Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Animated publication

En I dholdsfortegeelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

Afdeling V .

A , F o r r e t n i n g e r , Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder Inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. K o rt findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. Alfabetisk Fortegnelse over oa. 17,500 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have In- ‘ teresse for en større Kreds. B i P r i v a t - A d r e s s e r . _____ tfsk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund fremfoydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An- O . S t ø r r e G a a r d e . vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1923 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. ’

D . K o m m u n e f o r t e g n e l s e *

1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VH i 2. BindJ. '''v'.'"'. ' :

Grønland.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side,

K R A K ♦ S J Æ L L A M D , Lommebog for Vejfarende, Pris Kr. 8,50.- K R A K « F Y E N , Lommebog for • > Vejfarende, Pris Kr. 8.00. Faas :i alle Boglader. Beskrivelse af Seværdigheder med Kilometerafstande, K6rt over Byerne med Hovedfærdselsvejene o. m. m.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind), den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjebenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie. eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle

i

Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer nnder et Grevskab, Baroni, Stamhns eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at nndgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet nnder Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal 1 Tender Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0.55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter Vurderingen i 1923. 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssmn til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. ' 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet. I Slutningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

i "i

\

i 7

i

} >

Fortegnelse over de 155 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, foran Aid. VIL

Le'mvig Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager Maribo Marstal Middelfart Nakskov Nexø Nibe Nordborg Nyborg Nykjøbing F. Nykjøbing M. " Nykjøbing S. Nysted Næstved Nørre Aaby Nørre Sundby Odder

Stnbbekjøbing Svaneke Svendborg Sæby Sønderborg Taastrnp Tarm

Ringkjebing Ringsted Roskilde Rudkjøbing Ry Rødby Rødding Redkjagrsbro Rønne Samsø Sandvig Saxkiøbing Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skielskør Skjern Skjørping Skærbæk Sorø Stege Storehedinge Struer

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrnp Aarhus Aars Aarup Allinge

Esbjerg Faaborg

Haslev Helsinge Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Holsted Hornbæk Horsens Hundested Hurup Højer Høne Jyderup Kallnndborg de Kjertemi Kjøge

Fanø Faxe Fase Ladeplads Fjerritslev Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Give Gjerlev Glamsbjerg

Thisted Tinglev Toftlund Tølløse Tender Tørring Ulfborg Vamdrup

Arden Asnæs Assens Augustenborg Ballerup Birkerod Bjerringbro Bogense Brabrand BramMnge Brande ev Jhristianefeld Dronninglund Ebeltoft Ejby

Glostrup Graasten Gramby Grenaa Grindsted Gudhjem Haderslev Hedsten Hadsund Hammel Hasle

Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vojens Vordingborg Vraa Ærøeskjøbing Ølgod

Odense Præstø Randers Ribe Ringe

r

Koldim Korsør Langaa

/

1 ^

,„ni.

. mv L.

Afdeling V . Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæg: Færøerne. Grønland. A . Forretninger. Forretninger i Provinsen uden for de i dette Register optagne 155 Købstæder og købstadlignende Bcbyggelsei • findes i Afd. YII Fag-Register i de enkelte Fag under „Landet". Aabenraa . (0[iniifte)ig Opueraa, Aa ved den i Kong Valdemars .lordebog mcvnle Opnor, il. e. aaben ør, gruset Strandbred.) (Aabonraa Amt)

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab $) 11. . . Aabenraa Amts Avis J] 133...................... Aabenraa Amts Soeial-Demokrat D 161 . . Aabenraa analytisk-kemiske Laboratorium § 398 Postkonto 8413 . . . . ................. Aabenraa Andels-Svineslagteri $) 55 & 79 Aabenraa Avis D 259 ................................ Aabenraa Dampvaskeri &BadeanstaltD380 Aabenraa Kddikefabrik J) 60Postkonto7183 Aabenraa IIakkolse-& Halmvareforrctning, N Nicolaisen $560 .............................. AabenraaKafferisteri ved Sparlund &Obisen $ 143 Postkonto 6763 ........................... Aabenraa kemiske Fabrik, T Audresen fj 398 Postkonto 8413................................. Aabenraa Kulkompagni, Akts. f) 218 &220 Aabenraa Margarinefabrik ved II Vester- gaard g 469.............................................. Aabenraa Maskinfabrik ved C Christensen g 520....................................................... Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. g 88.............................................. Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. g 155........................................................ Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Aabenraa Pælemuslingo Eksport, Andr. Nielsen g 340........................................ Aabenraa Rederi-Aktieselskab g 182. . . . Aabenraa Sækkekompagni, Akts. g 567 . . Abrenkiel & Clausen g 120 . . ................. Andersen & Meyer g 530 ........................ Andersen M P g 416................................. Andersen Niels g 278................................ Andresen Andr. g 204 .............................. Antonsen & Christiansen g 304................ Apenrader Tageblatt, Akts. g 20 & 503. . Askov C ...................................................... Asmus8en Jens g 137................................ Auto-Motor ved Jørg. M Hansen g 244 Poatkonto 6158......................................... Beck Christian g 228. .............................. Beck Heinr. g 305 ................................... Bek Hugo Lauritzen g 223........................ Benncdsen Jobs. g 125.............................. Bergen Jiirgen v. g 15 Postkonto 6157. . Beyer Hans g 7 3 ..................................... Birck M C g 45........................................ Bock Hans................................................. Boeck Holger Overretssagf., Notar g 555 Boje William g 142................................... Bojesen’s Harald Boghandel g 352 Post­ konto 6276................................................ Boysen J g 210........................................ Brink Johann g 274................................... Brink Rud. g 184...................................... Brøcking Theodor g 355 ........................... Bøse Richard g 255 ................................... Callesen Hans........................................ ’ Carstens Friedrich g 587................ Carstens H g 339 ......................... Caspersen Brodr. g 556 ...........................

Se Fagregistret under Bryggerier Aviser Aviser Kemiske Laboratorier Svineslagtcrier Aviser Vaskerier Eddikefabrikker Halmvarer Kaffe en gr., Imp. & Ag. Maskinfabrikker Maskinfabrikker Møbler en gros. Fiskeriart. og -redskaber Muslinger { Dampskibsselsk. Sække { Dampskibseksped. og Dampskibsselsk. Elektr. Lysinstall. Købmænd Cyklendsalg Flytteekspeditioner Maskinsnedkerier og Savv. Aviser Skræddere (Agentur- og Kommissions- ( forr. Automobilforhdl. ( Maskinforhdl.,Drivremme- | imp. og -foriidl., Land- ( brugsmaskiner. Vinhandlere Smede Sagførere, Incasso Bogtrykkerier Boghandlere 'Kemiske Fabrikker Kul, Kulimportører Margarinefabr. Manufakturhdl. Maskinfabrikker Arkitekter Bagere Isenkræmmere

Aabenraa Amtsbaner. Stræknin­ gen Aabenraa—Graasten, anlagt 1899; Strækningen Aabenraa— Løgumkloster,anlagt 1901.Drifts- direktør: Stadsingeniør Oand. polyt. J. Ramhøj, R. Afstand fra Kbhvu. pr. Jernbane : Time. Amtmand: Kr.KefslundTliomsen,R. Amtsassessor : E J C Bang. Amtsforvalter: C M Madsen, fg. Amtslandinspektør: K H Krarup. Amtslæge: Dr. med. & cliir. Mads Miebeisen, R. Amtsraadssekretær: Jes Cornett. Amtsskolekonsnlent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset. Overlæge :A Ipsen. Amtsvejinspektør, se u. Graasten. Borgmester :Købm. Holger Fink,R. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup Herred, (undt. Bedsted), Rise Herred samt 3 Sogne af Lundtofte Herred og VarnæsBirk (92. Retskreds): C Andersen. Elektricitetsværket (kommunalt) anl. 1902. Fabrikinspektor for Aabenraa- kredsen : K Lyne Petersen $ 166. Foreningen for Kunst og Haand- værkl'or Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink. Gasværket (kommunalt) |) 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts.Kbhvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lørd. 9-1 J) 401, 402 & 403. Telegramadr. „Handelsbank". Postgiro-Konto Kr. 6825. Forretningsfører: H Bruhn ltontrasignatar: GWraae- Jespersen. Kontorer i Bollevslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Hande1sforeningen. Formand: Skibsreder Matthias Nielsen, R. Havnedybde: 5,5 m til 7,5 m. Indbyggerantal 1921: 7961 (1803: 2834; 1867: 6155; 1910:7751). Konsuler: Norge: J M Hansen, Vicekonsul. Tyskland : Dr. Hans Kiilme, Gene­ ralkonsul. Købstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Faldemar Aar 1335. Landsbibliotek, Det sonderjydske (Centralbibliotek) § stiftet 1921. :lf>,996 Bind. Bibliotekar: Jakob lytersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug.

Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts., stiftet 8. Juni 1872. Kon­ tortid 9-12 og 2-4, Lord. 9-1 |) 6, 7& 53.Aktiekapital:1,000,000Kr. Bestyrelsens Formand: Kapt. C C Fischer, R. I)M. Adm. Direk­ tører: II Jørgensen og I Peter­ sen. Filialer i Bollerslov, Bovrup, Broager,Felsted, Hellevad, Hjord- kjær, Røde Kro og Varnæs. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var­ næsBirk(68Politikr.); OSFribert. Skattemyndighedernes Vurde­ ring : Ejendomsskyld: 29,0Miil. Kr.; Formue: 20,! Mili. Kr.; Indkomst: 9,j Mili. Kr. Skatteprocent 1925-26: 7,2 (Lig­ ningsprocent: 9,0). Skoleforening, Sønderjydsk, stif­ tet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Formaal at yde sønderjydsk Ungdom Hjælp og Støtte til Op­ hold paa Skoler i Danmark. Yder efter Genforeningen Hjælp til Efterskoleophold til Elever nord for Grænsen og til alle Skoleformer til Unge syd for den nye Grænse. Formand: Gaard- ejer H Jefsen Christensen,ML. R., Høgsbro pr. Vedsted. Kas­ serer: Redaktør Anders Lebeck, Aabenraa. Sognepræster: E N J Jubler (dan­ ske Menighed); Provst II P M Bade. (tyske Menighed). Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Ilanssen, MF. K. FM. Kasserer :Kapt.CCFischer,R.DM. Sekretær: Bibliotekar Jakob Petersen. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhoj, R. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statsskolen Rektor: I Mogensen. Sønderjyllands Højspændings­ værk, indviet. 23. Maj 1925. Vandværket (kommunalt). Vejer og Manier: Købmand Lo­ renz Hansen.

Skomagere Skræddere Flytteekspeditioner Manufakturhdl. Bygmestre Æg Bagere Gartnere

(Agentur-ogKommissiousf., {Kolonial en gr., Bageri- (Art. og- -Inventar. ■72

Aabenraa

V — 1138

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Johansen M F ........................................... •Juhl N C 4 412 . . . ................................. Jungermann H 4 115................................. Jiirgensen C N 4 135 Postkonto 9006. . . Jiirgensen J C 4 82................................... Jiirgensen J Chr. 4 185............................ Kemisk Laboratorium & Fabrik Farma, Harald Nielsen 4 226............................ Kjær Emil 4 249 .............................. . . . Knaebel R 4 410....................................... Kraft Hans 4 132...................................... Kraft P 4 284........................................... Krøner Fritz 4 150.................................... Kulhandelsselskab, forhen Holm& Molzen, Akts. 4 29................................................. Kurtzweil C 4 130................................... Langschwager & AVachsmuth 4 84 &460. . Larsen Peter 4 10 1 .................................. Lorentzen’s Jiirg. Eftf., C Andresen 4 333 Postkonto 6209 ......................................... Lund M T 4 521 Postkonto 8386 ........... Liitzhøft & Kristensen 4 543 ................. Løwenstein Franz 4 546............................ Madsen N (Svane-Apotek) 4 200 Postkonto 6208............................................................ Mahler Jacob, Læderværk 4 3 ................ Marcussen & Søn 4 350 ........................... Martesen Thomas 4 103........................... Matthiesen Matthias 4 96........................ Missions-Hotellet 4 370 ........................... Missionshotellet Danmark 4 24................ Moldt Chr. 4 156...................................... Mortensen Chr. 4 504 .............................. Miinehow Ludwig v. Materialhdl. Møker Rich. 4 518.................................... Møller Chr. 4 112...................................... Møller lierløv 4 267 ................................ Møller Jens................................................. Møller Søren.............................................. Merck Fritz § 1 6 8 .................................... Nielsen’s Andr., Fiskeeksport, Aabenraa Fiskerøgeri 4 340 .................................. Nielsen Anton 4 327 ......................'. . . . Nielsen Chr. J 4 448................................ Nielsen II P 4 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Matthias 4 85, 86 & 186 Postkonto 6156......................................................... Nielsen Niels A 4 528 .............................. Nissen J II 4 409........................... .. . . . Nissen Jiirgen L 4 295.............................. Nordslesvigs Bank, Akts., Aabenraa Filial 4 242 & 489 Postkonto 6470................. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. 4 6, 7 &53 Telegramadr. „Folkebanken** Postkonto 6201 ...................................... Nyemand H 4 222 .................................... Oesten J B 4 563...................................... Paulsen Johs. 4 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Peter 4 5 1 0 .............................. Petersen Asmus S 4 25 ........................... Petersen Chr. 4515...................................... Petersen Heinr............................................ Petersen Heinrich 4 49 Postkonto 6199 . Pet,ersen’s I H Motormølle 4 1 9 4 ........... Petersen Joh. 4 236................................... Petersen Marcus........................................ Petersen’s M C Bogtrykkeri 4 258 &549. . Petersen P 4 235 ...................................... Petersen P Fr. 4 302................................. Petersen P N 4377...................................... Petersen Robert 4 202.............................. Poulsen Peder Chr. 4 417........................ Preisler & Wiese 4 311 Postkonto 9141. . Preuss Aug. 4 345. . ................................. Prima Kulimport & Skibsfart, Akts. 458 & 63........................................ ............. Rasmussen Aug. 4 408 .............................. Rederi M Jebsen, Akts. 4 9...................... Ricken & Co., Akts. 4 281 ...................... Riedel Carsten 4 477................................. Ries Hans 4 23 ......................................... Rode Carl 4 260........................................ Rosenvold C F 4 116................................ Rudenauer L 4 157 ................................... Schmidt Carl J 4 66................................. Schmidt J A 4 354 ................................. Schmidt V Landsretssagf. 4 5 1 .............. Schmidt VV P 4 360 ................................. Schrøder Jens |1 111................................ Schultz F 4 512........................................ .Skau Andreas.............................................. Skau Peter 4 317 ...................................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt 4 67 l'ostkonto 6227 ......................................

Se Fagregistret under Farverier Malermestre Kakkelovne og Komfurer { Incassationsbureauer, Assuranceforr. Købmænd Isenkræmmere Kemiske Fabrikker Købmænd Bagere Gartnere Gartnere Støbegods Kul, Kulimportører Isenkræmmere Bygmestre Skibsprovianteringsforr. Jern Købmænd { Ingeniører, Raadgivehde Ingeniører Malerartikler Apoteker Garverier Hoteller Hoteller Agentur-og Kommissionsf.. Smede Blikkenslagere Flytteekspeditioner Malermestre Urmagere Skomagere Købmænd Fisk en gros Manufakturhdl. Skræddere Elektr. Lysinstall. Korn Farvehdl., Malermestre Maskinsnedkerier Bagere Banker (Tønder) Guldsmede Skomagere Maskinforhdl. Møller Snedkere Smede Bogtrykkerier Agentur- ogKommissionsf. Huder og Skind Skomagere Malermestre Bygmestre Entreprenører Skomagere Kul, Kulimportører Møbeludsalg { Dampskibseksped. og Dampskibsselsk. Herrekonfektion en gr. Gartnere Korn Guldsmede Sadelmagere (Blikkenslagere, Gas- og I Vandm. Købmænd Købmænd Sagførere Købmænd Agentur-ogKommissionsf. Orgelbyggere Murermestre Malermestre Banker, Incasso Bagere Møbeludsalg Isenkræmmere Bagere Bageri-Artikler

Se Fagregistret under Vaskerier Korn Skomagere Mineralvandsfabr. Trælast- og Tømmerhdl. Malermestre, Farvehdl. Bagere Urmagere Manufakturhdl. Købmænd Mæglere, Speditører Skomagere Revisorer Købmænd Bagere S Maskinforhdl., Landbrugs­ mask. Tobakker og Cigarer (Kbhvn.) Vinhandlere Tømrermestre Boghandlere Agentur-ogKommissionsf. Købmænd Isenkræmmere Ostefabr. og Oste en gros Apoteker Arkitekter { Maskinfabrikker, Automo- bilforhdl., Automobilrep. IDampskibseksped. og | Dampskibsselsk. Hoteller (Dampskibseksped. og ( Dampskibsselsk. Teglværker Frø Guldsmede Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Banker, Incasso Bagere ( Købmænd, Kolonial engr., < Tobakker og Cigarer, ( Kaffe engros, Imp. &Ag. Isenkræmmere { Maskinfabrikker, Automo- bilforhdl. Bageri- Art. og -Inventar Elektr. Lysinstall. Manufakturhdl. (Agentur- og Kommissions- < forr., Foderstoffer, Korn, ( Gødning kunstig Automobilkarosserier Købmænd Gartnere Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl. Købmænd Købmænd Skomagere Møbeludsalg Malermestre Bygningsart.

Centralvaskeriet, J Biermann f 544 . . . . Ceres Kom- & Foderstofforretning, Akts. i 21 & 22 ........................................... Christensen Carl C ................................... Christensen Jakob f 238........................... Christensen P 4 1 6 5 ................................. Christiansen Carsten Pr. § 462................ Christiansen F C D 48 3 ........................... Cimbria Tømmerhandel, Akts. £ 26. . . . Clausen C 4 215......................................... Clausen E 4 594........................................ Clausen P ................................................... Clausen Peter f 31................................... Clausen Peter Wilh. 4 240........................ Cleemann P P § 182 & 482 ..................... Cornett Knud J f 231.............................. Cramer N Chr. 4' 400................................ Danielsen Hans f 7 2 ................................ Danielsen Peter f 4 2 1 .............................. Dansk Maskinoplag, Akts. f 244Postkonto 6080........................................................... Danske Cigar- og Tobaksfabrikker f 523 Postkonto 7345 ........................................ Dethleffsen Herrn. G ved Aage Oksen 4 288 Postkonto 8129...................................... Dethlefsen D f 292 ................................... Efsen Jørgen.............................................. Ehlers H Materialhdl. 4 373 Erichsen August J) 498 ............................ Erichsen Wald. I) 457................................. Ewald Søren P f 214 Postkonto 8832. . . Faaborg C J JJ 193...................................... Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) § 225 Postkonto 6155......................................... Fabian Paul f 221...................................... Falck J N .................................................. Pink Holger & Co. 4 19, 119 &519 . . . . Fink Jep |) 91 Postkonto 5925 ................... Fiacher’s Maskinfabrik &Automobilrepara­ tion § 97 & 24 Postkonto 6153............ Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselsk. f 28......................................... Folkehjem 4 257....................................... Forenede Dampskibsselskab, Det 4 182 & 482............................................................ Fredenshøj Dampteglværk 4 127.............. Frøkontoret ved Hans M Michelsen 4 147 Geertsen Georg 4 89 ................................ Goeg Anton 4 181 & 481. ......................... Grand Hotel.............................................. HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank f 401, 402 &403 Kontortid 9-12 og 2-4, Lørd.9-1 Telegramadr., Handelsbank1* Postgiro- Konto Nr. 6825....................................... Hansen Carl Porcelænslidl. Hansen Claus F 4 l 72.............................. Hansen Hans L 4 52 Postkonto 6417 . . . Forretn in gsn avn og Adresse Hansen Lorenz jun. 4 139........................ Hansen N & Møsti 4 299 ........................ Hansen Oscar 4 198 Postkonto 8560 . . . Hansen Richard f 224 .............................. Hansen & Speckhahn 4 371 ...................... Hansen & Veit § 162, 163 & 164............. Harhorn & Christensen 4 41, 201 & 440 Harksen’s Eftf., P Jiirgensen 4 60........... Hass Carl 4 104........................................ Hejmdal 4 32, 332, 330 & 430 ................ Hejmdal’s Trykkeri 4 32 & 332 .............. HerreHus Central ved AndreasPetersen4176 Hofifgaard, Akts.......................................... Hofmann W § 589 .................................... Hotel Royal 4 2 &517.............................. Hotel Stadt Teater 4 353 ........................ Hiinersen W S ........................................... Høffner Carl 4 395,595 & 596 ................ Irma 4 129................................................. Iversen Carl 4 122................................... Jacobsen Chr. 4 135 Postkonto 7059 . . . Jacobsen Chr. f 356 ................................ Jacobsen J p 4 362................................... Jacobsen Paul 4 480 Japsen G 4 389 . . . . .............................. Jenne Max 4 134 Jensen An Brink Landsretssagf.Notar 4 444 Jensen s Brdr. Byggeforretning 4 369 . Jensen Karsten 4 419 a Jensen R 4 584.......................................... Jepsen Christian 4 146. . . . . . " Jessen Peter 4 76Postkonto 6711 . Jochens Johann Johansen A L & Søn § 227................ Johansen J Chr. f 426..............................

Manufakturhdl. Lædervareudsalg Hoteller Hoteller Møbeludsalg Korn, Foderstoffer Smørhandlere Stenhuggerier Gartnere Manufakturhdl. Farverier Bagere Uldspinderier Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso Bygmestre Smede Blikkenslagere Pianoforhdl. Manufakturhdl. Smede

Bygmestre Skomagere Bagere ' Sparekasser

Møbeludsalg Giarmestre

Aakirkeby

V — 1139

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Sparlund Ove D 143 Postkonto 6857. . . . Agenturforr., Kolonialag. Springborg Chr. g 59 & 559 ................... Kolonial en gros Staugaard Christian g 198.........................Købmænd Strandhotel Ostseebad, Lensnak g 188 . . Bade- og Sommerhoteller Sønderjydsk Freforsyning, Akts. g 47 Post­ konto 8324................................................. Frø Sønderjysk Krydderimølle ved Jens Schrø­ der g 117 Postkonto 6238 ....................Krydderier Sønderjydsk Mejeriforretning ved P Peter- (Mejerirekvisitter og sen g 87..................................................( -artikler Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. g 381 (Handelskompagnier, Ko­ te 391 Postkonto 6769........................ •• l lonial en gr., Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen F g 69 Postbonto 6250.................Boghandlere Sørensen Jeppe g 470................................ Købmænd „ t i . « cm (Elektr. Lysinstall., Blik- Serensen Johs. g 540............... j kensIager' Sørensen S M g 466 ................................. Arkitekter, Bygmestre Tandrup Laue g 319................................ Læder engros Thaysen Pg 205 ........................................ Konditorier Thiellesen J H Farvehdl. g 396 . . . . . . . Malermestre Thomsen Th. g 152................................... Flytteekspeditioner Thorsmark N .............................................. Urmagere Todsen P Th. g 111................................... Yinhandlere Tondering P g 70 Postkonto 6292 . . . . . Læderhandlere Top J P g 54 Postkonto 7041 ................ Bygningsart., Jern Togesen Jacob P ...................................... Urmagere „ _ „ „ « ii i moo (Fro, Agentur- og Kommis- Togesen J & Co. g 82 &83 Postkonto 6638 j gjonsforr. Walther Johs............................................... Skomagere Walther Knud g 208 ................................. Skomagere Weber Fr. Landsretssagf. &Notar g 57. . Sagførere, Incasso Weber H jun. g 178................................ Cykleudsalg Weber Hans sen. g 108........................... Vaabenhdl.,Symaskinouds. Wehner Bernhard g 386........................... Bygmestre Wessel Th. &Yett, Magasin du Nord, Akts., v. Andersen & Christiansen g 105 & 405 Manufakturhdl. Viereck Poter g 180................................... Murermestre, Bygmestre Vitt, Wilhelm g 588 ................................. Brændselsforr. ,, , ___r t , (dorn, Trælast- og Tøm- Voetmann J J g 1...................................• ( merhd|. Wohlenberg A g 22!) Postkonto 7410 . . . Boghandlere Wæver Svend g 8 ...................................... Automobilforbdl. Zastrozny & Andersen................................. Entreprenører Zettenjuist Jes g 282 .............................. Købmænd Indregistrerede Firmaer. 8e 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Christiansen N g 8>. . . ......................... Smede Dam H g 34.............................................. Bagere Dam Johannes g 200 Postkonto 8480 . . . Bagere Eilertsen Marie g 37........................ Manufakturhdl. Engeli Niels g 60 Postkonto 8215............. Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Julius Andersen g78x Savværker Hammer N g 189........................................ Malermestre Hansen Alfred g 127................................ Skomagere Hansen E g 262..........................................Skomagere Hansen Janus g 44.................................... Murermestre Hansen Johs. g 76 Postkonto 8303........... Manufakturhdl. Hansen Julius g 91.................................... Isenkræmmere ..................................os Hansen Otto g 195.................................... Møllebyggere Hansen Sofus g 243 y .............................. Snedkere Henrik... A P J 87 ..............................KW” ’ Henriksen M g 102................................... Urmagere Holm Peter g 225 .................................... (Hårmestre Hotel Jomfrubjerget, Almindingen g 13 . . Bade- og Sommerhoteller Ipsen Mathea g 212................................... Manufakturhdl. Ipsen Sigurd g 139................................... Malermestre Irma............................................................ Smørhandlere Jacobsen M ............. ................................ Skomagere Jensen Anna & Hansine Hansen g 219 Trikotagchdl. Jensen Chr. g 100................................... Snedkere Jensen Chr. g 249 ....................................' Snedkere Jensen Chr. M ........................................... Urmagere Jensen H I g 26 Postkonto 6535 ........... Maskinfabrikker Jensen O V g 272...................................... Malermestre Jernbanehotellet g 2 7 .............................. Hoteller Kann’s Hotel g 1 2 .................................. Hoteller Kofoed Carl g 30 .................................... Købmænd Kofood Hans g 122................................... Skomagere Kofoed Mads Farve- & Tapethdl. Kofoed P g 267 ........................................... Snedkere Kofoed P A g 115...................................... Cykleudsalg, Blomsterhdl. Kofoed P M g 58 Postkonto 8086........... Isenkræmmere Kristensen K Busk g 163y.................... Malermestre Bind V ................................................... Blikkenslagere Lund J g 5 7 ............................................. Købmænd Lundbevg V g 1.85 .................................... Malermestre Lyster II g 7.............................................. Fotogv. Artikler 2 Madsen Andr. g 130...................................(Cykleudsalg, Motorcykler, ( Autoniobilrcp. Madsen Niels g 218................................... Skræddere Mogensen H C g 144.................................. Snedkere Moller Johs. . ...........................................Malermestre Moller Johs. g 9 2 .....................................Savværker Moller Peter g 232 ..................................... Snedkere Nielsen Andr. g 85................................... Malermestre Nielsen Asta g 59. . . . ............................ Modeforr. Nielsen Emil g 169................................... Vognfabr. og -forhdl. Nielsen H Chr. g 2 9 ................................. Cykleudsalg Nielsen J g 214 Postkonto 8123.............. Biavlsredskaber Nielsen M L g 114.................................... Skræddere Nielsen Will. g 61...................................... Sadelmagere Ny Mølle g 70 ........................................ Moller Nygaard A P g 8 9 ................................... Snedkere Nygaard Laura g 242 .............................. Modeforr. Pedersen Chr. Th. g 19........................... Købmænd, Kul Pedersen Markus g 234 ........................... Elektr. Lysinstall. Petersen Johs. g 268.................................. Skræddere Rasmussen Karl g 90................................ Blikkenslagere Ridder P Galanterihdl. g 220 Sonne E g 55 Postkonto 8174................ Købmænd Svendsen Axel g 174................................. Bødkere Svendsen Einar g 104.................. .. Købmænd Svendsen Peter g 56................................. Smede Sørensen SSagfører Nexø g 10 Kontordagi Aakirkeby hver Fredag........................... Sagførere Østerby S B L g 22................................... Bager« Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

A ak irk e b y . (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt).

Borgmester : Sparekassedir. C Munch Koefoed g 18. Dommer, se n. Nexo. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet. 3. Sept. 1887. Formand: Malenn. S Ipsen. Handelsstandsforeningen, stiftet 1924. Formand: Matcrialkdl. P Simonsen. Indbyggerantal 1921:1,496(1801: 455; 1901: 1,176).

Kæmner: F Jensen. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1228. Politimester, se u. Ilonne. Skattemyndighedernes Vurde* dering: Ejendomsskyld: 5,4Miil. Kr.; Formue: 6,39Mill. Kr.; Ind­ komst: 1,3 Miil. Kr. Skatteprocent 1925-26: 7,a (Lig­ ningsprocent: 10,o). Sognepræst: H M Erichsen. Sygehuset. Læge: Vagn Nissen. Vandværket(kommunalt),anl.1907.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. g 40 Postkonto 8124. Bogtrykkerier Aakirkeby Afholdshjem g 116............... Hoteller Aakirkeby Bank, Akts. g 46......................Banker, Incasso AakirkebyBoghandelvedHenryAnderseng5 Postkonto 7862 ....................................... Boghandlere Aakirkeby Bryggeri g 9 8 ......................... Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An- (Cementvarer, Murer- dersen g 65............................................. ( mestre, Tagstensfabr. AakirkebyManufakturhdl., J K Faarbæk |24 Manufakturhdl. Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen g 10 ISygeplejeart., Materialister Postkonto 8190.............................. . . i og Farvelxdl. Aakirkeby Skæreri ved É Åndersen (Savværker, Bygningsart., I ^ ............................................................. Maskinsnedkerier Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen g 119 Sæbeudsalg Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind g 94 Herreekviperingshdl. Almindingen Savværk, Akts. g 48........... Savværker Andersen Chr. g 257................................ Murermestre Andersen E J 9 ......................................... Tømrermestre Andersen J f 109........................... Skræddere Andreasen M............................................... Snedkere Bech H J g 186........................................ Snedkere Becher V g 3 8 ........................................... Smede Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse g 1 8 ....................................................... Sparekasser Bornholms Valsemølle ved Emil Jespersen (Møller, Dampmøller, Mel g 39.........................•. . . . ■.................... I en gros

Aa lborg . (Aalborg Amt)

mand: Fabrikant Konsul MKra­ gelund^,; Næstformand: Gross. A Abel; Kasserer: Købmand P Weno. Aalborg offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri Østerbro, opført 1898—99 af Kommunen. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, | 2173, Stats g 10, Tele- gramadr. „Cementfab.“ stiftet 1889 somAktieselskab, Virksom­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 2,400,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cem ent, der op-

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet6. Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 g 2530, 2531 &2532, Stats g 56. Aktiekapital: 2Miil. Kr. Reserve- og Delkrede- refond: 1,284,244Kr.Bankraadets Formand: Sagf. Knud Petersen, K. DM. Direktion: Olaf Niel­ sen; Robert Lund. Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag. 27. For­ mand: Malerm. Anton Lassen, R. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431. A(lr. Bispensg. 1. For­

V — 1140

Provlns-Register—Foi

jiuauilDOrg

Aalborg

V — 1141

Provins-Register—Forretninger rindelig var beregnet til ca. l*2o,000Td., udgør nu ca.1,500,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken bar eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbejdere. Adm.Direktor: A Boeck-Hansen. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7 ,5 m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul l'ore- gaar med elektrisk Kulkran med liriber. Til Fabrikken horer et Anlæg for Slemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 7000 Tons tort Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia): 111/2 Time.

Portland-Oementfabrikken Dan­ mark, Akts., 4 1922 & 1942, Stats 4 16, Telegramadr. „Ce­ menta1.Fabrikkenanlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febi’. 1899. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., Kbhvn. Adm. Direktør: A Bocck-Hanscn. Portland-Cementfabrikken Nor­ den 4 560, Stats 4 22, stiftet somAktieselskab Nov. 1898, Virk­ somheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl. Produktion: ca.600,000 Tdr. FortrinligEksportbeliggonhcd, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, K., Kbhvn. Adm. Dir.: Cand. polyt. K Christensen. Prokurist: N Fredskilde. Postvæsenet: 4. Overpostinspck- torat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg. Ovorpostinspoktor: P C Aarup R. DM. Ritzaus Bureau’s Filial 4 1260, 1360 & 2567, Stats |l 33. Skatteinspektør: Tlis.Thomscn. Skattemyndighedernes Varde­ ring: Ejendomsskyld: 120 ,., Miil. Kr.; Formue: 81,Hi Mili. Kr.; Indkomst: I3,1:i Mill. Kr. Skatteprocent 1925—26 : 0,7S(Lig­ ningsprocent: 9,s). Slottet, en Rest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift- amtmanden. Sognepræster: Stiftsprovst PBar­ ser, R. (Domkirken); S C C Sobyo (Vor Frelsers K.); .( 1 Soeiniann (Vov Frue K.). Sparekasse,AalborgBys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeniag. 12, Kontortid 10—1, Tirsd., Lord. og Markedsd. til Kl. I1 /•>samt hver Eftorm. 5-6. Sparernes Tilgode­ havende pr. 81/,, 1925: 60,071,670 Kr. 07 0. Reservefonds: pr. ;!10 1925: 3,477,285 Kr. 70 0. Indskudsrente: 4 og 5 p.Ct. Af Tilsynsraadels 7 Medlemmer er Stiftamtmand Kmh. Carl Baehe, K. DM., Formand. Direktion :KøbmandLS Lange,R.; Købmand CV Olsen; Direktør .1 F Petersen og Murerm. PFCordes. Bogholder: E Boas Fich. Kasserere: F A Briicker og N Th. Olsen. Stadsingeniør: Niels Olsen 4 78. Statsadvokatur, 1. jydske. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­ ring og Randers Amter. Statsadvokat: N A Kiorboe. Medhjælper 10c Statsadvokaten: Svcnnc Schmidt. Statsbanerne: G. Traliksektions og 10. Banesektions Kontorer. Nær­ mere, se Afd. II., Artiklen Statsb. Stiftskasserer: Axel Møller. Teatret, Jernbaneg. 9, ll,opf. 1878. TekniskSkole, Danmarksg. 11f 961 Aftenskole. Dagskoler for Byg- ningshaandv., Malere, Maskin­ byggere og Mobelsnedkere. TuristforeningensUnreau’.Boghdl. VMadsen, Bispensg. 20 4 225. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der kenhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Kingkjøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor: Nyhavnsg. 9. Udskrivningschef: Oberstløjtn. E MJHTjeld. R. DM. Vagt: D F V S. Aalborg Natte­ vagt, repr. af Politifuldm. Cand. jur. Ove Jensen 1104. Vandværket (kommunalt), anlagt 1854. Vejer, Maaler og Vrager : ViJh. Asmussen. x

Nederlandene :N II Brandt, Konsul. Norge: Viggo Riitzebeck, Vice­ konsul. Polen: Michael Kragelund,R.,Kons. Portugal: Jørgen Justesen, Vice­ konsul. Spanien: Magnus Muller, Vice­ konsul. Storbritannien: W F Godbey, Vicekonsul. Sverrig: Alfr. Hansen, Vicekonsul. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul. Østrig: Dr. G Bremmer, Konsul. Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,Boulevarden43, |13870& 3871, Postgiro-Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Pr. 31. Marts 1925: 85,324 Laan, 266,258,050 Kr,; Hovedstol: 245,415,159 Kr. 22 0.; Rest­ gæld: 10,651,180 Kr. 09 0.; Reserve- ogAdministrationsfond: 34,058,400 Kr. indskrevne Kas­ seobligationer. Repræsentantskabets Formand: ; Næstfor­ mand: Jobs. Pedersen, ML., Brabrand. Direktion: Justitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, Hnrup, Formand; Gaardejer Cl. Johannsen, Vaarst; Husejerne Kr. liansen, Grejs- dalen,ogMariusNie!son,Mellerup. Kontorchef: Joh. Christensen; Kasserer: PLauritsen; Bogholder: Kancellir. T Eicli. Kæmner : Exam. jur. HolgerLarsen. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i dot 11. Aarli. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 |! 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 —-I og 5—6, Tirsd., Lord. og Markedsdage 10—2 og 5—6. Sparernes indskudte Kapital: ca. 22‘ /s Mili. Kr. Reservefond: ca. 1,200,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Sagf. Vald.Petersen, R., Formand, Gaardejer Søren Peen, Næstformand, samt Gaard- ejerne K G Sørensen, Clir. A Thorn og I Laursen. Bogholder : P Bisgaard. Kontorer i : Asaa, Løgstør, Flan­ enskjold, V-Hjermitslev, Tern- drup og Nørre-Sundby. Landmandsbanken,0-Åagadcl9,21 4 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats 4 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) 4 2349, stif­ tet, 1895. 18,421 Bind. Bibliotekar: Age Petersson. Museet, Algado 48, er opført 1878 —79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Nationalbankens Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10—3 | 11 & 3063. Filialdirektør: 0 C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor: Statsaut. Revisor A Tveede. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og Østeraagade § 3301, 8302 & 3303, Stats 4 42, Tele- gramadr. „Nordbank“ , stiftet 1916. Kontortid 10—3 og 5—6. So iøvrigt Firma-Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjøtterup, Kollerup, Hjortdal, Klim-Thorup, Vust, Tømmcrby- Lild og Øsløs-Vesløs-Arup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-UdvalgctsFormd.:Stift­ amtmand,Kmh.Carl Baehe,K. DM. Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Flcskum Herred (48. Politikr.): J C Buch- Petersen, 11.

Kapitalforsikringerpaa54,202,151 Kr. 05 0. Statsgældsdirektør P 0 A An­ dersen, K. DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: A CChristensen,adm., R P Hegelund og fh. Borgme­ ster J P Hansen, R., kst. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Gasværket, anl. 1853 af Det dan­ ske Gaskompagni, i 1911 over­ taget af Kommunen. Handelshøjskole, Nordjyllands, Rantzausg. 20 J) 268, statsanerk. Havnen, Yanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker 5 ,5 til 7,5 m, i det østre Havnebassin 6,3 m, i Teglgaardshavn t ,7 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. UdstraktHavnesporanlæglangs de fleste Kajer. Yed Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaafyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Ophalingsbeddinger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 2 Tordokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 m Iiæng- de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. I Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 4 Lod­ ser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- laarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Ivar Tybjerg, Kontor Nyhavnsg. 12 | 2093, priv. f 1630. Havnefoged: P C Mølbach, Kon­ tor Slotsg. 28 4 2767, priv. | 2750. Hypothekforeningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg,Nytorv 7 4 570 ; stiftet 11 . Sept. 1895. Udlaan pr. '/4.1925: 6,601,877 Kr. 30 O. Reservefond: 499,200 Kr 23 0. Kontrolkomiteens Formd.: Kon­ sul M Kragelund, R. adm. Di­ rektør : Sagfører Stiftskass. Knud Petersen, K. 1)M. Indbyggerantal 1921: 41,613(1801: 5,579; 1901: 31,457). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Gaardejer NKr. Kristensen, ML. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Borgmester J G F Bornemann, R. DM. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslev—Nørresundby—Fre­ derikshavn.Formand :Borgmester JGF Bornemann, lt. DM. Drifts­ bestyrer :Ing.Chr. Rammeskov, R. Katedralskolen, Saxog., er stiftet 1554; Rektor: II V Bang. Koiuinnnebogholder, JAbildgaard. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. Overlæger: Harald Møller (ki­ rurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Selnvensen (medicinsk Afd). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, lt., Vico- konsul. Brasilien: Christoffer Kragb, Vice- konsul; N Kragh , Konsular- agent. Dominik. Republik: V L Cortes, Vicekonsul. Finland: Y Mouritzen, R., Vice­ konsul. Frankrig: ............. Konsular- agont. Grækenland: Henning Jensen, Vicekonsul. Mcksiko: Jean Ilcidemann, Vice­ konsul.

Amtmand overAalborgAmt ogStift: Krnli. Stiftamtmand Carl Baehe, K. DM. Amtsforvalter: N P Jensen, MF. 11. Amtslæge: E Tb. Malling. Aintsraadssekretær: Cand. jur. P S Flagstad. Amtssygehuset, Ilobrov. Overlæge Dr. med. Tli. Eiken. Amtsvandinspektør : Distrikts - bestyrer V Mertz Nielsen. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. AI L Troelsen. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs, li. DM. Borgmestre: J G F Bornemann, K, DM. | 03 (kongevalgt); Post­ budformand M. Jørgensen (folke­ valgt) | 1322. Brandinspektør : Ferd. Færcli. Bygningsinspektør: Oscar Beck. Byrandssekretær: E Schiøler. Creditreformforeningen for Dan­ mark. Kontor Osteraag. 6 |) 1679. Domkirken (Budoili Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret,, efter Model af det tidl. Raad- bustaarn iKbhvn., opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Karapmann). Dom inere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskuin Herred (67 Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, li. |i 1160, Kont. f 1171. Kriminaldommer: Otto Waage Jensen § 2155, Kont. | 3080. Elektricitetsvau’ket (kommunalt) er anlagt 1909. Fabrikinspektør for Aalborgkrcd- sen: K W Galle | 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten J|) 161. Chef: Oberst Kmjkr. K L Lasson, R. DM. 9. Bataillou (Linie), Chef: Oberst­ løjtn. L F C Krogh, li. 25. Batailion(Linie),Chef: Oberst- lojtn. Kmjkr. C O II Baron Gyl­ denkerne,' li. 30. Bataillou (Reserve), Ch Oborstiøjtn. J WJantzeu, li. 1 lt. Regiment (Reserve), Kon Hovedvagten $2167. Chef: Obc M C Hansen, K. DM. 31. Bataillou (Reserve), Cl: Oberstl. C A Dichmann, 32. Bataillon (Reserve) Cli Oberstl ojtn. J V L Christensen 3 . Livgardebataillon (Reserv Chef: Oberstløjtn. O Laa 'Thomsen R. Forsørgelsesinspektør: M Dau- gaard. Fremtiden, gensidig dansk Livs­ forsikringsforening,oprettetl 886 , Bispensg. 16 Aalborg 4 1247, Stats |1 38. Postgiro-Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1924 var Forenin­ gens samlede Aktiver 10,904,167 Kr. (id 0. og Forsikringsbestanden

Aalborg

Provins-Register—Forretninger

V — 1142

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

F orretn in gsn avn og Adresse

Se F agre gistret under

Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening Prinsensg. 36 $ 92, Stats D 61..............Smøreksportører Aalborg Amtstidende Østeraag. 15 § 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats $ 23 . .• Aviser, Bogtrykkerier Aalborg Autogarager Dannebrogsg. $ 4020 Automobilgarager Aalborg Automobil-Kompagni, Yed Stran­ den 5 $ 1818 & 1241.............................. Automobilkørsel 1 Aalborg Automobil- & Yognlakereranstalt, Simon Jensen Aagade 25 f) 878 ........... Automobillakerere Aalborg Bogholderi og Revisionskontor v. C Sørensen Prinsensg. 28 $ 898.............. Revisorer Aalborg Broderifabrik ved II Guldager Jens Bangs G. 8 $ 4075........................... Broderi en gros Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 $ 1265, 2856 & 4265, Stats $ 2 8 ............................... Bugserselskaber AALBORG BYS OGOMEGNSSPAREKASSE Østeraag. 12 $ 57 &Direktion $ 3508. Kontortid 10—1, Tirsdag, Lørdag og Mar­ kedsdage til Kl. 11 /*. samt hver Efterm. fra Kl. 5—6. Oprettet 12. Maj 1824 Filial: Vejgaard ved Aalborg...................■ Sparekasser Aalborg Børste- og Gadekostefabrik ved J Knudsen Sankelmarksg. 13 $ 3061 . . . . Børstenbinder*; Aalborg Cementvarefabrik ved A Nielsen Absalonsg. 30 $ 3783 .............................. Cementvarer Aalborg Cykleværksted Brandstrupg. 1 $ 780......................................................... Cykleudsalg Aalborg Dampfarveri, Akts. st. Vesterg. 34 $ 712........................................................ Farverier Aalborg Dampkaffebrænderi, Schmidt-Jen- sen Adelg. 18 $ 513................................ Kaffebrænderier Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn­ deri, R Pedersen Nørreg. 16 jj 1325 . . . Sennep, Kaffebrænderier Aalborg Dampvaskeri Fredericiag. 13 & 15 (Farverier, Tøjrensnings* $ 239 & 3300 Postkonto 8739 .................( anst.,Vaskerier,Plisséforr. Aalborg Destruktionsanstalt ved Tli. Klit- (Destruktionsanstalter, gaard&Th.Thomsen Østerbro 27 $875&274 { Fedt en gros AALBORG DISKONTOBANK, AKTS. GI. Torv 10 $ 2530, 2531 & 2532, Stats $ 56 Kontortid 10—3 og 5—6 Postkonto 6988. Stiftet 1854 ............................................... Banker, Incasso Aalborg Drivremmefabrik ved N J Nielsen Jfr. Ane G. 9 $ 1676 .............................. Drivremmefabr. Aalborg Dukkemagasin ved Palsgaard & Vorsaa Østeraag. 3 $ 1936 Aalborg elektriske Installationsforretning ved Jespersen &Daugbjerg Ved Stranden 5 $ 4223..................................................... Elektr. Lysinstall. Aalborg elektriske Korkvarefabrik ved Back Andersen Sønderg. 11 $ 2615. . . . Korkvarefabr. Aalborg Exportkompagni, Akts. Østerbro (Talg, Oleomargarin, Fedt 40 $1 2493, Stats $ 4 3 .......................... (en gros Aalborg Fiskeeksport, Nielsen Uttrup &Co. Ved Stranden $ 309................................. Fisk en gros AALBORG FODERSTOF-IMPORT, AKTS. Østeraag.20 $ 4700 (3 Lin.), Stats § 45 &60 Telegramadr. „Aktiekorn"......................... Korn, Foderstoffer Aalborg Gørtleri & Metalstøberi, CAsferg Svinglen 3 $ 678 ..................................... Gørtlere Aalborg Haandværkerbank, Akts. Øster­ aag. 27 $ 4001, 4002 & 4003, Stats $ 70 Banker AALBORG HALMVAREFABRIKKER, (Halmvarer, Flaskehylstre, AKTS. Helgolandsg. 1 $ 70, 71 & 1970, ) Hø og Halm, Art. f. Stats $ 19 Postkonto 5150 Telegramadr. i Vinhdl., Art. f. Halm- „Halru“.......................................................V varefabr. Aalborg Handelsskole Grønneg. 8 $ 229 Handelsundervisning Aalborg Handskefabrik ved Malling An­ dersen Gravensg. 19 $ 843...................... Handsker Aalborg Is Kompagni østerbro 103 $ 50 . Isværker Aalborg Jumbefabrik Nørreg. 20 $ 162 . . Vognfabr. og -forhandlere Aalborg Kaffe- og Tehandel Nytorv 8 $ 275 & 4175 Aalborg Kafferisteri ved N C Nielsen Set. Hans G. 3 $ 4495 ................................... Kaffe en gr., lmp. & Ag. Aalborg Karosserifabrik, Jens Andersen Nørreg. 20 § 3670.................................... Automobilkarosserier Aalborg Kiosk-Selskab, Akts. Vesteraag. 25 $ 1240 ................................................. Kiosker Aalborg Kolonialkompagni, Akts. Katte­ sundet 45 $ 4275 & 4276......................... Kolonial en gros Aalborg Korset-Magasin Gravensg.13$4060 Aalborg Kreaturforsikring Nytorv10 $ 730 Kreaturforsikringsselsk. AALBORG KRIDTSLEMMERI, LTD. Jfr. . . f ÆriSASS?' 1 5 2 »kJ Aalborg Krydderihandei Borgerg. 15 $ 194 Krydderier A.lb.re K.vbade.u.uU A * * . 5, J m i j l'togrjSjk. Anstalt ved Stelaner, Li,osr' AMl- Aalborg Kædehandel, Aktn sioisg.' V Sadelma- A a llw I.æderva're'fåbi'i'k ved Elv. Tert^ 1 Semrtit,,r' Skomageriart. kær Algnile 57 $ 2133............................. Lædervarefabr.

Aalborg Malt-Kaffe Co. ved A F Jensen & Co. Vesterbro 13 $ 616............................ Maltkaffe AALBORG MARGARINEFABRIK, B Thor- /Margarinefabr., Fedt en sen,Akts. Fredericiag.3, 5, 7 $2254,(4Lin.), 1 gros, Vegetabilmargarine, Stats $ 1 Telegramadr. „Margarinefabrik" j Plantemargarine, Bageri- Postgiro-Konto Nr. 5114........................... \ Art. og -Inventar Aalborg Mejeri og Flødefabrik Ved Stran­ den 5 $ 7 9 1 ............................................ Fløde en gros Aalborg Mel-, Gryn- og Gærforretning Nytorv 18 $ 755 Aalborg Monument- & Cementvarefabrik, ' ved J C Bukke Lokkeg. 12 $ 1685 & 1691 Cementvarer Aalborg Nattevagt DFVS. $1 1 04 ........... Nattevagt Aalborg Navigationsskole Kastetv. $ 1402 Navigationsskoler Aalborg ny Autoværksted vedJohan Hansen Aagade 31 $ 4751 ................................... Automobilreparalion Aalborg ny Dampbageri, Akts. Nørreg. 16 $ 1968....................................................... Bagere AALBORG NY DAMPMØLLE, AKTS. Poul (T, „ „„ , Paghs G. $ 16 & 1632, Stats $ 7 Tele- ) Dampmøller, Mel en gro« gramadr. „Dampmøllen". ......................... ( AalborgnyMissionsliotelPrinsensg.l6$1514 Hoteller Aalborg ny Skiltefabrik, Akts. Vesteraag. 13 $ 995 ............... ............................... Skilte Aalborg ny Trædrejeri, A M Andersen Algade 8 $ 538......................................... Drejere Stats $ 47................................................. Flytteckspeditioner Aalborg offentlige Slagtehus $575............. Destruktionsanstalter Aalborg Papirlager ved østergaard &Birk­ bolt Danmarksg. 66 $ 572 ....................... Papir en gros Aalborg Paraply- & Parasolfabrik, Bad- stue’s Eftf. v. AdolfHansen st. Vesterg.37 Paraplyer og Parasoller Aalborg Pianofabrik ved H J Hansen Boulevarden 30 $ 2436 &3789................... Pianofabr. Aalborg Plisséforretning ved Kristine Jen­ sen Christiansg. 23 $ 1618 AALBORG PORTLAND-CEMENT-FABRIK, AKTS. $ 2173, Stats $ 10 Telegramadr. „Cementfab“............................................... Cement, Bygningsartikler Aalborg Revisionskontor $ 954 & 2707 . . Revisorer Aalborg romerske og Varmebadeanstalt Rantzausg. 25 $ 411................................. Badeanstalter j^alborg Saltraffinaderi Jfr. Ane G.16 $ 2300 Saltraffinaderier og -imp. Aalborg Skibsværft, Akts., Rørdalsv. $ 4101 (4 Lin.), Stats $ 9 Telegramadr. „Yard11.........................................................Skibsbyggerier,Maskmfabr. Aalborg Skiltefabrik Algade 56 $ 139 . . Skilte Aalborg Sodafabrik $ 2300, Stats $ 52. . Soda Aalborg Stempelfabrik, Karl Agersted Cbr. (Stempler, Skabeloner, Lund’s Eftf. Jfr.Ane G. 10 $ 1694........... \ Emailleskilte Aalborg Sten- og Billedhuggeri Jernbaneg. 20 $ 1 3 7 1 . . ......................................... Stenhuggerier Aalborg Stentrykkeri ved Einar Sønder- gaard Bispensg. 3 $ 4309......................... Litograf. Anst. Aalborg Stiftsbogtrykkeri ved L Scbiottz- Cbristensen Nytorv 5 $9 8 ..................... Bogtrykkerier AALBORG STIFTSTIDENDE Nytorv 5 $ Eksped. 98, 99 & 1835 Redaktionen 218 & 219, Stats $ 6 2 ................................. Aviser AALBORG STRAA- & FILTHATTEFA- (Straahattefabr., Hattefa- BRIK,LCbr.PoulsenVesteraag.7$285&3877 ( brikker Aalborg Sukkervarefabrik, Axel Christen- (Sukkervarefabr., Konfek* sen Ny Kastetv. 36 $ 1576......................( turefabr.,Kolonial en gros Aalborg Sæbefabrik, Axel Rafn, Akts. Dan- marksg. 3 $ 422....................................... Sæbefabrikker ^ 1« 8 9 S’ ikk' lascr,v.este’'“ne: “ AALBORG, SÆKKELEJE-KOMPAGNIET, AKTS., Jfr. Ane G. 14 $ 5050 (3 Lin.) . . Sække Aalborg Tagstensstøberi ved C Ellemann & Joh. F Tkimm -Fjordg. 12 $ 2021 &803 Tagstensfabrikker Aalborg Teglværkers Kontor, Interessent- j ^ S J s w t ^ T a r a S - skab Boulevarden 21 | 24 S 305...........( f i f f IS e rl Mofw Aalborg Trædrejeri, H Petersen Algade 22 $ 1840........................................................ Drejere AALBORG TRÆLASTHANDEL, AKTS. Ny- (Trælast- og Tømmerhdl., bavn 14 $ 2063, Stats $ 39 < Bygningsart., Vægfliser, Telegramadr. „Trælast"............................( Gulvfliser Aalborg Venstreblad Boulevarden 5 $ 2002 & 2003, Stats $ 2 0 .............................. Aviser, Bogtrykkerier Aalborg Vulkaniseringsanstalt ved J A Jensen Boulevarden 36 $ 1404 .............. Vulkanisering ABEL A Kongensg. 12 $ 53, Stats $ 4 Telegramadr. „Abel. . ............................ Saltrafflnaderier og -imP* ABEL A, AKTS., Kongensg. 12 $ 53,Stats $ 4 Telegramadr. „Abel“ ......................... Kul, Kulimportører ADAMS TRANSPORT CO., Aalborg Filial (Flytteekspeditioner, Spedi- Nybavnsg. 6 $ 2200, Stats $ 2 ..............( torer Adamsen O Cbr. Ved Stranden $ 3071. . Fiskehandlere Afholdshotellet Prinsensg. 4 $ 3113 & 3114 Hoteller Agerscbou H Danmarksg. 55 $ 1162. . . . Sukkervarer en gr. Aggerbeck’s C J Horsens Hovedoplag ved Cbr. R Christiansen $ 653 ...................... Sæber en gros Aggersborg C Nytorv 7 $ 2539 ................. Arkitekter Aalborg ny Vognmandsforretning ved Sø­ ren Larsen Kjellerupsg. 5 $ 115 & 4406,

Made with FlippingBook HTML5