Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Ras—K pc KJN Krange, der i Foren, tegner Frm. Prok.-. HC Illum i Foren, med en Likvidator. Rederiaktirsrlskabri Halla. Bestyrelse: Fuldm. 0 1 edegntird (Formand) og Skibsreder TG Christensen (korresp. Reder), Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besiyrelse-smedl. Prok. : TO Christensen. Aklk. 200,000 Kr. Roderi-Aktieselskabet Spes. Bestyrelse: Gross. E Valeur (Formand), Iløjesteretssagf. K St-eglich-Petersen, Fabr. ASV Engcll, Arkitekt EK Thuren og Kapt. LR Schmith, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. Rederiaktieselskabct Trans. Bestyrelse: Gross. ACII Eriandsen. Gross. V Gliemann, Over- retssagf. PCA Madsen og Gross. RA Robbcrt (korresp. Reder) Frm. tegnes af den korresp. Reder alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Rederiaktieselskabct Triton. Bestyrelse: Kom­ mandør HGC Ainmundsøn (Formand), Kapt. CG-11 Hedeinann ug Skibsreder T.VFE Nielsen (korresp. Reder). Frm. tegnes af den korresp. Reder eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 900,000 Kr. Rederiaktieselskabct Victoria i Likvidation. Lik­ vidatorer : Gross. LC Andersen, Købmd. IIFL Gislinge, Vekselerer SA Gjelstrup, Købmd. PM Pedersen, aile af Svendborg, og Tømmerhdl. CHE Ellermanni- Jensen samt AP Palsbo (korresp. lieder). Frm. tegnes af den korresp. lieder aleno eller af to andre Medl. af Likvi­ dationskomitéen i Foren. Rederiet Dannevirke. Akts. Bestyrelse: Gross. .TV Andersen, Prokurist NC Hansen og Sagf. E Folmnr-IIamsen, allo af Odense, samt fli. Skibsf. PJ Jørgensen, Gross. O Boas. Gross. AOV Scheffmann og Skibsin. II Hansen (kor­ resp. Reder), der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 1 Mili. Kr. Rederiet Foreningen, Akts. Bestyrelsen bestaar af en Forretningsfører: Dir. FSB Jacobsen samt to Delegerede: pens. kgl. Lods IIP Christensen og Sagf. AA Bardram. Frm. teg­ nes af Forretningsf. 1 Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Pnok.: Forretningsf. Aktk. 152.000 Kr. Rederiet Frode, Akts. Bestyrelse: Bankdir. H,I Jlnss, Ilaklev (Formand), Ing. NV Henckel. Kallundliorg (korresp. Reder), Fiskeri:issist. .1 Jensen, Nykjøbing Al., og Gross. F Kol'oed. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Trok.: NV Henckel. Aktk. 2'A Mili. Kr. Rederiet Quarlo, Akts. Bestyrelse : YCP Eg( n- feldt-NicLsen, Kommandør l'LF Goisebalk. Overrehasagf. L Heine. Ovcrretssag’f. CAP Torp og Ovcrretssagf ,T Kørner, der to i Foren. legnerFrm. Kørrespønden'nde lieder : Skibsreder AMLAndørsen, der bar Prok. Aktk. 2,250,000Kr. Rederiet Stærkodder, Akts. Bestyrelse: Frm. Janscn A Co. [so dette] (Forretningsf.), der tegner Frm., Dir. NV Sdiultz og fh. Lods­ bogholder LP Hansen. Aktk. 110,000 Kr. Rederiet Valby, Akts. Bestyrelse: Overret-s- sagf. N Nielsen, Importør KM Madsen, Skibs- provinntcringshdl. OH Rolff og Befragter L Skovgaard (korresp. Redeg), der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 33,000 Kr. Rederi- & Handels-Selskabet Montana, Akts.. Brændsclsforr. m. m. Bestyrelse: Gmss. JC Lchrmann (Direktør), Gencraldir. II Bie, Ber­ lin, Dir. FCJIT Hermann, Hamburg, Goneral- diir. AY v. (I. A'orm, Rotterdam, Falir. S Hoi'- witz, Ovcrretssagf. JL Nathansen og Kredit- foreningsdir. TE Lchrmann. Aarhus, der fire 1 Foren, tegner Frm. Aktk. 2Vi Alill. Kr. Adresse : Niels .Tuels G. 13 (K) fCent.12246, 9246 A9358.Stats|150. Telegramadr.,.Montanaknl“ . Rederiselskabet Havet, Akts. Bestyrelse: Tøm­ merhdl. CAfll Ørum,. Lygten (Formand og korresp. Reder), Generalkonsul JC Poulsen, Gross. O Larsen og Dir. II Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Besty­ relsesmod!. Prok.: OMII Ørum. Aktk. 600,000 Kr. Red Mili, Akts., Tldl; Bestyrelse: AA Wissing (Direktør), Ilepr. FW AViinscho og Skræd- domr. ,TP Nielsen, der hver for sig tegnei Frm. Aktk. 5500 Kr. Redningskorpset for Kblivn. og Frdbg., Akts. Bestyrelse: Ovcrretssagf. V Falbe-IIansen (Farmand), SA Falck (Direktør), Gross. KO Lippm,ann og Dir,. WE Hansen, der to i loren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. Rée * Bay, Hdl. og Fabr. Indeh. SJ Briinner og AS Briinner. Grundlagt 1872 Rée Carl, Hdl, Indeh. Carl Rée. Prok. : G Hansen og OAC Hansen. Forretningens Art-: Grossererforrelning. Adresse : st. Kongensg. 40 G (K) g Cent. 7521 & ]>alæ 2094, Frihavnslager g Palæ 830. «P.isol'ureau, Akis. Bestyrelse: Boghandler A1* \\ ilhjclm (Forrctiuiiprsfører), Ovcrretssagf. F\ Samlholt og Dir. •1.11 Nyman, Gøteborg.

V — 1111 Ravnkilde & Co.,. Akts., Hdl. m. Iluder o. 1 Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad: Bankdir. JCFA Sundberg og Sagf. FT En- gelberg samt on Direktion: Gross. KJ Ras­ mussen og Gross. IIPS Ravnkilde. Frm. teg­ nes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesraad,smedl. i Foren. Aktk.300,000 Kr. ttavnkilde’s HW Eftf., Wald. Jamzen, Hdl. Indeh. CLAV Jantzen. Prok.: SAK Bøytler. Eavnkilde Johs. & Co., et Kommanditselsk., der driver Hdl. Indeh. JG Ravnkilde. Ravnsborg, Akis. Tndeh. Fnn. Akis. Boeno. reassurance-Aktieselskabet Dansk Vcriias. Be­ styrelsen bestaar af en Kontrolkomité: Hol- jgm. O Brun, Krogerup (Formand), Overrets- sagf. JT Just-Lund, Dir. CA Bille og CJM Thielst (adm. Dir.). Frm. tegnes af den adm. Dir. alene eller at to Medl. af Kontrolkomi- téen i Foren. Prok.: C.T Sehlogel og MM Ler- che i Foren. Aktk. 1V5 Miil. Kr. llcassiiranc,o-Aktieselskabet l’ax. Bestyrelse (Re­ præsentantskab) : Hofjgin. G Wollf-Sncedorff, Næstved (Formand), Ovcrretssagf. GJF Sven (Konlrolkoiniléeiis Formand), .Købmd. LF Pe­ dersen, Gilleleje, Dir. CF liokkenhcuser, Ing. P Korsgaard, X.vhorg, Godslorv. SP Aarep. Lerelienliorg, Cross. OS Aagaanl, Ea.ndva'sens- kommissær Al I’ FeldHiusen, Tlmrø. og Skibs­ nsler S Friis, Marstal. Direktion : Kontorche­ ferne EJ BiMeJoft. og SAA Lorenzen. Frm. teg­ nes af Direktørerne i Foren, eller af en af dem i Poren, med KonTrolkomitéens Formand. Aktk. 1 Al i1.1. Kr. Reassurance-Compagniet Kalamamlra, Akts. Be­ styrelse.: Dir. X Beloisvelov, Petrograd (For­ mand). Dir. Th. Weincrt (X.-est forind.), Dir. J Theokstou, I.VIrograd. Dir. CFW Wil/.kc. Konsul FL Ilcy, I.egationssekr. MA Langberg og Dir. IIS Steensen. Vejle. Direktører: EAF Preisler og GD Talbot. Frm. tegnes af For­ manden eller Na'stformanden, liver i Foren, med et. Bestyrelsesmedl., eller af en Direktør alene. Prok.: YYA Dietsch, IICAIII Gobel og G.X Hugge, tn i Foren. Aktk. 4 Alill. Kr. Adresse : 1 animere-nsg. 4 og Itoniholmsg. 3 (K) ,$•Cenl.2508, Telegramadr...Rosalnman Reassurance-Compagniet Skandinavisk Lloyd, Akts. Bestyrelse: Generalmajor II Ulrich (For­ mand), Skibsreder AP Møller, Gross. JS Han­ sen, Ovcrretssagf. F Wolff og E Dreyer (Di­ rektør). Frirn. tegnes af sidstn. aleno eller af to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 2 Alill. Kr., hvoraf ør indbetalt 30 %. Keassuranee-Oompagniet Væring, Akts. Besty­ relsen bestaar af en Kontrolkomiié : Dr. polit. KA Wieth-Knudsen, Dir. HL Nielsen og Over- retssngf. JF Krarup samt en Direktion : O Smith. Frm. tegnes af sidstn. alene eller af to Kontrolkomitémedl. i Foren. Prok.: ACJ Vramm og CJ Skram-Jensen i Foren. Aktk. 4 Mili. Kr. REASSURANCE-FORENINGEN, Akts. Bosly reiso : Dir. K Bramsen, (,'ross. GK Hecksher og B Dreyer (Direktør). Frm. tegnes af Bestyrel­ sen i Foren., af' hver af dennes Al'edleimner i Foren, med en Prokurist eller af Direktører­ ne hver for sig. Prok.: AH Møller. Aktk. 3 Mili. Kr. Adresse: V-Boulovard 40 (B) R C.11200A11217. Reassuranco Kompagniet Royal, Akts. Besty­ relse: Dir. VA Bang, Skibsreder P de Nully Brown, Konferens:'. (IJP Kylierg og Dir. .1 Dangnard Jensen (Kommitterede), Skibsredcr- no A Eriandsen og 1 Cbrislenson, Gross. A Kellmidt, Dir. II Kieguml'eldt-. og Gmss, XII 'Hansen. Direldør: IM) .'locli-imsen. Frm. legnes af Direktøren alene eller af to Komniiitorede i Foren. Pmk. : K v. Aliillen. Aktk. 2 Alill. Kr., hvoraf er indbetalt 25 %. ReehetidorIT ()sear. Forsikringsvirksomhed. T 11 - 1 li'h . OA Rech<,ndoiTJr. Prok.: KAI Nielsen. Reck CF. Ildl. Indeh. CF Reck. (Nordre Birk). Reck’s Opvarmnings Compagni, Aktø.. Maskin- falir. og Jernstøberi. Bestyrelse : Cross. GO Søht, Fru Ellen Magnusscn, Prof. GV Prytz og Ing. WE Ileck. Direktør: Kapt. AB Reck. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bcsty- relsosmedl. i Foren. Prok. : Fabrikdir. M Tresehow og WE Reck. Akik. 400,000 Kr. Record Film ved Harald Obel. Indeh. II Ubel. Ileddaway F & Co., Ltd., Jfanchester & Ham­ burg, Filial ved Max Odewahn, Ildl. Indeh. M A Odewahn. Reddersen Brødr., Haandv. Indeh. GA Reddersen. Forretningens Art: Skræddonnestre, Spee. ■. Uniformer A Livreer. Leverandør til Stat A .Kommune. Grundlagt. 1872. Adresse : Nytorv 11 (R) g Cent. 4570. Redelta Import- & Eksport-Aktieselskab. Læ­ der- og Skotøjshdl. Bestyrelse .- Ing. Poul Lar­ sen (Formand), Dir. SW Tchelnokoff. Dir. AJ Stybel, Ovcrretssagf. NP Arnstedt og Cand. jur. GIv Schiørving. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : R Piek. Aktk. 1- Alill. Kr. Rederiaktieselskabet Dragør i Likvidation. Likvi­ datorer: Højcsteretssagf. F Winther og Sagf.

Firma-Register for Kjøbenhavn

Rasmussen Christian, Richardts & GA Krog’s liftf., Kunst- og Møbelsnedkeri. Indeh. PCAN Rasmussen. Rasmussen Ejner,Akts., Ildl. Bestyrelse : Købmd. EXE Rasmussen

Made with FlippingBook Ebook Creator