Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Regisler—Forretninger

V—

Odder

1294

Andersen’s A E Enke § 1 5 3 ................... Andersen Hjalmar § 41.............................. Andersen Yictor § 141.............................. Arbejdernes Andels- & Aktiebageri $ 149 Axelsen Jens § 246 ........................ i . . . Bach N D 313.............................................. Berg S § 9 ................................................ Bog- & Papircentralen ved Knnd Jørgen Jespersen §222 Postkonto 9049 ............. Bonnesen Svend J) 68................................ Boston ved Charles Pedersen § 371 . . . . Calmar E Th. § 322 ................................. Carstens E § 374 ................................... Central Hotellet § 162.............................. Christensen Adolph § 192........................ Christensen Chr. § 8 2 .............................. ^.Christeuson J E § 210.............................. Christensen Thybo § 219 Postkonto 6664 . Christensen 'Valdemar | 2 ........................ Christensen Viggo § 69............................... Christensen-Aalykke Chr. R § 230........... Christianslunds Tegl- &Kalkværkv.H Som­ mer § 6 2 .................................................... Dahl J H | 285......................................... Dansk Beklædnings Magasin ved Jens Jør­ gen Nielsen § 8 9 ...................................... Dansk Kontrolbogfabrik § 10.................... Den blaa Butik, London Magasinet Bristol | 131......................................................... Due Jakob Træhdl. § 178 Engelsk Beklædningsmagasin ved L Aa- gaard § 319 .............................................. Eriksen II C §) 60...................................... Eriksen Niels Træhdl. § 127 Flensborg Lager, Det røde Hus ved N I Mehlsen § 220 ......................................... Freese’s Hotel | 1 .................................... Grand Hotel § 29...................................... Grauslund S § 52...................................... Guldberg Jensen L § 136 Postkonto 9024 Hads Herreds Spare- og Laanekasse § 195 Hansen Mich. § 65........................ Hotel Phønix § 2 8 ................................... Iversen’s Chr. Planteskole § 171.............. Jacobsen Jacob § 254................................. Jakobsen J P § 261................................... Jakobsen Maltha § 260............................. Jensen A P § 295...................................... Jensen Augustinus § 235........................... Jensen Chr. § 36...................................... Jensen Hans § 91...................................... Jensen Holden § 79..................... .. Jensen Ingeborg §j 363 .............................. Jensen Jens................................................. Jensen Marius §1 376 ................................ Jensen Martin § 327 ................................ Jensen’s P Eftf., M C Lindskov §) 43 . . . Jensen R §1 226 ......................................... Jensen R § 108 ........................................ Jepsen J P § 218...................................... Justsen Sofus § 249................................... Jørgensen E § 261..................................... Jørgensen J § 241 ..................................... Jørgensen Jakob & Søn § 205................... Kaaber S Fr. § 213.................................. Kaalund A § 200 ...................................... Kaalund A P | 317.................................... Kierrumgaard F § 7 8 ............................... Kjeldsen’s Jens Udsalg, A Møller Pe­ dersen § 115 . . . ................................... Knudsen J §1 244 ...................................... Konkurrenten ved Orla Pontoppidan Chri­ stensen § 190 Postkonto 5773 ................. Forretningsnavn og Adresse Langberg Chr. § 267.................................. Laursen Chr. § 6 6 ................................... Laursen Johannes........................................ Laursen N Chr. § 203 .............................. Laursen S § 248......................................... LindeWg’s Frida Eftf. § 336................... Lund’s Peter Eftf., R J Rasmussen § 85 & 385 .............................................. Lykke Maja § 147..................................... Løfgren O E § 94...................................... Madsen Søren § 49.................................... Martinusscn S J § 151............................. Meldgaard Tinus § 134.............................. Merrild H | 70.......................................... Mikkelsen A §) 367 ................................... Mikkelsen Anton § 252..................... . . . Ladegaard & Co. § 34 & 215.

Bagere Købmænd Købmænd Brødfabrikker Skræddere Bagere Apoteker { Boghandlere, Papir en gros Manufakturhdl. Herreekviperingshdl. Entreprenører Cykleudsalg Hoteller Elektr. Lysinstallation Stenhuggerier Sagførere Elektr. Lysinstallation Korn, Købmænd Guldsmedo Cykleudsalg Teglværker, Kalkværker Agentur- og Kommissionsf. Herreekviperingshdl. { Kassekontrolbøger, Kon­ torartikler en gros Herreekviperingshdl. Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Mikkelsen Peter § 288 .............................. Mikkelsen Søren § 223 ............................. Mineralvandsfabrikken Villy §1 96........... Møller Elise § 332. . . ......................... NIELSEN GEORG, J Raupach’s Eftf. § 3 & 233...................................................... Nielsen Jacob § 176................................... Nielsen Johs. § 21................................... - Nielsen N C F | 4 6 ................................ Nielsen N Chr. § 303..............................• Nielsen N S § 98....................................... Nielsen P § 299 ........................................ Normand A § 109...................................... Nygaard Holger § 1 1 2 ............................. Se Fagregistret under Urmagere (Maskinforhdl. Landbrugs- ( mask. Mineralvande Modeforretninger { Købmænd, Kul, Korn, Jern, Gødning, Foderstoffer Snedkere Gas- og Vandmestre Købmænd Murermestre Tømrermestre Murermestre Sagførere, I^passo Sadelmagere Odder Andels-Svineslagteri § 12 & 312 . jSvineslagtorier, Fedt en ° A . ( gros, r edevarer en gros Odder Automobilhandel, Akts. § 172 &224 {Åbui5j“ obllforhd1'’ Automo" Odder Bank, Akts. § 14 & 290 Kontortid 10-12, 3-6 desuden Mandag og Markeds­ dage Kl. 10-1, 3-6...................................... Banker, Incasso Odder Blomsterforretning, M P Madsen § 103........................................................ Blomsterhdl.

Odder Boghandel ved Axel Paludan Ander­ sen § 3 5 ................................................... Odder Bogtrykkeri og Protokolfabrik § 10 Oddor Brændselsforsyning, GeorgW Schrø­ der § 5 3 ................................................... ODDER DAGBLAD § 123 & 301 Postkonto 5813............................................................ Odder Ejendomskontor, R Nielsen § 251 Odder Exprestrykkeri, Akts. § 273. . . . . Odder Frøkontor, Akts. § 3 4 1 ................ Odder kontante Trikotageforretning, Willi. K Neerdal § 270...................................... ODDER LANDBOBANK, AKTS. § 126 &300 Postkonto 6097, Telegramadr. „Landboban­ ken1* Kontortid daglig: 10—12 og 2—5. . Odder Margarinefabrik, Th. Dam § 256 . Odder Material- & Farvehandel ved Vald. Hammer’s Eftf., Johan Christensen § 45 Odder Møbel-Fabrik § 24......................... Odder ny Kontantforr., V Andresen § 166 Odder Svane-Materialhdl. ved A Boje § 118

Boghandlere Bogtrykkerier, Protokoller Brændselsforr. Aviser

Ejendomshdl. Bogtrykkerier Frø, Markfrø Trikotagehdl.

Herreekviperingshdl. Rebslagere

Manufakturhdl. Hoteller Hoteller Destruktionsanstalter Assuranceforr. Sparekasser Snedkere Hoteller

Banker, Incasso Margarinefabr.

Møbelfabr. Manufakturhdl. Odder Trælasthandel, Akts. § 8 8 ...........(Trælast- og Tømmerkdi., ® I Bygningsartikler Odder Vand- og Dampmølle § 175........... (Dampmøller,Byggryn, Møl- Odder Venstreblad § 105 Postkonto 5812 Aviser Odder Vognfabrik og Automobilforr. ved Il P Henriksen § 110............................. Vognfabr. og -forhdl. Pedersen Chr. § 122................................... Trikotagehdl. Pedersen M ............................. .................. Købmænd Pedersen N C § 1 4 3 ........................ .. Bagere Pedersen P § 225 ...................................... Skomagere Pedersen S Baden § 139............................Maskinforhdl. Pedersen Sigvard § 208.............................. Automobilrep. Petersen Axel § 372................................... Cykleudsalg Petersen Bruno § 242................................ Malermestre Petersen H C § 5 6 ................................. Konditorier Petersen Holger § 262 Postkonto 8461 . , Buntmagere Petry R § 100........................................... Isenkræmmere Rasmussen Carl § 187................................ Sadelmagere Rasmussen Maltha § 354........................... Konditorier Rasmussen M, C Larsen’s Eftf. § 40 . . . Smede Rasmussen Rs. Maltha § 130................... Manufakturhdl. Raupach’s J Eftf., Georg Nielsen § 3 &233 Raupach L § 6 ......................................... Bryggerier Rostbøl Aage § 8...................................... Malermestre Rusborg Chr. § 32 Postkonto 5060..........Planteskoler Schou Marinus § 350 ................................ Giarmestre Schumann O § 125................................... Bagere Secher H F § 7 ...................................... Isenkræmmere SEJERSEN S § 15 Postkonto 7079 . . . . { Sr£ceforr.InCa8S°’ Å8SU" Skægs Mølle................................................Møller Solgaard R § 282....................................... Malermestre Spohr Peter § 9 0 ...................................... Urmagere Steffensen F § 129................................... Giarmestre Sørensen Alfred § 137.............................. Gartnere Sørensen Carl § 55 Postkonto 8232.......... Købmænd Sørensen Chr. A § 276 .............................. Købmænd Sørensen E § 206 ........................ ............. Tømrermestre Sørensen P & Søn § 1 6 5 ......................... Murermestre Sørensen S § 325 ...................................... Snedkere Thomassen Rs. § 320.................................Tømrermestre Thomsen Th. § 188................................... Smede Thue Pedersen § 179................................. Tømrermestre Thy„„ Christen,™ I 219.........................| % 'r E“ SsAK“ f°r- Thygesen A § 239...................................... Malermestre Toft Martin E, Akts. § 9 2 ...................... Huder og Skind Tøjhuset ved Wald. Nørre § 326 .............. Herreekviperingshdl. Vett & Wessels Udsalg ved Peter Bentzon § 4 ........................................................... Manufakturhdl. Witli J § 255........................................ . . Maskinforhdl.

Planteskoler Murermestre Murermestre Gartnero Urmagere Købmænd

Tømrermestre Maskinforhdl. Manufakturhdl. Bagere Malermestre Skræddere Snedkere Skræddere Drejere Skomagere Drejere Købmænd Elektromek. Værksteder Murermestre Tømrermestre Agentur- ogKommissionsf. Købmænd Malermestre Cykleudsalg Herreekviperingshdl. Købmænd Manufakturhdl. ✓ Ingeniører, Elektr. Lys­ installation, Maskinfabr., Støbegods, Motorcykle- tilbehør, Automobiltilbe­ hør, Jernstøberier, Art. f. Automobilfabrikker, Au- tomobilrep./Elektr.Kraft- anl., Stempelringe Murermestre Bødkere Smede Vognfabr. og -forhdl. Snedkere Modeforr. Købmænd Broderihdl. Gartnere Isenkræmmere Agentur- og Kommissionsf.

Trikotagehdl. Trikotagehdl. Giarmestre Skomagere

Made with FlippingBook HTML5