Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Register — Forretninger

VI 1189

Aarlius

Forsikrings-Akts. Arosia. Bestyrelse: Ovorretssagf. C J T Thomsen (Formand), ]ng. E V >Søgaaid-Larsen (Næstførmd.), Assuraneodir. A O Rasmussen, Assuran- cedir. O F Snonson, Erdbfj., Ing. ,T Lemvig-F’og og Propr. N I’ .Hansen, is«io- stedvostergaard. Forretningsudvalg: G .T T Thomson, E V Sogaard-Larsen, J Lomvig-Fog og A G Rasmussen. Direktor: Forretningsf. E Laursen. Frm. tegnes af Formanden eller Direktøren, hvor i Foron. mod ot Forrotningsudvalgsmodl. Aktic. 100,000 Kr. Forsikrings-Aktieselskabet Atlantis. liostyrolse: Købmændene J S I’ Overgaard og A .T Andersen, hcggo af Skanderborg, samt .1 A .Jørgensen, Manufakturhdl. «T II Andersen, Hammel, Ovorretssagf. .1 C C Heltet og igenlcr. F S Schmidt, begge af Skanderborg. Direktion: II H Ilovgaard og A J Andersen. Frm. tegnes af to Hestyrelsosmedl. i Foren. Frok.: Il H Ilovgaard. Aktk. 50,000 Kr. Forsikringsakliosolskabot for Forulykkodos Efterladte, Aarhus, liostyrolse: Kbmd. N C II Jensen og Direktør li Sørensen, der tegner Fnn. i Foron. Aktk. 100,000 Kr. Forsikringsakticselskabot Dana. liostyrolse: Vaabenfahr. .1 N Troolstrup, der teg­ ner Frm., og Partikulier P O Troelstrup. Ikast. Aktk. 20,000 Kr. Forsikrings-Aktieselskabet Hormos. liostyrolse: Propr. SS Skovfogod, Morko, Ren­ tier A C Jenson, Silkeborg, Gaardejer M Madson, lljorra, Boglioldor N M Seest, Murorm. J Mikkelsen og Sagf. HA Dal samt som Suppleantor: Propr. SS Skov­ foged, Morko, og Telofonbud R P K.asmusson. Diroktor: K M Laurson. Frm. tegnes af Diroktoron i Foron. mod ot Bostyrolsosmedl. eller af to Bostyrelses- medl. i Foron. Aktk. 180,000 Kr., hvoraf er indbetalt 25 °/o- Forsikrings-Aktieselskabet Jutlandia. Bestyrelsen liestaar af 7 Medlommer med Iiankdir. S L li Fog som Formand. Forretningsudvalg: S L li Fog, Sagf. IC L .Torgensen og Snedkerm. P K Pedersen. Direktion; J Jonsen og A G Ras­ mussen. Frm. tegnes af ot Forretningsudvalgsmedl. i Foron. med enten For­ mandon eller en Direktør, l’rok.: Direktorerne i Foron. Aktk. 2,00-1,000 Kr., hvoraf or nidbot. 82 °/0. Forsikringsforeningen Jylland, Brand-, Tyveri- og Sygeforsikring. Bestyrelsen bostnar at en Direktør: S A Borgkvist, der tegner Frm., samt en Direktion: Daardejor J K Kristoilersen, Rosen (Formand), Mollebygm. L .1 Andersen, Faa- horg, Sognef. J p Alminde, Odsted, og Gaardejer K Kristensen, Rosen. Foloruma, Akts. liostyrolse: Konsul B F E liergmann, Aabyhoj, Konsul M P Dre- schor, Riishoj, Kebmd. M Johanson og Adjunkt ,1 Ranim, Riis Skov. Direk­ tion: F Skaarup, Khhvn., og E Sehnedlor-Soronsen, Hellerup. Frm. tegnos af en Direldor i Foron. med et liestyrolscsmodl. olier af to Bostyrolsosmedl. i Foron. Aktk. 3 Mili. Kr. ' j Fotoramas Filmshuroau, Akts. Bestyrolso: Dir. 11 Frost, Khhvn., Konsul M B Droscher, Voilby, og Konsul E I’ E Bergraann, Aabyhoj. Direktør: F Skaarup, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bostyrolsosmedl. i Foren, eller af Diroktoron i Foren, mod et liostyrolsosmedl. Aktk. 200.000 Kr. Frank & Peterson. Indeh. Fru A M Frank. Prok.: C II liaggeson. Fredoriksbjorg Boklædningsmagasin ved Viggo Meyn. Imleh. V E L Meyn. Fredoriksb'jerg Biografteater, Akts. liostyrolse: Postm. .1 L .1 Hansen, Skander­ borg, Konsul M P Droscher, Voilby øg Konsul E F E liergmann. Aabyhoj, der to i Foren, tegner Fnn. Forretningsforer: Akis. Fntørama. Aktk. 128.000 Kr. Frederiksbjorg Bog- og Papjrhandol ved Aage llass. Indeh. Laura .1 E Ilass. Fredoriksbjorg Installations-Go. ved Ghr. k Tb. Nielsen. Imleh. C P Nielsen og G P T Nielsen. Fredoriksbjorg kontante Manufakturforrotning Carl J Jcnson. Indeli. C .1 Jonsen. F’rederiksbjorg kontante Trikotageforretning ved Carl Svenningson. Indeh. C Sven- ningson. Frederikshjcrg Manufakturhandel ved Poler Ilammor. Indeh. I* Hammer. Fredoriksbjorg Ostehus ved S Boutrup. Indoli. S Boutrup. Fredoriksbjorg Strompo-Magasin vod It. P Jenson. Indoh. R P Jonson. F’rederiksbjorg Symaskine- &Cykle-Eorretuing ved O Chr. Olesen. Indoh. OC Glosen. Fredoriksbjorg Trsclasthando), Akts. Bestyrolson bostaar af ot Bostyrolsosraad: Gross. N A M Hansen (Formand), Gross. 11 A Langballe og Kobmd. J M Jonson samt en Direktion: II P U Hanson og A Nielsen. Frm. tognes af For­ manden i Foren, mod ot andet liostyrolsesraadsmodl. olier af to Diroktoror i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Fredsluml & Knak. Indeh. A K A Fredshmd og C J Knak. FricliB, Akts., Aaby. ISestyrolscsraad: Dir. G S C Kirk, Dir. M F Lausen, Fabr. 11 Vestescn, Aabyhoj, Fahr. J V Wied (Formand), Dir. II G V Siegumfeldt, Khhvn., og Dir. M A Abrahamson, Khhvn. Direktør: P Duo-I’otersen, Aabyhoj. Frm. tegnes af P Due-Poterson alene eller af to Bostyrolsosraadsmodl. i F'oren. Prok.: C C Knudsen i Foren, mod ,1 P Bariiel-eller 11 E Israolsen Bamt hver af disso i Foren, med Diroktoren. Aktk. 1,200,000 Kr. Pønss VVillum. Indeh. C N Simonsen. Prok.: P A llarkjær-Simonscii. Gamél & Holm Podorson. Imleh. J Ilolm Pedersen. Gårmann Johan & Go. Indeh. J K K Jonson, der tegner Erm., og Fru J S E Gårmatiu. Gensidige Tyveriforsikringssolskab, Dot, Set. Clomons. Direktor E M J Wistoft tegner Frm. Kapital 50,000 Kr. Glaser J J- Indeh. II Glaser. Glasmagasinot vod Chr. llavo. Indoh. C Havo. Gorm vod Jons Chr. Sorensen. Indeh. J C Sørensen. Gredsted’s Bureau (Bureau for moderne Reklame). Inleh. A Grcdstod. Grouleff A. Indeh. Fru A Grouloif. Guldsmedgadcs Varehus vod Wm. Rohweder. Indeh. \V Rohweder. Gummiprossorne ved J P Jonsou. Indeh. ,1 P Jenson. Gyldendalsko Boghandol, Nordisk F'orlag, Akts., Aarhus Afd. Indoli. Gyldendalsko Boghandol, Nordisk Forlag, Akts., Khhvn. [so dottøj. Brok.: J F Letli Bang. Gyldonliof. Indeh. A .1 Gyldonliof. Hagelskadoforsikringssclskahot af 1910, gensidigt mod begrænset Ansvar. Besty- relso: K M Laursen (Formand), J J Andersen, R 1‘ Rasmussen og Gaardejer M Madsen, Volstrup, dor i Foren, tegner Frm. Prok.: Formanden i F'oren. med et Bostyrolsosmedl. Kapital: 50,000 Kr. Ilald lians & Oo., Akts. Bestyrelse: 1) M Hald (Forretningsfører), S A Hald og Husejer J Jensen, Sotorp. Frm. tegnes af Forretningsf. aleno eller af do to andre Bestyrelsesmod], i F'oren. Prak.: 11 P Hald. Aktk. 5000 Kr. Ilammerich's Carl Efterfølger, C U Schierup. Indoh. C lTSchiorup. Hammerich

Ilolm-Petersen 1 C &Co.’s Eftf. Indoh. C Nielsen. Herrokonfoktions-F’.abrik ved P Podorson. Imleh. P Pedorson. Ilerrelingerifabrikkon Ilford vod Jens Niolsen. Indoli. J ICNielsen, Faarvang. Prok.: II W llanson. Jlessellund Ernst Boghandel, Papir- & Kontorartikler on gros og on detail. Indeh. J E P Hjssellund. .Hetmar Axel O. Indoh. A O Hetmar, Kbhvn. lletmar & Tvormoso. Jndch. A O Hetmar, der tegner Frm., og C C Tvcrmoso, Middelfart. Ilildobrandt-Soronson & Co. Imleh. J Hildobrandt-Sorousen og R llildohrandt-So- ronson. Ilingolborg Frantz. Indoh. Fru N M Ilingolberg. Prok.: F'rk. A S Hingolberg. Historisk topografisk Forlag vod Aago Brunoo, Rosonvang pr. Aarhus. Indeh. A Bruuoe. Hjorth Robort & Co. Indeh. R lljorth og A Hansen. Hjortsliøi Jacob & Co. Indeh. J Hjortshøi. Hofman C & Co. Indoh. ICobmændone C J K Hofman og V A V Jørgensen. Hofmann Brodrone. Indeh. G C A og A Iiofmann. Hollandsk Tæppe-Import ved Georg Stetfier. Indoli. G T Stechor. Holst Aago E, Bog-, Papir-, Musik & Kunsthandel. Indoh. A E Ilolst. Holst A M Niolson. Indoli. A M N Holst, Vejlby. Holst N & Co. Indeh. H C Hansen. Holst's S M Eftf. Indeh. A N Flonsborg og CMJ Nisson, der i Foren, tognor Frm. Hotel Loyal, Akts. Bestyrelse: llojostøretssagf. E llarboe, Dir. O C Christensen og Intnndant G E Anthon, alle af Kbhvn., Gross. C 1) Dreyer, Hellerup, Sagf. P IC llodogaard, Glostrup, og ICmh. E F J Tosdurpf, Ourupgaard, der to i Foren, tegner Frm. Direktor: V A Poulsen. Aktk. 800,000 Kr. Hotel Terminus vod L II Potorson. Indeh. L .1 II Petorson. Hu de Carl v. d. Indeh. C G E v. d. Ili.ido og II W v. d. linde. llustomrernes Akts. Bostyrelso: Tomrerne J Porrcgaard, II C Pedorson, S S Sø­ rensen, C T II Bojo og K Kaasganrd. Frm. tegnes af F'orretningsf. i F'oren. med et Bestyrelsesmedl. olier af to Bostyrolsesmedl. i F'oren. Aktk. 5100 ICr. Hvid, Loronzon it Co. Imleh. A L Hvid, Knebo], S Loronzen og N L livid, der to i Foren, tegner Frm. lisager A Ss Son. Indoh. H A lisager. Importhusot vod Georg Steclicr. Indoli. G T Stocher. Ingeniorlirmaot Tamir, Alds. Bestyrelse: Vand- og Gasm. II C Hansen (Formand), Gross. C F' Voigt, Vejlby, og Ovorretssagf. P IC ,1 Stampe. Direktion: lug. T Schousboo og il C Hansen. Fnn. tegnes af Direktørerne i F'oren. eller af to Bestyrelsesmedl. i F'oren. Aktk, 100,000 Kr. Ingoniorforrelningon Jutlandia, Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Kobmd. IL P llendriksen og Dir. A 11. IC Hoppe, der i Føren. tegner l'rm. Aktk. 25,000 Kr. Internationalt Samvirke, Handel Ss Industri ved Fru C Wanger & Oo. Indeh Fru 0 Wanger, Aabyhoj, og O Poulsen, der i l'orcn. tegner Frm. Jacobsen N Til. Si Co. Indeh. P S P Ipscn. Jacobsen N Tli. & Co., Jyllands IVohandol, Alds. Bestyrolso: Prokurist B E Jon­ sen, Gjontofto. Direktion: Kobmd. P S P Ipson. F’rm. tegnos af Diroktororno 1 Foron. ellor af on af disso i F’oron. mod Bostyrelson. Aktk. 50,000 Kr. Jakobsen Brodr. Imleh. Il P Jakobsen og .1 B Jakobsen. Jastor H C, Akts. Bestyrolso: Forretningsf.P II. V .Simonsen, Kobmd. C 11T Jaster og ICobmd. P T Jastor, dor to i Foron. tognor Fnn. Forretningsf.: P IL V Simonson, dor har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Jecopbonon vod I P Jonson & Co. Indoh. .1 P Jeii6on, H G Jonson og II G J Jonson. Frm. tognos af forstn. i F’oron. mod on af dø to sidstn. Jensen Brodrone. Indeli. J A Jonsen. Jensen Carl. Jridoli. Il Jcnson. Jonsen C & Co. Indeh. C Jensen. Jenson Frantz & Son. Indoh. S A A Jcnson. Jensen Hans & Co.’s Eftf. J I’ Steffensen. Indeh. J P Steffensen. Jonsen & Johnsen. Indoh. E M Jonsen. Jenson Magnus & Co. Indoh. M Jonson og P Jonson. Jensen’s Ole Sønner ved C k E Jensen. Indeli. C J Jensen og E Jenson, der i Foron. tegner Fnn. Jensen’s P Eftf. Indeli. F B Rahbek. I’rok.: M C Balibek. Jensen R P & Co. Indoh. R P Jensen. Jensen S C. Indeli. Fru A .1 Jensen. Jenson’s & Sorenson’s Mobolfabrik. Indeh. J A Jonsen og A J Soronson. Jensen V & Oo., Akts. Bestyrolso: ICobmd. NC II Jensen, Bostyror II M Jakobsen og Exam. pliarm. V Jonsen, Ulfborg, der i F’oren. togaer Fnn. Prok.: II M Ja­ kobsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktiekapital 10,000 Kr. Jenson’s Viggo Verdcnspatont, Akts. Bostyrelson hestaar af ot Bestyrolscsraad: fh. Skibsf. M Niolson ('Formand), A M Thomsen og Mikka Jonson samt on Di­ rektor: V Jonson. Fnn. tegnes enten af Diroktoron i F’oren. mod F’ormanden ellor af to Bostyrolsosraadsmodl. i F’oren. Aktk. 35,000 Kr. Johansen Mikael k Son. Indoh. M Johansen. Juul-Trano & Co., Aarhus. Indoh. P B Juul-TTano og II Østorgaard llanson. Jydons Autoafdeling ved A Andorson & Danlioj. Indoh. N C P Danhej og A An- dorson, dor i Forøn. tognor l’rm. Jydsk Antikvarboghdl. ved NChr.ChristoHersen. Indeli. Bogbinder N C Christoffersen. Jydsk Asfalt- & Terazzo-Coinp., Akts. liostyrolse (Direktion): Muverm. A S Thom­ son, Dir. T Hansen og Murorm. M B S Thomsen, der to i F'oren. tognor F’rm. Aktk. 25,000 Kr. Jydsk Autobors ved Emil Andorson. Indoli. E J Andorson. Jydsk Automobillager vod Axel Andersen. Indoli. A A Andersen. Jydsk Autotaxa vod L P Andersen. Indeli. L P Andorson. Jydsk Bageri- og Konditorvareforretniug vod S Jonsen. Indoh. S Jensen. Jydsk Central Indkob vod Ilolmor & Romo. Indoh. A M ltomo og U F’ llolmor llanson. Jydsk Centraltrykkeri, Akts. Bestyrelse: Diroktor Mario Sorensen, F'abr.^ C II So- reusen og F'orretningsf. A M Jenson, der hver for sig tegner F’rm. Aktk. 65.000 Kr. Jydsk Elektro, Akts. liostyrolse: Bankdir. S W Fogh (Formand), Dir. C Mads- bjorg Andersen (Madsbjorg) (Næstformd.), F C Leivlio (Diroktor), Ovorretssagf. L A Christensen og Bropr. F G Martins, Kolkjærgaard. Fnn. tognos af Dirok­ toron eller af to Bostyrolsesmedl. i F’oron. Brok.: Diroktoren alene, A O feehow og J K K Svenstrup i F’oron. samt sidstn. og S V Ettrup i Foren. Aktk. 800,000 Kr. Jydsk Emissions-Institut, ved FT. .lustesen. Indoh. F Justosen. Jydsk Emissions-Institut, Akts. Bostyrelso: F Justeson (Diroktor), Forrotiiingsl. O E Stilling og Gross. J T Niolson, Svondstrup. Frm. tegnes af Diroktoron alono ollor af to Iiostyrelsesmodl. i F'oren. Aktk. 150,000 Kr., livoral or indbo- talt 25 o/,,. Jydsk Furagcfortetning ved Henry Bergmann. Indoli. II ll i Lergmann. Jydsk Gibs- & Cementstøberi ved H J Jorgonsen. Indeh. 11 J M Jorgonson. Jydsk liandols-Eksport ved Georg Christensen & Co. Indeh. K Thomsen, R F Magnus og G C Christensen. . Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Filial af Akts. Khhvns. Handelsbank. Indeli. Akts. Khhvns Handelsbank Ise dette]. Forretningsforer: II Levinson. IContra- signatarer: L Madsen og N Bielie. Tilsynshavende: O Lassen og F C C J Baune. Forretningsforeren eller en af de Tilsynshavende, hver i Foren, med en Kontrasignatar, tegner Frm. Jydsk Isoloringsforrotning ved A Mortenson. Indeli. ,1 A Mortensen. Jydsk Konfektionsfabrik ved Aage Frodslund. Indoli. A K A Fredslund. Jydsk Kurvemøbolfabrik ved Tli. Riisgaird k Co., Kommanditselsk. Ansv. Dolt A R Klmgonberg og O ilaakansson, der i Foron. løgner Frm Jydsk Ligkistefabrik ved Jens Jensen, Aarhus. Indeh J Jensen. j)dsk Marmorvarcfabiik vod Alfrod Lominieli. Aabyhej. Indoh* A Lcmmu'h. Jydsk Møbelfabrik, Juul & Knud Andersen. Indeli. C V Juul og ICT Andersen. Justosen Brodr. Indeh. S Justeson. Juul’s J C Eftf. Indoh. L Udson. Juni & Kruse. Indeli. C Kruse og T E Juni.

Made with FlippingBook Ebook Creator