Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Hobro

V — 1284

Provins-Register—Forretninger

Hotro Korn- ogFoderstofforretning, Akts. § 67 & 261, Stats J] 19 Postkonto 5936 Hobro Læderhdl., A Lundsgaard J} 264. . Hobro Margarinefabrik ved H T Laurid­ sen § 416.................................................. Hobro Materialhandel, Christian Kruse § 56 HobroMineralvandsfabrikvedJA &OBie§8 Hobro og OmegnsAndelsslagteri J) 113 &275, Stats f 16 Telegramadr. „Slagteriet" . Hobro Planteskole § 185........................... Hobro Tobaksfabrik, Axel Moller § 173. . Forretningsnavn og Adresse Hobro Tømmerhandel, Akts. § 29 & 13. . Hobro Venstreblad fl 3 1 0 ........................ Hobro Vognmagasin ved P Bøttern § 227 Ifodals Molle, Niels Barrett |l 3 1 ........... Holme A C | 152 . . . .............................. Hostrup Teglværk § 218............................ Llotel Royal § 72. . ................................. Hougaard’s Afhold,shotel J) 123................... Hougaard C § 123 .................................... Højskole- og Afholdshjcmmet,Akts. j§ 76. . Højstrup K P | 311................................. Jensen A 1’ § 250 ................................... Jensen Axel § 385...................................... Jensen Carl § 1.12...................................... Jensen H P § 6 5 ...................................... Jensen J D 33.1........................................... Jensen Jens § 3 8 ........................................ Jensen Julius § 1 4 2 ................................ Jensen LykkegaarJ, Akts. § 187.............. Jensen Løgstrup § 246 .............................. Jensen Sophus § 386 ................................ Jensen Wilhelm & Co. § 1 2 .................... Jepsen Harald § 131................................ Jespersen A § 163..................................... Johansen Clir. § 121................................... Jorgensen Harald § 1 6 ........................... Jørgensen M § 208.................................... Karmark J H § 3 1 5 ................................. Kibsgaard Mikkelsen A § 61 Post­ konto 5672 Kiørboe N | 3 ........................................ Kjær A § 186............................................ lCioch Chr. §1 478 ..................................... Kruse Andreas § 112 .............................. Kruse P N § 189..................................... Landbosparekassen for Ilobro ogOmogn§455 Larsen h'olke § 2 1 0 ........................ Lucasen Chr. J§ 225 ................................... Madsen J C § 289..................................... Madsen M C § 71..................................... Magasin du Nord ved Harry Jacobsen §11 Margarinofabrikken Jlimmerland, Hostrup- buse § 165................................................ Markfrøkontoret i Hobro ved Itegnar Tb. Genefke § 49........................................... Miolielscn Carl § 83 Postkonto 5671 . . . Mortensen Bruun § 436 .......................... Mortensen Obr. § 108................................ Musikhuset, K K Andresen § 312 Møller S P § 8 4 ...................................... Ncrup Th. E § 27...................................... Nielsen Edmund § 204........................ . . Nielsen Jobs. § 388................................... Nielsen Justinus § 151............................. Nielsen Marinus § 407 ............................. Nielsen Michael § 33................................ Nielsen N § 346 ........................................ Nielsen N P § 430 ................................... Nielsen N S § 350 .................................... Nielsen Th. § 334 ...............................' •• Nielsen-Sommer C § 256........................... Nistrup K C § 166.................................... Nonboe A Sørensen § 268........................ Odgaard- P § 192........................................ Ottosen Tb. § 158..................................... Palæ-Hotellet § 3 5 ................................... Pariser Mode-Bazar § 14 1 ..................... Pedersen N P § 55 ................................ Pedersen Vald. § 251................................ Petersen C B § 302 . . . . . . . . . . Petersen Viggo § 125........... Poulsen Emil § 247 ........... Poulsen P § 232....................................... Preiisz G § 207 ............. ......................... Præstmark Wald. § 391. . . . . Rasmussen J P § 1 6 1 ................... Robinson, Andersen & Co., Akts. jj 66. ." Rorholm Anne Dorthea § 212................. Rørholm Chr. § 4 1 3 .................................

(Korn, Kulimp., Koks og < Cinders,Gødning, kunstig, { Kul, Foderstoffer Læderhandlere Margarinefahr. Mineralvandsfabrikker iSvineslagterier, Fedt engr., < Slagterier.Fedevarer engr. ( Art. f. Sæbefabr. Planteskoler Tobakker og Cigarer /Trælast- og Tømmerhdl,, * Bygningsart., Cement, i Cementvarer, Træ- og ( Finérhdl. Aviser Automobilkarosseri labr. Møller Købmænd, Korn Togiv. og Teglværkskont. Hoteller Hoteller Murermestre, Terrazzo Hoteller Snedkere Snedkere, Møbeludsalg Malermestre Tinder og Skind Bagere Stenhuggerier Købmænd Snedkere Manufakturlidl. Se Fagregistret under (Boghandlere, Fotogr.A rl.2, < Grammophonor og andre ( Talemask. (Huder og Skind,Uld,Klude, ( Skallecksport Bagere Tømrermestre Købmænd Skræddere Sparekasser Snedkere, Mobcdudsalg Bagere Skræddere Elektr. Lysinstall. Mauufakturhdl. Margarinefabr. Markfrø Manufakturbdl. Agentur- & Kommissionsf. Bagere Isenkræmmere Malermestre Trikotagehdl. Mekanikere Manufaktu rhdl. Gartnere Købmænd Skomagere Musikinstrumenter Farvehdl. Smede Murermestre (Cykleudsalg, Motorcykler, ( Automobilforhdl. Blikkenslagere Tømrermestre Urmagere Hoteller Modeforretninger Marmor og Marmorvarer Cykleudsalg Farverier Fiskehandlere Planteskoler Murermestre Agentur og Kommissionsf. Elektr. Lysinstallation Købmænd Æg (Kbhvn.) Broderikdl. Speditører Sadelmagere Cykleudsalg Garverier Mauufakturhdl. Broderilull. Møllebyggere Maskinfabrikker Gartnere Isenkræmmere

Forretningsnavn og Adresse Schmidt Niels Overretssagf. § 3G1........... Schou I C § 322........................................ Sennels Martin § 105................................ Sennels Niels § 9 4 ................................... Sennels R Materialhdl. § 211 Skaarup I A § 234 ................................... Skaarup Valthcr § 155.............................. Skotøjsforr.Reform,MartinChristonsen §170 Skøt-Mortensen M § 324........................... Social-Demokratenfor Hobro ogOmegn§ 213 Sodemann L C F § 6 .............................. Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn § 13......................................................... Steenberg Joh. Busch § 31........................ Sæbehuset ved Anton Johan Nielsen § 280 Sørensen A Lund. § 196............................. Soreusen P Chr. Træbandler § 171 Thcilgaard H E § 154............................. Tberkildsen Thorkild § 240 ...................... Thomsen A § 480 ...................................... Thomsen Harald § 1 8 8 ............................ Thustrup F ................................................ Trikotage-Magasinet ved A Wintbor-.Jen- sen § 25S ................................................. Tøjhuset ved Niels Andersen................... Ubrenfeldt’s N El'tf. § 62 ..................... Vcstergaard Chr. § 1 1 9 ........................... VestertjoleSKaas § 220 ........................... Wiedling W § 6 3 ...................................... Vraa Jens Laursen § 384 ......................... Wulff Joliannes § 245 .............................. Østergaa.nl 1* A . . ....................................

Se Fagregistret under Sagførere, Iucasso Gartnere Købmænd Maskinfabrikker Benzindepoter Købmænd Skomagere Arkitekter Aviser Apoteker Sparekasser Sagførere, Ineasso Sæbeudsalg Bagere Guldsmede Motorer Vognfabr. og -forlidl. Malermestre Bagere Trikotagehdl. Horroekvipcriiigshdl. Købmænd Murermestre Isenkr. en gros og Art. f. I Isenkr., Glas en gr., Por- I eelæn og Glas en gr.,Træ- , varer en gr. Smede Urmagere Købmænd Murermestre

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VJ Kirma- og AktieselskabB-Kogister for Danmark.

Holbæk. (Oprind. Holæbæc, den liulo Bæk) (Holbæk Amt)

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: l 1/2 Time. Amtmand over Holbæk Amt : P C Saxild, II. DM. Amtsforvalter: O C Sehliebtkrull. Amtslæge: Abraham Afclz, II. Amtsraadssekretær: Cand. jur. A W Karsten. Amtssygehuset. Overlæge: IvarT Harpeth. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. S El lort. s Artilleriet. - 2. Feltartilleriregiment (Linie), Chef: Oberst ACL Brandt,K. DM. 5. Artilleriafdeling (Linie), Chef: Oberstløjtn. ET1Jørgsbolm,R.l)M. 42. Artilleriafdeling (Resdrve), Chef: Obertløjtn. P E F BHylle­ sted,R. (4.og 11. Artillcriafd., se Ringsted). (6. og 13. Artilleriafd., se Kbhvn.). Banken fo r H olbæ k o g Om egn, stiftet 1907 §830,831 &832. Bondest. S parekasse § 558 (91/s- l l l/s og 2— 4). B orgm ester: Typograf Alfred Hansen § 789 (1-3). Dommer i Holbæk Købstad med Merlose-TudseHerreder(12.Rets- kreds): J C Helms, R. § 120. E lek tricitetsvæ rket (kommunalt), anl. 1911. F abrikin sp ektør for Holbækkred- sen: H Poulsen § 49. F odfolket. - Af 8. Regiment (se Roskilde): 8. Bataillon, (Linie), Chef: Oberstløjtn. Jens Johansen, R.DM. Folkebogsamling, Holbæk Amts (Centralbibliotek) § 549, stiftet 1902. 10,244 Bind. Bibliotekar: Cand. mag. PLycke. Depot af Vejvisere til Undervis­ ningsbrug. Gasværket (kommunalt), anl. 1865. H aandvæ rker- o g Indastifore- ningen, stiftet 3. April 1853. Formand: Tomrcrm. V Asmus- sen.

Handelsstandsforeningen, stiftet 27. Febr. 1883. Formand: Køb­ mand O F Steensirup. Havnens Dybde er i Trafikhavnen 5, g , i Skibshavnen 3,8 og i Baadchavnon 2,fi m. Bolværks- højde i Trafikhavnen 1,8 W, i »Skibsbavnen 2,2 og i Baade-. bavnen 1,6 m. Bolværkslængde ialt 626 m. Havneafgifter: Sejl­ skibe 24 Øre, Sejlskibe med Skrue 32 Øre, Dampskibe og Mo- torskibe 40 Øre pr. Ton. In­ gen Lodstvang. Lods faas ved Spodsbjerg og Rørvig. Ballast­ afgifter: 6 Øre pr. lteg. Ton. Ballast faas billigt. Vandafgift: Kr. 1,50 pr. m3. Vand fra By­ ens Vandværk gennem Slange ved Bolværk. Losning og Last­ ning besørges af Stevedor efter faste Takster. Gode Oplagsplad­ ser, Kornelevatorer og Pakhuse. Kulbeholdning ca. 1500 Tons. Jernbanespor overalt ved Bol­ værkerne, i Trafikhavnen tre­ dobbelte Spor. Maskinværkste­ der, der kan udføre iuindrø Reparationer. Ophalerbedding til Skibe med indtil 2,s m Dyb- gaaende. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Alfr. Hansen § 789. Havnefoged: NChristensen §161- Holbæk Amts Andels-Svineslag­ teri § 9, 281 & 396, Telegram­ adr. „Albion". Aarlig Slagtning: ca. 130,OOOSviu. Adm. Direktør: F Bojsen. Indbyggerantal 1921:11,198 (1801: 1,332; 1901: 4,574). Jernbaneselskaber: Høng—Tøl­ løse Jernbaneselskab, Formand: Godsinsp. S M Bertbelsen. Driftsdirektør: P Harboe, R. - Hørve-Værslev- Jernbane. For­ mand: Gaardejer Ole Olsen, Alleshave. Driftsdirektor: P Harboe, R.

Made with FlippingBook HTML5