Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Ojørlev

VI — 1226

Provins-Register — Forretninger

Forretningsnavn og Adresse .Rasmussen R M Jl 3 6 ............................ Rybak Otto Jl I:'>6................................. Kolioii Olir. Kobmil. JH IM Skjodt, K W Jl U O ....................................... HUKKEUFABUIK.EN VKNmiÆLLAM), AKTS. JS 07 & 101 Telogrnmndr. „Vest­ sjælland"............................................................ Vestervang Kristian J) 6 2 ............................ Wilhelmsen Olir. g 1 0 .................................. Wiirtzen Olir. Jl 4 6 ........................................ Zin.glersen V........................................................

Se Fagregistret under Destruktionsanstalter l'lleklr. Inyt. (Slageluc) Snedkere

Forretningsnavn og Adresse Melchior Vilh. f 96........................................ M oho m ii i i ; i ............................... Nielsen C A Kobmd. $ 80 Nielsen Fr., Gummcrup f L33.V................ Nielsen I! .1 Kobiml., Kjong fl 1 Pedersen R f 77........................................... Petersen R A f 3 2 ...................................... Petersen-Weilby P f 9 4 ............................... Rasmussen Clir. Kobmd. f 81 Rasmussen H J f) 165................................... Rasmussen J...................................................... Rasmussen N P Kjong Jl 8 3 ................... Rosenlund R If H f 1 9 9 ............................ Schultz P il f 117............................................. Sæbehuset f 141................................................. Virkelyst Trævarefabrik, A Hansen f5 . . Østergaard N f 5 5 ........................................

Se Fagregletret under Trikotagelull.

Oarlnm' Gartnere Tømrermestre

Bagere Bagere Malermestre Smede Remskiver Sadelmagere Gartnere Sæbeudsalg Trævarefabr. Trævarefabr.jisenkr. en gr­

Sukkerfabrikker Malermestre Manufakturhdl. Apoteker Malermestre

Indregistrerede Firmaer. Andersen Chr., Gjorlev, Akts. lirsstyrelse : Godsejer .T Ilullcmaun Olsen, Aag-aard (Formand), Gaardojorne J IL Christenson, S Sørensen, Kyo, .TM. V Christonson, Ulstrup, S 1’ Iiroum-Cliristensen, Kirkehelsinge, og H P Jorgenson, Mullerup, Forrelningsf. C Andorsen, Tømrerm. A A Petersen og Dir. C D Musaeus, Kal- lnmlborg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direk­ tør: Købmd. O Andorsen, der har Prok. Aktk. 200,000 Kr. (Jjørlov Bank (Filial af Akts. Landbobanken i Slagelse, Andelsbank). Indeh. Akts. Landbobankon i Slagelse, Andelsbank fso (lotto]. Gjerlev Cernentvarefabrik, Akts, Bestyrelse: Ovorretssagf. II .1 Fraas (Formand), Gaardojer J V Gran/ow, Bakkendrup, og Murerm. J 1’ Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Forrotningsf.: Kobmd. CAndersen, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Sukkerfabrikken Vestsjælland, Akts. P.estyrelse: Ingenior Poul Larsen, Frdbg. (Formand), Godsejer V do Nccrgaard, Valdeniarskildc, Propr. E v. Deurs, Hong Dr. tlieol. HCJ Lawact/, Forp. OJ Knipschildt, Kblivp., og Overretssagf. N P Arnstcdt, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden og to andre Bestyrelsesmedl. i For­ en. Direktion: Dr. tlieol. II O J Lawact/. og lug. S Holme, der hver for sig har Prok. Aktk. 3 Mili. Kr.

indregistrerede Firmaer. Blædel’s F Eftf., Akts. Bestyrelso: Partikulier C C Jørgensen samt Købmændene X S B Plum og K M Plum, allo af Assens, der hver for sig tegner Frm. Aktk 25,000 Kr. Glamsbjerg Comont-Tagstensfabrik. Interessenter: J R Jørgensen, Faaborg, Frm. N M & F Plum, Assens og Bygmester C Christensen, der to i Foren, tegner Frm. Hver af Deltagerne hæfter for en Tredjedel af Selsks. Forpligtelser, dog ikke -udover 4000 Kr. for hver. Glamsbjerg Isenkram- & Udstyrsforretning ved Fr. Andersen. Indeh. F Andersen. Glamsbjerg og Omegns Bank, Akts. Bestyrelsen boslaar af et Repræsentantskab paa i5 Modi. med Gaardojer II C Henningsen som Formand. Kontroludvalg: Mejeriejer J C Gormson, Blikkenslager V II Olsen og Gaardojer M Jensen, Rommerhus. Direktion: A M Larsen og II J L Nyboo. Bogholder: lf Jensen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Dircktor i Foren, med .Bog­ holderen eller med et Kontroludvaigsmedl. eller af et Konlroludvalgsmedl. i Foren, mc-d Bogholderen. Aktk. 100,000 Kr. Glamsbjerg Teglværk. Interessenter: Murermestrene H Andersen, C Larsen og A ' Rasmussen, Ildlsfirmaot N M & F Plum, Assens, F Blædel, Glamsbjerg og Byg­ mester C Christonson, Kjong Mark, do to sidstn. tegner Frm. i Foren, og have desuden hver for sig Prok. i Foren, med en af do andre Interessenter. Den indsk. Kapital or 40,000 Kr. Glamsbjorg Trælasthandel ved Harald Bisgaard. Indeh. II 0 Bisgaard. Glamsbjorg Trævarefabrik & Savværk ved Brodr. Christensen. Indoh. C Christon­ son og 11 Christensen. ■ Margarinefabrikken Voslfyon. Akts. Bostyrelso: Mejeriejer J C Gormsen, Købmd. C Kroger og Sagf. J Hansen, der to i Foren, tegner Frm., samt Godsejer II Brunings-Hansen, Avernæsgaard, Rentier II J Hansen, Kbhvn., Propr. J P Stef­ fensen, 1. Vistorp, Propr. C A Hansen, Naarup, Uaardejer H Nielsen, Holto, Savværksejer A Pedersen, Sogneraadsformd. H C Henningsen og Kobmd. L An­ dersen, Gummerup. Aktk. 25,000 Kr.

G lam sb jerg .

Italtica, Assurance Comp., Akts. Repr.: Bankbogholder H Jensen. Dommer, so u. Assens. Elektricitetsværket (Nordvest- fyenske Elcktricitetsværker). Indbyggerantal 1021: 1,100(1901: 658).

Politimester, se u. Assens. Sogncraadsformand: Bygmester R Pedersen. Vandvæi'ket (Interessentskab), anl. 1908.

Se Fagregistret under Hoteller

Forretningsnavn og Adresse Afbolds- og Iløjskolehotellet f) 5 7 ............. Andersen Kristen Kobmd. |J 15 Andersen M J) 135........................................... Andersen Vilh. f 1 0 ..................................... Asmussen Joh. |J 16........................................ Billesø Ch. C | 191......................................... Blædel’s F Eftf., Akts. Kobmd. D 2 Christensen Brodr. Træ- & Brændehdl. | 150............................... . . . . ..................... Christensen Peter D 200. . . ....................... Damgaard Otto Kobmd. |J 49 Ellemann H C | 84......................................... Glamsbjerg Bog- & Papirhdl. fl 17............ Glamsbjerg Bryggeri JJ 3 5 ............................. Glamsbjerg Cement-Tagstensfabrik § 14 . Glamsbjerg Hotel JJ 9 .................................. Glamsbjerg Isenkram- og Udstyrsforr., Fr. Andersen fl 1 8 .............................................. Glamsbjerg og Omegns Bank, Akts. fl M) Glamsbjerg Teglværk JJ 8 2 .......................... Glamsbjerg Trælasthandel, Harald Bisgaard S 90................................................................. Glamsbjerg Trævarefabrik & Savværk ved Brodr. Christensen JJ 3 1 ............................ Glamsdalens Tagstensfabrik, Glamsdal # 104 Hansen Henrik D 86....................................... Hansen Jacob J 100....................................... Hansen M D 9 9 ................................................. Hansen Valdemar, Kjong D 177................... Henriksen II J Kobmd. JJ 41 Ilolzkamper Fr. fl 8 5 .................................... Høg B A | 1 ................................................... Hojer-Olsen V § 33........................................ Jensen Chr. JJ 5 1 ........................................... Jensen H fj 129................................................ Jensen J Clir. Kobmd. JJ 47 Jensen M............................................................. Jensen P, Kjong fl 76.................................... Jensen P C, Rommerhus J 6 5 .................... Jensen Viggo $ 1 3 0 ............. ‘......................... Jubl S Nissen D 1 6 2 ..................................... Jørgensen II P fl 120..................................... Jørgensen N L, Kjong.................................... Jørgensen S f 5 4 ........................................... Kjong Mølle, P Moller f 159...................... Knoth J, Kjong f 63..................................... Larsen A M § 1 1 0 ........................................ Madsen Lars, Koppenbjerg Jl 5 2 ................ Madsen M C ............................... Margarinefabrikken Ves'tfyén, Akts. f 128 Maskinfabrikken ITjorthoJm, A Andersen f 2 5 .................................................................

Malermestre Cykleudsalg Manufakturhdl. Murermestre

G lostrup . (Oprind. Glopsthorp; Glob, Mandsnavn.)

Dommer, se Artiklen Underretter i Afd. II Real-Register for Kbhvn. Gasværket (kommunalt), anl. 1906. Indbyggerantal 1921:2,837 (1906: 1968).

Politimester se Artiklen Politi i Afd. II Real-Reg. f. Kbhvn. Sogneraadsforinand: Sagfører Johs. Graff. Vandværket (kommunalt), anl. 1906.

Brænde Murermestre Cykleudsalg Boghandlere Bryggerier Tagstensfabrikker Hoteller Isenkræmmere Banker, Incasso Teglværker Trælast- og Tømmerhdl. Savværker Tagstensfabrikker Murermestre Sagførere, Incasso Bogtrykkerier Vognfabr. og -forlidl. Maskinfabrikker Urmagere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Cykleudsalg Tømrermestre Elektr. Lysinstallation

Albrechtsen A K § 1 3 7 ................................ Andersen A f 2 4 ............................................ Andersen A E | 88.........................................

Andersen Chr. Købmd. Ji 146 Andersen J V Købmd. J) 95

Modeforretninger Drejere GIarmestre

Andreasen II A f) 1 8 3 .................................. Askmann C A J 1 1 5 ..................................... Bracker C JJ 7 . . ........................................... Bruun Svend f Brøndbyvester 1 5 ............. Christensen C f 194........................................ Christensen M JJ 2 1 4 ............................... . . Christensen V Købmd. J) 127 Christiansen Uffe Jl 225 ............................ . Clasen Edmund................................................. Crome & Goldschmidt’s Fabrs. Uds. v. Johan A Knudsen fl 9 3 ........................................... Dansk-Engelsk Lakrits Fabrik,Akts.J) 170 Døliner A Rasmussen JJ 118......................... Ewald A ............................................................ Ewald G JJ 67................................................... Fabrikken Diana, Akts. J 56 Fabrikken Samoa ved Carl Sørensen & Co. | 1 8 0 ................................................................ Frederiksen A V Jj 1 6 7 ............................... Gartneriet. Pilevang, Tli. Petersen Jl 55. . . Glostrup Boghandel v. Otto Thim Jl 8. ... Glostrup Bogtrykkeri J] 3 1 ......................... Glostrup Dampvaskeri JJ 136 ................... Glostrup Kurvemøbelindustri, I Torkelsen S LI7 ............................................................... Glostrup & Omegns Fællesbageri Akts. |J249 Glostrup Træskofabrik, Fil. af Akts. De foren. Træskofabrikker JJ 25......................

Gartnere Gartnere Guldsmede Legetojsfabr. Gartnere

Manufakturhdl. Lakrids en gros Gartnere Malermestre Murermestre / ) Kokosvarer, Tæpper en gros, MuJeposer, Maattcr Konditorier Gartnere Boghandlere Bogtrykkerier Vaskerier Kurvemobler Brødfabrikker Træskofabr. og en gros

Blikkenslagere. Manufakturhdl. Pakkassefabrikker

Arkitekter Smede Tømrermestre Cykleudsalg

Remskiver Skomagere Snedkere Ejendomshandlere Skræddere Savværker Urmagere Margarinefabrikker Maskinfabrikker Møller Bagere

Grønlund I Købmd. Jl 53 Gunst Carl Kobmd. Jj 47

Hansen Brodr. ved Aage Hansen & Alfred Hansen Jl 205 ................................................. Hansen I 0 JJ 235............ -.............................

Maskinforhdl. Gartnere

Made with FlippingBook Ebook Creator