Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1175

Allinge

Provins-lSeij is le r -F o r r e tn in g e r

Se Fagregistret under f Korn, Kul, Trælast- og Tømmcrhdl.,Bygningsart., ^ Alarkfrø, Godn., Kolonial, I Isenkr., Manufakturhdl., ( Foderst., Kulimportører

Forretningsnavn cg Adresse

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Petersen A G J1 4o .................................... Gartnere Petersen Clir. & Sen.................................. Snedkere Petersen F................................................... Blikkenslagere Petersen Johs., Taarnborg fl 101............. Cykleudsalg Petersen P Aug. fl 222. . ......................... Cykleudsalg Poulsen A | 1 9 ........................................ Sæbeudsalg Rasch A J S D 2 7 ...................................Apoteker Rasmussen A f 1 2 6 ................................ Brøndboring Rasmussen Chr. $ 4 3 ............................. Snedkere Rasmussen II C f 51................................ Bogtrykkerier Sørensen Chr. f 5& ; j o ............................ Købmænd, Korn Sørensen S | u o ...................................... Tømrermestre Thomsen Kirstine |) 112............................ Trikotagehdl. Toft Hjalmar f 138.................................... Manufakturbdl. Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling YT Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.I

NORDLANDETS HANDELSHUS, AKTS. f 7 Telegramadr. „Nordlandet11.............. Nordre Mølle fl 1 1 7 ................................. Ny Mølle, C O Kofoed f 2 x ................... Olsen Chr., Messens Udsalg f 100 Post­ konto 75G2................................. .. . . . . Pedersen Andreas....................................... Pedersen Carl f 98.................................... Petersen G P f 107................................... Salmon Georg f 65.................................... Sommer Chr................................................. Sonno Anton f 69 .................................... Svendsen E ................................................. Westh Chr. f 28........................................

Moller Møller Al anufakturhdl. Vognfabr. og -forhdl. Smede Skomagere Bryggerier, Maltl’abr. Snedkere Snedkere Smede Ilerreekviperingshdl.

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling- YI Firma- og Aktieselskabs-Rogister for Danmark.

I

A ll in g e . (Allingo-Sandvig Kommune, Bornholms Amt)

A rden . (Astrup—Storarden Kommune, Aalborg Amt).

Kommune. Kommunen har for­ mentlig aldrig formelt faaet Rettigheder som Købstad, men behandledes allerede i det 18. Aarh. som saadan. Først i 1897 fik den et Yaaben. Politimester, se u. Rønne. Skattemyndighedernes Vurde­ ring (for Allinge-Sandvig): Ejen­ domsskyld: 5,0,j Miil. Ivr.; For­ mue: 3„n Mili. Kr.; Indkomst: 1,14 Mili. Kr. Skatteprocent 1925-2(1: 9,9 (Lig- uingsprocent: 14lC). Sognepræst: P V Joonsen. Sygehuset. Læge: S Borch, R. Vandværket (kommunalt), anl. 1911. Vejer, Maaler og Vrager: C E P Christensen.

Borgmester: Stenhuggerm. Chr. Larsen f 97. Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne, Filial f) 54. Kontortid 10-12 og 2-4. Kontorchef og Bogholder: N M Ridder. Kasserer: II Ipsen. Dommer, se u. Rønne. Bitingsted i Allinge. Gasværket (kommunalt), anl.1911. Ilaandværker- og Industrifore­ ningen, stiftet 2 1.Kebr 1(!S3.For­ mand: Malerin. Jobs. Hansen. Havnedybde: 5,7 m. Indbyggerantal 1921:1,8(14 (1801: 337; 1901: 1,859). Kæmner: II Mortensen. Købstadrettigheder: Allinge og Sandvig Købstæder udgør een

I

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 11 Timer. Banken for Arden og Omegn, Akts.,st.1917, Kontortidl0-12f56. Aktiekapital: 100,000 Kr. BaukraadetsFormand:Proprietær Wulff Starner, Urenholt. Direktion: J C Jensen; N S Niel­ sen; N P Markmann. Dommer, se u. Hadsund. Elektricitetsværket (Interessent­ skab). anl. 1913. Usandværkerforeningon, stiftel

12. Dee. 1910. Formand: Sued- kerm. A Binderup. Indbyggerantal 1921: 900 (1906: 627). Politimester, se u. Hadsund. Sognepræst: J P Pedersen, Astrup pr. Arden. Sogneraadsforiuand: Købmand S Bogli Vandværket (Interessentskab), anl. 1893. Vejer og Maaler: Stationsforst. O Ryc Tranbcrg.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagrogistret under

Andersen A C fl 66................................... Skræddere Ankjær Cbr. f 40...................................... Sadelmagere Arden Afholds- & Højskolehjem f 32 . . Hoteller Arden kontante Manufakturforr. ved Ri­ chard Nielsen f 26................................... Manufakturhdl. Arden Maskinfabrik ved II Jensen f 13 . . Alaslcinfabrikker Arden Alaskinsnedkeri, Johs. Pedersen. . . . Maskinsnedkerier og Savv. Arden Ølbryggeri, E Ladefoged f 16 . . . Bryggorier Banken for Arden og Omegn, Akts. f 56 Kontortid 10-12. Grundlagt 1917........... Banker, Incasso Binderup A f 7 ......................................... Snedkere Borup Chr. Træhdl. f 52 Borup K .................................................... Malermestre Bøgh S Træhdl. f 27 Christensen S f 24.................................... Købmænd Christensen S C......................................... Smede Damborg Laust Papirhdl. f 37 Dodensig Th................................................ Vognfabr. og-forhdl. Dr&strup Chr............................................... Murermestre Hansøn’s Auto- & Maskinværksted f 44. . Automobilrep. Hansen II f 1 5 ......................................... Bagere Hotel Arden f 5........................................ Hoteller Jensen Carl................................................. Malermestre Jensen J ..................................................... Sadelmagere Jensen Th. C .............................................. Manufakturhdl. Jensen Thomas f 6 8 ................................ ilerreekviperingshdl. Justesen Just f 65.................................... Cementvarer Jørgensen Kristian f 33........................... Købmænd Kjær L f 62.............................................. Smode Krogsgaard Th. P f 17 ........................... Købmænd Laursen P f 18......................................... Købmænd Laursen S, st. Arden................................. Aløller Lund Karen................................................. Manufakturhdl. Lynnerup E f 28 . . . .............................. Smede Madsen Niels f 4 3 .................................. Cykleudsalg Mylenberg Teglværk f 31........................ Teglv. og ieglværkskont. (Kobmænd, Korn, Byg- Nielsen N S f 20.......................................j ningsartikler, Støbegods Olsen A M f 30......................................... Skræddere Ploug V Jensen........................................... Gartnere Poulsen F F Scheel f 4 2 ......................... Guldsmede ti u cn o i m (Savværker, Træsko, Fiske- Rold Skovs Savværk f 31. . ....................| rjart ’ 0 0 Rosenkilde H............................................... Alalermestre Sigsgaard E f 2 S ...................................... Bagere Sparekassen l'or Arden &Omegn............. Sparekasser Svendsen S 11 f 4 ................................... Blikkenslagere Sørensen N Chr. f 6................................. Møllebyggere Sørensen P K -f 84................................... Alurermestre Tonndorif P, st. Arden f 10...................... Købmænd Wejrholt Tørvefabrik................................ Torv Welling Rasmus f 2 2 ............................Tømrermestre Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-«eg-ister for Danmark.

Forretningsnavn og Adresse Allinge Bog- & Papirhdl. fl 5 6 ................ Allinge Kalkværk f 60.............................. ALLINGE KOLONIAL- & PRODUKT­ FORRETNING, AKTS. f 1 0 ................... Allinge Savværk, Gert Hansen f 29 . . . Allinge Teglværk f 127.............................. Bakkemøllen, A P Pedersen f 139........... Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. BORNHOLMS SPARE- OG LÅÅ n EKASSÉ I RØNNE, Filial f 54 Kontortid 10-12,2-4 Carlsen Villiam f 150............................. Friberg Gerhard f 37................................. Funch MC f 3 4 ...................................... Gornitzka Otto f 7 4 .............................. Gross Niels f 30........................................ Grønbech’s Hotel f 36.............................. Hansen H L f 57...................................... Hansen H P f 31...................................... Hansen Jens f 29...................................... Hansen Johs. f 20...................................... Hjort-Ipsen’s Musikforlag.......................... Holm Chr..................................................... Holm P f 78.............................................. Holm P C f 3 9 ........................................ Holel Allinge f 25.................................... Hotel Sandkaas f 9 4 ................................. Høiers Hotel f 3 ...................................... Jensen C f 41...................... Jensen Chr. f ug . . . . . . . . . . . . . . Johansen J ^ 3 7 ...................................... Jørgensen Chr. ffl 79 ....................... Jørgensen II jj 73 /.' Jørgensen Waldemar f 9 2 ........................ Kjøller Alfred f 4 .................................... Koefoed’s Johan C Staalimport f 13 . . . Kofod M Kr. „Hallelyst 1 f Sandvig 6 &47 Postkonto 7462 ......................................... Kofoed Chr. f 138.................................... Larsen Carl Jj 104.................................... Larsen Hans & Jørgen.............................. Larsen I B | 1 2 ...................................... Lindberg A M f 93................................... Magasin du Nord’s Uds. v.Victor PJanckf5 Miciielseu A f 1 0 2 ................................... Mortensen Hans f 123........................ Munch Chr. f 2 3 ..................................... Nielsen A F Bendix f 48 ........................ Nielsen Carl f 87..................................... Nielsen Sofus f 14....................................

Se Fagregistret under Boghandlere Kalkv. og Kalkværkskont. (Korn,Foderstoffer,Trælast- ( og Tømmcrlidl. Maskinsnedkerier og Savv. Teglværker Møller Murermestre Banker (Rønne) Sparekasser Smede Bagere Cykleuds., Blikkenslagere Bogtrykkerier Blikkenslagere Bade- og Sommerhoteller Sadelmagere Dampskibsekspeditioner Manufakturhdl. Malermestre

Musikhdl. Snedkere Bagere Kobmænd Hoteller

Bade- og Sommerhoteller Bade- og Sonimerhoteller Gartnere

Købmænd Skræddere Fisk cn gros' Bagere Købmænd

Fotografiske Art. 1 Stenhuggerværktøj Gartnere Skræddere Skomagere Stenhuggerier (Kbhvn.)

Købmænd Urmagere Manufakturhdl. Cykleudsalg Blikkenslagere Sæbeudsalg Apoteker Malermestre Bagere

Made with FlippingBook HTML5