Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V - 1209

Grenaa

Provins-Register—Forretninger

Herred samt Ebeltoft Køb­ stad mod Mols Herred og en Del af Sonder Herred (42. Politikr.) : M M Caspcrsen fl 464. Kontorafdeling: Ebeltoft. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 15,3 Miil. Kr.; Formue: 9,S2Mill. Kr.; Ind­ komst: 4,12 Mill. Kr. Skatteprocent 1925-26: 7,5 (Lig- ningsproceut: 9,,,). Sognepræst: A Frantzeii. Sparekassen for Grenaa og Om­ egn, stiftet 1856. Vandværket (kommunalt), anlagt 1907. Vejer, Maaler og Vrager: S M Meldgaard.

Indbyggerantal 1921: 4,537 (1801: 760; 1901: 3,257). Jernbaneselskab, Ryomgaard — Gjerrild—Grenaa. Formand: Amtmand Krnli. II Andersen, K. DM., Randers. Driftsbestyrer: V Hougaard, Gjerrild. Konsnl: Sverrig: Chr. lomme Secher, Vicekonsul. Kæmner: Chr. Karmark. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet 1445. Landmandsbanken $ 40 & 240, Stats § 11. Politimester i Grenaa Købstad med Nørre og en Del af Sonder

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Strøli H | 9 3 ........................... ................ Bagere Sønderjydsk Korn- & Foderstofkompagni, Akts. § 58 & 123..................................... Korn Senderjydsk Stavfabrik, Akts. |) 35........... Staver Thielsen Clir. |) 4 4 .................................... Isenkræmmere Uldall Tillads | 90................................... Manufakturlidl. Wittmaack Hans......................................... Snedkere Yorbeck I T ..................................... Kurvemøbler Indregistrerede Firmaer. Se 2. Hind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Gram by. (O-ram Kommune, Haderslev Amt)

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 8;>/4 Time. Amtssygehuset i Gram. Læger: Dr. med. L Petersen; Dr. med. C Siøvers. Dommer, se u. Rødding. Elektricitetsværket (privat), anl. 1908. Gram Slot. skal være opfort 1314- af Hertug Erik, men*de ældste Dele af den nuværende treIIøjede, røde Borg stammer fra det 16. Aarhumlredo. Stor Park og Ilave.

Se endvidere under Afsnittet: Større Gaarde. Indbyggerantal i Gramby og Gram 1924: 2280 (1910: 1050). Politimester, se u. Toftlund. Sognepræst: S O T Pliilipsen, Gram pr. Gramby. Sogneraadsformand: Einar Ben- netsen, Skjoldager. . Sygehuset i Gram. Læge: Folmer Teilmann. Telefoncentral: Gram. Vejer og DIaaler: D Johansen.

Forretningsnavn og Adresse Afholds- og Højskolehotellet $ 126 . . . . Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. i Li­ kvidation $ 200 Postkonto 5714.............. Andersen A f) 4 7 ...................................... Andersen C D 125...................................... Andersen Ludvig Ekviperingsild]. Grenaa Havn § 248 Andersen Otto § 115................................. Andersen & Schmidt § 266 ...................... Andreasen Rich. § 359.............................. Appelt H J f 287 ..................................... Badehotellet ved Grenaa Strand fl 275. . . . Bager H § 301........................................... Bager S II f 86 & 3 7 .............................. Bang Emil $ 9 0 ........................................ Banken for Grenaa og Omegn, Akts. § 555, Stats f) 9................................................... Baunhøj Mølle J) 8 9 ................................. Bendixen S f) 311...................................... Bilde Jenny f) 446...................................... Bilde Niels g 189...................................... Bilde Søren § 9 1 ....................................... Bjerregaard Jørgen §417 ......................... Bristol ved Ejler Krag fl 285................... Broni O g 15 5 .......................................... Brændstrup Otto g 165.............................. Busk E g 77.............................................. Børgesen J Falk g 172.............................. Carlsen O g 372........................................ Christensen J C g 6 8 ............................... Christensen Niels g 135........................... Christensen P g 224.................................. Christensen P Strøier g 39........................ Dahlin’s A F Enke g 332........................ Demokraten g 55 .................................... Det gule Hus ved Vald. Sieburg g 377 . . Dige’s C J Enke g 6 7 ............................. Djurslands Bryggerier & Malterier g 23. . Djursland, Dagbladet for den østlige Del af Randers Amt g 250........................... Djurslands Kalkværk, Akts. g 384........... Djurslands Kartoffclmelfabrik, Akts. g 389, Stats g 14 ................................................ Djurslands Venstreblad g 276 ................. Ehrenreich Harald g 4 Postkonto 5952. . Eiliolm N C g 517...................................... Enevoldsen N g 330 ................................. Engelsk Beklædningsmagasin ved Alb. Thomsen g 82........................................... Engelsted J E g 186................................ Fink-Jenscn I g 1 2 3 ................................ Fiskehallen ved Michael Rasmussen g 376 Fiskernes Andelssalgs Eftf. ved C Smed g 252 & 264 . . . '.................................... Gartneriet Solvang g 221........................ Gissel Sofus g 163 . . . ............................ Granath Wm. g 242..................... .. Grenaa Andels-Svineslagteri g_ 88 & 521 . Grenaa Arbejderes Fællesbageri, Akts. g 331 Grenaa Dampsnedkeri og Høvleværk, Akts. g 1 0 ........................................................ Grenaa Dampvaskeri g 223...................... Grenaa Dampvæveri, Akts. g 73 & 389, Stats g 1 4 ............................................... Grenaa Folketidende, Akts. g 44, 400&469 Grenaa Havns Ishus ved NCNielsen g 213, Stats g 1 2 .............................................. Grenaa Havns Motor- & Maskinfabrik ved Anton Jensen & S Møller Jensen g 106 Grenaa Jernstøberi og Maskinfabrik, OHas- selbalcli g 42............................................ Grenaa Kulimport vedN CKjølhede g 333 Grenaa Maltfabrik, R Jensen’s Enke g 109

Se Fagregistret under Hoteller Banker Sagførere Bagere Gartnere Snedkere Malermestre Vognfabr. og -l'orlull. Bade- og Sommerhoteller Skomagere (Købmænd, Foderstoffer,. ( Korn Manufakturhdl. Banker, lncasso Møller Snedkere Modeforretninger Tømrermestre Snedkere Drejere Herreekviperingshdl. Destruktionsanstalter Manufakturhdl. Trikotagehdl. Murermestre Malermestre Guldsmede Sagførere Malermestre { Købmænd, Korn, Frø, Fo­ derstoffer Buntmagere Aviser (Aarhus) Ilerreekviperingslidl.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aastrup Olaf f 4 3 .................................... Manufakturlidl. Andersen A ................................................. Urmagere Andersen Chr., Gram |l 28 Postkonto 6228 Uldspinderier Andersen’s Hotel D 22.............................. Hoteller Andresen Knud J) 58 Postkonto 8016 . . . Købmænd (Støbegods,Olieraff.og-imp., Barslund & Rosenberg D 3 8 ....................i Bygningsart., Kakkelovne ( og Komfurer Behrens Emma $ 2 9 ................................. Gartnere Christensen Chr.......................................... Sadelmagere Christensen Fr. § 64................................. Skræddere Ehlers F L | 6 ......................................... Elektr. Lysinstall. Fries Lorenz, Gram f 5 2 ......................... Maskinfabr. Frisk Anders | 7 ...................................... Snedkere Gram Dampteglværk, Gram $ 14 & 41 Postkonto 6116......................................... Teglv. og Teglværkskont. Gram Slotskro, Gram|) 20......................... Hoteller Gram Slotsmolle, Gram $ 1 4 ................... Moller Gramby Bank, Akts. $ 21................... Banker Gramby Cycle- & Motorværksted v. Viggo Pedersen $ 3 1 ........................................... Cykleudsalg Gramby Savværk, Akts. $ 26Postkonto6114 Savværker, Træskofabr. Grosbøl Jørgen L | 5 ............................... Manufakturhdl. Hirth V F, Gram $ 1 .............................. Apoteker Jacobsen Peter $ 4 6 ................................. Skomagere Jensen Aage | 60....................................... Manufakturhdl. Jcrirhow S G, Gram $ 1 4 .......................Assurauoeforr. Kjær A Chr. $ 5 ...................................... Skomagere Kræmer Chr. J f 44Postkonto 7407. . . . Møbeiudsalg Madsen N N .............................................. Malermestre Nørgaard M J $ 1 2 ................................... Købmænd Ohlsen J...................................................... Blikkenslagere Schmidt Chr................................................ Bagere Schmidt Karl, Gram $ 10........................ Smede Schrødor’s Alfred Enke D 25.................... Købmænd Simonsen P, Gram ................................... Bygningsart., Mobeluds. Skov II P.................................................... Malermestre Teilmann II * 18 • ........... Bygmestre, Bygningsart. Timmerby J Chr. SI ................................... Smede Timmermaim Nis ffi 61 Postkonto 9479 . . Bygningsartikler Wedel Axel § 51 Postkonto 7081 ........... Boghandlere Wollesen J, Gram . ......................... Bagere Indregistrerede Firmaer. So 2. Rind: Afdeling VI Firma- o g Aktioselskabs-Ilogistor for Danmark.

Købmænd Bryggerier Aviser

Kalkværker Kartoffelmel Aviser, Bogtrykkerier Isenkræmmere Tobakker og Cigarer Fisk on gros Ilerreekviperingslidl.

Bogbindere Cykleudsalg

Fiskehandlere Fisk en gros Gartnere Kobmænd Skræddere Svineslagterier Bagere { Maskinsnedkerier og Sav­ værker Vaskerier (Bomuldsvæverior, Væve- ( rier, Tekstilfabr. Aviser, Bogtrykkerier Fisk en gros Motorer Jernstøberier, Maskinfabr. (Kul, Kulimp., Speditører, l Mæglere Maltfabrikker

Grenaa. (Oprind. Grindhegh; Grind, Lukke, Gitterværk; Ilogb, Hej) (Randers Amt)

Afstand fra Kblivn. ]>r. Jernbane: 1112 Time. Amts- og Bysygehuset. Læge: Overlæge Axel Klindt. Banken for Grenaa og Omegn, Akts., stiftet 1922 (9-12 og 2-5) | 555, Stats § 9. Tclegramadr. „Grcnaabank“. Aktk. 400,000Kr. Adm. Direktør: N Bisgaard. Borgmester: Bankdir.Niels Bonke I 447.

Dommer i Grenaa Købstad samt Nørre og en Del af Sonder Her­ red (57. Retskreds): II CTkyge- sen, R. $ 7. Gasværket (kommunalt), anl. 1898. Haandværkerforeningen, stiftet 5. Febr. 1854. Formand: Sncd- kerm. S Bilde. Handelsforeningen. Formand: Konsul Chr. M Secher. Havnedybde: 4,4 m.

Made with FlippingBook HTML5