Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1277

Nibe

Provins-Register—Forretninger

N ibe . (Aalborg Amt)

Forretningsnavn og Adresse Schultz 0 § 4 4 ........................................ Spare-ogLaanekassenforNibeByogOmegn§6 Staun M § 1 7 ........................................... Tliuesen Anna § 150................................. Toft Joh. § 37 ......................................... Tøjhuset, Chr. Christensen § 99 Vett & Wessels Uds., Ove Johansen § 19 Wittrup Jens § 117....................................

Se Fagregistret under Bagere Sparekasser Købmænd, Korn, Kul im­ portører, Kul Modcforr, Manufakturhdl. Manufakturhdl. Vognfabr. og -forhdl.

Købstadrettigheder af 1727. Politimester i Logstør Købstad og Aars-Slet Herreder samt Nibe Købstad og Hornuin Herred (47. Pulitikr.): F Russe] Leevy. Koutorafdeling: Løgstør. Skattemyndigiiedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 3,8 Miil. Kr.; Formue: 4>7 Miil. Kr.; Ind­ komst: I,« Mili. Kr. Skatteprocent 193o—26» 9,8 (Lig- liingsproeent: 12,5). Sognepræst: Tli. Bondesen. Spare- og Laanekassen lor Nibe By og Omegn, stiitet 1866. Vejer, Maaler og Vrager: Niels Dalsgaard.

Af.s(,aiul fra Kbhvn. pr. Jernbane: Time. Anits- og Bysygehuset. Læge Axel Voss. Borgmester: Tommerhdl. N C L Dalsgaard § 140. Dominer i Nibe Købstad og Ilor- num Herred (66. Retskreds): CA Andreasen. Gasværket (kommunalt), anl. 1903. Haandværkerforeningen, stiftet 16. Jan. 1870. Formand, Malerm. Carl redersen. Havnedylide: (i,., m. Indbyggerantal 1921:1,849 (1801: 1,044; 1901: 1,723). Kæmner: M Kvist

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdoling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

N ordborg (Nørborg). (Borgen i det allerede i Kong Valdemars Jordebog nævnte Norræhæreth hed op­ rindelig Nerræborgh og synes at være ældre ond Sonderborg) (Sonderborg Amt) Borgmester: Fabrikant Albert Petersen § 55.

Nordborg Slot omtales allerede i Slutningen af det 12. Aarh („Als- Slot"); det er i den nyeste Tid belt ombygget og indrettet til Brug for „Don sendorjydske Efterskole1. Nordborg Sparekasse, st. 1862. Politimester, so u. Sønderborg. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 3,7 Miil. Kr.; Formue: 3,0a Mili. Kr.; Indkomst: 0,!5 Mili. Kr. Skatteprocent 1925-26: 5,g (Lig­ ningsprocent: 6,8). Vandværket (Privat-Eje),anl.l911.

Forretningsnavn og Adresse Andersen A Trælidl. § 81 Andersen M § 1 4 ...................................... Andersen Niels J) 110............................... Bang Karl § 10......................................... Beltoft M.................................................. .. Bendix N E | 18 Postkonto 9021 ............. Christensen Ohr. § 8 6 .............................. Christensen William J|! 9 8 ........................ Christiansen Jens D 53............................. Dalsgaard N f) 26...................................... Ditlevsen A C § 1 6 ................................ Ejsing Ejnar § 2 8 ...................................... Foldager Chr. § 102................................. Gelardi R § 8 9 ........................................ Hansen’s II I Fabrikker, Akts. § 29 &114 Hansen II P § 75....................................... Holm-Klitgaard N § 7 3 ........................... Holmen .Niels § 4 ...................................... Hotel Phonix § 77...................................... Hougaard Gerhardt § 11........................... Høygaard-Nielsen Cbr. § 23 Postkt. 5808 Ising C G | 110....................................... Jensen J § 122 ......................................... Jensen J 1’ ................................................. Jensen N K § 1 5 1 ................................... Jnstesen N .................................................. Jørgensen Anton § 5 2 .............................. Kirkeby A § 1 4 8 ..................................... Kofoed M Overretssagf. § 7 ................... Krantz Henrik § 109.,.............................. Kristensen J § 4 7 ..................................... Ladegaard & Co. § 159.............................. Larsen J § 112......................................... Larsen Th. §j 101...................................... Larsen Valdemar Overretssagf. § 83 . . . Madsen E ................................................... Mark’s C P Enke § 50.............................. Mark Soren § 60......................................... Mogensen Fr. § 113.................................... Mølier’s llotel § 1...................................... Nibe Afholds- og tløjskolehotel § 76 . . . Nibe Andels-Fiskeeksportforcning § 33. . Nibe Avis § 145........................... : . . . . Nibe Bogtrykkeri ved H V Søndergaard & M T Stolt § 145...................................... Nibe Cykle- og Maskinværksted, J C Poul­ sen § 21 ........................................... .. . . Nibe Jernhandel, Akts. § 3 2 ................... Nibe Mølle, A C Petersen § 120.............. Nibe og Oplands Bank, Akts. § 5 9 ........... Nibe Planteskole, Aage Bruus § 138 . . . Nibe Sten- og Billedliuggeri ved Lauritz Jensen § 163............................................ Nibe Tømmerhandel vedNDalsgaard § 26. . Nibe Ølbryggeri § 2 ................................. Nielsen Dorthea......................................... Nielsen K M § 146................................... Nielsen K M Trælidl. § 66 Nielsen Knud § 30 Postkonto 8774 . . . . Nielsen M § 1 3 ......................................... Nordestgaard’s Eftf., N II Nielsen § 63 Postkonto 9182........................................ Pedersen Carl § 93................................... Petorsen A § 111...................................... Petersen Aage Holm § 22......................... Petersen C W § 64................................... Petersen I ................................................... Petersen’s Jacob Enke § 80...................... Poulsen Signe § 74 ................................... Ramløse Brix § 70........................... .. Reinert Th................................................... Roed Niels.................................................. Scliack Carl § 4 1 ...................................... Schiønning A Z § 20................................

Se Fagregistret under

Købmænd Smede Købmænd

Dommer (Als Nørre- og Sønder Herreder;, se u. Sønderborg. Bi- tingsted i Nordborg. Elektricitetsværket (.kommunalt), anl. 1906. Folkebanken l’or Als og Sunde­ ved, Akts., Nordborg Afd. §112. Handelsbanken i Sønderborg, Kontoret i Nordborg Kontortid 9-12,3-5, Lørd. 9-12, §29. Bestyrer: A Jørgensen. Indbyggerantal 192i : 1035 (1867: 1,279; 1910: 1,159). Komnmnekasserer: O A Otsen.

Bødkere Boghdl. Snedkere Fiskehandlere Købmænd Dampskibsekspeditioner Købmænd Mauufakturhdl. Smede Blikkenslagere { Maskinlabr., Bygningsart., Isenkr. en gros Cykleudsalg,Automobilrep. Bagere Købmænd Hoteller Købmænd Apoteker Sagførere Skræddere Sadelmagere Skomagere Sadelmagere • Trævarelabr., Bøjler Bagere Sagførere, Incasso Trikotagelidl. Gartnere Elektr. Lysinstall. Skræddere Manufakturhdl. Sagførere Giarmestre Agentur- ogKommissionsf. Købmænd Cementvarcr Mølier Banker Planteskoler Stenhuggerier • { Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart. . Bryggerier Modeforretninger Bagere Isenkræmmere Bagere Isenkræmmere Malermestre Farverier (Snedkere, Maskinsnedk. og ( Savv. Tømrermestre Sadelmagere Skomagere Boghandlere Købmænd Drejere Hoteller Hoteller Fisk en gros Aviser Bogtrykkerier Cykleudsalg Jern

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Andresen Carl § 62................................... Bannier A § 106......................................... Bleshøi Hans............................................... Boye II......................................................... Christiansen Cbr......................................... Engbolf Fr. § 4 9 ...................................... FOLKEBANKEN FOR ALS OGSUNDEVED, AKTS § 112............................................ Handelsbanken i Sønderborg, Kontor § 29 Hansen Carl § 103...................................... Hansen Chresten § 2 3 .............................. Hansen N § 8 6 ......................................... Holfmann E ................................................. Hotel Augustenborg § 25........................... Hotel Harmonien § 15.............................. Hotel Union § 2 ....................................... Hiinermund Jacob...................................... Jensen Christian § 37................................ Jensen Niels § 126...................................... Johnsen P § L7......................................... Jørgensen A § 2 9 ...................................... Jørgensen Cbr § 1 0 1 ............................... Klyhn C § 36............................................ Kolmos Jens § 57...................................... Kiickelbahu Ferd. § 6 8 ............................ Magasin du Nord, Th. Wessel& Vett’s Ud­ salg ved Peter Clausen § 3...................... Møller J § 121............................................ Nicolai Frantz § 40.................................... Nielsen P...................................................... Nordborg Avis § 105................................. Nordborg Dampvaskeri, II Jensen § 79. . Nordborg Sparekasse § 7 Postkonto 6166. Nørborg Maskinfabrik, I II Voigt § 27. . Petersen Albert & Hans § 55................... Petersen Alfred § 58 & 9 3 ...................... Petersen Andr. § 1 3 ................................. Petersen H M § 38................................... Petersen Jul. § 5 Postkonto 8868 ........... Samuelsen Hans § 44................................

Boghandlere Skomagere Urmagere Skomagere Snedkere Bagere

Banker, Incasso Banker, Incasse Købmænd Maskinforhdl. Moller Skomagere Hoteller Hoteller Hoteller Malermestre Maskinfabrikker Købmænd Manufakturhdl. Købmænd Malermestre Møller Bygningsart.

Blikkenslagere Manufakturhdl. Sadelmagere Snedkere Skræddere Aviser Vaskerior Sparekasser (Maskinfabrikker, A«tomo- ( bilforhdl. Farverier, Trikotagehdll. Korn Urmagere Murermestre Købmænd, Foderstoffer, Isenkr, Værktøj, Frø, Porcelæns- og Uiashdl., Stentøj en gr., llushold- ningsart., Uds., Kolonial en gr., Cigariabr., Ag. og Apoteker Gartnere

Schmidt’s P II Eftf. ved Jacob Jacobsen § 1

. Imp , Vinhdl. Blikkenslagere Bagere Manufakturhdl. Købmænd Blikkenslagere Købmænd Sadelmagere Smede

Siegel Heinrich § 70 Skov Chr. § 34 . . . Skov N § 111 . . . . StiIhoff H § 73. . . . Taedeler C § 26 . . . Tiedemann C ........... Voigt Hans.............. Zickert Wilb............

Skræddere Urmagere Købmænd

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling- VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmuk.

Made with FlippingBook HTML5