Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Aalborg

VI — 1166

Provins-Register — Forretninger

Buaas P l i Likvidation. Indeh. Fru M Buaas. Prok.: S Buaas og Dusino Haa­ gensen i Foren. Butyrum, J Christiansen. Indoli. .1 Christianson. Bøgh & Jepsen. Indeh. P T Bøgh og II C Jepsen. Central-Trykkeriet Anna K Nielsen. Indeh. Anna K Nielsen. Christensen Carl & Co. indeh. C A G Christensen, der tegner Frm., A Bcndtsen og C Poulsen. Christonson's Mikael Enke & Co., Indoh. Fru A P Christensen og C K Sorensen. Colding's Henning Eftf. Indeh. Kobmd. J II A Schrøder. Dagbladet Nordjylland, Akts. Bestyrelse: Gross. .11 K Jepsen, Læge A Lehmann, Propr. O F Spliid, Poulholm, Bagerm. V Borsholt og Propr. J C S Buksted, Klarnpgaard, dor to i Foren, legner Frm. Forretningsforer: C Bigmn, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Dahl Brødr., Jydsk Afdeling. Indeh. Frm. Brødr. Dahl, Kbhvn. fse (lotto]. Be­ styrer: C G B Gimbcl, der har Prok. (Amn. i Kbhvn ). DahPs J Fabrik. Indeh. 1 S Pedersen. Dampvaskoriot Solvang, II Larsen, indeh. Fru II Larsen. Prok.: A Larsen. Dansk Bjergningskompagni under Likvidation, Alcls. Likvidatorer: Generaldir. J C W C Beclishottt, Hellerup, Overrotssagf. V Falbc-Hansen, Kbhvn., Dir. J C Martins, Kbhvn., og Dir. C A Sogaard, der to i Foron. tegner Frm. Dansk Frøkontor ved P Høier. Ipdeh. P Høier. Dansk Træsteberi og Stukkaturfabrik, Gibs- og Cementstøberi i Aalborg ved Murer­ mester Jons Rasmussen. Indeh. J Rasmussen. Dindlor & Lindhardt. Frm. er traadt i Likvidation med Overretssagf. K Griin- wald og Sagf. J llundgaard som Likvidatorer. Frm tegnes af Likvidatorerne i Foren. Duus A & Co. I|deh. C II Kragh. Eksprestrykkeriet, N A Hansen. Indeh. N A Hansen. Ellidshøj Grusgrav, Akts. Bestyrelse: Kobmændene P G Bendtzen, J H P L Heidemann og B V J Mourilzen samt Vinlidl. N 11 M Midler. Forretningsfører: Ing. A J Andersen. Frm. tegnes af Forretnings!. i Foren, med et BcstyreJses- modl. Aktk. 80,000 Kr. Elstrøm & Sæderup. Indeh. S P A Sæderup og O C Sæderup. Engelsk Boklædnings Magasin ved Videbæk Jensen. Indeh. M V C Jensen. Engcsgaard M, Akts. Don adm. Dir., Vinlidl. N Christensen, tegner Frm. Aktk. 5.000 Kr. English hat magazin ved Oluf Christensen. Indeh. O Christensen. English llouso, ved A Visse. Indeh. A C C Visse. Faber’s Aage Auktioner. Indeh. A T Fabor og II T Hansen. Fabrikken Hygæa, Aalborg, vod Kristensen-Elsoo & Overgaard. Indeh. Iv Kri- stonson-Elsoe og C N Overgaard. Fabrikkernes Udsalg ved Svend Jorgonsen. Indeh. S V Jørgensen. Fak, Aalborg, Akts. Bestyrelse: Købmændene P J P Ilacli, .1 C P Bach og A As- musson, Flensborg, dor to i Foren, tognor Frm. Aktk. 50,000 Kr. Fischer C'laudi. Indeh. C E K Orsnos. Fischor's Hermann Eftf.. Anton Jensen. Indeh. A Jenson. Fjerritslov-Nørresumlby-Frmleriksliavn Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse (Direk­ tion): Borgm. J G F Borneinann samt. Ainlsraadsmedlemmernc P Jonson, Bir- kelse, N M Jensen, Gandrup, og A .S Hodegaard, Præstbro, dor to i Foron. teg­ ner Frm. Driftsbestyrer:/: A Kammeskov, dor har Brok. i Foren, med enten N C Byo Jørgensen eller A W II Harild. Aktk. 5,320,200 Kr. Flenshorgmagasinet ved II E Rasmussen. Indeh. H E Rasmussen. Flip Centralen ved Axel Kaufmann. Indoli. A Kaufmann, Aarhus. Kode Chr. Indoh. II Fode. Forenede Fabrikkers Udsalg, De, ved P J Petorson Bach. Indoh. P J.P Bach. Forenede nordjyske Teglværker, Do, Akts. Bestyrelse: Ing. P K Winke), Ilyh- vad, Ing. E A Foss, Kblivn., Arkitekt C Kjærdal, Dir. 1) Berg og Murorm. Il V Cordos, der to i Foron. tegner Frm. Direktør: A F Olsen, der har Prok. i Foron. med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Forenede Textilfabrikker i Aalborg, Do, tidligere Langer & Wibroc, Akts. Bosty­ relse: Dir. G I) Brummer, A A E Rechnitzer og Underdir. V M lilocli, Kbhvn. Direktion: G 1) Brommor, Best. II MA Wagner og Best. J Langer. Frm. tegnes af Bestyrelsen og Direktionen, to i Foren. Prok.: CM Christensen i Foren, med en Direktør eller ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. Forsikringsanstalt for danske Værnepligtige, et anonymt Interessentskab. Besty­ relse: Overretssagf. Il Hammershaimb (Formand), Købmand H Andorson (Kas­ serer) og 11 Hald (Bogholder). Formanden i Foren, med en af dø andre Direkt. tegner Frm. Garanlikapital 10,000 Kr. Fortuna ved Jens Larsen. Indoh. .1 Larson. Prok,: Henrikke Larson. Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikringsforening, oprettot 1886. Bostyrelsen bestaar af en Direktion: Overretssagf. II Hammershaimb (Formand), A H Nielsen, Assens, og Stationsforst. R F Hegelund samt en Forretningsfører: AC Christonsen. Frm. tegnes af Direktionen i Foren, eller af et af dens Modlom- mor i Foren, med Forretningsføreren. Friis Ejnar, Akts. Bestyrelse: N C M Christianson og E Friis, der i Foren, tegner. Frm.' Aktk. 10,000 Kr. Færgømann Anders & Co. Indoh. A C Færgomann. Garn- og Trikotageforretning Nordjylland ved Marius Jorgonsen. Indoh. MJørgensen. Gjorup N C & Søn. Indeh. N C Gjerup og P T Gjorup. Glasværket i Aalborg, Akts. Bestyrelso: Konsul F L Hey, Kbhvn., H V Hansøn, Kbhvn. (Direktør) og Kebmd. C II Breum, Odense, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. „Godthaab Teglværk" et anonymt Interessentskab. Bestyrelse: Konsul NK Strøy- berg (Formand) og Direktør A F Olson, begge' af Aalborg, samt Ingeniør A Foss, Kbhvn. Frm. tegnes at Formanden i Foren, mod et andet Bostyrelses- inedl. Kapitalen er 60,000 Kr. Gronlund's Iljommehagori, Akts. Bestyrelse: Z U Ilonoré og Forrctningsf. C M Ileegh, begge af Frederikshavn, samt Sfefania Grønlund. Forretningsforer: Bagorm. P Grønlund, der tegner Frm. Aktk. 7000 Kr. Grønning Peter. Indoh. J Grønning. Prok.: J C Grønning. Gyldondalsko Boghandel, Nordisk Forlag, Akts., Aalborg Afd. Indeh. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Akts., Kbhvn. |se dottej. Prok.: T Flensted alene samt M IC Lauridsen og G Jonvin i Foren. Handelsselskabet Svodania, Christensen l’lum, Filial. Indeh. Ilandelsselsk. Sve- dania, Christonsen & Plum, Kbhvn. [se (lotto]. Bestyrer: J Christiansen, der har Prok. (Anni. i IChhvn.). liansen’s II I Fabrikker, Akts. Bestyrelse: H J Hansen (Direktor), Laboratorie- forst. G V Neumann og Overretssagf. A A Christensen, Kbhvn., der to i Foren, tognor Frm. Prok.: Direktøren. Aktk. 350,000 Kr. Hansen’s P Eftf.’sBogtrykkeri, Emanuel Schølin & M Elbæk. Indoh. C A E Schø- lin og M P Elbæk, der i Foren, tegner Frm. Hansen P & Co. Indeh. E Schmidt Pedorsen. Prok.: P Hansen. Hansen & Schneider. Indoh. GAV Schneider og J EMHansen, der tegner Frm. i Foren. Havnemøllen, Aalborg, Akts. Bestyrelso: ICøbmændono FS Stoenberg, Gudumholm, J K Helhoo og M C M Normølle, Vraa, samt Forp. C C Krebs, Gudumholm, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: M M Nermølle, dor har Prok. Aktk. 200,000 Kr. Hermapsen & Christensen. Indeh. P Ilermanscn og II Christonsen. Hestbech F & Co., Akts. Bostyrelse: F Hcstbceli (Direktor), Rentier L P F Pe­ dersen, Lemvig, og Bankdir. O K Veiss, Aars (Formand). Frm. tegnes af F Hestbech alene eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Prok.: A Sereisen. Aktk, 100.000 Kr. Hesteskoen under Likvidation, Akts. Likvidatorer: Kebmd. T Klitgaard, Dir. BJ Dyhr og Kobmd. E S Pedersen, der to i Foren, tegner Frm. Hofman C. Indeh. A G Hofman. Holm & Henriksen. Indeh. C A Holm og C P Henriksen. Holst Adolph, Akts. Bestyrelse: Bankdirokt. V M Bloch, Kbhvn., Sagf. V L Cor­ tes, C B Schultz (Direktør), Iloghdl. S E Schultz og Boghdl. K Engelsen, Foto-Centralen ved N K Hansen. Indoh. N K Hansen. la Franco ved N P Mortons«!. Indoh. N P Mortensen.

Aalborg Handelskompagni, A Pedersen & Co. Indeh. A Pedersen, der tegner Frm., A J Due, der har Prok., J J Jergonsen og S M Jorgonsen. Aalborg-Hvalpsnnd Jornbancsolskab, Akts. Direktion (Bostyrelso): Borgmester J G F Bornemann, Sagf. K Petersen, Bankdir. T Thomson, Aars, og Kobmd. N C L Dalsgaard, Nibe, der lo i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: O A Kamme- skov. Prok.: CA Rammoskov i Foren, med KOI! Jorgonsen eller AWIillarild. Aktk. 2,686,800 Kr. Aalborg .Jernhandel. Akts. Bestyrelso: N P Nielsen (Direktor), Overing. H O Keel, Kbhvn., og Prokurist C b A Poulson, Frdbg., der to i Foren, tegner Frm. Prok.: N P Nielsen. Aktk. 50,000 Kr. Aalborg Jumbofabrik, C Petersen. Indeh. J C Potersen. Aalborg Katteimport ved Carl Andreas Søogaard, Carl ,Vilhelm Larson, Adolf Thorvald Niolson, Søren Peter Sørensen og Niels Mellergaard. Indeh. C V Larsen, Kbhvn., C A Soegaard, N-Sundby, A T Nielsen, S P Sørensen, II Jen­ sen og N Mellergaard. Frm. tegnes af førstn. alene eller af to af de andre Indeh. i Foren. Prok. : C V Larsen. Aalborg Katte- og Tehandel. Indeh. A F V Brorsen. Aalborg Kafferisteri vod N C Nielsen. Indeh. N C Niolsen. Aalborg Karosserifabrik ved J Andersen. Indeh. J Andersen. Aalborg Kiosk Selskab, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. J Bendtzen (Formand og Direktør), Kobmd. P G Bendtzen og Kobmd. .T II P L I-Ieidemann. Frm. tognos af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000Kr. Aalborg Kolonialkompagni, Akts. Bestyrelse,: Købmændene C J F Schrøder, L B Sørensen og J L Larsen samt M. P Madsen og F Gortsen, begge af Nørresund­ by, dør to i Foren, tegner Frm. Direktør: P C Svendsen, der har Prok. Aktk. 65,000 Kr. Aalborg Kul-Ivompagni, Filial af Nordjyllands Kul-Kompagni, Akts. Indeh. Nord­ jyllands Kul-Kompagni, Akts., Norro-Sundby |so dette]. Prok.: II J Hansen. Aalborg litografiske Anstalt ved O Stolznor & Sondergaard. Indeh. O Stolzner og P J N J N Søndørgaard. Aalborg Læderhandel, Akts. Indoli. Akts. Tho Dominion Bolting Co. & HansWin- tber’s Garverier, Kbhvn. fse dette]. Aalborg Lædorvarefabrik vod Elv. Vesterkær. Indeh. F E Vesterkær. Aalborg Malt-Katte Co. ved A F Jenson & Co. Indeh. A F Jensen, dor tegner Frm., og J L ICarlson. Aalborg Margarinøfabrik, B Thorsen, Akts. Bestyrelso: Fabr. P Thorsen (Direk­ tør), Dir. L J N K Wassard, Hellerup, Ing. N II Andersen og Kobmd. J Ja­ kobsen, begge af Norre-Sundby, samt Kobmd. J O N Itiitzobeck, der to i Foren, togner Frm. Prok: P Thorsen aleno samt A R Larsen i Foren, med I C Ka­ strup, Karla Hansen olier Margrethe Clommonsen. Aktk. 1 Mili. Kr. Aalborg Møl-, Gryn- & Gærforretning ved H C Hansen. Indeh. II C Hansen. Aalborg Musikvarelager vod Chr. Nielsen. Indeh. N C J .1 Nielson. Aalborg Mælkekompagni, Akts. Bestyrelse: Avlsbruger N P Nielsen (Formand), Forp. J C S Buksti (Buksted), Bakkegaarden (Næstformd.), Avlsbruger T B Bauer, Forp. S T Bendtzen, Lykkosoje, Dir. A C Faarvang, Dalsgaard, Sagf. N C Larsen og Propr. A C Larsen (Winther), Skudshalc. Forretningsforer: V II J Henriksen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foron. med Forret­ ningsf. Aktk. 530,000 Kr. Aalborg ny Dampbagori, Akts. Bestyrelse: Købmændene AOA Krugh (Formand), G Roscnkrands Ovosen (Næstformd.), P II A Moller, P Podorson og 110 Hansen. Frm. tegnos af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to Bestyrolscsmodl. Aktk. 7000 Kr. Aalborg ny Dampmølle, Akts. Bestyrolso: Sagt. K Petersen, Bankdirektør J K Petersen og Konsul*'N V Riitzebcck, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: P J Bladt, der har Prok. Aktk. 200,000 Kr. Aalborg ny Vognmandsforretning vod Soren Larson. Indoli. S Larsen. Aalborg Pianofabrik ved II J Hansen & N P Bojer, indeh. II J Hansen og N P Bojer. Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Akts. Bestyrelse: Departementschef P O A An­ dersen, Overretssagf. N P Arnstedt, Ing. E A Foss og Ing. P S II Larsen, alle af Kbhvn., Godsejer A F lloltøn-Castensehiold, Overgaard, Fabrikejer F C B G Harboe, Skjelsker, og D Borg (Direktør), der tre i Foren, togner Frm. Pro­ kurister: C J Rasmussen, G G Mnus og P S 11 Larsen. Prok.: Direktøren i Foren, med en Prokurist eller to Prokurister i Foron. Aktk. 2,400,000 Kr. Aalborg Saltraffinaderi. Indeh. M F J Kragelund. Aalborg Skiltefabrik ved Anton Nielsen. Indeh. A Nielsen. Aalborg Stempelfabrik, Chr. Lund. Jndoh. C Lund. Aalborg Sten- og Billodliuggori, Martin Jensen. Indeh. M Jensen. Aalborg Stiftstidonde. Indeh. L Schiottz-Christensen. Aalborg Straa- & Filthattefabrik ved L Chr. Poulsen. Indeh. L C Poulsen. Prok. P Poulsen. Aalborg Sæbefabrik (A Rafns). Indeh. A V O Rafn. Aalborg Sæbefabrik ved M K Kejser. Indeh. M K Kejser. Prok. H S Jenson. Aalborg Sækkelager ved Jens Josporson. Indoh. J K Jespersen, Odense. Prok.: A C Jacobsen. Aalborg Tagstensstøberi ved C Ellemann & Joh. F Tliiinm. Indeh. C J Ellor- mann og .T F N Thimm. Aalborg Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: J E J Petersen og S P Wøidomann (Direktører), samt It A Moyoll. Frm. tegnos af to. Bestyrelsesmedl. i Foren., eller af Diroktørerno, hver for sig. Aktk. 750,000 Kr. Aalborg Trævare- & Kassefabrik vod V B Christonson. Indeh. V B Christensen. Aalborg Værktøjsmagasin, M A Vorbeck. Indeh. M A Vorbock. Abel A. Indeh. A Abel. Abel A Akts. Bestyrelse: Dir. II P T A Svanholm, Kbhvn. (Formand), Dir. C P G Kampmann, Aarhus, og Sagf. V L Cortes. Direktion: A Abel. Frm. tegnes af Formanden eller Direktøren hver for sig. Aktk. 500,000 Kr. Abildgaard & Gade. Indeh. A J Abildgaard og N M B Gade,dor i Feren, tegner Frm. Andersen & Cordos. Indeh. A J Andersen, P F Cordes og 11 V Cordes, der to i Foren, tegner Frm. Andersen N & Son, Indeh. N C A Andersen og A S O Andersen. Andreasen Alfred & Co. Indeh. A E Andreasen og I’ Q Pedersen. Androsen P & Co. Indeh. P Andresen. Auto-Contralon vod K Th. Nyborg. Indeh. K T Nyborg. Baastrup’s Marius Eftf., Marius Skjøt. Indeh. M P P Skjøt. Bach Anthon & Co. Indeh. A J Bach og C P Beck, der i Foren, tegner Frm. Bach Petersen. Indoh. I’ J Petorson Bach og J C Petersen Bach. Bageriet Fiona ved J Chr. Pedersen. Indeh. J C Pedersen. Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aalborg, Akts. Bestyrelse: Bagermestrene W Børsholt, (Formand og Direktør), der tegner Frm., L P Petersen, N-Sundby, (Næstformd), og N P Christonsen. Aktk. 45,000 Kr. Baggers Trælast- og Kulforretning, S A Bagger. Indeh. S A Bagger. Ballermann & Jensen. Indeh. R A W Ballermann og A L M Jensen. Beklædningshuset Boston vod C Frederiksen. Indeh. C Frederiksen. . Bendtzen Brødr., Akts. Bestyrelse: Købmændene J II P L Hoidomann og B V J Mouritzen (I)irektører) samt I’ G Bendtzen. Frm. tegnes af Direktørorne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mili. Kr. Berthelsen Brødr., Akts. Bestyrelso: Købmændene K E E Gunvald og S K KJ P A Gunvald, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Bindslev Aage. Indeh. A Bindslev. Prok.: Fru M J K Bindslev. Birnbaum’s S Eftf., Larsen & Sørensen. Indoh, N C Larsen og T O C Sørensen. Bjerregaard A & Co. Indeh. A Bjerregaard. Bjernbak H, Akts. Bestyrelse: J C Nielsen, Emma Bjørnhak og II Bjørnhak, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: II Bjørnbak. Aktk. 1000 Kr. Bog-Kiosken vea Jul. Balsgaard. Indeh. J M A Balsgaard. Boulevard-Magasinet, Lauritz Jessen.. Indeh. L A H Jessen. Braun s S Eftf., Chr. Jacobsen. Indeh. N C Jacobsen. Buaas Mojenmaskinfabrikker, Afd af Akts. Frederiksberg Motalvarofabrik. Indeh. Akts. Frederiksberg Metalvaretabnk [so dette], Prok.: M Hansen, J Olson og O I Brøchner, to i Foren. ’ h *

Made with FlippingBook Ebook Creator