Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Afdeling V .

for

Alfabetisk Fortegnelse over Firmaer og Aktieselskaber med Hjemsted i Kjøbenhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks og Nordre Birks Jurisdiktioner. De til Firmaets (Selskabets) Navn føjede Oplysninger om Selskabsform, Virksom­ hedens Art, Bestyrelse og Direktion. Tegningsret, Prokura og Kapital er et bddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handels-Registrene (Lov af 1. Marts 1889) og til Aktieselskabs-Registret (Lov af 29. Sept. 1917). Der er givet en Del Firmaer Lejlighed til mod Betaling at tilføje yderligere Oplysninger om Foi retningens Art, Grundlæggelsesaar, Adresse o. 1. Disse Tilføjelser er anbragt efter den officielle Tekst og er desuden kendelige ved en stærkere Indrykning af Linierne. Redaktionen af Firma-Registret er afsluttet med de i Statstidende ddn 31. Oktober bekendtgjorte Anmeldelser.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook Ebook Creator