Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

Ejby

V — 1186

Norge: J Villemoes, Vicekonsul. Portugal: S Christoffersen, Vice­ konsul. Storbritannien: Ludv. Christen­ sen, Vicekonsul. Sverrig:....................... Vicekon­ sul. Tyskland: E II Permiu, Konsul. Købstadrettigheder af 1898. Landmandsbanken £ 38 & 554, Stats £ 22 . Manufakturhandlerforeningen. Formand: E Blichfeldt £ 190 & 544. Politimester i Esbjerg Købstad, Skads Herred og Fanø Birk (64. Politikr.): A Fritsche, R. £ 1200. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 58,%Miil. Kr.; Formue: 28,.j6Mill. Kr.; Ind­ komst: 20,9 Mili. Kr. Skatteprocent 1925-26:10,(Lig­ ningsprocent: 14,4). Skoledirektør : J C Ilartelius. Sognepræster: A Kjærgaard (Vor Frelsers K.); V M Nielsen (Sions K.). Stadsingeniør: HNonboe £487. Statsbanerne: 5. Maskinsektions Kontor. Nærmere, se Afd. II, Ar­ tiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: Oluf Nielsen. Syge- og Epidemihuset, opført 1909. Overlæge: E Cold. Vagt: D F V S. Esbjerg Nattevagt, vepr. af Politiassist. A Rudkjø- bing. Vandværket (kommunalt),anl.l896. Vejer, Maaler og Vrager: Jens Nielsen.

Gasværket (kommunalt), anl. 1896. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 15. Okt. 1882. Formand: Maskinfabr, Holger Olsen, R. Handelsbanken i Esbjerg (Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank) £ 193 & 801, Stats £ 1. Telegramadr. „Handelsbank1. Kontor Torveg. 12 ( 10-12 og l 1/^- 4'/2). Forretningsfører: AKoppel. Kontor i Nordby Fanø £ 19. Handelsi’oreningen af 1898. For­ mand: Købmand Carl Hjortsø. Handelsstandsforening, Esbjerg, stiftet 1885. Formand: Konsul J Villemoes. Havnen er anlagt iflg. L. 24. April 1868, aabnet i Aug. 1874, senere oftere udvidet. Dybde: indtil 8 ,gm. Havneingeniør: K K Sfeadhede. Indbyggerantal 1921:21,251(1801: 20; 1901: 13,355). Kommunehospitalet: Overlæge: E Cold. Kommunens Kontor £ 228 &229. Direktør: Bernhard Nielsen. Bogholder: Chr. Jensen. Kasserer: 'Pli. N Jerne. Skatteinspektør: Cand. polit. Erik Rambuseh. Konsuler: Argentina: P Melsing, Vicekonsul. Belgien: II Eriksen, Konsul. Finland: J J Jensen, Vicekonsul. Frankrig: Paul Kraemer, Kon- sularagent. Grækenland: Thorv. Drost, Vice­ konsul. Nederlandene: L Hårtogs, Vice­ konsul.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Cvoine & Goldschmidt’s Udsalg ved Carl Hansen £ '6 5 ............................................ Manufakturhdl. Ejby Bank, Akts. £ 5.................................. Banker Ejby Bryggeri & Malteri £ 116.................Bryggerier Ejby Hotel £ 9 2 ....................................... Hoteller Ejby Lædervarefabrik,Marius Pedersen£11 Lædervarer en gros Ejby Savværk, K Madsen £ 50................. Savværker Eriksen L £ 91.......................................... Møller Haakonsson Anton £ 153........................... Stenhuggerier Hallberg E £ 104 Postkonto 9324 ........... Borstenbindere, Gadekoste Hansen Carl £ 58...................................... Guldsmede Hansen Carl £ 88...................................... Bagere Hansen H £ 32......................................... Købmænd, Korn Hansen II C £ 2 4 ..................................... Købmænd Hansen Holger £ 9 4 ................................ Ejetidomshandlcro Hansen J Chr. £ 157 & 97........................ Automobilreparation Hansen P £ 150......................................... Købmænd Heilmann Ernst £ 41................................ Manufakturhdl. Hilling N £ 5............................................. Sagførere, Incasso Hindsgaul A £ 70 Postkonto 6532........... lsenkr., Blikkenslagere Jacobsen M II £ 4 3 ................................. Købmænd Johansen C F £ 71.................................... Bambusmøbler Jørgensen Herluf £ 52............................... Teglværker Jørgensen J K ............................................. Snedkere Jørgensen M £ 7 6 .................................... Cementvarer Jørgensen N £ 97 ...................................... Cykleudsalg Jørgensen N M £ 6 2 ................................. Vognfabr. og -forhdl. Jørgensen Sofie........................................... Købmænd Kinggaard Peder R .................................... Planteskoler Knudsen Martin £ 1 4 2 .............................. Skomagere Kristiansen Kristian £ 82........................... Frø Larsen II C £ 40 ..................................... Sadelmagere Larsen J £ 1 ........................................... Skomagere Lind R ........................................................ Gartnere Lindenmayer Henrik A £ 4 ...................... Manufakturhdl. Lumby H J £ 69....................................... Cykleudsalg Lyhne Harald £ 63...................................... Guldsmede Madsen M Chr. Boghdl. £ 26 Postkt. 7413 Bogtrykkerier Mogensen H P £ 30................................... Manufakturhdl. Nederland P N £ 18................................. Købmænd Nielsen H £ 137........................................ Manufakturhdl. Nielsen N J £ 105..................................... Vognfabr. og -forhdl. Nielsen P J E £ 19 Postkonto 9567 . . . . Apoteker Olsen R £ 16................ ............................. Tømrermestre Pedersen H J £ 28................................... Skotøjsfabrikker Petersen Frits £ 117................................. Murermestre Petersen Th. Bay £ 15. ............................ Isenkræmmere Petersen Theodor £ 9 9 .............................. Skræddere Poulsen Anna.............................................. Gartnere Rasmussen H £ 78.................................... Snedkere Rasmussen RP £20&120 Postkonto 9508 Rebslagere Spare- og Laanekassen for Ejby og Om­ egn £ 131............................................... Sparekasser Thomsen A E £ 3 ..................................... Maskinforhandlere Tingleff J £ 1 7 ......................................... Købmænd Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Aideling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Forretningsnavn og Adresse Aaen’s Mouritz Vaadbinderi Ny Fiskeri­ havn £ 950 .............................................. ADAMS TRANSPORT CO., Esbjerg Filial Havneg. 83 £ 57, Stats £ 8 ................... Adamsen P Chr. Danmarksg. 30 £ 435. . Afholds- og Højskolehotel Skoleg. 37 £351 Albert II C &Sønner Danmarksg. 47 £ 1481 Alstrup Gunnar Østerg. 4 £ 578 ............. Alstrup J A, Akts. Nygaardsv. 41 £ 166 Postkonto 7381 .......................................... Andelsbank, Den danske, A. 111 . b. A. i Li­ kvidation Kongensg. 43 £ 666 & 1149 Postkonto 5710......................................... Andersen A II Jyllandsg. 47 £ 1198 . . . Andersen C Frodesg. 1 £ 495.................... Andersen C P Skoleg. 83 £ 1114............. Andersen Hans Stormg. 67 £ 303 ........... Andersen H J Skoleg. 95 £ 1287 ........... Andersen H P, Jerne £ 1307 ................... Andersen Mathias Stormg. 22 £ 219. . .. . Andersen Niels Nørreg. 28 £ 878 ........... Andersen Niels Islandsg. 44 £ 737 . . . . Andersen R Nørreg. 110 £ 611................. Andersen S C D Nygaardsv. 17 £ 856 . . Andresen Viggo Skoleg. 53 £ 1295 . . . . Ankersen P S Kongensg. 100 £ 798. . : . Anthonisen J & Co. Ny Fiskerihavn £ 900, Stats £ 6 ................................................. Appels Hotel Strandbyg. 3 £ 343 ........... Arbejdernes Fællesbageri Danmarksg. 51 £ 2 1 0 ....................................................... Arentsen .T 0 Stormg. 11 £ 510.............. Automobillageret Wø3t ved M Jæger Skoleg. 66 £ 153.6................................... Axelsen A Chr. Smedeg. 2 3 ...................... Bagermestrenes Brødfabrik, Akts. Strand­ byg. 51 £ 262........................................... Bahnson N (Neptunapoteket) Kongensg. 79 £ 348......................................................... Bang Hans Kongensg. 43 £ 236 & 591 . . Bang’s Holger Vaadbinderi Ny Fiskerihavn £ 563 ................................................. Bastiansen A J Kongensg. 2 0 ................... Bech T A E Borgerg. 43 £ 757................ Beck D P Torvet 16 £ 735 ...................... BEHRENS C Stormg. 39 £ 491................. Bendix P S, Boldesager £ 846 ................. Berg O Kongensg. 37 £ 1518.................... Bertelsen J A Torveg. 3 5 ......................... Berthelsen A C Torveg. 32 £ 866 ........... Billeschau Martin Stormg. 59 £ 838. . . . Birking & Co. Torvet 21 £ 997 ............. Bjerregaard Jens Danmarksg. 25 £ 1125. ‘ Blichfeldt II, Flensborg Lager, Akts. Kon­ gensg. 31 £ 190 &. 5 4 4 ...........................

Se Fagregistret under Fiskeriart. og -redsk. IFlytteekspeditioner, Spe- ( ditører BrændseIsforretninger Hoteller Sadelmagere Sagførere, Incasso Vinduesglas en gros Malermestre Murermestre Skræddere Vognfabr. og -forhdl. Entreprenører Købmænd Malermestre Snedkere Giarmestre Bogtrykkerier Hcrreekviperingshdl. Fisk en gros Hoteller Brødfabrikker Agentur- og Kommissionsf. Antomobilforhdl. Urmagere Brødfabrikker Apoteker Sagførere, Incasso Fiskeriart. og -redsk. Modeforretninger Kobbersmede Møbeludsalg Gartnere, Blomsterkdl. Bagere Arkitekter Skomagere Skræddere fritelihuggerier, Grav- ( monumenter Cykleudsalg Elcktromek. Værksteder Manufakturhdl. Banker Skotøjsfabr. Købmænd

E sb jerg . (Ribe Amt)

Stats £ 11 & 12 . Telegramadr.: „Eriksen". Import- og Eksportforretning i Korn og Foderstoffer, Oliefrø & Soyabønner. Aktiekapital: 5Mili. Kr. Bestyrelse: Konsul Gross. H Eriksen, der tillige er adm. Direk­ tør; Skibsreder Konsul D Laurit- zen, R.DM., Kbhvn.; Ingeniør P Korsgaard,MF.R.,Nyborg;Rentier CB Breinholt; Direktør PLaurid- sen,R.,Kolding; Ingeniør OVang Lauridsen,Vejen; Mølleejer Jens Petersen, Skjern. Esbjerg Andels-Svineslagterier (Esbjerg og Struer) £ 67 & 440, Stats £ 28, Telegramadr. „Slagte­ riets Adm. Dir.: Chr. Emborg. E sbjerg B ank, Akts., st. Nov. 1916 £ 999 & 1001, Stats £41 E sbjerg-F anøT uristforening, Tor­ veg. 12 (Formand Bankdir. A Koppel) meddeler gratis Oplys­ ninger om Sommerophold paa Fanø og yder Rejsende, der passerer Esbjerg, fornøden Assi­ stance. Esbjerg offentlige Slagtehuse og Kødkontrolstation £ 271. Forsørgelsesinspektør: J Vedel- Pcderscn.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 7 s/4 Time. Borgmestre: K 0 Holoh, R. DM. £ 192(kongevalgt); Sagfører N J Jæger (folkevalgt) £ 817. Bygningsinspektør: Cand. polyt. H Nonboe. Byraadssekretær: Kommunal­ direktør Bernhard Nielsen. Centralbiblioteket for Sydvest­ jylland*1377, stiftet 1897.14,503 Bind. Bibliotekar: Carl Thomsen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Dansk Andels Smøreksportfor­ ening (The Danish Co-operative Butter Company), stiftet 1895 £ 169 & 877, Stats £ 24, Post­ giro-Konto Nr. 5683, Telegram- adr. „Dancourt". Foreningen om­ fatter 77 Mejerier. Aarl. Om­ sætn.: 41 Miil. Kr. Bestyrelsens Formand: Mejeribestyrer J P Ju- stesen, R., Brørup. Adm. Direk­ tør: Johs. Høgbjerg. Dommer i Esbjerg Købstad, Skads Herred samt Fane Birk ( 86 .Rets­ kreds): V Esniann, R. Elektricitetsværket (kommunalt) anl. 1907. Eriksen & Christensen, Akts., stiftet 1893, £ 1500 (6 Linier),

Made with FlippingBook HTML5