Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1322

Provins-Register—Forretninger

Ribe

Forretningsnavn og Adresse Jørgensen N C f 184 ................................ Jørgensen Th. f 206 ................................. Karkov Chr. f 1 9 2 ................................... Kastrup Brødr. § 356 l’oslkonto 5817. . . Fjellerup Chr. f 66................................... Kjær A R fl 330......................................... Klubbens Hotel f 3 ................................ Knudsen J H ...................................... .. . Knutzen A Husted f 132........................ Koch Jobs. C fl 164................................... Kornild M fl 31 7 ...................................... Korsgaard N fl 191................................... Kristensen Odin ...................................... Landbosparckassen for Ribe og Omegn f 40 Lassen Hans A f 246 ................................ Lassen II V Farve- & T&pethdl. f 116 Lauridsen M f 193.................................... Lind N P T fl 2 1 ...................................... Lorentzen Andreasf 22.............................. Madsen N f 347 ........................................ Maliler A f 299 ......................................... Messens Eneudsalg ved Fr. Søndergaard f 239 ........................................................ Micheelsen Otto II f 1 1 8 ......................... Mogensen Holger f 6 8 .............................. Nicolajsen Chr............................................ Nielsen A f .282......................................... Nielsen A M J 173.................................... Nielsen II C f 211................................... Nielsen Jane f 331................................... Nielsen Kjærgaard f 9 7 ........................... Nielsen L C | 44...................................... Nielsen N f 165......................................... Nielsen Niels Fr. f 309 ........................... Nors Jul. f 1 0 ........................................ Nyborg A P f 60 ...................................... Oulund P f 335 ......................................... Pedersen Hans O f 4 8 .............................. Pedersen Jens fl 126................................. Pedersen P L f 287 ................................. Petermann M .............................................. Peters L f 292 ......................................... Peters Vilh. f 189................................... Petersen Carlo f 1 5 ........................ Petersen Holger f 162.............................. Petersen J P ............................................... Petersen Karl f 125................................. Petersen Kresten f 325 ........................... Petersen N A | 149................................. Petersen Th. f 84...................................... Piroliert Wilhelm f 286 ........................... Quedens J H f 13 Postkonto 5571........... Ribe Bogtrykkeri ved Chr. Jacobsen f 56 Ribe Cykle- & Automobilforretning ved P M Hansen f 283....................................... Ribe Dampbadeanstalt............................... Ribe Datnpfarveri &kemiske Tøj rensnings­ anstalt f 291........................................... Ribe Dampvaskeri f 98.............................. Ribe Diskontobank, Akts. f 14&214. . . . Ribe Folkeblad (Vestkysten) f 228 Post­ konto 7875................................................. Ribe Jernstøberi, Akts. f 62................... Ribe kontante Kolonialforr., Hans Kri­ stensen f 370 ........................................... Ribe kontante Manufakturforretning.Akts. f 350 .............................................. Ribe Lysbade- &Massage-Anstalt ved LBuck Ribe Margarinefabrik f 357 ...................... Ribe Social-Demokrat f 6......................... Ribe Stampemølle ved I[ Windfeld-Hanscn f 20........................................................... Ribe Statsseminarium for Kvinder f 194 RIBE STIFTS-TIDENDE OG STIFTSBOG­ TRYKKERI, AKTS. f 18, 218 & 54, Stats f 4.................................................... Ribe Trælasthandel, Akts. f 1 ................ Ribe Venstreblad f 275 ............................ Ribe Ydermolle, P lliibscbmann f 38 . . Schmidt Jørgen........................................... Schmidt M Chr. f 238 .............................. Schnoor H J ® 166................................... Simonsen Fr. Stokholm f 4 9 ................... Simonsen M f 163................................... Skandinavisk Beklædnings Oplag ved A N Frederiksen f 190 Spare- og Laanekassen for Ribe By og Om­ egn f 2 5 ................................................. Storegades Varehus, Niels A Christensen f 348........................................................ STREHLE M | 99...................................... Sydjydsk Landmandsbank(Akts.) f 4 &333 Sydvestjydsk Myremalmsforretning f 130 Sørensen Fr.................................................

Landmandsbank, Sydjydsk, st. 1. Nov- 1876 | 4 & 333. Aktk.; 400,000 Kr. Reserve: 330,000 Kr. Udbytte for sidste Regn- skabsaar: 12 °/0. Bankraadets Form.: Kobm. I H Quedens. Direktører: II Kaalhauge, J Jepsen. Politimester i Ribe Købstad, Ribe Herred og1Gjørding-Malt Herre­ der samt Dele af Frøs ogllvid- ding Herreder (65. Politikr.): G F Strøbech. Kontorafdeling: Holsted. Sin^ssygehospitalet i Vedsted pr. Vedsted. Regulativ af 19. Marts 1923. Aabnet 1. April 1923, bestemt for Sindssyge fra Tønder Amt, Gram, Frøs og N-Raugstrup Herreder af Ha­ derslev Amt, Ribe og Varde Købstæder samt Ribe, Skads, Gjørding, Malt og Slaugs Her­ reder af Ribe Amt og har kun een Forplejningsklasse, svarende til de andre Hospitalers 3. Klasse. Overlæge: Frk. Maria Anchersen.

Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 18,9 Mili. Kr.; Formue: 14,07Mili. Kr.; Ind­ komst: 4„m Mili. Kr. Skatteprocent 1925-26: 6,89 (Lig- ningsprocenl: 8,(l). Sognepræster: Stiftsprovst S M Westergaard(Domkirken); Provst Fr. Tøanesen (St. Catharinæ K.). Spare-og Laanekassen forRibeBy og Omegn, st. 6. Juni 1846. Kont. Sortobrødrcg. 18 f 25. Ekspedi­ tionstid daglig Kl. 10-12 og 2-4.In- teressenternes Indskud: 5,450,840 Kr.290.Rcservef.:551,266Kr.600. Direktion: 0 T A Tuxen. (Se eiulv. u. Sparekasser i Fag-Keg.). Stiftskasserer:.............................. Stiftsmuseet, oprettet 1891, inde­ holder en historisk-antikvarisk og en Kunstsamling. Turistforeningen, stiftet 1899. Formand: Redaktør C Wille- moes, R. Vandværket (kommunalt), anl. 1887. Vejer, Maaler og Vrager: H F Hygum-Hansen.

Se Fagregistret under Skræddere Smede Bagere { Lædervarer, Fabr. og en gros, Sadelmageriart. Købmænd Trikotage en gros Hoteller Smede Købmænd Snedkere Giarmestre Maskinsnedkerier og Savv. Tømrermestre Sparekasser Skomagere Murermestre Apoteker Gartnere Gas- og Vandmestre Rebslagere

Manufakturhdl. Isenkræmmere Købmænd Bødkere Oykleudsalg Tømrermestre Bagere Hjemmebagerier Trikotagehdl. Kolonial en gros Købmænd Købmænd Sagførere Isenkræmmere Kolonial cn gros Købmænd Oykleudsalg Tømrermestre Blikkenslagere Modeforr.

Forretningsnavn og Adresse Abelstedt Fr. fl 196.................................. Andersen Chr............................................... Andersen Esper f 259 .............................. Andersen Harald D 3 7 .............................. Automobil-Centralen ved Niels Herman Olsen f 185.............................................. Backhaus C J | 8 1 ................................... Bennedsen AI D 174................................... Bentzon II fl 41 Postkonto 9164............. Berg S S .................................................... Bertelsen Carl M................................ .. Bettenhaus A S f 271.............................. Blom II P f 252 ....................................... Blom Peter f 233 ...................................... Bottelet C I' f 226 .................................... Bøggild’s Tii. Eftf., Anton Andersen f 34 Callesen C f 237........................................ Centralhotellet f 63................................... Christensen A ............................................ Christensen C ¥ J 1 4 1 ........................... Christensen Julius f 150........................... Christensen N Chr...................................... Christensen Th............................................ Christoffersen M ......................................... Cikoriefabrikken „Sønderjylland1, SPeter­ sen, Akts. f 12........................................ Clemmensen L H ...................................... Crome&Goldschmidt’s Fabr.’s Uds., Johan Christensen f 3 1 ..................................... Damsgaard Joh. f 146.............................. Danielsen D f 51...................................... Dau H an s.................................................. Fabrikken Pixil f 59 Postkonto 8357 . . . j Falby A Andersen f 57.............................. Flensborg Lagers Udsalg i Ribe ved S Madsen f 225 Fogtmann N f 272 ................................... Gerken Anton f l 6 ................................... Gorlyng Herm. f 241................................. Gram J P & Søn . .................................... Grottrup Chr. L f 77 Postkonto 6906. . . Hagelund M C f 5 8 ................................. Hansen Axel f 2 3 ...................................... Hansen Carl f 1 0 6 ................................... Hansen K A f 293 ................................... Hansen H A C f 202 ........................ .. Hansen Hilmar f 183................................ Hansen J C f 28...................................... Hanson Rosted f 155................................ Hansen R P f 242................................... Hansen Ulrich Puggaard............................ Herremagasinet Boston ved Karl Toft f 32 Hjort N A f 156...................................... Holm’s P Maskinværksted f 167............. j Hotel Dagmar f 35 & 108......................... Hotel Riberhus f 11................................. Hotel Stenbohus f 122.............................. Jacobsen Harald........................................ Jensen & Beior f 160................................ Jensen Chr.................................................. Jensen N Tranberg Overretssagf. f 107. . Jespersen P f 281..................................... Johansen H f 308..................................... Justesen M f 1 2 4 .................................... Jørgensen A ................................................

Se Fagregistret under Snedkere Snedkere Købmænd Købmænd Automobilkørsel 1

Konditorier Broderihdl. Boghdl. Smede Guldsmede Anlægsgartnere

Murermestre Murermestre Guldsmede, Gravører Købmænd Smede Hoteller Drejere Bagere Bagere Gas- og Vandm. Malermestre Bogbindere Kaffesurrogater Snedkere Manufakturhdl. Malermestre Trælast- og Tømmerhdl. Snedkere Kem. Fabrikker, Parfu­ mer en gros Købmænd Elektr. Lysinstall. Smede Malermestre Stenhuggerier Boghdl. Gartnere Arkitekter Manufakturhdl. Købmænd Købmænd Købmænd Læderlidl. Skomagere Skomagere Malermestre Herreekvipcringshdl. Snedkere JMaskinforlidl., Automo- mobilrep., Motorer, Au- , tomobilforhdl. Hoteller Hoteller Hoteller Guldsmede Agentur- og Kommissionsf. Sadelmagere Sagførere Bagere Murermestre Snedkere Urmagere

Tømrermestre Købmænd, Kul Elektr. Lysinstallation Snedkere Elektr. Lysinstallation Manufakturvarer en gros Fiskehandlere Købmænd Urmagere tManufakturhdl., Manufak- ( turvarer en gros Bogtrykkerier Cykleudsalg Badeanstalter Tøjrensningsanstalter Vaskerier Banker Aviser IJernstøberier, Kakkelovne, | Støbegods, Bygningsart., ( Kaminovne, Købmænd Manufakturhdl. Badeanstalter Margarinefabr. Aviser { Maskinsnedkerier og Savv., Korn Seminarier Aviser, Bogtrykkerier Trælast- og Tømmerhdl.

Aviser Møller

Skomagere Købmænd Snedkere Købmænd Garverier

Sparekasser Manufakturhdl. Sagførere, Incasso Banker Blikkenslagere

Made with FlippingBook HTML5