Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Aalborg

V — 1141

Provins-Register—Forretninger rindelig var beregnet til ca. l*2o,000Td., udgør nu ca.1,500,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken bar eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbejdere. Adm.Direktor: A Boeck-Hansen. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7 ,5 m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul l'ore- gaar med elektrisk Kulkran med liriber. Til Fabrikken horer et Anlæg for Slemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 7000 Tons tort Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia): 111/2 Time.

Portland-Oementfabrikken Dan­ mark, Akts., 4 1922 & 1942, Stats 4 16, Telegramadr. „Ce­ menta1.Fabrikkenanlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febi’. 1899. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., Kbhvn. Adm. Direktør: A Bocck-Hanscn. Portland-Cementfabrikken Nor­ den 4 560, Stats 4 22, stiftet somAktieselskab Nov. 1898, Virk­ somheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl. Produktion: ca.600,000 Tdr. FortrinligEksportbeliggonhcd, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, K., Kbhvn. Adm. Dir.: Cand. polyt. K Christensen. Prokurist: N Fredskilde. Postvæsenet: 4. Overpostinspck- torat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg. Ovorpostinspoktor: P C Aarup R. DM. Ritzaus Bureau’s Filial 4 1260, 1360 & 2567, Stats |l 33. Skatteinspektør: Tlis.Thomscn. Skattemyndighedernes Varde­ ring: Ejendomsskyld: 120 ,., Miil. Kr.; Formue: 81,Hi Mili. Kr.; Indkomst: I3,1:i Mill. Kr. Skatteprocent 1925—26 : 0,7S(Lig­ ningsprocent: 9,s). Slottet, en Rest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift- amtmanden. Sognepræster: Stiftsprovst PBar­ ser, R. (Domkirken); S C C Sobyo (Vor Frelsers K.); .( 1 Soeiniann (Vov Frue K.). Sparekasse,AalborgBys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeniag. 12, Kontortid 10—1, Tirsd., Lord. og Markedsd. til Kl. I1 /•>samt hver Eftorm. 5-6. Sparernes Tilgode­ havende pr. 81/,, 1925: 60,071,670 Kr. 07 0. Reservefonds: pr. ;!10 1925: 3,477,285 Kr. 70 0. Indskudsrente: 4 og 5 p.Ct. Af Tilsynsraadels 7 Medlemmer er Stiftamtmand Kmh. Carl Baehe, K. DM., Formand. Direktion :KøbmandLS Lange,R.; Købmand CV Olsen; Direktør .1 F Petersen og Murerm. PFCordes. Bogholder: E Boas Fich. Kasserere: F A Briicker og N Th. Olsen. Stadsingeniør: Niels Olsen 4 78. Statsadvokatur, 1. jydske. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­ ring og Randers Amter. Statsadvokat: N A Kiorboe. Medhjælper 10c Statsadvokaten: Svcnnc Schmidt. Statsbanerne: G. Traliksektions og 10. Banesektions Kontorer. Nær­ mere, se Afd. II., Artiklen Statsb. Stiftskasserer: Axel Møller. Teatret, Jernbaneg. 9, ll,opf. 1878. TekniskSkole, Danmarksg. 11f 961 Aftenskole. Dagskoler for Byg- ningshaandv., Malere, Maskin­ byggere og Mobelsnedkere. TuristforeningensUnreau’.Boghdl. VMadsen, Bispensg. 20 4 225. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der kenhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Kingkjøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor: Nyhavnsg. 9. Udskrivningschef: Oberstløjtn. E MJHTjeld. R. DM. Vagt: D F V S. Aalborg Natte­ vagt, repr. af Politifuldm. Cand. jur. Ove Jensen 1104. Vandværket (kommunalt), anlagt 1854. Vejer, Maaler og Vrager : ViJh. Asmussen. x

Nederlandene :N II Brandt, Konsul. Norge: Viggo Riitzebeck, Vice­ konsul. Polen: Michael Kragelund,R.,Kons. Portugal: Jørgen Justesen, Vice­ konsul. Spanien: Magnus Muller, Vice­ konsul. Storbritannien: W F Godbey, Vicekonsul. Sverrig: Alfr. Hansen, Vicekonsul. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul. Østrig: Dr. G Bremmer, Konsul. Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,Boulevarden43, |13870& 3871, Postgiro-Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Pr. 31. Marts 1925: 85,324 Laan, 266,258,050 Kr,; Hovedstol: 245,415,159 Kr. 22 0.; Rest­ gæld: 10,651,180 Kr. 09 0.; Reserve- ogAdministrationsfond: 34,058,400 Kr. indskrevne Kas­ seobligationer. Repræsentantskabets Formand: ; Næstfor­ mand: Jobs. Pedersen, ML., Brabrand. Direktion: Justitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, Hnrup, Formand; Gaardejer Cl. Johannsen, Vaarst; Husejerne Kr. liansen, Grejs- dalen,ogMariusNie!son,Mellerup. Kontorchef: Joh. Christensen; Kasserer: PLauritsen; Bogholder: Kancellir. T Eicli. Kæmner : Exam. jur. HolgerLarsen. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i dot 11. Aarli. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 |! 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 —-I og 5—6, Tirsd., Lord. og Markedsdage 10—2 og 5—6. Sparernes indskudte Kapital: ca. 22‘ /s Mili. Kr. Reservefond: ca. 1,200,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Sagf. Vald.Petersen, R., Formand, Gaardejer Søren Peen, Næstformand, samt Gaard- ejerne K G Sørensen, Clir. A Thorn og I Laursen. Bogholder : P Bisgaard. Kontorer i : Asaa, Løgstør, Flan­ enskjold, V-Hjermitslev, Tern- drup og Nørre-Sundby. Landmandsbanken,0-Åagadcl9,21 4 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats 4 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) 4 2349, stif­ tet, 1895. 18,421 Bind. Bibliotekar: Age Petersson. Museet, Algado 48, er opført 1878 —79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Nationalbankens Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10—3 | 11 & 3063. Filialdirektør: 0 C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor: Statsaut. Revisor A Tveede. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og Østeraagade § 3301, 8302 & 3303, Stats 4 42, Tele- gramadr. „Nordbank“ , stiftet 1916. Kontortid 10—3 og 5—6. So iøvrigt Firma-Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjøtterup, Kollerup, Hjortdal, Klim-Thorup, Vust, Tømmcrby- Lild og Øsløs-Vesløs-Arup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-UdvalgctsFormd.:Stift­ amtmand,Kmh.Carl Baehe,K. DM. Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Flcskum Herred (48. Politikr.): J C Buch- Petersen, 11.

Kapitalforsikringerpaa54,202,151 Kr. 05 0. Statsgældsdirektør P 0 A An­ dersen, K. DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: A CChristensen,adm., R P Hegelund og fh. Borgme­ ster J P Hansen, R., kst. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Gasværket, anl. 1853 af Det dan­ ske Gaskompagni, i 1911 over­ taget af Kommunen. Handelshøjskole, Nordjyllands, Rantzausg. 20 J) 268, statsanerk. Havnen, Yanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker 5 ,5 til 7,5 m, i det østre Havnebassin 6,3 m, i Teglgaardshavn t ,7 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. UdstraktHavnesporanlæglangs de fleste Kajer. Yed Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaafyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Ophalingsbeddinger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 2 Tordokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 m Iiæng- de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. I Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 4 Lod­ ser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- laarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Ivar Tybjerg, Kontor Nyhavnsg. 12 | 2093, priv. f 1630. Havnefoged: P C Mølbach, Kon­ tor Slotsg. 28 4 2767, priv. | 2750. Hypothekforeningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg,Nytorv 7 4 570 ; stiftet 11 . Sept. 1895. Udlaan pr. '/4.1925: 6,601,877 Kr. 30 O. Reservefond: 499,200 Kr 23 0. Kontrolkomiteens Formd.: Kon­ sul M Kragelund, R. adm. Di­ rektør : Sagfører Stiftskass. Knud Petersen, K. 1)M. Indbyggerantal 1921: 41,613(1801: 5,579; 1901: 31,457). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Gaardejer NKr. Kristensen, ML. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Borgmester J G F Bornemann, R. DM. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslev—Nørresundby—Fre­ derikshavn.Formand :Borgmester JGF Bornemann, lt. DM. Drifts­ bestyrer :Ing.Chr. Rammeskov, R. Katedralskolen, Saxog., er stiftet 1554; Rektor: II V Bang. Koiuinnnebogholder, JAbildgaard. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. Overlæger: Harald Møller (ki­ rurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Selnvensen (medicinsk Afd). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, lt., Vico- konsul. Brasilien: Christoffer Kragb, Vice- konsul; N Kragh , Konsular- agent. Dominik. Republik: V L Cortes, Vicekonsul. Finland: Y Mouritzen, R., Vice­ konsul. Frankrig: ............. Konsular- agont. Grækenland: Henning Jensen, Vicekonsul. Mcksiko: Jean Ilcidemann, Vice­ konsul.

Amtmand overAalborgAmt ogStift: Krnli. Stiftamtmand Carl Baehe, K. DM. Amtsforvalter: N P Jensen, MF. 11. Amtslæge: E Tb. Malling. Aintsraadssekretær: Cand. jur. P S Flagstad. Amtssygehuset, Ilobrov. Overlæge Dr. med. Tli. Eiken. Amtsvandinspektør : Distrikts - bestyrer V Mertz Nielsen. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. AI L Troelsen. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs, li. DM. Borgmestre: J G F Bornemann, K, DM. | 03 (kongevalgt); Post­ budformand M. Jørgensen (folke­ valgt) | 1322. Brandinspektør : Ferd. Færcli. Bygningsinspektør: Oscar Beck. Byrandssekretær: E Schiøler. Creditreformforeningen for Dan­ mark. Kontor Osteraag. 6 |) 1679. Domkirken (Budoili Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret,, efter Model af det tidl. Raad- bustaarn iKbhvn., opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Karapmann). Dom inere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskuin Herred (67 Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, li. |i 1160, Kont. f 1171. Kriminaldommer: Otto Waage Jensen § 2155, Kont. | 3080. Elektricitetsvau’ket (kommunalt) er anlagt 1909. Fabrikinspektør for Aalborgkrcd- sen: K W Galle | 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten J|) 161. Chef: Oberst Kmjkr. K L Lasson, R. DM. 9. Bataillou (Linie), Chef: Oberst­ løjtn. L F C Krogh, li. 25. Batailion(Linie),Chef: Oberst- lojtn. Kmjkr. C O II Baron Gyl­ denkerne,' li. 30. Bataillou (Reserve), Ch Oborstiøjtn. J WJantzeu, li. 1 lt. Regiment (Reserve), Kon Hovedvagten $2167. Chef: Obc M C Hansen, K. DM. 31. Bataillou (Reserve), Cl: Oberstl. C A Dichmann, 32. Bataillon (Reserve) Cli Oberstl ojtn. J V L Christensen 3 . Livgardebataillon (Reserv Chef: Oberstløjtn. O Laa 'Thomsen R. Forsørgelsesinspektør: M Dau- gaard. Fremtiden, gensidig dansk Livs­ forsikringsforening,oprettetl 886 , Bispensg. 16 Aalborg 4 1247, Stats |1 38. Postgiro-Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1924 var Forenin­ gens samlede Aktiver 10,904,167 Kr. (id 0. og Forsikringsbestanden

Made with FlippingBook HTML5