Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Hurup

V — 1249

Provins-Register—Forretninger

Bødkere Trikotagehandlere Konditorier Fiskehandlere Maskinsnedkerier og Savv. Snedkere Murermestre Smede Urmagere Boghandlere Købmænd Gartnere Møllebyggere Skræddere Købmænd Købmænd (Kolonial on gr. (Nykjø- ( bing M) Gartnere (Agentur- og Kommis- { sionsf. Trikotagolidl. Bogbindere (Automobilforhdl., Automo- ( bilrep. Cementvarer Urmagen: Murermestre Bagere Modcl’ovr. Skræddere Skomagere Agentur-og Kominissionsf. Bagere Tømrermestre Sadelmagere Blikkenslagere Isenkræmmere Mekanikere Manufakturhandlere Stobegods Cykleudsalg Skræddere Malermestre Rebslagere Aviser 2 Maskinfabrikker Malermestre Vognfabr. og -forhdl. Trikotagolidl. Manufakturhandlere Snedkere Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Forretningsnavn og Adresse Hansen I P J) 4 5 ...................................... Hotel Strandborg f 12.............................. Hundested Isenkramforr., O Raaschou Nielsen f 102 Postkonto 7100................ Hundested Kommissions- & Flytteforret­ ning ved Aage Wiirtz Reenberg S 24 . . Hundested Kro § 4 ................................... Hundested Manufakturhdl., Carl Willadsen i 5 ........................................................... Hundested Maskinværksted, Chr. Bast § 112 Hundested Trælasthdl. vod Sophus Bram- mer f 1 & 60........................................... Jensen & Carlsen D 94.............................. Jensen Frans Rud. |1 01........................ * Jensen J § 3 5 ........................................... Jensen Kirk fl 6 6 ..................................... Johansen Yald. § 7 0 ................................... Jørgensen II P § 18. . , ........................... Jørgensen H P J 149................................ Jørgensen & Høisgård’s Maskinværksted | 117............. .. ...................................... Jørgensen J P § 115 ................................ Larsen Vald. § 1 0 6 ............. .................... Nielsen Egbjerg § 2 1 ............. ' ................ Nielsen Hans f 131................................... Nielsen N O | 133................................... Nielsen Ole § 126...................................... Olsen Kaj G | 57...................................... Olsen O L § 1 1 9 ...................................... Olsen Ole | 9 5 ........................................ Petersen Il § 22........................................ Petersen Jens Jørgen § 140..................... Raabæk O F | 127 ................................... Sparekassen for Frederiksværk og Omegn | 34........................................................... Sørensen Johs. § 100................................ Sørensen M E § ....................................... Warrer Alfred § ...................................... Vejmand Jens § 2 ......................................

Se Fagregistret under Bagere Bade- og Sommerhoteller Isenkræmmere Flytteekspeditioner Bade- og Sommerhoteller Manufakturhdl. Mekanikere (Trælast- og Tømmerhdl. < Bygningsart., Maskin- ( snedkerier og Savv. Tømrermestre Købmænd

Jensen P C ................................................. Klitgaard L g 6 8 ........................ Krabbe K g 157........................................ Kristensen K g 1 1 3 ................................. Kristensen Kr. Jensen g 5 7 ................... Kristiansen Andreas g 69......................... Krogb Nikolaj Nielsen g 182................... Larsen Th. g 122.................................... Lauritsen Cornelius g 73........................ Lyngbæk Hjalmar g 42........................... Madsen A g 35 ......................................... Madsen C g 2 6 ........................................ Madsen Chr. g 46...................................... Madsen Niels g 120................................... Mehlsen Søren Kristian g 135................ Mouritsen M g 108................................... Møgelvang Chr. g 86................................ Møller Holger g 91.................................... Nicolajson Marius g 21............................. Nielsen K Støvring g 154........................ Nielsen N P................................................ Notlevsen J K g 155................................ Notlevsen M g 2 8 .................................... Nørby I g 30.............................................. Nørgaard N Pedersen g 1 6 ...................... Odgaard M g 3 3 ........................................ Overgaard Marie g 115............................. Pedersen J................................................... Pedersen P Chr. g 8 5 .............................. Petersen P g 15........................................ Petersen P N g 2 2 ................................... Poulsen P C g 102.................................... Ramsgaard C M g 7 6 ............................. Rasmussen Peter........................................ Resting II C g 9 ...................................... Rokkjæv Peder Helligsø g 168 . . . . . . . Sabroe Th. g 13........................................ Selmer Wilhelm......................................... Søndergaard A g 25 ................................. Sørensen P A g 166................................... Sørensen P K & Son g 110...................... Sørensen S P § 1.2................................ Thylands Avis g 50................................. Thøgersen Chr......................................... Toftdahl A g 175................................... Vestergaard J ......................................... Vestergaard P g 52................................ Vett &WesseL’s Udsalg g 41 .............. Yde S P g 138.........................................

Fisk en gros Fisk en gros Malermestre Købmænd Murermestre Mekanikere Murermestre Tømrermestre Gartnere Malermestre Købmænd Gartnere Mekanikere Skræddere Købmænd

Blikkenslagere Tømrermestre Malermestre (Sparekasser (Frederiks- ( værk) Købmænd Manufakturhdl. Købmænd, Kulimp. Baadebyggerier

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Hind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Registor tor Danmark.

Hu rup . (Torp; Mandsnavnet Huge). (Hurup Kommune, Thisted Amt)

Indbyggerantal 1921:1150; (1906: 751). Politimester i Hassing-Refs Her­ reder (54. Politikr.): P d’Au- champ. Sognepræst: Provst II T EDahl. Sogneraadsformand : Ludv. Klit- gaard. Vandværket (Interessentskab.) Vejer og Maaler: Stationsforst. N P N Thyvsted.

Al’stard fra Kbkvn. pr. Jernbane: 123/4 Time. Dommer i Hassing-Refs Herreder (75. Retskreds): A S Fugl. Hovedtingsted: Vestervig (her­ til henhører Hurup). Bitingsteder: Hvidbjerg og Hør­ dum. Elektricitetsværket (Andels- selsk.), anl. 1904.

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

H e j ep. (Højer Kommuno, Tønder Amt)

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 128|4 Time. Borgmester : Bankbestyrer J Jo­ hannson. Dommer, se u. Tønder. Elektricitetsværket (privat), anl. 1903. Handelsbanken i Tønder, Kon­ toret i Højer fl 27. Bestyrer: Borgmester J Johannson. Indbyggerantal 1924:1,107 (1910: 1,245).

Kæmner: Fru L Matthiesen. Politimester, se u. Tonder. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld:3,8Mill.Kr.; Formue: 2,or, Mill. Kr.; Ind­ komst: i,0 Mill. Kr. Skatteprocent 1925-26: 7;2 (Lig- ningsprocent —). Sognepræst: J C A Brazen, Vejere, Maalere og Vragere: E Jordt, N A Nissen og Stations­ forst. K Lauridsen.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret urider Apoteker Landbrugsmaskiner Banker Smede Bogtrykkerier Agentur- ogKommissiousf. Fiskehandlere Tlerreekviperingshdl. Sagførere Børstenbindere Maskinforhnndlere Maskinforliandlere Fiskehandlere Vognfabr. og -forhdl. Hoteller Cementvarer Støbegods, Jern Jernstøberier Hoteller

Aagaard Gunnar § 19 . ..............••••• Amby’s Mads Roeoptager, Interessentsk.|56 Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. i Likvidation § 4 Postkonto 5723 ........... Andersen A fl 100...................................... Andersen Albert § 5 0 ................................. Andersen Ane Børncudstyrsforr. $ 164 Bach P Vestergaard Træbdl. fl 84 Bisgaard Fr. M § ..................................... Christensen A C § 115............................. Engelsk Beklædnings - Magasin ved Chr. Petersen § ........................................... Frederiksen P ffl 66 ................ Gilling J M . . .................................. Gramstrup Chr. g 90. .............. Grønkjær N P g 176 . . . , Hebsgaard Søren g 36 ." Henriksen Jens g 75. i ' ..................| Hotel Hurup g 187 . . . . . . . . . . . Hurup Cementfabrik, N Pedersen Nørgaard g 16.......................................................... Hurup Jem-, Staal- og Støbegodsforr. g 20 Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik g 5 Hurup Materialhdl. ved Vilhelm Nørbyg 2 HurupMissionshotel g 10........................... HurupØlbryggeri ogMaltgøreri.PPDam g 38 Høiriis P | 3 ................................... JAKOBSEN TH. g 48 Overretssagf. Eugen Scboug’s Eftf.............................................. Jensen J g 125........................................... Jensen Mathilde g 106.............................. Jensen Moroll g 47..................................... Jensen N Stokliolm g 93...........................

Se Fagregistret under Rebslagere Købmænd Købmænd'

Forretningsnavn og Adresse Andersen 11................................................ Andersen Hans f) 8 ................................... Andersen Knud § 7 9 ................................ Andersen L fl 72........................................ Bossen M II fl 50...................................... Boyscn P § 56........................................... Brodersøn A § 70..................................... Centralhotcllet (L C Hansen) J) 23........... Damberg Chr. § 8 6 .................................. Feddevsen P B f 8 0 ................................ HANDELSBANKEN I TØNDER, Højer-Kon- tor fl 2 7 ................................................... Hansen Andr. M fl 3 6 ............................. Hansen Chr................................................. Hedegaard J ............................................. Heil N II Postkonto 7238 ........................ Hindrichsen Fedder fl 3 ........................... Hotel Stadt Tondern § 20........................ Hotel Sylt f 2 6 ........................................ Hyldtoft J 11 § 69................................... Jensen J ...................................................

Bagere Bagere Blikkenslagere Bagere Hoteller Købmænd Manufakturhdl. Banker Isenkræmmere Skomagere Sadelmagere Bødkere Bygningsart., Kul

Bryggerier Købmænd Sagførere, Incasso Skomagere Modeforretninger Manufaltturhd1.

Hoteller Hoteller Urmagere Malermestre

• Murermestre

79

79

Made with FlippingBook HTML5