ Odense Ægforretning £ 18............................ Odgaard M £ 268 ............................................ Olesen Ole £ 423 ............................................ Olsen N K Købmd. £ 279 Ottesen Emil £ 77........................................... Ottow Conrad.................................................. Ottow L A £ 3 11 ........................................... Pedersen A M Købmd. £ 197 Pedersen & Brauner £ 3 & 256................... Pedersen Carl £ 391....................................... Pedersen Chr. & Co. £ 8 4 ......................... Pedersen & Gaardkøje £ 387 ....................... Pedersen Holger Købmd. £ 609 Pedersen Jakob £ 545 .................................. Pedersen L & A £ 349................................... Pedersen Ludvig Tapet-& Farvehdl. £409 Pedersen M £ 572........................................... Pedersen Martin £ 189.................................. Pedersen Martin £ 342................................... Pedersen M P £ 6 3 1 ..................................... Pedersen Niels £ 165..................................... Pedersen P Chr. Gas- og Yandm. £ 643 . Petersen Anthon £ 430 ................................ Petersen Christian Købmd. en gros £ 11 &12 • Petersen Fcrd. £ 5 6 1 .................................. Petersen II C £ 67........................................... Petersen L £ 386............................................. Petersen Lauritz £ 1 8 1 ............................... Petersen P £ 1 8 5 ............................................ Pe-tersen P Chr. £ 5 0 1 .................................. Poulsen P M £ 209. ...................................... Præstmark Elith.............................................. Raahede J £ 295............................................... Ramsing Marie & Co.. ................................... Rasmussen N Chr. Købmd. £ 204 Ringkjøbing Amts Indkøbsforening for Foderstoffer £ 4 & 338, Stats £ 14 Tele- gramadr. „Clausen".......................................... Ringkjøbing Amts Vareindkøbsforening £ 4 i & 338, Stats £ 14 Telegramadr. „Clausen** | Ringkjøbing og Thisted Amters Vejviser, Joh. P Wille £ 89......................................... Rogers Torben Angus £ 151......................... Rosenbom Vald. £ 93..................................... Rømer P £ 1 9 6 ............................................... Schmidt Martin & Søn £ 137...................... Schou’s C & J Eftf., Chr. Bendtsen £ 44 Schrøder H Købmd. £ 16 Simonsen P £ 327........................................... Singer Co. Symaskine Akts. £ 569. ! . . Siwert & Korsfelt £ 664...................... Skaaning R £ 433......................... Skovhus Mads A £ 487..................... Steffensen Anton £ 500..................................

Læderhdl. Urmagere Blikkenslagere Skræddere Skræddere Møllebyggere Stenhuggerier

Malermestre Dampskibseksp. (Agentur- ogKommissionsf., | Huder og Skind Herreekviperingshdl. Malermestre Støbegods Urmagere Maskinsnedkerier og Savv. Tapethdl. Æg (Cykler en gros, Automobil- ( ringe, Cykleringe

Indregistrereds Firmaer. Andersen I’oul. Indeli. P Anderson. Prok.: A Andersen og C M Blocb Nielsen i Foren. Andersen’s Poul Jernforretning, Akts. Bestyrelse: Konmd. P L Andersen (For­ mand), der togner Frm., S M. N Collstrup (Dircktor) og Lærer C M Bec.hgaard, Aarhus. Prok.: S M N Collstrup. Aktk. 60,000 Kr. Automobilforretningen Vulkan vod J M Christonaon, Holstebro. Indeh. J M Chri- Btonsen. Automobilselsk&bot Holstebro-Feldborg, Akts. Bestyrelse: Kobmd. A Houmoller (Formand), Kobmd. P F Ilalin (Kasserer), Mejeribest. N C Nielsen, Over Fold- borg, liedkerra. M Danielson, (lanrdejer A Almholt, Over Feldborg, Borgin. A Bierl'reund og Bankdir. P B Bruun. Frm. tegnes af Formanden eller Kassere­ ren, hvor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 24,000 Kr. Avlscontrot Pajbjerg, Holstebro, Akts. Bostyrelse: Propr. P Olufsen, (juistrup (Formand), der tegner Frm., Gaardejor K Hvidborg, Quistiup, Landtingsmd. N P Gissolbæk, Grum, og Froavler J llvidberg, Hunsballe. Direktor: M ijime- slod. Prok : M Simestod og Karoline Jensen. Aktk. 250,000 Kr. Avlscontrot Pajbjerg ved Jens llvidberg. Indoh. ,1 llvidberg. Prok.: Frk. K Jen­ sen og K llvidberg, Gsteivang. Birn Valdemar & Bredre, et Kommanditsolsk. Ansv. Dolt. V II Birn. Blaa Butik, Den, ved M C Woilstrup. Indob. M C Woilstrup. Boston ved Poul Martonson, Holstebro. Indeh. P lt Martonsen. Bøggild Brodr., Holstebro og Herning. Indeh. A J Bøggild. Prok. for Holstebro At'd.: W A Wium og E Eriksen i Foren. Cemcntvarofabrikken Oranje vod Michael Soren Sørensen. Indob. M S Sørenson. Christonson Christian & Co., Holstebro. Indoh. C Christensen. Dansk Beklædningsmagasin ved Axel Bornebuseh. Indob. A V C Bornebusch. Dansk Betonurtepottefabrik ved Aage Steon Frederiksen & Michael Soren Søren­ sen. Indob. A S Frederiksen, Kblivn., og M S Sørensen. Dansk Partivareforrelning vod I’ S Beclisgaard. Indeh. P S Bechsgaard. Danske og udenlandske Fabrikkers Udsalg, Chr. Pedersen &Co. ved Georg Pedersen. Indeh. G Pedersen. Fjoldsted M V Sen. Indeli. M Fjeldsted og F Fjoldsted. Fladmoso Teglværk. Indeh. S L C Bendix og AS Winding, der i Foren, tegner Frm. Hansen’s F L Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. F L Hansen (Direktor), Ovcr- retssagf. A M Bjerndal, Kobmd. L E A Martonsen, Kobmd. A J Boggild og For­ retningsf. R Steffensen. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med ot Bestyrel­ sesmod!. eller mod.S Hansen eller E Hansen eller af en af de to sidstn. i Foren, mod ot Bestyrelsesmedl. Prok.: N II Hansen. Aktk. 200,000 Kr. Holstebro Aktiebryggeri. Bestyrelsen bestaar af: II E Woldsen (adm. Dir.) og et Tilsynsraad: Gæstgiver S M Knudsen (Formand), Konsul I* I’ C Norgaard, Hellerup, Hotelejer N R Windfoldt, Vinderup, Kobmd. C Christensen, Ringkje- bing, Købmd. K Jonsen, Struer, Redaktor T Nielsen, Hotelejer A P Andersen (Niolsen), Herning, og Bogbdl. J P C Wille. S M Knudsen og P P C Norgaard ndgor Kontrolkomitéen. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med Formanden og en Kontrolkomiteret. Prok.: II E Woldsen. Aktk. 200,000 Kr. • Holstebro Avis, Akts. Bestyrelse: Købmændene M Niolsen (Formand), CChristen­ sen og A Houmoller, Overlærer J 1 J Aldal, Propr. A M Berg, Skikkild, Læge V A C Larsen, Struer, Landstingsmd. P Olufsen, tjvistrup, Kommunebogholder C P E Nielsen, Ringkjøbing, og Hotelejer N R Vindfeldt, Vinderup. Frm. teg­ nes af Formd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,00) Kr. Holstebro Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Repræsentantskab: Købmændene J K Schou, S W Boggild, P C! Astrup, M C Olesen, Skave, og S L C Bendix, Sognefogcderne S Jensen, Vinderup, E P Jensen, Aulum, og P Pederson, V- Foldborg, samt Gaardejor .1 Tolsgaard, Veirum, samt on Direktion: Bankdiv. J P Jensen, Kobmd. J A Houmoller og Sagf. P B Bruun. Frm. tegnes af to Direktorer i Foren. Prok.: Kasserer P M Jepsen og Bogholdor N T Nielsen, hver i Foren, med en Dirokter. Aktk. 600,000 Kr. Holstebro Garnspinderi & Klædefabrik ved N P Wiig Indeli. N P Wiig. Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. Bestyrelsesraad: Bankdir. J A Hou- mellor, Kobmd. P L Andersen og Propr. A Villemoes, Vejrum. Direktør: Fabrikdir. P C Simonsen. Prok : Direktoren og Bogholderen i Foren, eller hver af disse i Foren, med et Bestyrclsesraadsmedl. Aktk. 100,000 Kr. Holstebro Kaffehandel ved Wilbelmino Balslev." Indeh. Wilhelmine Balslev. Holstebro Kafferisteri ved A Thorhango. Indeh. A Thorhauge. Prok.: J C Sø­ rensen. Holstebro Klæde- og Trikotagefabrik ved C J Knudsen. Indeh. C .1 Knudsen. Holstebro Konservesfabrik vod A Jensen. Indob. A Jensen. Holstebro Landmandsbank, Akts. Bestyrelsen bestaar af ot Bankraad paa 11 Medl. Direktion: Soron Moller, Kod. T Niolson, Urmager N J Meldgaard, Eksportør P I’ Lundgaard og M T Wille, dor to i Foren, togner Frm. Prok.: Kasserer J J Biscboft og liogholdor J CSolmcr Poterson, hver i Foren, med en Dirokter. Aktk. 500,000 Kr. Holstebro Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: Mejeribestyrerne A Hansen, Vinding, og J L K Kragholm, Vejrum, dor hvor for sig tegner Frm. Aktk. 9000 Kr. Friis & Juhl. Indeli. E C Friis og D V Friis. Færch R. Indeh. S Færcli. Prok.: M T C Bach.

Trikotagehdl. Boghandlere Bødkere Skomagere Cementvarer Giarmestre Isenkræmmere Cenientvarer Murermestre Bagere Murermestre Malermestre Snedkere Fiskehdl.

Manufakturlidl. Blikkenslagere Murermestre (Agenturforr., Kolonial en [ gros Snedkere Sadelmagere Billedskærere Murermestre Bagere Malermestre Elektr. Lysinstallation Urmagere Smede Broderihdl. Foderstoffer, Korn (Kolonial en gros, Isenkram [ en gros, Maskinforhdl. Vejvisere Guldsmede Manufakturlidl. Giarmestre Tobakker og Cigarer Korn Agentur- og Kommissionsf. Symaskineuds. (Kblivn.) Elektr. Lysinstall. Skræddere

Fiskehdl. Fiskehdl.

Made with FlippingBook Ebook Creator