Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Boskilde

V — 1330

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Striberg O L £ 8 4 5 ..................................... Struer Brødr. £ 421 & 1033 ..................... Sukkervarefabrikken Alba ved Andersen & Co. £ 1152................................................ Sund J A & Co. £ 1119 Postkonto 7209 . Svendsen Vald. £ 1448................................ Sygeforening, Den sjællandske Bondestands, £ 384............................................................. Sørensen C F £ 1502.................................... Sørensen Eiler £ 433 ................................... Sørensen Einert £ 690................................... Sørensen Johs. £ 187................................... Sørensen K & Steen Mikkelsen £1218. . ' Sørensen L £ 765 ......................................... Sørensen P £ 1118................................... .. . Sørensen P £ 375.......................................... Sørensen Rasmus £ 550.'............................ Thillerup L Galanterihdl. £ 1017 Thomasen S P £ 1 1 4 4 ................................... Thomsen D £ 1490 ...................................... Thorsbo Maskinfabrik ved Thorvald Peter­ sen £ 542 ................................................... Thorsen A £ 440 ......................................... Tøjhuset, det blaa Hus ved Peter Spon- holtz£ 772...................................................... Tønder-Jensen Olga £ 708 ........................... Uldvarehuset, Wilhelm Dichmann £ 369 Varehuset Mesenborg, Akts. £ 988............ Weber H £ 76 & 1176 Postkonto 5788. . Weibel Johs. £90 & 2 1 2 .............................. Vett & Wessel’s Udsalg ved E Seidenfaden £ 23 & 135 Postkonto 7269 ..................... Wiese G £ 1510............................................ Wiingaard’s Jacob Eftf., Chr. Esch £ 339 Wilhelmsen Carl £ 1234. . . '..................... Wilhelmsen Th. £ 1358................................ Willadsen’sW Eftf., I P Christensen £ 291 Willumsen’s J Eftf., Albert Hansen £ 270 Winckelmann G £ 163................................ Vinters H C Søn £ 1 3 6 ............................. Winther Chr. £ 6 0 ...................................... WINTHER’S HANS LÆDERHANDEL £ 12 Wismann Johan £ 882................................. Wolffhechel K E £ 1546............................. Wæver’s Svend Eftf., D Madsen £ 901 . . Østergaard C Bank £ 1225 ....................... Østergaard Johan £ 167..............................

Se Fagregistret under Malermestre Bagere Sukkervarefabr. Skotøj en gros Købmænd Sygekasser Smede Købmænd Sadelmagere ( Maskinsnedkerier og Savværker Arkitekter TømrermesJ^ Møbeludsalg Urmagere {Murermestre, Entroprenø- < rer, .1 ernbetonkonfftruk- ( tioner Købmænd { Mejerianlæg og Mejeri­ mask. (Tømrermestre, Maskin- ( snedkerier og Savv. Agentur- og Kommissionsf. Manufakturhdl. Ejendomshandlere Købmænd Købmænd Smede Tagpapfabrikker Købmænd {Læderhandlere, Huder og < Skind, Drivremmeimp, ( Sadelmageriart. Snedkere Købmænd Maskinforhdl. Trikotage, Imp. og en gr. Trikotagehdl. Manufakturhdl. Entreprenører Fyrværkere Maskinfabrikker Landinspektører Herreekviperingshdl. Modeforretninger Manufakturhdl.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Læderhdl. Læder en gros Trikotagehdl. Ostefabr. og Oste en gros Brøndboring Gartnere Læderhandlere Vognfabr. og -forhdl. Destruktionsanst. Revisorer Tømrermestre Bagere Bogbindere 'Svineslagterier, Æg, Fede­ varer en gr., Fedt en gr., , Art.f.Sæbefabr.,Pølsefabr. Automobilforhdl. Aviser Bogtrykkerier Banker, Incasso Bogtrykkerier Cementvarer Cykleudsalg Aviser, Bogtrykkerier Vaskerier Klude en gr.,Jern, gi.,en gr. Banker, Incasso Madrasser Maskinfabrikker Automobilreparationer Nattevagt Destruktionsanstalter Olieraff. og -imp. Bagere Ostefabr. og Oste en gros Rørvævsfabrikker Stenforretninger, Skærver Sække Aviser, Bogtrykkerier Trælast- og Tømmerhdl. [Vulkanisering, Lade- ( stationer Broderihdl. Bryggerier Flytteekspeditioner Stukkaturfabr. Halmvarer Hoteller Manufakturhdl.

Poulsen E § 544 ................................ Poulsen Hans E & Co. D 205..................... Pugdahl-Petersen I £ 2 0 1 .......................... Quaade W J) 12 2 1 ......................................... Rasmussen Fr. £ 1027 ................................ Rasmussen Imm. £ 1 7 7 .............................. Rasmussen J P | 329 ................................ Rasmussen K £ 579 .................................... Rasmussen R, Nymarken............................. Revisions-Bureauet, William Nielsen £ 169 Riberlioldt-Hansen £ 1409........................... Richter’s fk. E Eftf., Georg Jørgensen £ 113............................................................. Riis’ Thorvald Eftf., Kr. Jensen £ 338 . . Roskilde Andels-Svineslagteri £ 75 & 512 1 Postkonto 7104............................................l Roskilde Auto Central £ 1369..................... Roskilde Avis £ Eksp. 15, Red. 1515 . . . Roskilde Avis’ Bogtrykkeri,Akts.£ 15&1515 ROSKILDE BANK, AKTS. £ 224 &62 Post- konto 7243 Kontortid 9-2 og 4-5............ Roskilde Bogtrykkeri, V Jensen £ 1413. . Roskilde Broderimagasin, E Jørgensen £608 Roskilde Bryggerier ved H Christiansen & A Fang £ 17 ............................................... Roskilde Cementvarefabrik £ 324 ............ Roskilde Cyklebors ved Jobs. Andersen & Johs. Simonsen £ 910 & 533 ............... Roskilde Dagblad, Akts. £ Eksp. 601 & 955, Red. 602 & 1015.......................................... Roskilde Dampvaskeri v. M Floridon £ 195 Roskilde Eksport-Compagni ved V P Jacob­ sen & C V Leegaard £ 357..................... Roskilde Farve- & Tapethandel ved Hans Andersen £ 496 Roskilde Flytteforretning ved Joh. Møller & Søn £ 337................................................. Roskilde Gibs- & Stukkaturfabrik ved G Agerbeck Sørensen...................................... Roskilde Halmvarefabrik, L Nielsen £ 57 Roskilde Højskolehjem £ 242 ..................... Roskilde Kontantforretning v. C Andersen £ 394 ...................................................... ROSKILDE LANDBOBANK, AKTS. £ 850, 808 & 675 Postkonto 5802 Banktid 9—2 og 4—5 ...................................................... Roskilde Madrasfabrik, C Christiansen . . Roskilde Maskinfabrik ved Søren Marinus Jørgensen £ 54 ............................................ Roskilde Materialhandel vedCarlHansen £45 Roskilde Motordepot £ 1034....................... Roskilde Nattevagt DFVS. £ 667 ............ Roskilde ny statsautoriserede Destruktions­ anstalt £ 1471.............................................. ROSKILDE OLIE- & FARVEKOMPAGNI, HANDELS-AKTS. £ 1160.......................... Roskilde&Omegns Fællesbageri, Akts. £564 Roskilde Ostefabrik ved Johannes Engholm £ 889 Postkonto 8649................................ Roskilde Rørvævfabrik v.Rasmus Christian- sen’s Enke £ 406 ....................................... Roskilde Skærvefabrik £ 100..................... Roskilde Sækkelager, N P Jørgensen £ 622 ROSKILDE TIDENDE £ Eksp. 475, Red. 25 & 340, Trykkeri 478.............................. Roskilde Tømmerhandel £ 20..................... Roskilde Yulkaniseringsanstalt og Lade­ station ve . Hans P Pedersen £ 1506 . . Rønø Jul. £ 364 ............................................ Rørbech A £ 487 . . . ................................ Rørbech Axel £ 1539................................... Set. Clara Mølle, Akts. £ 4 0 ..................... Set. Jørgensbjerg Cykleforretning, Henry Knudsen £ 1489 ......................................... Schiott P Th. £ 970 ................................ . Schledermann C J & Sønner £ 122 ............ Schmeltz’s O H Eftf.’s Væveriudsalg, Carl Andersen ,£ 107............................................ Schmidt Hans £ 785 .................................... Schmidt Holger£ 103................................... Schultz H £ 629............................................ Schultz Louis£ 302 ............................. .. Singer Co. Symaskine Akts. £ 858............ Skotøjs-Bazaren ved H N Due £ 21 . . . . Skovholt Sophus £ 510................................ SPAREKASSEN FOR ROSKILDE BY OG OMEGN £ 9 Postkonto 8616 Kontortid 10-3 Stiftet 1833, , .................................... Specialtrykkeriet 'ved .FMøller £ 459 . . . . Staal A £ 400 , . . . ... . . . . . . . , , . Stigaard Christian.£' 2 6 1 ........................... Stigaard V £ 7 5 8 i .... ............................... Stormøllen, H Drostgaard £ 399............... Strandmøllen, CA Lassen & Søn £48 Post­ konto 7244. . . . . . . . M . . . . . . . . . .

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

R u d k j eb ing . (Svendborg Amt)

Marstal ogSvendborg-Sund; Bug- serdamper kan faas. Op- halerbedding for Skibe indtil ca. 275 br. Tons. Kulbehold­ ning 5,000 hl. Proviant kan faas. Vand ved Bolværk gennem Led­ ning. Ved Træskibsværftet kan bygges Skibe paa indtil 300 Tons. Havneudvalgets Formand : Borg­ mester Rud. Luyl, R. Havneingeniør: Chr. Lautrup. Havnekasserer: Kommuneboghol- der J H Jeppesen^. Havnefoged: L Jørgensen. Indbyggerantal 1921: 4,138 (1801: 1,141; 1901: 3,462). Kommnnebogholder: J H Jeppe­ sen. Kommunekasserer: Frk. Margrethe Thomsen. Konsol: Sverrig: Alfr. Nielsen, Vicekonsul. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet 1287. Langelandsbanens Kontor. Driftsbestyrer: Cand. polyt. Inge­ niør Biilo-w. Langelands Sparekasse, stiftet 1. Nov. 1841. Langelandske Landbostands Sparekasse, Den, stiftet 1881.

Amts- og Bysygehuset. Læge: V Laueten. Borgerforeningen, stiftet 1853, ejer Byens Teater. Formand: Skibsmægler Erik Andersen. Borgmester: Sparekassedir. Rud. Lund, R. Dommer i Rudkjøbing Købstad og Langelands Herreder (36. Rets­ kreds): A A Malta-Miiller £ 77. Elektricitetsværket (Interessent­ skab) er anlagt 1910. Gasværket (kommunalt), anl. 1894. Haandværker- og Industrifor­ eningen. Formand: Malerm. J Knudsen. Handels- og Landbrugsbanken, Akts.£4.Aktiekapital:250,000Kr. Kontortid: 9 - 12 V 2 °g A 1 /a-4- Adm. Direktør: C F Geckler. Handelsstandsforeningen. For­ mand: Vicekonsul Alfr. Nielsen. Havnen, 5 m Dybde, Bolværks­ længde 570 m , Bolværkshøjde 1,7 å 2 m over Vandet. Skibs­ afgift pr. Reg.Ton: 48Øre, 60 Øre og 70 Øre ialt for ind- og udg. for resp. fremmede 1) Sejlskibe, 2 ) Sejlskibe m. Hjælpeskrue, 3 ) Dampskibe og Motorskibe. Bal­ lastafgift: 4 Øre pr. Reg. Ton. Ballastpris: f. T. 2 Kr. 50 Øre pr. T. EnLods, som lodser til

Planteskoler Cykleudsalg Malermestre Papirfabrikker, Pap Cykleudsalg

Agentur- og Kommissionsf. ( Murermestre, Entreprenø­ rer Manufakturhdl. Arkitekter Konditorier Sagførere Urmagere Symaskineuds. (Kbhvn.)

Skomagere Købmænd

Sparekasser Bogtrykkerier Sagførere Papir en gros Arkitekter Møller Møller ;

Made with FlippingBook HTML5